Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 3

3:1 וּמֹשֶׁ֗הוּמֹשֶׁהומשה הָיָ֥ההָיָההיה רֹעֶ֛הרֹעֶהרעה אֶתאֶתאת־־־צֹ֛אןצֹאןצאן יִתְר֥וֹיִתְרוֹיתרו חֹתְנ֖וֹחֹתְנוֹחתנו כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן מִדְיָ֑ןמִדְיָןמדין וַיִּנְהַ֤גוַיִּנְהַגוינהג אֶתאֶתאת־־־הַצֹּאן֙הַצֹּאןהצאן אַחַ֣ראַחַראחר הַמִּדְבָּ֔רהַמִּדְבָּרהמדבר וַיָּבֹ֛אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הַ֥רהַרהר הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים חֹרֵֽבָהחֹרֵבָהחרבה׃׃׃ 3:2 וַ֠יֵּרָאוַיֵּרָאוירא מַלְאַ֨ךְמַלְאַךְמלאך יְהֹוָ֥היְהֹוָהיהוה אֵלָ֛יואֵלָיואליו בְּלַבַּתבְּלַבַּתבלבת־־־אֵ֖שׁאֵשׁאש מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הַסְּנֶ֑ההַסְּנֶההסנה וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה הַסְּנֶה֙הַסְּנֶההסנה בֹּעֵ֣רבֹּעֵרבער בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש וְהַסְּנֶ֖הוְהַסְּנֶהוהסנה אֵינֶ֥נּוּאֵינֶנּוּאיננו אֻכָּֽלאֻכָּלאכל׃׃׃ 3:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אָסֻֽרָהאָסֻרָהאסרה־־־נָּ֣אנָּאנא וְאֶרְאֶ֔הוְאֶרְאֶהואראה אֶתאֶתאת־־־הַמַּרְאֶ֥ההַמַּרְאֶההמראה הַגָּדֹ֖להַגָּדֹלהגדל הַזֶּ֑ההַזֶּההזה מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע לֹאלֹאלא־־־יִבְעַ֥ריִבְעַריבער הַסְּנֶֽההַסְּנֶההסנה׃׃׃ 3:4 וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא יְהוָ֖היְהוָהיהוה כִּ֣יכִּיכי סָ֣רסָרסר לִרְא֑וֹתלִרְאוֹתלראות וַיִּקְרָא֩וַיִּקְרָאויקרא אֵלָ֨יואֵלָיואליו אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הַסְּנֶ֗ההַסְּנֶההסנה וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּֽנִיהִנֵּנִיהנני׃׃׃ 3:5 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־תִּקְרַ֣בתִּקְרַבתקרב הֲלֹ֑םהֲלֹםהלם שַׁלשַׁלשל־־־נְעָלֶ֙יךָ֙נְעָלֶיךָנעליך מֵעַ֣למֵעַלמעל רַגְלֶ֔יךָרַגְלֶיךָרגליך כִּ֣יכִּיכי הַמָּק֗וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתָּה֙אַתָּהאתה עוֹמֵ֣דעוֹמֵדעומד עָלָ֔יועָלָיועליו אַדְמַתאַדְמַתאדמת־־־קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 3:6 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך אֱלֹהֵ֧יאֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִצְחָ֖קיִצְחָקיצחק וֵאלֹהֵ֣יוֵאלֹהֵיואלהי יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וַיַּסְתֵּ֤רוַיַּסְתֵּרויסתר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה פָּנָ֔יופָּנָיופניו כִּ֣יכִּיכי יָרֵ֔איָרֵאירא מֵהַבִּ֖יטמֵהַבִּיטמהביט אֶלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 3:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה רָאֹ֥הרָאֹהראה רָאִ֛יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־עֳנִ֥יעֳנִיעני עַמִּ֖יעַמִּיעמי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים וְאֶתוְאֶתואת־־־צַעֲקָתָ֤םצַעֲקָתָםצעקתם שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני נֹֽגְשָׂ֔יונֹגְשָׂיונגשיו כִּ֥יכִּיכי יָדַ֖עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֶתאֶתאת־־־מַכְאֹבָֽיומַכְאֹבָיומכאביו׃׃׃ 3:8 וָאֵרֵ֞דוָאֵרֵדוארד לְהַצִּיל֣וֹלְהַצִּילוֹלהצילו ׀׀׀ מִיַּ֣דמִיַּדמיד מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים וּֽלְהַעֲלֹתוֹ֮וּלְהַעֲלֹתוֹולהעלתו מִןמִןמן־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַהִוא֒הַהִואההוא אֶלאֶלאל־־־אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ טוֹבָה֙טוֹבָהטובה וּרְחָבָ֔הוּרְחָבָהורחבה אֶלאֶלאל־־־אֶ֛רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָ֑שׁוּדְבָשׁודבש אֶלאֶלאל־־־מְק֤וֹםמְקוֹםמקום הַֽכְּנַעֲנִי֙הַכְּנַעֲנִיהכנעני וְהַ֣חִתִּ֔יוְהַחִתִּיוהחתי וְהָֽאֱמֹרִי֙וְהָאֱמֹרִיוהאמרי וְהַפְּרִזִּ֔יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי וְהַחִוִּ֖יוְהַחִוִּיוהחוי וְהַיְבוּסִֽיוְהַיְבוּסִיוהיבוסי׃׃׃ 3:9 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה הִנֵּ֛ההִנֵּההנה צַעֲקַ֥תצַעֲקַתצעקת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בָּ֣אָהבָּאָהבאה אֵלָ֑יאֵלָיאלי וְגַםוְגַםוגם־־־רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־הַלַּ֔חַץהַלַּחַץהלחץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לֹחֲצִ֥יםלֹחֲצִיםלחצים אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 3:10 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה לְכָ֔הלְכָהלכה וְאֶֽשְׁלָחֲךָ֖וְאֶשְׁלָחֲךָואשלחך אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וְהוֹצֵ֛אוְהוֹצֵאוהוצא אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֥יעַמִּיעמי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 3:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מִ֣ימִימי אָנֹ֔כִיאָנֹכִיאנכי כִּ֥יכִּיכי אֵלֵ֖ךְאֵלֵךְאלך אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וְכִ֥יוְכִיוכי אוֹצִ֛יאאוֹצִיאאוציא אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 3:12 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר כִּֽיכִּיכי־־־אֶֽהְיֶ֣האֶהְיֶהאהיה עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך וְזֶהוְזֶהוזה־־־לְּךָ֣לְּךָלך הָא֔וֹתהָאוֹתהאות כִּ֥יכִּיכי אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי שְׁלַחְתִּ֑יךָשְׁלַחְתִּיךָשלחתיך בְּהוֹצִֽיאֲךָ֤בְּהוֹצִיאֲךָבהוציאך אֶתאֶתאת־־־הָעָם֙הָעָםהעם מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים תַּֽעַבְדוּן֙תַּעַבְדוּןתעבדון אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עַ֖לעַלעל הָהָ֥רהָהָרההר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 3:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָֽאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי בָא֮בָאבא אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתִּ֣יוְאָמַרְתִּיואמרתי לָהֶ֔םלָהֶםלהם אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵיכֶ֖םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם שְׁלָחַ֣נִישְׁלָחַנִישלחני אֲלֵיכֶ֑םאֲלֵיכֶםאליכם וְאָֽמְרוּוְאָמְרוּואמרו־־־לִ֣ילִילי מַהמַהמה־־־שְּׁמ֔וֹשְּׁמוֹשמו מָ֥המָהמה אֹמַ֖ראֹמַראמר אֲלֵהֶֽםאֲלֵהֶםאלהם׃׃׃ 3:14 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶֽהְיֶ֖האֶהְיֶהאהיה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶֽהְיֶ֑האֶהְיֶהאהיה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כֹּ֤הכֹּהכה תֹאמַר֙תֹאמַרתאמר לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶֽהְיֶ֖האֶהְיֶהאהיה שְׁלָחַ֥נִישְׁלָחַנִישלחני אֲלֵיכֶֽםאֲלֵיכֶםאליכם׃׃׃ 3:15 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר ע֨וֹדעוֹדעוד אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה כֹּֽהכֹּהכה־־־תֹאמַר֮תֹאמַרתאמר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתֵיכֶ֗םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָ֜םאַבְרָהָםאברהם אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִצְחָ֛קיִצְחָקיצחק וֵאלֹהֵ֥יוֵאלֹהֵיואלהי יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב שְׁלָחַ֣נִישְׁלָחַנִישלחני אֲלֵיכֶ֑םאֲלֵיכֶםאליכם זֶהזֶהזה־־־שְּׁמִ֣ישְּׁמִישמי לְעֹלָ֔םלְעֹלָםלעלם וְזֶ֥הוְזֶהוזה זִכְרִ֖יזִכְרִיזכרי לְדֹ֥רלְדֹרלדר דֹּֽרדֹּרדר׃׃׃ 3:16 לֵ֣ךְלֵךְלך וְאָֽסַפְתָּ֞וְאָסַפְתָּואספת אֶתאֶתאת־־־זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֤וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹֽתֵיכֶם֙אֲבֹתֵיכֶםאבתיכם נִרְאָ֣הנִרְאָהנראה אֵלַ֔יאֵלַיאלי אֱלֹהֵ֧יאֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם יִצְחָ֥קיִצְחָקיצחק וְיַעֲקֹ֖בוְיַעֲקֹבויעקב לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר פָּקֹ֤דפָּקֹדפקד פָּקַ֙דְתִּי֙פָּקַדְתִּיפקדתי אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וְאֶתוְאֶתואת־־־הֶעָשׂ֥וּיהֶעָשׂוּיהעשוי לָכֶ֖םלָכֶםלכם בְּמִצְרָֽיִםבְּמִצְרָיִםבמצרים׃׃׃ 3:17 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אַעֲלֶ֣האַעֲלֶהאעלה אֶתְכֶם֮אֶתְכֶםאתכם מֵעֳנִ֣ימֵעֳנִימעני מִצְרַיִם֒מִצְרַיִםמצרים אֶלאֶלאל־־־אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ הַֽכְּנַעֲנִי֙הַכְּנַעֲנִיהכנעני וְהַ֣חִתִּ֔יוְהַחִתִּיוהחתי וְהָֽאֱמֹרִי֙וְהָאֱמֹרִיוהאמרי וְהַפְּרִזִּ֔יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי וְהַחִוִּ֖יוְהַחִוִּיוהחוי וְהַיְבוּסִ֑יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי אֶלאֶלאל־־־אֶ֛רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָֽשׁוּדְבָשׁודבש׃׃׃ 3:18 וְשָׁמְע֖וּוְשָׁמְעוּושמעו לְקֹלֶ֑ךָלְקֹלֶךָלקלך וּבָאתָ֡וּבָאתָובאת אַתָּה֩אַתָּהאתה וְזִקְנֵ֨יוְזִקְנֵיוזקני יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים וַאֲמַרְתֶּ֤םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם אֵלָיו֙אֵלָיואליו יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הָֽעִבְרִיִּים֙הָעִבְרִיִּיםהעבריים נִקְרָ֣הנִקְרָהנקרה עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה נֵֽלֲכָהנֵלֲכָהנלכה־־־נָּ֞אנָּאנא דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך שְׁלֹ֤שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִים֙יָמִיםימים בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר וְנִזְבְּחָ֖הוְנִזְבְּחָהונזבחה לַֽיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 3:19 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לַהֲלֹ֑ךְלַהֲלֹךְלהלך וְלֹ֖אוְלֹאולא בְּיָ֥דבְּיָדביד חֲזָקָֽהחֲזָקָהחזקה׃׃׃ 3:20 וְשָׁלַחְתִּ֤יוְשָׁלַחְתִּיושלחתי אֶתאֶתאת־־־יָדִי֙יָדִיידי וְהִכֵּיתִ֣יוְהִכֵּיתִיוהכיתי אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים בְּכֹל֙בְּכֹלבכל נִפְלְאֹתַ֔ינִפְלְאֹתַינפלאתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֶֽעֱשֶׂ֖האֶעֱשֶׂהאעשה בְּקִרְבּ֑וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֖ןכֵןכן יְשַׁלַּ֥חיְשַׁלַּחישלח אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 3:21 וְנָתַתִּ֛יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־חֵ֥ןחֵןחן הָֽעָםהָעָםהעם־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כִּ֣יכִּיכי תֵֽלֵכ֔וּןתֵלֵכוּןתלכון לֹ֥אלֹאלא תֵלְכ֖וּתֵלְכוּתלכו רֵיקָֽםרֵיקָםריקם׃׃׃ 3:22 וְשָׁאֲלָ֨הוְשָׁאֲלָהושאלה אִשָּׁ֤האִשָּׁהאשה מִשְּׁכֶנְתָּהּ֙מִשְּׁכֶנְתָּהּמשכנתה וּמִגָּרַ֣תוּמִגָּרַתומגרת בֵּיתָ֔הּבֵּיתָהּביתה כְּלֵיכְּלֵיכלי־־־כֶ֛סֶףכֶסֶףכסף וּכְלֵ֥יוּכְלֵיוכלי זָהָ֖בזָהָבזהב וּשְׂמָלֹ֑תוּשְׂמָלֹתושמלת וְשַׂמְתֶּ֗םוְשַׂמְתֶּםושמתם עַלעַלעל־־־בְּנֵיכֶם֙בְּנֵיכֶםבניכם וְעַלוְעַלועל־־־בְּנֹ֣תֵיכֶ֔םבְּנֹתֵיכֶםבנתיכם וְנִצַּלְתֶּ֖םוְנִצַּלְתֶּםונצלתם אֶתאֶתאת־־־מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain