Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 31

31:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 31:2 רְאֵ֖הרְאֵהראה קָרָ֣אתִֽיקָרָאתִיקראתי בְשֵׁ֑םבְשֵׁםבשם בְּצַלְאֵ֛לבְּצַלְאֵלבצלאל בֶּןבֶּןבן־־־אוּרִ֥יאוּרִיאורי בֶןבֶןבן־־־ח֖וּרחוּרחור לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 31:3 וָאֲמַלֵּ֥אוָאֲמַלֵּאואמלא אֹת֖וֹאֹתוֹאתו ר֣וּחַרוּחַרוח אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים בְּחָכְמָ֛הבְּחָכְמָהבחכמה וּבִתְבוּנָ֥הוּבִתְבוּנָהובתבונה וּבְדַ֖עַתוּבְדַעַתובדעת וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מְלָאכָֽהמְלָאכָהמלאכה׃׃׃ 31:4 לַחְשֹׁ֖בלַחְשֹׁבלחשב מַחֲשָׁבֹ֑תמַחֲשָׁבֹתמחשבת לַעֲשׂ֛וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בַּזָּהָ֥בבַּזָּהָבבזהב וּבַכֶּ֖סֶףוּבַכֶּסֶףובכסף וּבַנְּחֹֽשֶׁתוּבַנְּחֹשֶׁתובנחשת׃׃׃ 31:5 וּבַחֲרֹ֥שֶׁתוּבַחֲרֹשֶׁתובחרשת אֶ֛בֶןאֶבֶןאבן לְמַלֹּ֖אתלְמַלֹּאתלמלאת וּבַחֲרֹ֣שֶׁתוּבַחֲרֹשֶׁתובחרשת עֵ֑ץעֵץעץ לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְלָאכָֽהמְלָאכָהמלאכה׃׃׃ 31:6 וַאֲנִ֞יוַאֲנִיואני הִנֵּ֧ההִנֵּההנה נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו אֵ֣תאֵתאת אָהֳלִיאָ֞באָהֳלִיאָבאהליאב בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִֽיסָמָךְ֙אֲחִיסָמָךְאחיסמך לְמַטֵּהלְמַטֵּהלמטה־־־דָ֔ןדָןדן וּבְלֵ֥בוּבְלֵבובלב כָּלכָּלכל־־־חֲכַםחֲכַםחכם־־־לֵ֖בלֵבלב נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וְעָשׂ֕וּוְעָשׂוּועשו אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִֽךָצִוִּיתִךָצויתך׃׃׃ 31:7 אֵ֣תאֵתאת ׀׀׀ אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֗דמוֹעֵדמועד וְאֶתוְאֶתואת־־־הָֽאָרֹן֙הָאָרֹןהארן לָֽעֵדֻ֔תלָעֵדֻתלעדת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכַּפֹּ֖רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָלָ֑יועָלָיועליו וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי הָאֹֽהֶלהָאֹהֶלהאהל׃׃׃ 31:8 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשֻּׁלְחָן֙הַשֻּׁלְחָןהשלחן וְאֶתוְאֶתואת־־־כֵּלָ֔יוכֵּלָיוכליו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּנֹרָ֥ההַמְּנֹרָההמנרה הַטְּהֹרָ֖ההַטְּהֹרָההטהרה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלֶ֑יהָכֵּלֶיהָכליה וְאֵ֖תוְאֵתואת מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הַקְּטֹֽרֶתהַקְּטֹרֶתהקטרת׃׃׃ 31:9 וְאֶתוְאֶתואת־־־מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֑יוכֵּלָיוכליו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכִּיּ֖וֹרהַכִּיּוֹרהכיור וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּנּֽוֹכַּנּוֹכנו׃׃׃ 31:10 וְאֵ֖תוְאֵתואת בִּגְדֵ֣יבִּגְדֵיבגדי הַשְּׂרָ֑דהַשְּׂרָדהשרד וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּגְדֵ֤יבִּגְדֵיבגדי הַקֹּ֙דֶשׁ֙הַקֹּדֶשׁהקדש לְאַהֲרֹ֣ןלְאַהֲרֹןלאהרן הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי בָנָ֖יובָנָיובניו לְכַהֵֽןלְכַהֵןלכהן׃׃׃ 31:11 וְאֵ֨תוְאֵתואת שֶׁ֧מֶןשֶׁמֶןשמן הַמִּשְׁחָ֛ההַמִּשְׁחָההמשחה וְאֶתוְאֶתואת־־־קְטֹ֥רֶתקְטֹרֶתקטרת הַסַּמִּ֖יםהַסַּמִּיםהסמים לַקֹּ֑דֶשׁלַקֹּדֶשׁלקדש כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוִּיתִ֖ךָצִוִּיתִךָצויתך יַעֲשֽׂוּיַעֲשׂוּיעשו׃׃׃ פפפ
31:12 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 31:13 וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה דַּבֵּ֨רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַ֥ךְאַךְאך אֶתאֶתאת־־־שַׁבְּתֹתַ֖ישַׁבְּתֹתַישבתתי תִּשְׁמֹ֑רוּתִּשְׁמֹרוּתשמרו כִּי֩כִּיכי א֨וֹתאוֹתאות הִ֜ואהִואהוא בֵּינִ֤יבֵּינִיביני וּבֵֽינֵיכֶם֙וּבֵינֵיכֶםוביניכם לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם לָדַ֕עַתלָדַעַתלדעת כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְקַדִּשְׁכֶֽםמְקַדִּשְׁכֶםמקדשכם׃׃׃ 31:14 וּשְׁמַרְתֶּם֙וּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת כִּ֛יכִּיכי קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש הִ֖ואהִואהוא לָכֶ֑םלָכֶםלכם מְחַֽלְלֶ֙יהָ֙מְחַלְלֶיהָמחלליה מ֣וֹתמוֹתמות יוּמָ֔תיוּמָתיומת כִּ֗יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־הָעֹשֶׂ֥ההָעֹשֶׂההעשה בָהּ֙בָהּבה מְלָאכָ֔המְלָאכָהמלאכה וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מִקֶּ֥רֶבמִקֶּרֶבמקרב עַמֶּֽיהָעַמֶּיהָעמיה׃׃׃ 31:15 שֵׁ֣שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִים֮יָמִיםימים יֵעָשֶׂ֣היֵעָשֶׂהיעשה מְלָאכָה֒מְלָאכָהמלאכה וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי שַׁבַּ֧תשַׁבַּתשבת שַׁבָּת֛וֹןשַׁבָּתוֹןשבתון קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה כָּלכָּלכל־־־הָעֹשֶׂ֧ההָעֹשֶׂההעשה מְלָאכָ֛המְלָאכָהמלאכה בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּ֖תהַשַּׁבָּתהשבת מ֥וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 31:16 וְשָׁמְר֥וּוְשָׁמְרוּושמרו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַשַּׁבָּ֑תהַשַּׁבָּתהשבת לַעֲשׂ֧וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־הַשַּׁבָּ֛תהַשַּׁבָּתהשבת לְדֹרֹתָ֖םלְדֹרֹתָםלדרתם בְּרִ֥יתבְּרִיתברית עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 31:17 בֵּינִ֗יבֵּינִיביני וּבֵין֙וּבֵיןובין בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל א֥וֹתאוֹתאות הִ֖ואהִואהוא לְעֹלָ֑םלְעֹלָםלעלם כִּיכִּיכי־־־שֵׁ֣שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִ֗יםיָמִיםימים עָשָׂ֤העָשָׂהעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וּבַיּוֹם֙וּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי שָׁבַ֖תשָׁבַתשבת וַיִּנָּפַֽשׁוַיִּנָּפַשׁוינפש׃׃׃ ססס 31:18 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה כְּכַלֹּתוֹ֙כְּכַלֹּתוֹככלתו לְדַבֵּ֤רלְדַבֵּרלדבר אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו בְּהַ֣רבְּהַרבהר סִינַ֔יסִינַיסיני שְׁנֵ֖ישְׁנֵישני לֻחֹ֣תלֻחֹתלחת הָעֵדֻ֑תהָעֵדֻתהעדת לֻחֹ֣תלֻחֹתלחת אֶ֔בֶןאֶבֶןאבן כְּתֻבִ֖יםכְּתֻבִיםכתבים בְּאֶצְבַּ֥עבְּאֶצְבַּעבאצבע אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain