Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 33

33:1 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה לֵ֣ךְלֵךְלך עֲלֵ֣העֲלֵהעלה מִזֶּ֔המִזֶּהמזה אַתָּ֣האַתָּהאתה וְהָעָ֔םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶֽעֱלִ֖יתָהֶעֱלִיתָהעלית מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים אֶלאֶלאל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִ֠שְׁבַּעְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לְאַבְרָהָ֨םלְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֤קלְיִצְחָקליצחק וּֽלְיַעֲקֹב֙וּלְיַעֲקֹבוליעקב לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לְזַרְעֲךָ֖לְזַרְעֲךָלזרעך אֶתְּנֶֽנָּהאֶתְּנֶנָּהאתננה׃׃׃ 33:2 וְשָׁלַחְתִּ֥יוְשָׁלַחְתִּיושלחתי לְפָנֶ֖יךָלְפָנֶיךָלפניך מַלְאָ֑ךְמַלְאָךְמלאך וְגֵֽרַשְׁתִּ֗יוְגֵרַשְׁתִּיוגרשתי אֶתאֶתאת־־־הַֽכְּנַעֲנִי֙הַכְּנַעֲנִיהכנעני הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי וְהַֽחִתִּי֙וְהַחִתִּיוהחתי וְהַפְּרִזִּ֔יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי הַחִוִּ֖יהַחִוִּיהחוי וְהַיְבוּסִֽיוְהַיְבוּסִיוהיבוסי׃׃׃ 33:3 אֶלאֶלאל־־־אֶ֛רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָ֑שׁוּדְבָשׁודבש כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא אֶֽעֱלֶ֜האֶעֱלֶהאעלה בְּקִרְבְּךָ֗בְּקִרְבְּךָבקרבך כִּ֤יכִּיכי עַםעַםעם־־־קְשֵׁהקְשֵׁהקשה־־־עֹ֙רֶף֙עֹרֶףערף אַ֔תָּהאַתָּהאתה פֶּןפֶּןפן־־־אֲכֶלְךָ֖אֲכֶלְךָאכלך בַּדָּֽרֶךְבַּדָּרֶךְבדרך׃׃׃ 33:4 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע הָעָ֗םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הָרָ֛עהָרָעהרע הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וַיִּתְאַבָּ֑לוּוַיִּתְאַבָּלוּויתאבלו וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֛תוּשָׁתוּשתו אִ֥ישׁאִישׁאיש עֶדְי֖וֹעֶדְיוֹעדיו עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 33:5 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה אֱמֹ֤ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם עַםעַםעם־־־קְשֵׁהקְשֵׁהקשה־־־עֹ֔רֶףעֹרֶףערף רֶ֧גַערֶגַערגע אֶחָ֛דאֶחָדאחד אֶֽעֱלֶ֥האֶעֱלֶהאעלה בְקִרְבְּךָ֖בְקִרְבְּךָבקרבך וְכִלִּיתִ֑יךָוְכִלִּיתִיךָוכליתיך וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הוֹרֵ֤דהוֹרֵדהורד עֶדְיְךָ֙עֶדְיְךָעדיך מֵֽעָלֶ֔יךָמֵעָלֶיךָמעליך וְאֵדְעָ֖הוְאֵדְעָהואדעה מָ֥המָהמה אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 33:6 וַיִּֽתְנַצְּל֧וּוַיִּתְנַצְּלוּויתנצלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־עֶדְיָ֖םעֶדְיָםעדים מֵהַ֥רמֵהַרמהר חוֹרֵֽבחוֹרֵבחורב׃׃׃ 33:7 וּמֹשֶׁה֩וּמֹשֶׁהומשה יִקַּ֨חיִקַּחיקח אֶתאֶתאת־־־הָאֹ֜הֶלהָאֹהֶלהאהל וְנָֽטָהוְנָטָהונטה־־־ל֣וֹלוֹלו ׀׀׀ מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֗הלַמַּחֲנֶהלמחנה הַרְחֵק֙הַרְחֵקהרחק מִןמִןמן־־־הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה וְקָ֥רָאוְקָרָאוקרא ל֖וֹלוֹלו אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כָּלכָּלכל־־־מְבַקֵּ֣שׁמְבַקֵּשׁמבקש יְהוָ֔היְהוָהיהוה יֵצֵא֙יֵצֵאיצא אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶֽהלַמַּחֲנֶהלמחנה׃׃׃ 33:8 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כְּצֵ֤אתכְּצֵאתכצאת מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָאֹ֔הֶלהָאֹהֶלהאהל יָק֙וּמוּ֙יָקוּמוּיקומו כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְנִ֨צְּב֔וּוְנִצְּבוּונצבו אִ֖ישׁאִישׁאיש פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח אָהֳל֑וֹאָהֳלוֹאהלו וְהִבִּ֙יטוּ֙וְהִבִּיטוּוהביטו אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה עַדעַדעד־־־בֹּא֖וֹבֹּאוֹבאו הָאֹֽהֱלָההָאֹהֱלָההאהלה׃׃׃ 33:9 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כְּבֹ֤אכְּבֹאכבא מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה הָאֹ֔הֱלָההָאֹהֱלָההאהלה יֵרֵד֙יֵרֵדירד עַמּ֣וּדעַמּוּדעמוד הֶֽעָנָ֔ןהֶעָנָןהענן וְעָמַ֖דוְעָמַדועמד פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הָאֹ֑הֶלהָאֹהֶלהאהל וְדִבֶּ֖רוְדִבֶּרודבר עִםעִםעם־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 33:10 וְרָאָ֤הוְרָאָהוראה כָלכָלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־עַמּ֣וּדעַמּוּדעמוד הֶֽעָנָ֔ןהֶעָנָןהענן עֹמֵ֖דעֹמֵדעמד פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הָאֹ֑הֶלהָאֹהֶלהאהל וְקָ֤םוְקָםוקם כָּלכָּלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם וְהִֽשְׁתַּחֲוּ֔וּוְהִשְׁתַּחֲוּוּוהשתחוו אִ֖ישׁאִישׁאיש פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח אָהֳלֽוֹאָהֳלוֹאהלו׃׃׃ 33:11 וְדִבֶּ֨רוְדִבֶּרודבר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה פָּנִ֣יםפָּנִיםפנים אֶלאֶלאל־־־פָּנִ֔יםפָּנִיםפנים כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יְדַבֵּ֥ריְדַבֵּרידבר אִ֖ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וְשָׁב֙וְשָׁבושב אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה וּמְשָׁ֨רְת֜וֹוּמְשָׁרְתוֹומשרתו יְהוֹשֻׁ֤עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן־־־נוּן֙נוּןנון נַ֔עַרנַעַרנער לֹ֥אלֹאלא יָמִ֖ישׁיָמִישׁימיש מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֹֽהֶלהָאֹהֶלהאהל׃׃׃ ססס 33:12 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה רְ֠אֵהרְאֵהראה אַתָּ֞האַתָּהאתה אֹמֵ֤ראֹמֵראמר אֵלַי֙אֵלַיאלי הַ֚עַלהַעַלהעל אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה לֹ֣אלֹאלא הֽוֹדַעְתַּ֔נִיהוֹדַעְתַּנִיהודעתני אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּשְׁלַ֖חתִּשְׁלַחתשלח עִמִּ֑יעִמִּיעמי וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה אָמַ֙רְתָּ֙אָמַרְתָּאמרת יְדַעְתִּ֣יךָֽיְדַעְתִּיךָידעתיך בְשֵׁ֔םבְשֵׁםבשם וְגַםוְגַםוגם־־־מָצָ֥אתָמָצָאתָמצאת חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינָֽיבְּעֵינָיבעיני׃׃׃ 33:13 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה אִםאִםאם־־־נָא֩נָאנא מָצָ֨אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֜ןחֵןחן בְּעֵינֶ֗יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך הוֹדִעֵ֤נִיהוֹדִעֵנִיהודעני נָא֙נָאנא אֶתאֶתאת־־־דְּרָכֶ֔ךָדְּרָכֶךָדרכך וְאֵדָ֣עֲךָ֔וְאֵדָעֲךָואדעך לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען אֶמְצָאאֶמְצָאאמצא־־־חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֶ֑יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וּרְאֵ֕הוּרְאֵהוראה כִּ֥יכִּיכי עַמְּךָ֖עַמְּךָעמך הַגּ֥וֹיהַגּוֹיהגוי הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 33:14 וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר פָּנַ֥יפָּנַיפני יֵלֵ֖כוּיֵלֵכוּילכו וַהֲנִחֹ֥תִיוַהֲנִחֹתִיוהנחתי לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 33:15 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יואֵלָיואליו אִםאִםאם־־־אֵ֤יןאֵיןאין פָּנֶ֙יךָ֙פָּנֶיךָפניך הֹלְכִ֔יםהֹלְכִיםהלכים אַֽלאַלאל־־־תַּעֲלֵ֖נוּתַּעֲלֵנוּתעלנו מִזֶּֽהמִזֶּהמזה׃׃׃ 33:16 וּבַמֶּ֣הוּבַמֶּהובמה ׀׀׀ יִוָּדַ֣עיִוָּדַעיודע אֵפ֗וֹאאֵפוֹאאפוא כִּֽיכִּיכי־־־מָצָ֨אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֤ןחֵןחן בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך אֲנִ֣יאֲנִיאני וְעַמֶּ֔ךָוְעַמֶּךָועמך הֲל֖וֹאהֲלוֹאהלוא בְּלֶכְתְּךָ֣בְּלֶכְתְּךָבלכתך עִמָּ֑נוּעִמָּנוּעמנו וְנִפְלֵ֙ינוּ֙וְנִפְלֵינוּונפלינו אֲנִ֣יאֲנִיאני וְעַמְּךָ֔וְעַמְּךָועמך מִכָּ֨למִכָּלמכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ פפפ
33:17 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה גַּ֣םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֛ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֖רְתָּדִּבַּרְתָּדברת אֶֽעֱשֶׂ֑האֶעֱשֶׂהאעשה כִּֽיכִּיכי־־־מָצָ֤אתָמָצָאתָמצאת חֵן֙חֵןחן בְּעֵינַ֔יבְּעֵינַיבעיני וָאֵדָעֲךָ֖וָאֵדָעֲךָואדעך בְּשֵֽׁםבְּשֵׁםבשם׃׃׃ 33:18 וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הַרְאֵ֥נִיהַרְאֵנִיהראני נָ֖אנָאנא אֶתאֶתאת־־־כְּבֹדֶֽךָכְּבֹדֶךָכבדך׃׃׃ 33:19 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲנִ֨יאֲנִיאני אַעֲבִ֤יראַעֲבִיראעביר כָּלכָּלכל־־־טוּבִי֙טוּבִיטובי עַלעַלעל־־־פָּנֶ֔יךָפָּנֶיךָפניך וְקָרָ֧אתִֽיוְקָרָאתִיוקראתי בְשֵׁ֛םבְשֵׁםבשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וְחַנֹּתִי֙וְחַנֹּתִיוחנתי אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָחֹ֔ןאָחֹןאחן וְרִחַמְתִּ֖יוְרִחַמְתִּיורחמתי אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲרַחֵֽםאֲרַחֵםארחם׃׃׃ 33:20 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹ֥אלֹאלא תוּכַ֖לתוּכַלתוכל לִרְאֹ֣תלִרְאֹתלראת אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֑יפָּנָיפני כִּ֛יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־יִרְאַ֥נִייִרְאַנִייראני הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם וָחָֽיוָחָיוחי׃׃׃ 33:21 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנֵּ֥ההִנֵּההנה מָק֖וֹםמָקוֹםמקום אִתִּ֑יאִתִּיאתי וְנִצַּבְתָּ֖וְנִצַּבְתָּונצבת עַלעַלעל־־־הַצּֽוּרהַצּוּרהצור׃׃׃ 33:22 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בַּעֲבֹ֣רבַּעֲבֹרבעבר כְּבֹדִ֔יכְּבֹדִיכבדי וְשַׂמְתִּ֖יךָוְשַׂמְתִּיךָושמתיך בְּנִקְרַ֣תבְּנִקְרַתבנקרת הַצּ֑וּרהַצּוּרהצור וְשַׂכֹּתִ֥יוְשַׂכֹּתִיושכתי כַפִּ֛יכַפִּיכפי עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך עַדעַדעד־־־עָבְרִֽיעָבְרִיעברי׃׃׃ 33:23 וַהֲסִרֹתִי֙וַהֲסִרֹתִיוהסרתי אֶתאֶתאת־־־כַּפִּ֔יכַּפִּיכפי וְרָאִ֖יתָוְרָאִיתָוראית אֶתאֶתאת־־־אֲחֹרָ֑יאֲחֹרָיאחרי וּפָנַ֖יוּפָנַיופני לֹ֥אלֹאלא יֵרָאֽוּיֵרָאוּיראו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain