Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 37

37:1 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש בְּצַלְאֵ֛לבְּצַלְאֵלבצלאל אֶתאֶתאת־־־הָאָרֹ֖ןהָאָרֹןהארן עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֑יםשִׁטִּיםשטים אַמָּתַ֨יִםאַמָּתַיִםאמתים וָחֵ֜צִיוָחֵצִיוחצי אָרְכּ֗וֹאָרְכּוֹארכו וְאַמָּ֤הוְאַמָּהואמה וָחֵ֙צִי֙וָחֵצִיוחצי רָחְבּ֔וֹרָחְבּוֹרחבו וְאַמָּ֥הוְאַמָּהואמה וָחֵ֖צִיוָחֵצִיוחצי קֹמָתֽוֹקֹמָתוֹקמתו׃׃׃ 37:2 וַיְצַפֵּ֛הוּוַיְצַפֵּהוּויצפהו זָהָ֥בזָהָבזהב טָה֖וֹרטָהוֹרטהור מִבַּ֣יִתמִבַּיִתמבית וּמִח֑וּץוּמִחוּץומחוץ וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש ל֛וֹלוֹלו זֵ֥רזֵרזר זָהָ֖בזָהָבזהב סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 37:3 וַיִּצֹ֣קוַיִּצֹקויצק ל֗וֹלוֹלו אַרְבַּע֙אַרְבַּעארבע טַבְּעֹ֣תטַבְּעֹתטבעת זָהָ֔בזָהָבזהב עַ֖לעַלעל אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע פַּעֲמֹתָ֑יופַּעֲמֹתָיופעמתיו וּשְׁתֵּ֣יוּשְׁתֵּיושתי טַבָּעֹ֗תטַבָּעֹתטבעת עַלעַלעל־־־צַלְעוֹ֙צַלְעוֹצלעו הָֽאֶחָ֔תהָאֶחָתהאחת וּשְׁתֵּי֙וּשְׁתֵּיושתי טַבָּע֔וֹתטַבָּעוֹתטבעות עַלעַלעל־־־צַלְע֖וֹצַלְעוֹצלעו הַשֵּׁנִֽיתהַשֵּׁנִיתהשנית׃׃׃ 37:4 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש בַּדֵּ֖יבַּדֵּיבדי עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֑יםשִׁטִּיםשטים וַיְצַ֥ףוַיְצַףויצף אֹתָ֖םאֹתָםאתם זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 37:5 וַיָּבֵ֤אוַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־הַבַּדִּים֙הַבַּדִּיםהבדים בַּטַּבָּעֹ֔תבַּטַּבָּעֹתבטבעת עַ֖לעַלעל צַלְעֹ֣תצַלְעֹתצלעת הָאָרֹ֑ןהָאָרֹןהארן לָשֵׂ֖אתלָשֵׂאתלשאת אֶתאֶתאת־־־הָאָרֹֽןהָאָרֹןהארן׃׃׃ 37:6 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש כַּפֹּ֖רֶתכַּפֹּרֶתכפרת זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֑וֹרטָהוֹרטהור אַמָּתַ֤יִםאַמָּתַיִםאמתים וָחֵ֙צִי֙וָחֵצִיוחצי אָרְכָּ֔הּאָרְכָּהּארכה וְאַמָּ֥הוְאַמָּהואמה וָחֵ֖צִיוָחֵצִיוחצי רָחְבָּֽהּרָחְבָּהּרחבה׃׃׃ 37:7 וַיַּ֛עַשׂוַיַּעַשׂויעש שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני כְרֻבִ֖יםכְרֻבִיםכרבים זָהָ֑בזָהָבזהב מִקְשָׁה֙מִקְשָׁהמקשה עָשָׂ֣העָשָׂהעשה אֹתָ֔םאֹתָםאתם מִשְּׁנֵ֖ימִשְּׁנֵימשני קְצ֥וֹתקְצוֹתקצות הַכַּפֹּֽרֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת׃׃׃ 37:8 כְּרוּבכְּרוּבכרוב־־־אֶחָ֤דאֶחָדאחד מִקָּצָה֙מִקָּצָהמקצה מִזֶּ֔המִזֶּהמזה וּכְרוּבוּכְרוּבוכרוב־־־אֶחָ֥דאֶחָדאחד מִקָּצָ֖המִקָּצָהמקצה מִזֶּ֑המִזֶּהמזה מִןמִןמן־־־הַכַּפֹּ֛רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת עָשָׂ֥העָשָׂהעשה אֶתאֶתאת־־־הַכְּרֻבִ֖יםהַכְּרֻבִיםהכרבים מִשְּׁנֵ֥ימִשְּׁנֵימשני [קִצְוֹותֹו כ][קִצְוֹותֹו כ][קצוותו כ] (קְצוֹתָֽיו ק)(קְצוֹתָיו ק)(קצותיו ק)׃׃׃ 37:9 וַיִּהְי֣וּוַיִּהְיוּויהיו הַכְּרֻבִים֩הַכְּרֻבִיםהכרבים פֹּרְשֵׂ֨יפֹּרְשֵׂיפרשי כְנָפַ֜יִםכְנָפַיִםכנפים לְמַ֗עְלָהלְמַעְלָהלמעלה סֹֽכְכִ֤יםסֹכְכִיםסככים בְּכַנְפֵיהֶם֙בְּכַנְפֵיהֶםבכנפיהם עַלעַלעל־־־הַכַּפֹּ֔רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת וּפְנֵיהֶ֖םוּפְנֵיהֶםופניהם אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֑יואָחִיואחיו אֶלאֶלאל־־־הַכַּפֹּ֔רֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת הָי֖וּהָיוּהיו פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַכְּרֻבִֽיםהַכְּרֻבִיםהכרבים׃׃׃ פפפ
37:10 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־הַשֻּׁלְחָ֖ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֑יםשִׁטִּיםשטים אַמָּתַ֤יִםאַמָּתַיִםאמתים אָרְכּוֹ֙אָרְכּוֹארכו וְאַמָּ֣הוְאַמָּהואמה רָחְבּ֔וֹרָחְבּוֹרחבו וְאַמָּ֥הוְאַמָּהואמה וָחֵ֖צִיוָחֵצִיוחצי קֹמָתֽוֹקֹמָתוֹקמתו׃׃׃ 37:11 וַיְצַ֥ףוַיְצַףויצף אֹת֖וֹאֹתוֹאתו זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֑וֹרטָהוֹרטהור וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש ל֛וֹלוֹלו זֵ֥רזֵרזר זָהָ֖בזָהָבזהב סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 37:12 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש ל֥וֹלוֹלו מִסְגֶּ֛רֶתמִסְגֶּרֶתמסגרת טֹ֖פַחטֹפַחטפח סָבִ֑יבסָבִיבסביב וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש זֵרזֵרזר־־־זָהָ֛בזָהָבזהב לְמִסְגַּרְתּ֖וֹלְמִסְגַּרְתּוֹלמסגרתו סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 37:13 וַיִּצֹ֣קוַיִּצֹקויצק ל֔וֹלוֹלו אַרְבַּ֖עאַרְבַּעארבע טַבְּעֹ֣תטַבְּעֹתטבעת זָהָ֑בזָהָבזהב וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־הַטַּבָּעֹ֔תהַטַּבָּעֹתהטבעת עַ֚לעַלעל אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע הַפֵּאֹ֔תהַפֵּאֹתהפאת אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לְאַרְבַּ֥עלְאַרְבַּעלארבע רַגְלָֽיורַגְלָיורגליו׃׃׃ 37:14 לְעֻמַּת֙לְעֻמַּתלעמת הַמִּסְגֶּ֔רֶתהַמִּסְגֶּרֶתהמסגרת הָי֖וּהָיוּהיו הַטַּבָּעֹ֑תהַטַּבָּעֹתהטבעת בָּתִּים֙בָּתִּיםבתים לַבַּדִּ֔יםלַבַּדִּיםלבדים לָשֵׂ֖אתלָשֵׂאתלשאת אֶתאֶתאת־־־הַשֻּׁלְחָֽןהַשֻּׁלְחָןהשלחן׃׃׃ 37:15 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־הַבַּדִּים֙הַבַּדִּיםהבדים עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֔יםשִׁטִּיםשטים וַיְצַ֥ףוַיְצַףויצף אֹתָ֖םאֹתָםאתם זָהָ֑בזָהָבזהב לָשֵׂ֖אתלָשֵׂאתלשאת אֶתאֶתאת־־־הַשֻּׁלְחָֽןהַשֻּׁלְחָןהשלחן׃׃׃ 37:16 וַיַּ֜עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶֽתאֶתאת־־־הַכֵּלִ֣יםהַכֵּלִיםהכלים ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַשֻּׁלְחָ֗ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן אֶתאֶתאת־־־קְעָרֹתָ֤יוקְעָרֹתָיוקערתיו וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּפֹּתָיו֙כַּפֹּתָיוכפתיו וְאֵת֙וְאֵתואת מְנַקִּיֹּתָ֔יומְנַקִּיֹּתָיומנקיתיו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַקְּשָׂוֺ֔תהַקְּשָׂוֺתהקשות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֻסַּ֖ךְיֻסַּךְיסך בָּהֵ֑ןבָּהֵןבהן זָהָ֖בזָהָבזהב טָהֽוֹרטָהוֹרטהור׃׃׃ פפפ
37:17 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־הַמְּנֹרָ֖ההַמְּנֹרָההמנרה זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֑וֹרטָהוֹרטהור מִקְשָׁ֞המִקְשָׁהמקשה עָשָׂ֤העָשָׂהעשה אֶתאֶתאת־־־הַמְּנֹרָה֙הַמְּנֹרָההמנרה יְרֵכָ֣הּיְרֵכָהּירכה וְקָנָ֔הּוְקָנָהּוקנה גְּבִיעֶ֛יהָגְּבִיעֶיהָגביעיה כַּפְתֹּרֶ֥יהָכַּפְתֹּרֶיהָכפתריה וּפְרָחֶ֖יהָוּפְרָחֶיהָופרחיה מִמֶּ֥נָּהמִמֶּנָּהממנה הָיֽוּהָיוּהיו׃׃׃ 37:18 וְשִׁשָּׁ֣הוְשִׁשָּׁהוששה קָנִ֔יםקָנִיםקנים יֹצְאִ֖יםיֹצְאִיםיצאים מִצִּדֶּ֑יהָמִצִּדֶּיהָמצדיה שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה ׀׀׀ קְנֵ֣יקְנֵיקני מְנֹרָ֗המְנֹרָהמנרה מִצִּדָּהּ֙מִצִּדָּהּמצדה הָֽאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד וּשְׁלֹשָׁה֙וּשְׁלֹשָׁהושלשה קְנֵ֣יקְנֵיקני מְנֹרָ֔המְנֹרָהמנרה מִצִּדָּ֖הּמִצִּדָּהּמצדה הַשֵּׁנִֽיהַשֵּׁנִיהשני׃׃׃ 37:19 שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה גְ֠בִעִיםגְבִעִיםגבעים מְֽשֻׁקָּדִ֞יםמְשֻׁקָּדִיםמשקדים בַּקָּנֶ֣הבַּקָּנֶהבקנה הָאֶחָד֮הָאֶחָדהאחד כַּפְתֹּ֣רכַּפְתֹּרכפתר וָפֶרַח֒וָפֶרַחופרח וּשְׁלֹשָׁ֣הוּשְׁלֹשָׁהושלשה גְבִעִ֗יםגְבִעִיםגבעים מְשֻׁקָּדִ֛יםמְשֻׁקָּדִיםמשקדים בְּקָנֶ֥הבְּקָנֶהבקנה אֶחָ֖דאֶחָדאחד כַּפְתֹּ֣רכַּפְתֹּרכפתר וָפָ֑רַחוָפָרַחופרח כֵּ֚ןכֵּןכן לְשֵׁ֣שֶׁתלְשֵׁשֶׁתלששת הַקָּנִ֔יםהַקָּנִיםהקנים הַיֹּצְאִ֖יםהַיֹּצְאִיםהיצאים מִןמִןמן־־־הַמְּנֹרָֽההַמְּנֹרָההמנרה׃׃׃ 37:20 וּבַמְּנֹרָ֖הוּבַמְּנֹרָהובמנרה אַרְבָּעָ֣האַרְבָּעָהארבעה גְבִעִ֑יםגְבִעִיםגבעים מְשֻׁ֨קָּדִ֔יםמְשֻׁקָּדִיםמשקדים כַּפְתֹּרֶ֖יהָכַּפְתֹּרֶיהָכפתריה וּפְרָחֶֽיהָוּפְרָחֶיהָופרחיה׃׃׃ 37:21 וְכַפְתֹּ֡רוְכַפְתֹּרוכפתר תַּחַת֩תַּחַתתחת שְׁנֵ֨ישְׁנֵישני הַקָּנִ֜יםהַקָּנִיםהקנים מִמֶּ֗נָּהמִמֶּנָּהממנה וְכַפְתֹּר֙וְכַפְתֹּרוכפתר תַּ֣חַתתַּחַתתחת שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני הַקָּנִים֙הַקָּנִיםהקנים מִמֶּ֔נָּהמִמֶּנָּהממנה וְכַפְתֹּ֕רוְכַפְתֹּרוכפתר תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הַקָּנִ֖יםהַקָּנִיםהקנים מִמֶּ֑נָּהמִמֶּנָּהממנה לְשֵׁ֙שֶׁת֙לְשֵׁשֶׁתלששת הַקָּנִ֔יםהַקָּנִיםהקנים הַיֹּצְאִ֖יםהַיֹּצְאִיםהיצאים מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 37:22 כַּפְתֹּרֵיהֶ֥םכַּפְתֹּרֵיהֶםכפתריהם וּקְנֹתָ֖םוּקְנֹתָםוקנתם מִמֶּ֣נָּהמִמֶּנָּהממנה הָי֑וּהָיוּהיו כֻּלָּ֛הּכֻּלָּהּכלה מִקְשָׁ֥המִקְשָׁהמקשה אַחַ֖תאַחַתאחת זָהָ֥בזָהָבזהב טָהֽוֹרטָהוֹרטהור׃׃׃ 37:23 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־נֵרֹתֶ֖יהָנֵרֹתֶיהָנרתיה שִׁבְעָ֑השִׁבְעָהשבעה וּמַלְקָחֶ֥יהָוּמַלְקָחֶיהָומלקחיה וּמַחְתֹּתֶ֖יהָוּמַחְתֹּתֶיהָומחתתיה זָהָ֥בזָהָבזהב טָהֽוֹרטָהוֹרטהור׃׃׃ 37:24 כִּכָּ֛רכִּכָּרככר זָהָ֥בזָהָבזהב טָה֖וֹרטָהוֹרטהור עָשָׂ֣העָשָׂהעשה אֹתָ֑הּאֹתָהּאתה וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־כֵּלֶֽיהָכֵּלֶיהָכליה׃׃׃ פפפ
37:25 וַיַּ֛עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הַקְּטֹ֖רֶתהַקְּטֹרֶתהקטרת עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֑יםשִׁטִּיםשטים אַמָּ֣האַמָּהאמה אָרְכּוֹ֩אָרְכּוֹארכו וְאַמָּ֨הוְאַמָּהואמה רָחְבּ֜וֹרָחְבּוֹרחבו רָב֗וּעַרָבוּעַרבוע וְאַמָּתַ֙יִם֙וְאַמָּתַיִםואמתים קֹֽמָת֔וֹקֹמָתוֹקמתו מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו הָי֥וּהָיוּהיו קַרְנֹתָֽיוקַרְנֹתָיוקרנתיו׃׃׃ 37:26 וַיְצַ֨ףוַיְצַףויצף אֹת֜וֹאֹתוֹאתו זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֗וֹרטָהוֹרטהור אֶתאֶתאת־־־גַּגּ֧וֹגַּגּוֹגגו וְאֶתוְאֶתואת־־־קִירֹתָ֛יוקִירֹתָיוקירתיו סָבִ֖יבסָבִיבסביב וְאֶתוְאֶתואת־־־קַרְנֹתָ֑יוקַרְנֹתָיוקרנתיו וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש ל֛וֹלוֹלו זֵ֥רזֵרזר זָהָ֖בזָהָבזהב סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 37:27 וּשְׁתֵּי֩וּשְׁתֵּיושתי טַבְּעֹ֨תטַבְּעֹתטבעת זָהָ֜בזָהָבזהב עָֽשָׂהעָשָׂהעשה־־־ל֣וֹלוֹלו ׀׀׀ מִתַּ֣חַתמִתַּחַתמתחת לְזֵר֗וֹלְזֵרוֹלזרו עַ֚לעַלעל שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי צַלְעֹתָ֔יוצַלְעֹתָיוצלעתיו עַ֖לעַלעל שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני צִדָּ֑יוצִדָּיוצדיו לְבָתִּ֣יםלְבָתִּיםלבתים לְבַדִּ֔יםלְבַדִּיםלבדים לָשֵׂ֥אתלָשֵׂאתלשאת אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 37:28 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־הַבַּדִּ֖יםהַבַּדִּיםהבדים עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי שִׁטִּ֑יםשִׁטִּיםשטים וַיְצַ֥ףוַיְצַףויצף אֹתָ֖םאֹתָםאתם זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 37:29 וַיַּ֜עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֤מֶןשֶׁמֶןשמן הַמִּשְׁחָה֙הַמִּשְׁחָההמשחה קֹ֔דֶשׁקֹדֶשׁקדש וְאֶתוְאֶתואת־־־קְטֹ֥רֶתקְטֹרֶתקטרת הַסַּמִּ֖יםהַסַּמִּיםהסמים טָה֑וֹרטָהוֹרטהור מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה רֹקֵֽחַרֹקֵחַרקח׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain