Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 4

4:1 וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר וְהֵן֙וְהֵןוהן לֹֽאלֹאלא־־־יַאֲמִ֣ינוּיַאֲמִינוּיאמינו לִ֔ילִילי וְלֹ֥אוְלֹאולא יִשְׁמְע֖וּיִשְׁמְעוּישמעו בְּקֹלִ֑יבְּקֹלִיבקלי כִּ֣יכִּיכי יֹֽאמְר֔וּיֹאמְרוּיאמרו לֹֽאלֹאלא־־־נִרְאָ֥הנִרְאָהנראה אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:2 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֛יואֵלָיואליו יְהוָ֖היְהוָהיהוה [מַזֶּה כ][מַזֶּה כ][מזה כ] (מַה ק)(מַה ק)(מה ק) (זֶּ֣ה ק)(זֶּה ק)(זה ק) בְיָדֶ֑ךָבְיָדֶךָבידך וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מַטֶּֽהמַטֶּהמטה׃׃׃ 4:3 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַשְׁלִיכֵ֣הוּהַשְׁלִיכֵהוּהשליכהו אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה וַיַּשְׁלִיכֵ֥הוּוַיַּשְׁלִיכֵהוּוישליכהו אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי לְנָחָ֑שׁלְנָחָשׁלנחש וַיָּ֥נָסוַיָּנָסוינס מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה מִפָּנָֽיומִפָּנָיומפניו׃׃׃ 4:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה שְׁלַח֙שְׁלַחשלח יָֽדְךָ֔יָדְךָידך וֶאֱחֹ֖זוֶאֱחֹזואחז בִּזְנָב֑וֹבִּזְנָבוֹבזנבו וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח יָדוֹ֙יָדוֹידו וַיַּ֣חֲזֶקוַיַּחֲזֶקויחזק בּ֔וֹבּוֹבו וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי לְמַטֶּ֖הלְמַטֶּהלמטה בְּכַפּֽוֹבְּכַפּוֹבכפו׃׃׃ 4:5 לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען יַאֲמִ֔ינוּיַאֲמִינוּיאמינו כִּֽיכִּיכי־־־נִרְאָ֥הנִרְאָהנראה אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹתָ֑םאֲבֹתָםאבתם אֱלֹהֵ֧יאֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִצְחָ֖קיִצְחָקיצחק וֵאלֹהֵ֥יוֵאלֹהֵיואלהי יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 4:6 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה ל֜וֹלוֹלו ע֗וֹדעוֹדעוד הָֽבֵאהָבֵאהבא־־־נָ֤אנָאנא יָֽדְךָ֙יָדְךָידך בְּחֵיקֶ֔ךָבְּחֵיקֶךָבחיקך וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא יָד֖וֹיָדוֹידו בְּחֵיק֑וֹבְּחֵיקוֹבחיקו וַיּ֣וֹצִאָ֔הּוַיּוֹצִאָהּויוצאה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה יָד֖וֹיָדוֹידו מְצֹרַ֥עַתמְצֹרַעַתמצרעת כַּשָּֽׁלֶגכַּשָּׁלֶגכשלג׃׃׃ 4:7 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָשֵׁ֤בהָשֵׁבהשב יָֽדְךָ֙יָדְךָידך אֶלאֶלאל־־־חֵיקֶ֔ךָחֵיקֶךָחיקך וַיָּ֥שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב יָד֖וֹיָדוֹידו אֶלאֶלאל־־־חֵיק֑וֹחֵיקוֹחיקו וַיּֽוֹצִאָהּ֙וַיּוֹצִאָהּויוצאה מֵֽחֵיק֔וֹמֵחֵיקוֹמחיקו וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־שָׁ֖בָהשָׁבָהשבה כִּבְשָׂרֽוֹכִּבְשָׂרוֹכבשרו׃׃׃ 4:8 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא יַאֲמִ֣ינוּיַאֲמִינוּיאמינו לָ֔ךְלָךְלך וְלֹ֣אוְלֹאולא יִשְׁמְע֔וּיִשְׁמְעוּישמעו לְקֹ֖ללְקֹללקל הָאֹ֣תהָאֹתהאת הָרִאשׁ֑וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון וְהֶֽאֱמִ֔ינוּוְהֶאֱמִינוּוהאמינו לְקֹ֖ללְקֹללקל הָאֹ֥תהָאֹתהאת הָאַחֲרֽוֹןהָאַחֲרוֹןהאחרון׃׃׃ 4:9 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא יַאֲמִ֡ינוּיַאֲמִינוּיאמינו גַּם֩גַּםגם לִשְׁנֵ֨ילִשְׁנֵילשני הָאֹת֜וֹתהָאֹתוֹתהאתות הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה וְלֹ֤אוְלֹאולא יִשְׁמְעוּן֙יִשְׁמְעוּןישמעון לְקֹלֶ֔ךָלְקֹלֶךָלקלך וְלָקַחְתָּ֙וְלָקַחְתָּולקחת מִמֵּימֵ֣ימִמֵּימֵיממימי הַיְאֹ֔רהַיְאֹרהיאר וְשָׁפַכְתָּ֖וְשָׁפַכְתָּושפכת הַיַּבָּשָׁ֑ההַיַּבָּשָׁההיבשה וְהָי֤וּוְהָיוּוהיו הַמַּ֙יִם֙הַמַּיִםהמים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּקַּ֣חתִּקַּחתקח מִןמִןמן־־־הַיְאֹ֔רהַיְאֹרהיאר וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו לְדָ֖םלְדָםלדם בַּיַּבָּֽשֶׁתבַּיַּבָּשֶׁתביבשת׃׃׃ 4:10 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֮יְהוָהיהוה בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנָי֒אֲדֹנָיאדני לֹא֩לֹאלא אִ֨ישׁאִישׁאיש דְּבָרִ֜יםדְּבָרִיםדברים אָנֹ֗כִיאָנֹכִיאנכי גַּ֤םגַּםגם מִתְּמוֹל֙מִתְּמוֹלמתמול גַּ֣םגַּםגם מִשִּׁלְשֹׁ֔םמִשִּׁלְשֹׁםמשלשם גַּ֛םגַּםגם מֵאָ֥זמֵאָזמאז דַּבֶּרְךָדַּבֶּרְךָדברך אֶלאֶלאל־־־עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך כִּ֧יכִּיכי כְבַדכְבַדכבד־־־פֶּ֛הפֶּהפה וּכְבַ֥דוּכְבַדוכבד לָשׁ֖וֹןלָשׁוֹןלשון אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 4:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלָ֗יואֵלָיואליו מִ֣ימִימי שָׂ֣םשָׂםשם פֶּה֮פֶּהפה לָֽאָדָם֒לָאָדָםלאדם א֚וֹאוֹאו מִֽימִימי־־־יָשׂ֣וּםיָשׂוּםישום אִלֵּ֔םאִלֵּםאלם א֣וֹאוֹאו חֵרֵ֔שׁחֵרֵשׁחרש א֥וֹאוֹאו פִקֵּ֖חַפִקֵּחַפקח א֣וֹאוֹאו עִוֵּ֑רעִוֵּרעור הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:12 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה לֵ֑ךְלֵךְלך וְאָנֹכִי֙וְאָנֹכִיואנכי אֶֽהְיֶ֣האֶהְיֶהאהיה עִםעִםעם־־־פִּ֔יךָפִּיךָפיך וְהוֹרֵיתִ֖יךָוְהוֹרֵיתִיךָוהוריתיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תְּדַבֵּֽרתְּדַבֵּרתדבר׃׃׃ 4:13 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני שְֽׁלַֽחשְׁלַחשלח־־־נָ֖אנָאנא בְּיַדבְּיַדביד־־־תִּשְׁלָֽחתִּשְׁלָחתשלח׃׃׃ 4:14 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֨ףאַףאף יְהוָ֜היְהוָהיהוה בְּמֹשֶׁ֗הבְּמֹשֶׁהבמשה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא אַהֲרֹ֤ןאַהֲרֹןאהרן אָחִ֙יךָ֙אָחִיךָאחיך הַלֵּוִ֔יהַלֵּוִיהלוי יָדַ֕עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּֽיכִּיכי־־־דַבֵּ֥רדַבֵּרדבר יְדַבֵּ֖ריְדַבֵּרידבר ה֑וּאהוּאהוא וְגַ֤םוְגַםוגם הִנֵּההִנֵּההנה־־־הוּא֙הוּאהוא יֹצֵ֣איֹצֵאיצא לִקְרָאתֶ֔ךָלִקְרָאתֶךָלקראתך וְרָאֲךָ֖וְרָאֲךָוראך וְשָׂמַ֥חוְשָׂמַחושמח בְּלִבּֽוֹבְּלִבּוֹבלבו׃׃׃ 4:15 וְדִבַּרְתָּ֣וְדִבַּרְתָּודברת אֵלָ֔יואֵלָיואליו וְשַׂמְתָּ֥וְשַׂמְתָּושמת אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים בְּפִ֑יובְּפִיובפיו וְאָנֹכִ֗יוְאָנֹכִיואנכי אֶֽהְיֶ֤האֶהְיֶהאהיה עִםעִםעם־־־פִּ֙יךָ֙פִּיךָפיך וְעִםוְעִםועם־־־פִּ֔יהוּפִּיהוּפיהו וְהוֹרֵיתִ֣יוְהוֹרֵיתִיוהוריתי אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם אֵ֖תאֵתאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֽׂוּןתַּעֲשׂוּןתעשון׃׃׃ 4:16 וְדִבֶּרוְדִבֶּרודבר־־־ה֥וּאהוּאהוא לְךָ֖לְךָלך אֶלאֶלאל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וְהָ֤יָהוְהָיָהוהיה הוּא֙הוּאהוא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לְּךָ֣לְּךָלך לְפֶ֔הלְפֶהלפה וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה תִּֽהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־לּ֥וֹלּוֹלו לֵֽאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 4:17 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּטֶּ֥ההַמַּטֶּההמטה הַזֶּ֖ההַזֶּההזה תִּקַּ֣חתִּקַּחתקח בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־בּ֖וֹבּוֹבו אֶתאֶתאת־־־הָאֹתֹֽתהָאֹתֹתהאתת׃׃׃ פפפ
4:18 וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־יֶ֣תֶריֶתֶריתר חֹֽתְנ֗וֹחֹתְנוֹחתנו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו אֵ֣לְכָהאֵלְכָהאלכה נָּ֗אנָּאנא וְאָשׁ֙וּבָה֙וְאָשׁוּבָהואשובה אֶלאֶלאל־־־אַחַ֣יאַחַיאחי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים וְאֶרְאֶ֖הוְאֶרְאֶהואראה הַעוֹדָ֣םהַעוֹדָםהעודם חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִתְר֛וֹיִתְרוֹיתרו לְמֹשֶׁ֖הלְמֹשֶׁהלמשה לֵ֥ךְלֵךְלך לְשָׁלֽוֹםלְשָׁלוֹםלשלום׃׃׃ 4:19 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה בְּמִדְיָ֔ןבְּמִדְיָןבמדין לֵ֖ךְלֵךְלך שֻׁ֣בשֻׁבשב מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים כִּיכִּיכי־־־מֵ֙תוּ֙מֵתוּמתו כָּלכָּלכל־־־הָ֣אֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַֽמְבַקְשִׁ֖יםהַמְבַקְשִׁיםהמבקשים אֶתאֶתאת־־־נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 4:20 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּ֣וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֗יובָּנָיובניו וַיַּרְכִּבֵם֙וַיַּרְכִּבֵםוירכבם עַֽלעַלעל־־־הַחֲמֹ֔רהַחֲמֹרהחמר וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב אַ֣רְצָהאַרְצָהארצה מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־מַטֵּ֥המַטֵּהמטה הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 4:21 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֒מֹשֶׁהמשה בְּלֶכְתְּךָ֙בְּלֶכְתְּךָבלכתך לָשׁ֣וּבלָשׁוּבלשוב מִצְרַ֔יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה רְאֵ֗הרְאֵהראה כָּלכָּלכל־־־הַמֹּֽפְתִים֙הַמֹּפְתִיםהמפתים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שַׂ֣מְתִּישַׂמְתִּישמתי בְיָדֶ֔ךָבְיָדֶךָבידך וַעֲשִׂיתָ֖םוַעֲשִׂיתָםועשיתם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני פַרְעֹ֑הפַרְעֹהפרעה וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני אֲחַזֵּ֣קאֲחַזֵּקאחזק אֶתאֶתאת־־־לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו וְלֹ֥אוְלֹאולא יְשַׁלַּ֖חיְשַׁלַּחישלח אֶתאֶתאת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 4:22 וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּנִ֥יבְּנִיבני בְכֹרִ֖יבְכֹרִיבכרי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 4:23 וָאֹמַ֣רוָאֹמַרואמר אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך שַׁלַּ֤חשַׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־בְּנִי֙בְּנִיבני וְיַֽעַבְדֵ֔נִיוְיַעַבְדֵנִיויעבדני וַתְּמָאֵ֖ןוַתְּמָאֵןותמאן לְשַׁלְּח֑וֹלְשַׁלְּחוֹלשלחו הִנֵּה֙הִנֵּההנה אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי הֹרֵ֔גהֹרֵגהרג אֶתאֶתאת־־־בִּנְךָ֖בִּנְךָבנך בְּכֹרֶֽךָבְּכֹרֶךָבכרך׃׃׃ 4:24 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי בַדֶּ֖רֶךְבַדֶּרֶךְבדרך בַּמָּל֑וֹןבַּמָּלוֹןבמלון וַיִּפְגְּשֵׁ֣הוּוַיִּפְגְּשֵׁהוּויפגשהו יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיְבַקֵּ֖שׁוַיְבַקֵּשׁויבקש הֲמִיתֽוֹהֲמִיתוֹהמיתו׃׃׃ 4:25 וַתִּקַּ֨חוַתִּקַּחותקח צִפֹּרָ֜הצִפֹּרָהצפרה צֹ֗רצֹרצר וַתִּכְרֹת֙וַתִּכְרֹתותכרת אֶתאֶתאת־־־עָרְלַ֣תעָרְלַתערלת בְּנָ֔הּבְּנָהּבנה וַתַּגַּ֖עוַתַּגַּעותגע לְרַגְלָ֑יולְרַגְלָיולרגליו וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר כִּ֧יכִּיכי חֲתַןחֲתַןחתן־־־דָּמִ֛יםדָּמִיםדמים אַתָּ֖האַתָּהאתה לִֽילִילי׃׃׃ 4:26 וַיִּ֖רֶףוַיִּרֶףוירף מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו אָ֚זאָזאז אָֽמְרָ֔האָמְרָהאמרה חֲתַ֥ןחֲתַןחתן דָּמִ֖יםדָּמִיםדמים לַמּוּלֹֽתלַמּוּלֹתלמולת׃׃׃ פפפ
4:27 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן לֵ֛ךְלֵךְלך לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה הַמִּדְבָּ֑רָההַמִּדְבָּרָההמדברה וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַֽיִּפְגְּשֵׁ֛הוּוַיִּפְגְּשֵׁהוּויפגשהו בְּהַ֥רבְּהַרבהר הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיִּשַּׁקוַיִּשַּׁקוישק־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 4:28 וַיַּגֵּ֤דוַיַּגֵּדויגד מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה לְאַֽהֲרֹ֔ןלְאַהֲרֹןלאהרן אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שְׁלָח֑וֹשְׁלָחוֹשלחו וְאֵ֥תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הָאֹתֹ֖תהָאֹתֹתהאתת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּֽהוּצִוָּהוּצוהו׃׃׃ 4:29 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֑ןוְאַהֲרֹןואהרן וַיַּ֣אַסְפ֔וּוַיַּאַסְפוּויאספו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־זִקְנֵ֖יזִקְנֵיזקני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 4:30 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָאֹתֹ֖תהָאֹתֹתהאתת לְעֵינֵ֥ילְעֵינֵילעיני הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 4:31 וַֽיַּאֲמֵ֖ןוַיַּאֲמֵןויאמן הָעָ֑םהָעָםהעם וַֽיִּשְׁמְע֡וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו כִּֽיכִּיכי־־־פָקַ֨דפָקַדפקד יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְכִ֤יוְכִיוכי רָאָה֙רָאָהראה אֶתאֶתאת־־־עָנְיָ֔םעָנְיָםענים וַֽיִּקְּד֖וּוַיִּקְּדוּויקדו וַיִּֽשְׁתַּחֲוּֽוּוַיִּשְׁתַּחֲוּוּוישתחוו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain