Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 9

9:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה בֹּ֖אבֹּאבא אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וְדִבַּרְתָּ֣וְדִבַּרְתָּודברת אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָֽעִבְרִ֔יםהָעִבְרִיםהעברים שַׁלַּ֥חשַׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי וְיַֽעַבְדֻֽנִיוְיַעַבְדֻנִיויעבדני׃׃׃ 9:2 כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־מָאֵ֥ןמָאֵןמאן אַתָּ֖האַתָּהאתה לְשַׁלֵּ֑חַלְשַׁלֵּחַלשלח וְעוֹדְךָ֖וְעוֹדְךָועודך מַחֲזִ֥יקמַחֲזִיקמחזיק בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 9:3 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה יַדיַדיד־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה הוֹיָ֗ההוֹיָההויה בְּמִקְנְךָ֙בְּמִקְנְךָבמקנך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה בַּסּוּסִ֤יםבַּסּוּסִיםבסוסים בַּֽחֲמֹרִים֙בַּחֲמֹרִיםבחמרים בַּגְּמַלִּ֔יםבַּגְּמַלִּיםבגמלים בַּבָּקָ֖רבַּבָּקָרבבקר וּבַצֹּ֑אןוּבַצֹּאןובצאן דֶּ֖בֶרדֶּבֶרדבר כָּבֵ֥דכָּבֵדכבד מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 9:4 וְהִפְלָ֣הוְהִפְלָהוהפלה יְהוָ֔היְהוָהיהוה בֵּ֚יןבֵּיןבין מִקְנֵ֣המִקְנֵהמקנה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּבֵ֖יןוּבֵיןובין מִקְנֵ֣המִקְנֵהמקנה מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְלֹ֥אוְלֹאולא יָמ֛וּתיָמוּתימות מִכָּלמִכָּלמכל־־־לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 9:5 וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם יְהוָ֖היְהוָהיהוה מוֹעֵ֣דמוֹעֵדמועד לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מָחָ֗רמָחָרמחר יַעֲשֶׂ֧היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֛היְהוָהיהוה הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 9:6 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֤רהַדָּבָרהדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה מִֽמָּחֳרָ֔תמִמָּחֳרָתממחרת וַיָּ֕מָתוַיָּמָתוימת כֹּ֖לכֹּלכל מִקְנֵ֣המִקְנֵהמקנה מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וּמִמִּקְנֵ֥הוּמִמִּקְנֵהוממקנה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֹאלֹאלא־־־מֵ֥תמֵתמת אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 9:7 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וְהִנֵּ֗הוְהִנֵּהוהנה לֹאלֹאלא־־־מֵ֛תמֵתמת מִמִּקְנֵ֥המִמִּקְנֵהממקנה יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עַדעַדעד־־־אֶחָ֑דאֶחָדאחד וַיִּכְבַּד֙וַיִּכְבַּדויכבד לֵ֣בלֵבלב פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וְלֹ֥אוְלֹאולא שִׁלַּ֖חשִׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ פפפ
9:8 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹן֒אַהֲרֹןאהרן קְח֤וּקְחוּקחו לָכֶם֙לָכֶםלכם מְלֹ֣אמְלֹאמלא חָפְנֵיכֶ֔םחָפְנֵיכֶםחפניכם פִּ֖יחַפִּיחַפיח כִּבְשָׁ֑ןכִּבְשָׁןכבשן וּזְרָק֥וֹוּזְרָקוֹוזרקו מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה הַשָּׁמַ֖יְמָההַשָּׁמַיְמָההשמימה לְעֵינֵ֥ילְעֵינֵילעיני פַרְעֹֽהפַרְעֹהפרעה׃׃׃ 9:9 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה לְאָבָ֔קלְאָבָקלאבק עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה עַלעַלעל־־־הָאָדָ֜םהָאָדָםהאדם וְעַלוְעַלועל־־־הַבְּהֵמָ֗ההַבְּהֵמָההבהמה לִשְׁחִ֥יןלִשְׁחִיןלשחין פֹּרֵ֛חַפֹּרֵחַפרח אֲבַעְבֻּעֹ֖תאֲבַעְבֻּעֹתאבעבעת בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 9:10 וַיִּקְח֞וּוַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־פִּ֣יחַפִּיחַפיח הַכִּבְשָׁ֗ןהַכִּבְשָׁןהכבשן וַיַּֽעַמְדוּ֙וַיַּעַמְדוּויעמדו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה וַיִּזְרֹ֥קוַיִּזְרֹקויזרק אֹת֛וֹאֹתוֹאתו מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה הַשָּׁמָ֑יְמָההַשָּׁמָיְמָההשמימה וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי שְׁחִין֙שְׁחִיןשחין אֲבַעְבֻּעֹ֔תאֲבַעְבֻּעֹתאבעבעת פֹּרֵ֕חַפֹּרֵחַפרח בָּאָדָ֖םבָּאָדָםבאדם וּבַבְּהֵמָֽהוּבַבְּהֵמָהובבהמה׃׃׃ 9:11 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָכְל֣וּיָכְלוּיכלו הַֽחַרְטֻמִּ֗יםהַחַרְטֻמִּיםהחרטמים לַעֲמֹ֛דלַעֲמֹדלעמד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הַשְּׁחִ֑יןהַשְּׁחִיןהשחין כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֣ההָיָההיה הַשְּׁחִ֔יןהַשְּׁחִיןהשחין בַּֽחֲרְטֻמִּ֖םבַּחֲרְטֻמִּםבחרטמם וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 9:12 וַיְחַזֵּ֤קוַיְחַזֵּקויחזק יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־לֵ֣בלֵבלב פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֖עשָׁמַעשמע אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 9:13 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה הַשְׁכֵּ֣םהַשְׁכֵּםהשכם בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וְהִתְיַצֵּ֖בוְהִתְיַצֵּבוהתיצב לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני פַרְעֹ֑הפַרְעֹהפרעה וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָֽעִבְרִ֔יםהָעִבְרִיםהעברים שַׁלַּ֥חשַׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי וְיַֽעַבְדֻֽנִיוְיַעַבְדֻנִיויעבדני׃׃׃ 9:14 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ בַּפַּ֣עַםבַּפַּעַםבפעם הַזֹּ֗אתהַזֹּאתהזאת אֲנִ֨יאֲנִיאני שֹׁלֵ֜חַשֹׁלֵחַשלח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מַגֵּפֹתַי֙מַגֵּפֹתַימגפתי אֶֽלאֶלאל־־־לִבְּךָ֔לִבְּךָלבך וּבַעֲבָדֶ֖יךָוּבַעֲבָדֶיךָובעבדיך וּבְעַמֶּ֑ךָוּבְעַמֶּךָובעמך בַּעֲב֣וּרבַּעֲבוּרבעבור תֵּדַ֔עתֵּדַעתדע כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין כָּמֹ֖נִיכָּמֹנִיכמני בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 9:15 כִּ֤יכִּיכי עַתָּה֙עַתָּהעתה שָׁלַ֣חְתִּישָׁלַחְתִּישלחתי אֶתאֶתאת־־־יָדִ֔ייָדִיידי וָאַ֥ךְוָאַךְואך אוֹתְךָ֛אוֹתְךָאותך וְאֶֽתוְאֶתואת־־־עַמְּךָ֖עַמְּךָעמך בַּדָּ֑בֶרבַּדָּבֶרבדבר וַתִּכָּחֵ֖דוַתִּכָּחֵדותכחד מִןמִןמן־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 9:16 וְאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם בַּעֲב֥וּרבַּעֲבוּרבעבור זֹאת֙זֹאתזאת הֶעֱמַדְתִּ֔יךָהֶעֱמַדְתִּיךָהעמדתיך בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור הַרְאֹתְךָ֣הַרְאֹתְךָהראתך אֶתאֶתאת־־־כֹּחִ֑יכֹּחִיכחי וּלְמַ֛עַןוּלְמַעַןולמען סַפֵּ֥רסַפֵּרספר שְׁמִ֖ישְׁמִישמי בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 9:17 עוֹדְךָ֖עוֹדְךָעודך מִסְתּוֹלֵ֣למִסְתּוֹלֵלמסתולל בְּעַמִּ֑יבְּעַמִּיבעמי לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי שַׁלְּחָֽםשַׁלְּחָםשלחם׃׃׃ 9:18 הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני מַמְטִיר֙מַמְטִירממטיר כָּעֵ֣תכָּעֵתכעת מָחָ֔רמָחָרמחר בָּרָ֖דבָּרָדברד כָּבֵ֣דכָּבֵדכבד מְאֹ֑דמְאֹדמאד אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־הָיָ֤ההָיָההיה כָמֹ֙הוּ֙כָמֹהוּכמהו בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים לְמִןלְמִןלמן־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הִוָּסְדָ֖ההִוָּסְדָההוסדה וְעַדוְעַדועד־־־עָֽתָּהעָתָּהעתה׃׃׃ 9:19 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שְׁלַ֤חשְׁלַחשלח הָעֵז֙הָעֵזהעז אֶֽתאֶתאת־־־מִקְנְךָ֔מִקְנְךָמקנך וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְךָ֖לְךָלך בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה כָּלכָּלכל־־־הָאָדָ֨םהָאָדָםהאדם וְהַבְּהֵמָ֜הוְהַבְּהֵמָהוהבהמה אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִמָּצֵ֣איִמָּצֵאימצא בַשָּׂדֶ֗הבַשָּׂדֶהבשדה וְלֹ֤אוְלֹאולא יֵֽאָסֵף֙יֵאָסֵףיאסף הַבַּ֔יְתָההַבַּיְתָההביתה וְיָרַ֧דוְיָרַדוירד עֲלֵהֶ֛םעֲלֵהֶםעלהם הַבָּרָ֖דהַבָּרָדהברד וָמֵֽתוּוָמֵתוּומתו׃׃׃ 9:20 הַיָּרֵא֙הַיָּרֵאהירא אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה מֵֽעַבְדֵ֖ימֵעַבְדֵימעבדי פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה הֵנִ֛יסהֵנִיסהניס אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֥יועֲבָדָיועבדיו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִקְנֵ֖הוּמִקְנֵהוּמקנהו אֶלאֶלאל־־־הַבָּתִּֽיםהַבָּתִּיםהבתים׃׃׃ 9:21 וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר לֹאלֹאלא־־־שָׂ֛םשָׂםשם לִבּ֖וֹלִבּוֹלבו אֶלאֶלאל־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַֽיַּעֲזֹ֛בוַיַּעֲזֹבויעזב אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֥יועֲבָדָיועבדיו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִקְנֵ֖הוּמִקְנֵהוּמקנהו בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ פפפ
9:22 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁהמֹשֶׁהמשה נְטֵ֤הנְטֵהנטה אֶתאֶתאת־־־יָֽדְךָ֙יָדְךָידך עַלעַלעל־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וִיהִ֥יוִיהִיויהי בָרָ֖דבָרָדברד בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים עַלעַלעל־־־הָאָדָ֣םהָאָדָםהאדם וְעַלוְעַלועל־־־הַבְּהֵמָ֗ההַבְּהֵמָההבהמה וְעַ֛לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־עֵ֥שֶׂבעֵשֶׂבעשב הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 9:23 וַיֵּ֨טוַיֵּטויט מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־מַטֵּהוּ֮מַטֵּהוּמטהו עַלעַלעל־־־הַשָּׁמַיִם֒הַשָּׁמַיִםהשמים וַֽיהוָ֗הוַיהוָהויהוה נָתַ֤ןנָתַןנתן קֹלֹת֙קֹלֹתקלת וּבָרָ֔דוּבָרָדוברד וַתִּ֥הֲלַךְוַתִּהֲלַךְותהלך אֵ֖שׁאֵשׁאש אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וַיַּמְטֵ֧רוַיַּמְטֵרוימטר יְהוָ֛היְהוָהיהוה בָּרָ֖דבָּרָדברד עַלעַלעל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 9:24 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בָרָ֔דבָרָדברד וְאֵ֕שׁוְאֵשׁואש מִתְלַקַּ֖חַתמִתְלַקַּחַתמתלקחת בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַבָּרָ֑דהַבָּרָדהברד כָּבֵ֣דכָּבֵדכבד מְאֹ֔דמְאֹדמאד אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֤ההָיָההיה כָמֹ֙הוּ֙כָמֹהוּכמהו בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים מֵאָ֖זמֵאָזמאז הָיְתָ֥ההָיְתָההיתה לְגֽוֹילְגוֹילגוי׃׃׃ 9:25 וַיַּ֨ךְוַיַּךְויך הַבָּרָ֜דהַבָּרָדהברד בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה מֵאָדָ֖םמֵאָדָםמאדם וְעַדוְעַדועד־־־בְּהֵמָ֑הבְּהֵמָהבהמה וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־עֵ֤שֶׂבעֵשֶׂבעשב הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה הִכָּ֣ההִכָּההכה הַבָּרָ֔דהַבָּרָדהברד וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עֵ֥ץעֵץעץ הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה שִׁבֵּֽרשִׁבֵּרשבר׃׃׃ 9:26 רַ֚קרַקרק בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ גֹּ֔שֶׁןגֹּשֶׁןגשן אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֖םשָׁםשם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא הָיָ֖ההָיָההיה בָּרָֽדבָּרָדברד׃׃׃ 9:27 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח פַּרְעֹ֗הפַּרְעֹהפרעה וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא לְמֹשֶׁ֣הלְמֹשֶׁהלמשה וּֽלְאַהֲרֹ֔ןוּלְאַהֲרֹןולאהרן וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֖םאֲלֵהֶםאלהם חָטָ֣אתִיחָטָאתִיחטאתי הַפָּ֑עַםהַפָּעַםהפעם יְהוָה֙יְהוָהיהוה הַצַּדִּ֔יקהַצַּדִּיקהצדיק וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני וְעַמִּ֖יוְעַמִּיועמי הָרְשָׁעִֽיםהָרְשָׁעִיםהרשעים׃׃׃ 9:28 הַעְתִּ֙ירוּ֙הַעְתִּירוּהעתירו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְרַ֕בוְרַבורב מִֽהְיֹ֛תמִהְיֹתמהית קֹלֹ֥תקֹלֹתקלת אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וּבָרָ֑דוּבָרָדוברד וַאֲשַׁלְּחָ֣הוַאֲשַׁלְּחָהואשלחה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם וְלֹ֥אוְלֹאולא תֹסִפ֖וּןתֹסִפוּןתספון לַעֲמֹֽדלַעֲמֹדלעמד׃׃׃ 9:29 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כְּצֵאתִי֙כְּצֵאתִיכצאתי אֶתאֶתאת־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר אֶפְרֹ֥שׂאֶפְרֹשׂאפרש אֶתאֶתאת־־־כַּפַּ֖יכַּפַּיכפי אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה הַקֹּל֣וֹתהַקֹּלוֹתהקלות יֶחְדָּל֗וּןיֶחְדָּלוּןיחדלון וְהַבָּרָד֙וְהַבָּרָדוהברד לֹ֣אלֹאלא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־ע֔וֹדעוֹדעוד לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תֵּדַ֔עתֵּדַעתדע כִּ֥יכִּיכי לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 9:30 וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה וַעֲבָדֶ֑יךָוַעֲבָדֶיךָועבדיך יָדַ֕עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֚יכִּיכי טֶ֣רֶםטֶרֶםטרם תִּֽירְא֔וּןתִּירְאוּןתיראון מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 9:31 וְהַפִּשְׁתָּ֥הוְהַפִּשְׁתָּהוהפשתה וְהַשְּׂעֹרָ֖הוְהַשְּׂעֹרָהוהשערה נֻכָּ֑תָהנֻכָּתָהנכתה כִּ֤יכִּיכי הַשְּׂעֹרָה֙הַשְּׂעֹרָההשערה אָבִ֔יבאָבִיבאביב וְהַפִּשְׁתָּ֖הוְהַפִּשְׁתָּהוהפשתה גִּבְעֹֽלגִּבְעֹלגבעל׃׃׃ 9:32 וְהַחִטָּ֥הוְהַחִטָּהוהחטה וְהַכֻּסֶּ֖מֶתוְהַכֻּסֶּמֶתוהכסמת לֹ֣אלֹאלא נֻכּ֑וּנֻכּוּנכו כִּ֥יכִּיכי אֲפִילֹ֖תאֲפִילֹתאפילת הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 9:33 וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה מֵעִ֤םמֵעִםמעם פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה אֶתאֶתאת־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַיִּפְרֹ֥שׂוַיִּפְרֹשׂויפרש כַּפָּ֖יוכַּפָּיוכפיו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַֽיַּחְדְּל֤וּוַיַּחְדְּלוּויחדלו הַקֹּלוֹת֙הַקֹּלוֹתהקלות וְהַבָּרָ֔דוְהַבָּרָדוהברד וּמָטָ֖רוּמָטָרומטר לֹאלֹאלא־־־נִתַּ֥ךְנִתַּךְנתך אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 9:34 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא פַּרְעֹ֗הפַּרְעֹהפרעה כִּֽיכִּיכי־־־חָדַ֨לחָדַלחדל הַמָּטָ֧רהַמָּטָרהמטר וְהַבָּרָ֛דוְהַבָּרָדוהברד וְהַקֹּלֹ֖תוְהַקֹּלֹתוהקלת וַיֹּ֣סֶףוַיֹּסֶףויסף לַחֲטֹ֑אלַחֲטֹאלחטא וַיַּכְבֵּ֥דוַיַּכְבֵּדויכבד לִבּ֖וֹלִבּוֹלבו ה֥וּאהוּאהוא וַעֲבָדָֽיווַעֲבָדָיוועבדיו׃׃׃ 9:35 וַֽיֶּחֱזַק֙וַיֶּחֱזַקויחזק לֵ֣בלֵבלב פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וְלֹ֥אוְלֹאולא שִׁלַּ֖חשִׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain