Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 11

11:2 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יאֵלָיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה הָאֲנָשִׁ֞יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַחֹשְׁבִ֥יםהַחֹשְׁבִיםהחשבים אָ֛וֶןאָוֶןאון וְהַיֹּעֲצִ֥יםוְהַיֹּעֲצִיםוהיעצים עֲצַתעֲצַתעצת־־־רָ֖ערָערע בָּעִ֥ירבָּעִירבעיר הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 11:3 הָאֹ֣מְרִ֔יםהָאֹמְרִיםהאמרים לֹ֥אלֹאלא בְקָר֖וֹבבְקָרוֹבבקרוב בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות בָּתִּ֑יםבָּתִּיםבתים הִ֣יאהִיאהיא הַסִּ֔ירהַסִּירהסיר וַאֲנַ֖חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו הַבָּשָֽׂרהַבָּשָׂרהבשר׃׃׃ 11:4 לָכֵ֖ןלָכֵןלכן הִנָּבֵ֣אהִנָּבֵאהנבא עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם הִנָּבֵ֖אהִנָּבֵאהנבא בֶּןבֶּןבן־־־אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 11:5 וַתִּפֹּ֣לוַתִּפֹּלותפל עָלַי֮עָלַיעלי ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָה֒יְהוָהיהוה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי אֱמֹר֙אֱמֹראמר כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה כֵּ֥ןכֵּןכן אֲמַרְתֶּ֖םאֲמַרְתֶּםאמרתם בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּמַעֲל֥וֹתוּמַעֲלוֹתומעלות רֽוּחֲכֶ֖םרוּחֲכֶםרוחכם אֲנִ֥יאֲנִיאני יְדַעְתִּֽיהָיְדַעְתִּיהָידעתיה׃׃׃ 11:6 הִרְבֵּיתֶ֥םהִרְבֵּיתֶםהרביתם חַלְלֵיכֶ֖םחַלְלֵיכֶםחלליכם בָּעִ֣ירבָּעִירבעיר הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וּמִלֵּאתֶ֥םוּמִלֵּאתֶםומלאתם חוּצֹתֶ֖יהָחוּצֹתֶיהָחוצתיה חָלָֽלחָלָלחלל׃׃׃ פפפ
11:7 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה חַלְלֵיכֶם֙חַלְלֵיכֶםחלליכם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שַׂמְתֶּ֣םשַׂמְתֶּםשמתם בְּתוֹכָ֔הּבְּתוֹכָהּבתוכה הֵ֥מָּההֵמָּההמה הַבָּשָׂ֖רהַבָּשָׂרהבשר וְהִ֣יאוְהִיאוהיא הַסִּ֑ירהַסִּירהסיר וְאֶתְכֶ֖םוְאֶתְכֶםואתכם הוֹצִ֥יאהוֹצִיאהוציא מִתּוֹכָֽהּמִתּוֹכָהּמתוכה׃׃׃ 11:8 חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב יְרֵאתֶ֑םיְרֵאתֶםיראתם וְחֶ֙רֶב֙וְחֶרֶבוחרב אָבִ֣יאאָבִיאאביא עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 11:9 וְהוֹצֵאתִ֤יוְהוֹצֵאתִיוהוצאתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מִתּוֹכָ֔הּמִתּוֹכָהּמתוכה וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בְּיַדבְּיַדביד־־־זָרִ֑יםזָרִיםזרים וְעָשִׂ֛יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי בָכֶ֖םבָכֶםבכם שְׁפָטִֽיםשְׁפָטִיםשפטים׃׃׃ 11:10 בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב תִּפֹּ֔לוּתִּפֹּלוּתפלו עַלעַלעל־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶשְׁפּ֣וֹטאֶשְׁפּוֹטאשפוט אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 11:11 הִ֗יאהִיאהיא לֹֽאלֹאלא־־־תִהְיֶ֤התִהְיֶהתהיה לָכֶם֙לָכֶםלכם לְסִ֔ירלְסִירלסיר וְאַתֶּ֛םוְאַתֶּםואתם תִּהְי֥וּתִּהְיוּתהיו בְתוֹכָ֖הּבְתוֹכָהּבתוכה לְבָשָׂ֑רלְבָשָׂרלבשר אֶלאֶלאל־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶשְׁפֹּ֥טאֶשְׁפֹּטאשפט אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 11:12 וִֽידַעְתֶּם֙וִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בְּחֻקַּי֙בְּחֻקַּיבחקי לֹ֣אלֹאלא הֲלַכְתֶּ֔םהֲלַכְתֶּםהלכתם וּמִשְׁפָּטַ֖יוּמִשְׁפָּטַיומשפטי לֹ֣אלֹאלא עֲשִׂיתֶ֑םעֲשִׂיתֶםעשיתם וּֽכְמִשְׁפְּטֵ֧יוּכְמִשְׁפְּטֵיוכמשפטי הַגּוֹיִ֛םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר סְבִיבוֹתֵיכֶ֖םסְבִיבוֹתֵיכֶםסביבותיכם עֲשִׂיתֶֽםעֲשִׂיתֶםעשיתם׃׃׃ 11:13 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כְּהִנָּ֣בְאִ֔יכְּהִנָּבְאִיכהנבאי וּפְלַטְיָ֥הוּוּפְלַטְיָהוּופלטיהו בֶןבֶןבן־־־בְּנָיָ֖הבְּנָיָהבניה מֵ֑תמֵתמת וָאֶפֹּ֨לוָאֶפֹּלואפל עַלעַלעל־־־פָּנַ֜יפָּנַיפני וָאֶזְעַ֣קוָאֶזְעַקואזעק קוֹלקוֹלקול־־־גָּד֗וֹלגָּדוֹלגדול וָאֹמַר֙וָאֹמַרואמר אֲהָהּ֙אֲהָהּאהה אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה כָּלָה֙כָּלָהכלה אַתָּ֣האַתָּהאתה עֹשֶׂ֔העֹשֶׂהעשה אֵ֖תאֵתאת שְׁאֵרִ֥יתשְׁאֵרִיתשארית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
11:14 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 11:15 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם אַחֶ֤יךָאַחֶיךָאחיך אַחֶ֙יךָ֙אַחֶיךָאחיך אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי גְאֻלָּתֶ֔ךָגְאֻלָּתֶךָגאלתך וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כֻּלֹּ֑הכֻּלֹּהכלה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר אָמְר֨וּאָמְרוּאמרו לָהֶ֜םלָהֶםלהם יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם רַֽחֲקוּ֙רַחֲקוּרחקו מֵעַ֣למֵעַלמעל יְהוָ֔היְהוָהיהוה לָ֥נוּלָנוּלנו הִ֛יאהִיאהיא נִתְּנָ֥הנִתְּנָהנתנה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לְמוֹרָשָֽׁהלְמוֹרָשָׁהלמורשה׃׃׃ ססס 11:16 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן אֱמֹ֗ראֱמֹראמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה כִּ֤יכִּיכי הִרְחַקְתִּים֙הִרְחַקְתִּיםהרחקתים בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים וְכִ֥יוְכִיוכי הֲפִֽיצוֹתִ֖יםהֲפִיצוֹתִיםהפיצותים בָּאֲרָצ֑וֹתבָּאֲרָצוֹתבארצות וָאֱהִ֤יוָאֱהִיואהי לָהֶם֙לָהֶםלהם לְמִקְדָּ֣שׁלְמִקְדָּשׁלמקדש מְעַ֔טמְעַטמעט בָּאֲרָצ֖וֹתבָּאֲרָצוֹתבארצות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אוּבָּאוּבאו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ ססס 11:17 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן אֱמֹ֗ראֱמֹראמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה וְקִבַּצְתִּ֤יוְקִבַּצְתִּיוקבצתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מִןמִןמן־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים וְאָסַפְתִּ֣יוְאָסַפְתִּיואספתי אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם מִןמִןמן־־־הָ֣אֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נְפֹצוֹתֶ֖םנְפֹצוֹתֶםנפצותם בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי לָכֶ֖םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־אַדְמַ֥תאַדְמַתאדמת יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 11:18 וּבָ֖אוּוּבָאוּובאו־־־שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה וְהֵסִ֜ירוּוְהֵסִירוּוהסירו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שִׁקּוּצֶ֛יהָשִׁקּוּצֶיהָשקוציה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבוֹתֶ֖יהָתּוֹעֲבוֹתֶיהָתועבותיה מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 11:19 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי לָהֶם֙לָהֶםלהם לֵ֣בלֵבלב אֶחָ֔דאֶחָדאחד וְר֥וּחַוְרוּחַורוח חֲדָשָׁ֖החֲדָשָׁהחדשה אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן בְּקִרְבְּכֶ֑םבְּקִרְבְּכֶםבקרבכם וַהֲסִ֨רֹתִ֜יוַהֲסִרֹתִיוהסרתי לֵ֤בלֵבלב הָאֶ֙בֶן֙הָאֶבֶןהאבן מִבְּשָׂרָ֔םמִבְּשָׂרָםמבשרם וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי לָהֶ֖םלָהֶםלהם לֵ֥בלֵבלב בָּשָֽׂרבָּשָׂרבשר׃׃׃ 11:20 לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען בְּחֻקֹּתַ֣יבְּחֻקֹּתַיבחקתי יֵלֵ֔כוּיֵלֵכוּילכו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִשְׁפָּטַ֥ימִשְׁפָּטַימשפטי יִשְׁמְר֖וּיִשְׁמְרוּישמרו וְעָשׂ֣וּוְעָשׂוּועשו אֹתָ֑םאֹתָםאתם וְהָיוּוְהָיוּוהיו־־־לִ֣ילִילי לְעָ֔םלְעָםלעם וַאֲנִ֕יוַאֲנִיואני אֶהְיֶ֥האֶהְיֶהאהיה לָהֶ֖םלָהֶםלהם לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 11:21 וְאֶלוְאֶלואל־־־לֵ֧בלֵבלב שִׁקּוּצֵיהֶ֛םשִׁקּוּצֵיהֶםשקוציהם וְתוֹעֲבוֹתֵיהֶ֖םוְתוֹעֲבוֹתֵיהֶםותועבותיהם לִבָּ֣םלִבָּםלבם הֹלֵ֑ךְהֹלֵךְהלך דַּרְכָּם֙דַּרְכָּםדרכם בְּרֹאשָׁ֣םבְּרֹאשָׁםבראשם נָתַ֔תִּינָתַתִּינתתי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 11:22 וַיִּשְׂא֤וּוַיִּשְׂאוּוישאו הַכְּרוּבִים֙הַכְּרוּבִיםהכרובים אֶתאֶתאת־־־כַּנְפֵיהֶ֔םכַּנְפֵיהֶםכנפיהם וְהָאֽוֹפַנִּ֖יםוְהָאוֹפַנִּיםוהאופנים לְעֻמָּתָ֑םלְעֻמָּתָםלעמתם וּכְב֧וֹדוּכְבוֹדוכבוד אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם מִלְמָֽעְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה׃׃׃ 11:23 וַיַּ֙עַל֙וַיַּעַלויעל כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד יְהוָ֔היְהוָהיהוה מֵעַ֖למֵעַלמעל תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַֽיַּעֲמֹד֙וַיַּעֲמֹדויעמד עַלעַלעל־־־הָהָ֔רהָהָרההר אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מִקֶּ֥דֶםמִקֶּדֶםמקדם לָעִֽירלָעִירלעיר׃׃׃ 11:24 וְר֣וּחַוְרוּחַורוח נְשָׂאַ֗תְנִינְשָׂאַתְנִינשאתני וַתְּבִיאֵ֤נִיוַתְּבִיאֵנִיותביאני כַשְׂדִּ֙ימָה֙כַשְׂדִּימָהכשדימה אֶלאֶלאל־־־הַגּוֹלָ֔ההַגּוֹלָההגולה בַּמַּרְאֶ֖הבַּמַּרְאֶהבמראה בְּר֣וּחַבְּרוּחַברוח אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וַיַּ֙עַל֙וַיַּעַלויעל מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי הַמַּרְאֶ֖ההַמַּרְאֶההמראה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר רָאִֽיתִירָאִיתִיראיתי׃׃׃ 11:25 וָאֲדַבֵּ֖רוָאֲדַבֵּרואדבר אֶלאֶלאל־־־הַגּוֹלָ֑ההַגּוֹלָההגולה אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶרְאָֽנִיהֶרְאָנִיהראני׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain