Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 27

27:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 27:2 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֔םאָדָםאדם שָׂ֥אשָׂאשא עַלעַלעל־־־צֹ֖רצֹרצר קִינָֽהקִינָהקינה׃׃׃ 27:3 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת לְצ֗וֹרלְצוֹרלצור [הַיֹּשַׁבְתִּי כ][הַיֹּשַׁבְתִּי כ][הישבתי כ] (הַיֹּשֶׁ֙בֶת֙ ק)(הַיֹּשֶׁבֶת ק)(הישבת ק) עַלעַלעל־־־מְבוֹאֹ֣תמְבוֹאֹתמבואת יָ֔םיָםים רֹכֶ֙לֶת֙רֹכֶלֶתרכלת הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים אֶלאֶלאל־־־אִיִּ֖יםאִיִּיםאיים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה צ֕וֹרצוֹרצור אַ֣תְּאַתְּאת אָמַ֔רְתְּאָמַרְתְּאמרת אֲנִ֖יאֲנִיאני כְּלִ֥ילַתכְּלִילַתכלילת יֹֽפִייֹפִייפי׃׃׃ 27:4 בְּלֵ֥בבְּלֵבבלב יַמִּ֖יםיַמִּיםימים גְּבוּלָ֑יִךְגְּבוּלָיִךְגבוליך בֹּנַ֕יִךְבֹּנַיִךְבניך כָּלְל֖וּכָּלְלוּכללו יָפְיֵֽךְיָפְיֵךְיפיך׃׃׃ 27:5 בְּרוֹשִׁ֤יםבְּרוֹשִׁיםברושים מִשְּׂנִיר֙מִשְּׂנִירמשניר בָּ֣נוּבָּנוּבנו לָ֔ךְלָךְלך אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־לֻֽחֹתָ֑יִםלֻחֹתָיִםלחתים אֶ֤רֶזאֶרֶזארז מִלְּבָנוֹן֙מִלְּבָנוֹןמלבנון לָקָ֔חוּלָקָחוּלקחו לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות תֹּ֖רֶןתֹּרֶןתרן עָלָֽיִךְעָלָיִךְעליך׃׃׃ 27:6 אַלּוֹנִים֙אַלּוֹנִיםאלונים מִבָּ֔שָׁןמִבָּשָׁןמבשן עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו מִשּׁוֹטָ֑יִךְמִשּׁוֹטָיִךְמשוטיך קַרְשֵׁ֤ךְקַרְשֵׁךְקרשך עָֽשׂוּעָשׂוּעשו־־־שֵׁן֙שֵׁןשן בַּתבַּתבת־־־אֲשֻׁרִ֔יםאֲשֻׁרִיםאשרים מֵאִיֵּ֖ימֵאִיֵּימאיי [כִּתִּיִּם כ][כִּתִּיִּם כ][כתים כ] (כִּתִּיִּֽים ק)(כִּתִּיִּים ק)(כתיים ק)׃׃׃ 27:7 שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־בְּרִקְמָ֤הבְּרִקְמָהברקמה מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים הָיָ֣ההָיָההיה מִפְרָשֵׂ֔ךְמִפְרָשֵׂךְמפרשך לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לָ֖ךְלָךְלך לְנֵ֑סלְנֵסלנס תְּכֵ֧לֶתתְּכֵלֶתתכלת וְאַרְגָּמָ֛ןוְאַרְגָּמָןוארגמן מֵאִיֵּ֥ימֵאִיֵּימאיי אֱלִישָׁ֖האֱלִישָׁהאלישה הָיָ֥ההָיָההיה מְכַסֵּֽךְמְכַסֵּךְמכסך׃׃׃ 27:8 יֹשְׁבֵ֤ייֹשְׁבֵיישבי צִידוֹן֙צִידוֹןצידון וְאַרְוַ֔דוְאַרְוַדוארוד הָי֥וּהָיוּהיו שָׁטִ֖יםשָׁטִיםשטים לָ֑ךְלָךְלך חֲכָמַ֤יִךְחֲכָמַיִךְחכמיך צוֹר֙צוֹרצור הָ֣יוּהָיוּהיו בָ֔ךְבָךְבך הֵ֖מָּההֵמָּההמה חֹבְלָֽיִךְחֹבְלָיִךְחבליך׃׃׃ 27:9 זִקְנֵ֨יזִקְנֵיזקני גְבַ֤לגְבַלגבל וַחֲכָמֶ֙יהָ֙וַחֲכָמֶיהָוחכמיה הָ֣יוּהָיוּהיו בָ֔ךְבָךְבך מַחֲזִיקֵ֖ימַחֲזִיקֵימחזיקי בִּדְקֵ֑ךְבִּדְקֵךְבדקך כָּלכָּלכל־־־אֳנִיּ֨וֹתאֳנִיּוֹתאניות הַיָּ֤םהַיָּםהים וּמַלָּֽחֵיהֶם֙וּמַלָּחֵיהֶםומלחיהם הָ֣יוּהָיוּהיו בָ֔ךְבָךְבך לַעֲרֹ֖בלַעֲרֹבלערב מַעֲרָבֵֽךְמַעֲרָבֵךְמערבך׃׃׃ 27:10 פָּרַ֨ספָּרַספרס וְל֤וּדוְלוּדולוד וּפוּט֙וּפוּטופוט הָי֣וּהָיוּהיו בְחֵילֵ֔ךְבְחֵילֵךְבחילך אַנְשֵׁ֖יאַנְשֵׁיאנשי מִלְחַמְתֵּ֑ךְמִלְחַמְתֵּךְמלחמתך מָגֵ֤ןמָגֵןמגן וְכוֹבַע֙וְכוֹבַעוכובע תִּלּוּתִּלּוּתלו־־־בָ֔ךְבָךְבך הֵ֖מָּההֵמָּההמה נָתְנ֥וּנָתְנוּנתנו הֲדָרֵֽךְהֲדָרֵךְהדרך׃׃׃ 27:11 בְּנֵ֧יבְּנֵיבני אַרְוַ֣דאַרְוַדארוד וְחֵילֵ֗ךְוְחֵילֵךְוחילך עַלעַלעל־־־חוֹמוֹתַ֙יִךְ֙חוֹמוֹתַיִךְחומותיך סָבִ֔יבסָבִיבסביב וְגַ֨מָּדִ֔יםוְגַמָּדִיםוגמדים בְּמִגְדְּלוֹתַ֖יִךְבְּמִגְדְּלוֹתַיִךְבמגדלותיך הָי֑וּהָיוּהיו שִׁלְטֵיהֶ֞םשִׁלְטֵיהֶםשלטיהם תִּלּ֤וּתִּלּוּתלו עַלעַלעל־־־חוֹמוֹתַ֙יִךְ֙חוֹמוֹתַיִךְחומותיך סָבִ֔יבסָבִיבסביב הֵ֖מָּההֵמָּההמה כָּלְל֥וּכָּלְלוּכללו יָפְיֵֽךְיָפְיֵךְיפיך׃׃׃ 27:12 תַּרְשִׁ֥ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש סֹחַרְתֵּ֖ךְסֹחַרְתֵּךְסחרתך מֵרֹ֣במֵרֹבמרב כָּלכָּלכל־־־ה֑וֹןהוֹןהון בְּכֶ֤סֶףבְּכֶסֶףבכסף בַּרְזֶל֙בַּרְזֶלברזל בְּדִ֣ילבְּדִילבדיל וְעוֹפֶ֔רֶתוְעוֹפֶרֶתועופרת נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו עִזְבוֹנָֽיִךְעִזְבוֹנָיִךְעזבוניך׃׃׃ 27:13 יָוָ֤ןיָוָןיון תֻּבַל֙תֻּבַלתבל וָמֶ֔שֶׁךְוָמֶשֶׁךְומשך הֵ֖מָּההֵמָּההמה רֹֽכְלָ֑יִךְרֹכְלָיִךְרכליך בְּנֶ֤פֶשׁבְּנֶפֶשׁבנפש אָדָם֙אָדָםאדם וּכְלֵ֣יוּכְלֵיוכלי נְחֹ֔שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו מַעֲרָבֵֽךְמַעֲרָבֵךְמערבך׃׃׃ 27:14 מִבֵּ֖יתמִבֵּיתמבית תּוֹגַרְמָ֑התּוֹגַרְמָהתוגרמה סוּסִ֤יםסוּסִיםסוסים וּפָֽרָשִׁים֙וּפָרָשִׁיםופרשים וּפְרָדִ֔יםוּפְרָדִיםופרדים נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו עִזְבוֹנָֽיִךְעִזְבוֹנָיִךְעזבוניך׃׃׃ 27:15 בְּנֵ֤יבְּנֵיבני דְדָן֙דְדָןדדן רֹֽכְלַ֔יִךְרֹכְלַיִךְרכליך אִיִּ֥יםאִיִּיםאיים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים סְחֹרַ֣תסְחֹרַתסחרת יָדֵ֑ךְיָדֵךְידך קַרְנ֥וֹתקַרְנוֹתקרנות שֵׁן֙שֵׁןשן [וְהֹובְנִים כ][וְהֹובְנִים כ][והובנים כ] (וְהָבְנִ֔ים ק)(וְהָבְנִים ק)(והבנים ק) הֵשִׁ֖יבוּהֵשִׁיבוּהשיבו אֶשְׁכָּרֵֽךְאֶשְׁכָּרֵךְאשכרך׃׃׃ 27:16 אֲרָ֥םאֲרָםארם סֹחַרְתֵּ֖ךְסֹחַרְתֵּךְסחרתך מֵרֹ֣במֵרֹבמרב מַעֲשָׂ֑יִךְמַעֲשָׂיִךְמעשיך בְּ֠נֹפֶךְבְּנֹפֶךְבנפך אַרְגָּמָ֨ןאַרְגָּמָןארגמן וְרִקְמָ֤הוְרִקְמָהורקמה וּבוּץ֙וּבוּץובוץ וְרָאמֹ֣תוְרָאמֹתוראמת וְכַדְכֹּ֔דוְכַדְכֹּדוכדכד נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו בְּעִזְבוֹנָֽיִךְבְּעִזְבוֹנָיִךְבעזבוניך׃׃׃ 27:17 יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וְאֶ֣רֶץוְאֶרֶץוארץ יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הֵ֖מָּההֵמָּההמה רֹכְלָ֑יִךְרֹכְלָיִךְרכליך בְּחִטֵּ֣יבְּחִטֵּיבחטי מִ֠נִּיתמִנִּיתמנית וּפַנַּ֨גוּפַנַּגופנג וּדְבַ֤שׁוּדְבַשׁודבש וָשֶׁ֙מֶן֙וָשֶׁמֶןושמן וָצֹ֔רִיוָצֹרִיוצרי נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו מַעֲרָבֵֽךְמַעֲרָבֵךְמערבך׃׃׃ 27:18 דַּמֶּ֧שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק סֹחַרְתֵּ֛ךְסֹחַרְתֵּךְסחרתך בְּרֹ֥בבְּרֹבברב מַעֲשַׂ֖יִךְמַעֲשַׂיִךְמעשיך מֵרֹ֣במֵרֹבמרב כָּלכָּלכל־־־ה֑וֹןהוֹןהון בְּיֵ֥יןבְּיֵיןביין חֶלְבּ֖וֹןחֶלְבּוֹןחלבון וְצֶ֥מֶרוְצֶמֶרוצמר צָֽחַרצָחַרצחר׃׃׃ 27:19 וְדָ֤ןוְדָןודן וְיָוָן֙וְיָוָןויון מְאוּזָּ֔למְאוּזָּלמאוזל בְּעִזְבוֹנַ֖יִךְבְּעִזְבוֹנַיִךְבעזבוניך נָתָ֑נּוּנָתָנּוּנתנו בַּרְזֶ֤לבַּרְזֶלברזל עָשׁוֹת֙עָשׁוֹתעשות קִדָּ֣הקִדָּהקדה וְקָנֶ֔הוְקָנֶהוקנה בְּמַעֲרָבֵ֖ךְבְּמַעֲרָבֵךְבמערבך הָיָֽההָיָההיה׃׃׃ 27:20 דְּדָן֙דְּדָןדדן רֹֽכַלְתֵּ֔ךְרֹכַלְתֵּךְרכלתך בְבִגְדֵיבְבִגְדֵיבבגדי־־־חֹ֖פֶשׁחֹפֶשׁחפש לְרִכְבָּֽהלְרִכְבָּהלרכבה׃׃׃ 27:21 עֲרַב֙עֲרַבערב וְכָלוְכָלוכל־־־נְשִׂיאֵ֣ינְשִׂיאֵינשיאי קֵדָ֔רקֵדָרקדר הֵ֖מָּההֵמָּההמה סֹחֲרֵ֣יסֹחֲרֵיסחרי יָדֵ֑ךְיָדֵךְידך בְּכָרִ֤יםבְּכָרִיםבכרים וְאֵילִים֙וְאֵילִיםואילים וְעַתּוּדִ֔יםוְעַתּוּדִיםועתודים בָּ֖םבָּםבם סֹחֲרָֽיִךְסֹחֲרָיִךְסחריך׃׃׃ 27:22 רֹכְלֵ֤ירֹכְלֵירכלי שְׁבָא֙שְׁבָאשבא וְרַעְמָ֔הוְרַעְמָהורעמה הֵ֖מָּההֵמָּההמה רֹכְלָ֑יִךְרֹכְלָיִךְרכליך בְּרֹ֨אשׁבְּרֹאשׁבראש כָּלכָּלכל־־־בֹּ֜שֶׂםבֹּשֶׂםבשם וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־אֶ֤בֶןאֶבֶןאבן יְקָרָה֙יְקָרָהיקרה וְזָהָ֔בוְזָהָבוזהב נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו עִזְבוֹנָֽיִךְעִזְבוֹנָיִךְעזבוניך׃׃׃ 27:23 חָרָ֤ןחָרָןחרן וְכַנֵּה֙וְכַנֵּהוכנה וָעֶ֔דֶןוָעֶדֶןועדן רֹכְלֵ֖ירֹכְלֵירכלי שְׁבָ֑אשְׁבָאשבא אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור כִּלְמַ֥דכִּלְמַדכלמד רֹכַלְתֵּֽךְרֹכַלְתֵּךְרכלתך׃׃׃ 27:24 הֵ֤מָּההֵמָּההמה רֹכְלַ֙יִךְ֙רֹכְלַיִךְרכליך בְּמַכְלֻלִ֔יםבְּמַכְלֻלִיםבמכללים בִּגְלוֹמֵי֙בִּגְלוֹמֵיבגלומי תְּכֵ֣לֶתתְּכֵלֶתתכלת וְרִקְמָ֔הוְרִקְמָהורקמה וּבְגִנְזֵ֖יוּבְגִנְזֵיובגנזי בְּרֹמִ֑יםבְּרֹמִיםברמים בַּחֲבָלִ֧יםבַּחֲבָלִיםבחבלים חֲבֻשִׁ֛יםחֲבֻשִׁיםחבשים וַאֲרֻזִ֖יםוַאֲרֻזִיםוארזים בְּמַרְכֻלְתֵּֽךְבְּמַרְכֻלְתֵּךְבמרכלתך׃׃׃ 27:25 אֳנִיּ֣וֹתאֳנִיּוֹתאניות תַּרְשִׁ֔ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש שָׁרוֹתַ֖יִךְשָׁרוֹתַיִךְשרותיך מַעֲרָבֵ֑ךְמַעֲרָבֵךְמערבך וַתִּמָּלְאִ֧יוַתִּמָּלְאִיותמלאי וַֽתִּכְבְּדִ֛יוַתִּכְבְּדִיותכבדי מְאֹ֖דמְאֹדמאד בְּלֵ֥בבְּלֵבבלב־־־יַמִּֽיםיַמִּיםימים׃׃׃ 27:26 בְּמַ֤יִםבְּמַיִםבמים רַבִּים֙רַבִּיםרבים הֱבִיא֔וּךְהֱבִיאוּךְהביאוך הַשָּׁטִ֖יםהַשָּׁטִיםהשטים אֹתָ֑ךְאֹתָךְאתך ר֚וּחַרוּחַרוח הַקָּדִ֔יםהַקָּדִיםהקדים שְׁבָרֵ֖ךְשְׁבָרֵךְשברך בְּלֵ֥בבְּלֵבבלב יַמִּֽיםיַמִּיםימים׃׃׃ 27:27 הוֹנֵךְ֙הוֹנֵךְהונך וְעִזְבוֹנַ֔יִךְוְעִזְבוֹנַיִךְועזבוניך מַעֲרָבֵ֕ךְמַעֲרָבֵךְמערבך מַלָּחַ֖יִךְמַלָּחַיִךְמלחיך וְחֹבְלָ֑יִךְוְחֹבְלָיִךְוחבליך מַחֲזִיקֵ֣ימַחֲזִיקֵימחזיקי בִדְקֵ֣ךבִדְקֵךבדקך וְֽעֹרְבֵ֣יוְעֹרְבֵיוערבי מַ֠עֲרָבֵךְמַעֲרָבֵךְמערבך וְכָלוְכָלוכל־־־אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי מִלְחַמְתֵּ֜ךְמִלְחַמְתֵּךְמלחמתך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֗ךְבָּךְבך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־קְהָלֵךְ֙קְהָלֵךְקהלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּתוֹכֵ֔ךְבְּתוֹכֵךְבתוכך יִפְּלוּ֙יִפְּלוּיפלו בְּלֵ֣בבְּלֵבבלב יַמִּ֔יםיַמִּיםימים בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום מַפַּלְתֵּֽךְמַפַּלְתֵּךְמפלתך׃׃׃ 27:28 לְק֖וֹללְקוֹללקול זַעֲקַ֣תזַעֲקַתזעקת חֹבְלָ֑יִךְחֹבְלָיִךְחבליך יִרְעֲשׁ֖וּיִרְעֲשׁוּירעשו מִגְרֹשֽׁוֹתמִגְרֹשׁוֹתמגרשות׃׃׃ 27:29 וְֽיָרְד֞וּוְיָרְדוּוירדו מֵאָנִיּֽוֹתֵיהֶ֗םמֵאָנִיּוֹתֵיהֶםמאניותיהם כֹּ֚לכֹּלכל תֹּפְשֵׂ֣יתֹּפְשֵׂיתפשי מָשׁ֔וֹטמָשׁוֹטמשוט מַלָּחִ֕יםמַלָּחִיםמלחים כֹּ֖לכֹּלכל חֹבְלֵ֣יחֹבְלֵיחבלי הַיָּ֑םהַיָּםהים אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ יַעֲמֹֽדוּיַעֲמֹדוּיעמדו׃׃׃ 27:30 וְהִשְׁמִ֤יעוּוְהִשְׁמִיעוּוהשמיעו עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך בְּקוֹלָ֔םבְּקוֹלָםבקולם וְיִזְעֲק֖וּוְיִזְעֲקוּויזעקו מָרָ֑המָרָהמרה וְיַעֲל֤וּוְיַעֲלוּויעלו עָֽפָר֙עָפָרעפר עַלעַלעל־־־רָ֣אשֵׁיהֶ֔םרָאשֵׁיהֶםראשיהם בָּאֵ֖פֶרבָּאֵפֶרבאפר יִתְפַּלָּֽשׁוּיִתְפַּלָּשׁוּיתפלשו׃׃׃ 27:31 וְהִקְרִ֤יחוּוְהִקְרִיחוּוהקריחו אֵלַ֙יִךְ֙אֵלַיִךְאליך קָרְחָ֔הקָרְחָהקרחה וְחָגְר֖וּוְחָגְרוּוחגרו שַׂקִּ֑יםשַׂקִּיםשקים וּבָכ֥וּוּבָכוּובכו אֵלַ֛יִךְאֵלַיִךְאליך בְּמַרבְּמַרבמר־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש מִסְפֵּ֥דמִסְפֵּדמספד מָֽרמָרמר׃׃׃ 27:32 וְנָשְׂא֨וּוְנָשְׂאוּונשאו אֵלַ֤יִךְאֵלַיִךְאליך בְּנִיהֶם֙בְּנִיהֶםבניהם קִינָ֔הקִינָהקינה וְקוֹנְנ֖וּוְקוֹנְנוּוקוננו עָלָ֑יִךְעָלָיִךְעליך מִ֣ימִימי כְצ֔וֹרכְצוֹרכצור כְּדֻמָ֖הכְּדֻמָהכדמה בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 27:33 בְּצֵ֤אתבְּצֵאתבצאת עִזְבוֹנַ֙יִךְ֙עִזְבוֹנַיִךְעזבוניך מִיַּמִּ֔יםמִיַּמִּיםמימים הִשְׂבַּ֖עַתְּהִשְׂבַּעַתְּהשבעת עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים בְּרֹ֤בבְּרֹבברב הוֹנַ֙יִךְ֙הוֹנַיִךְהוניך וּמַ֣עֲרָבַ֔יִךְוּמַעֲרָבַיִךְומערביך הֶעֱשַׁ֖רְתְּהֶעֱשַׁרְתְּהעשרת מַלְכֵימַלְכֵימלכי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 27:34 עֵ֛תעֵתעת נִשְׁבֶּ֥רֶתנִשְׁבֶּרֶתנשברת מִיַּמִּ֖יםמִיַּמִּיםמימים בְּמַֽעֲמַקֵּיבְּמַעֲמַקֵּיבמעמקי־־־מָ֑יִםמָיִםמים מַעֲרָבֵ֥ךְמַעֲרָבֵךְמערבך וְכָלוְכָלוכל־־־קְהָלֵ֖ךְקְהָלֵךְקהלך בְּתוֹכֵ֥ךְבְּתוֹכֵךְבתוכך נָפָֽלוּנָפָלוּנפלו׃׃׃ 27:35 כֹּ֚לכֹּלכל יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאִיִּ֔יםהָאִיִּיםהאיים שָׁמְמ֖וּשָׁמְמוּשממו עָלָ֑יִךְעָלָיִךְעליך וּמַלְכֵיהֶם֙וּמַלְכֵיהֶםומלכיהם שָׂ֣עֲרוּשָׂעֲרוּשערו שַׂ֔עַרשַׂעַרשער רָעֲמ֖וּרָעֲמוּרעמו פָּנִֽיםפָּנִיםפנים׃׃׃ 27:36 סֹֽחֲרִים֙סֹחֲרִיםסחרים בָּ֣עַמִּ֔יםבָּעַמִּיםבעמים שָׁרְק֖וּשָׁרְקוּשרקו עָלָ֑יִךְעָלָיִךְעליך בַּלָּה֣וֹתבַּלָּהוֹתבלהות הָיִ֔יתהָיִיתהיית וְאֵינֵ֖ךְוְאֵינֵךְואינך עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain