Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 30

30:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 30:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הִנָּבֵא֙הִנָּבֵאהנבא וְאָ֣מַרְתָּ֔וְאָמַרְתָּואמרת כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה הֵילִ֖ילוּהֵילִילוּהילילו הָ֥הּהָהּהה לַיּֽוֹםלַיּוֹםליום׃׃׃ 30:3 כִּֽיכִּיכי־־־קָר֣וֹבקָרוֹבקרוב י֔וֹםיוֹםיום וְקָר֥וֹבוְקָרוֹבוקרוב י֖וֹםיוֹםיום לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה י֣וֹםיוֹםיום עָנָ֔ןעָנָןענן עֵ֥תעֵתעת גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים יִֽהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 30:4 וּבָאָ֥הוּבָאָהובאה חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה חַלְחָלָה֙חַלְחָלָהחלחלה בְּכ֔וּשׁבְּכוּשׁבכוש בִּנְפֹ֥לבִּנְפֹלבנפל חָלָ֖לחָלָלחלל בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים וְלָקְח֣וּוְלָקְחוּולקחו הֲמוֹנָ֔הּהֲמוֹנָהּהמונה וְנֶהֶרְס֖וּוְנֶהֶרְסוּונהרסו יְסוֹדֹתֶֽיהָיְסוֹדֹתֶיהָיסודתיה׃׃׃ 30:5 כּ֣וּשׁכּוּשׁכוש וּפ֤וּטוּפוּטופוט וְלוּד֙וְלוּדולוד וְכָלוְכָלוכל־־־הָעֶ֣רֶבהָעֶרֶבהערב וְכ֔וּבוְכוּבוכוב וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַבְּרִ֑יתהַבְּרִיתהברית אִתָּ֖םאִתָּםאתם בַּחֶ֥רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפֹּֽלוּיִפֹּלוּיפלו׃׃׃ פפפ
30:6 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְנָֽפְלוּ֙וְנָפְלוּונפלו סֹמְכֵ֣יסֹמְכֵיסמכי מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְיָרַ֖דוְיָרַדוירד גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון עֻזָּ֑הּעֻזָּהּעזה מִמִּגְדֹּ֣למִמִּגְדֹּלממגדל סְוֵנֵ֗הסְוֵנֵהסונה בַּחֶ֙רֶב֙בַּחֶרֶבבחרב יִפְּלוּיִפְּלוּיפלו־־־בָ֔הּבָהּבה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 30:7 וְנָשַׁ֕מּוּוְנָשַׁמּוּונשמו בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך אֲרָצ֣וֹתאֲרָצוֹתארצות נְשַׁמּ֑וֹתנְשַׁמּוֹתנשמות וְעָרָ֕יווְעָרָיוועריו בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־עָרִ֥יםעָרִיםערים נַחֲרָב֖וֹתנַחֲרָבוֹתנחרבות תִּֽהְיֶֽינָהתִּהְיֶינָהתהיינה׃׃׃ 30:8 וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֑היְהוָהיהוה בְּתִתִּיבְּתִתִּיבתתי־־־אֵ֣שׁאֵשׁאש בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים וְנִשְׁבְּר֖וּוְנִשְׁבְּרוּונשברו כָּלכָּלכל־־־עֹזְרֶֽיהָעֹזְרֶיהָעזריה׃׃׃ 30:9 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יֵצְא֨וּיֵצְאוּיצאו מַלְאָכִ֤יםמַלְאָכִיםמלאכים מִלְּפָנַי֙מִלְּפָנַימלפני בַּצִּ֔יםבַּצִּיםבצים לְהַחֲרִ֖ידלְהַחֲרִידלהחריד אֶתאֶתאת־־־כּ֣וּשׁכּוּשׁכוש בֶּ֑טַחבֶּטַחבטח וְהָיְתָ֨הוְהָיְתָהוהיתה חַלְחָלָ֤החַלְחָלָהחלחלה בָהֶם֙בָהֶםבהם בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כִּ֥יכִּיכי הִנֵּ֖ההִנֵּההנה בָּאָֽהבָּאָהבאה׃׃׃ ססס 30:10 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה וְהִשְׁבַּתִּי֙וְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי אֶתאֶתאת־־־הֲמ֣וֹןהֲמוֹןהמון מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים בְּיַ֖דבְּיַדביד נְבוּכַדְרֶאצַּ֥רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 30:11 ה֠וּאהוּאהוא וְעַמּ֤וֹוְעַמּוֹועמו אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו עָרִיצֵ֣יעָרִיצֵיעריצי גוֹיִ֔םגוֹיִםגוים מֽוּבָאִ֖יםמוּבָאִיםמובאים לְשַׁחֵ֣תלְשַׁחֵתלשחת הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְהֵרִ֤יקוּוְהֵרִיקוּוהריקו חַרְבוֹתָם֙חַרְבוֹתָםחרבותם עַלעַלעל־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וּמָלְא֥וּוּמָלְאוּומלאו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ חָלָֽלחָלָלחלל׃׃׃ 30:12 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי יְאֹרִים֙יְאֹרִיםיארים חָֽרָבָ֔החָרָבָהחרבה וּמָכַרְתִּ֥יוּמָכַרְתִּיומכרתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בְּיַדבְּיַדביד־־־רָעִ֑יםרָעִיםרעים וַהֲשִׁמֹּתִ֞יוַהֲשִׁמֹּתִיוהשמתי אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ וּמְלֹאָהּ֙וּמְלֹאָהּומלאה בְּיַדבְּיַדביד־־־זָרִ֔יםזָרִיםזרים אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבַּֽרְתִּידִּבַּרְתִּידברתי׃׃׃ ססס 30:13 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה וְהַאֲבַדְתִּ֨יוְהַאֲבַדְתִּיוהאבדתי גִלּוּלִ֜יםגִלּוּלִיםגלולים וְהִשְׁבַּתִּ֤יוְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי אֱלִילִים֙אֱלִילִיםאלילים מִנֹּ֔ףמִנֹּףמנף וְנָשִׂ֥יאוְנָשִׂיאונשיא מֵאֶֽרֶץמֵאֶרֶץמארץ־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לֹ֣אלֹאלא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־ע֑וֹדעוֹדעוד וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי יִרְאָ֖היִרְאָהיראה בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 30:14 וַהֲשִׁמֹּתִי֙וַהֲשִׁמֹּתִיוהשמתי אֶתאֶתאת־־־פַּתְר֔וֹספַּתְרוֹספתרוס וְנָתַ֥תִּיוְנָתַתִּיונתתי אֵ֖שׁאֵשׁאש בְּצֹ֑עַןבְּצֹעַןבצען וְעָשִׂ֥יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי שְׁפָטִ֖יםשְׁפָטִיםשפטים בְּנֹֽאבְּנֹאבנא׃׃׃ 30:15 וְשָׁפַכְתִּ֣יוְשָׁפַכְתִּיושפכתי חֲמָתִ֔יחֲמָתִיחמתי עַלעַלעל־־־סִ֖יןסִיןסין מָע֣וֹזמָעוֹזמעוז מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְהִכְרַתִּ֖יוְהִכְרַתִּיוהכרתי אֶתאֶתאת־־־הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון נֹֽאנֹאנא׃׃׃ 30:16 וְנָתַ֤תִּיוְנָתַתִּיונתתי אֵשׁ֙אֵשׁאש בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים ח֤וּלחוּלחול [תָּחִיל כ][תָּחִיל כ][תחיל כ] (תָּחוּל֙ ק)(תָּחוּל ק)(תחול ק) סִ֔יןסִיןסין וְנֹ֖אוְנֹאונא תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה לְהִבָּקֵ֑עַלְהִבָּקֵעַלהבקע וְנֹ֖ףוְנֹףונף צָרֵ֥יצָרֵיצרי יוֹמָֽםיוֹמָםיומם׃׃׃ 30:17 בַּח֥וּרֵיבַּחוּרֵיבחורי אָ֛וֶןאָוֶןאון וּפִיוּפִיופי־־־בֶ֖סֶתבֶסֶתבסת בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפֹּ֑לוּיִפֹּלוּיפלו וְהֵ֖נָּהוְהֵנָּהוהנה בַּשְּׁבִ֥יבַּשְּׁבִיבשבי תֵלַֽכְנָהתֵלַכְנָהתלכנה׃׃׃ 30:18 וּבִֽתְחַפְנְחֵס֙וּבִתְחַפְנְחֵסובתחפנחס חָשַׂ֣ךְחָשַׂךְחשך הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום בְּשִׁבְרִיבְּשִׁבְרִיבשברי־־־שָׁם֙שָׁםשם אֶתאֶתאת־־־מֹט֣וֹתמֹטוֹתמטות מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְנִשְׁבַּתוְנִשְׁבַּתונשבת־־־בָּ֖הּבָּהּבה גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון עֻזָּ֑הּעֻזָּהּעזה הִ֚יאהִיאהיא עָנָ֣ןעָנָןענן יְכַסֶּ֔נָּהיְכַסֶּנָּהיכסנה וּבְנוֹתֶ֖יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה בַּשְּׁבִ֥יבַּשְּׁבִיבשבי תֵלַֽכְנָהתֵלַכְנָהתלכנה׃׃׃ 30:19 וְעָשִׂ֥יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי שְׁפָטִ֖יםשְׁפָטִיםשפטים בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
30:20 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּאַחַ֤תבְּאַחַתבאחת עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה בָּֽרִאשׁ֖וֹןבָּרִאשׁוֹןבראשון בְּשִׁבְעָ֣הבְּשִׁבְעָהבשבעה לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָיָ֥ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 30:21 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם אֶתאֶתאת־־־זְר֛וֹעַזְרוֹעַזרוע פַּרְעֹ֥הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים שָׁבָ֑רְתִּישָׁבָרְתִּישברתי וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה לֹֽאלֹאלא־־־חֻ֠בְּשָׁהחֻבְּשָׁהחבשה לָתֵ֨תלָתֵתלתת רְפֻא֜וֹתרְפֻאוֹתרפאות לָשׂ֥וּםלָשׂוּםלשום חִתּ֛וּלחִתּוּלחתול לְחָבְשָׁ֥הּלְחָבְשָׁהּלחבשה לְחָזְקָ֖הּלְחָזְקָהּלחזקה לִתְפֹּ֥שׂלִתְפֹּשׂלתפש בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ ססס 30:22 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֗היְהֹוִהיהוה הִנְנִי֙הִנְנִיהנני אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְשָֽׁבַרְתִּי֙וְשָׁבַרְתִּיושברתי אֶתאֶתאת־־־זְרֹ֣עֹתָ֔יוזְרֹעֹתָיוזרעתיו אֶתאֶתאת־־־הַחֲזָקָ֖ההַחֲזָקָההחזקה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנִּשְׁבָּ֑רֶתהַנִּשְׁבָּרֶתהנשברת וְהִפַּלְתִּ֥יוְהִפַּלְתִּיוהפלתי אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֖רֶבהַחֶרֶבהחרב מִיָּדֽוֹמִיָּדוֹמידו׃׃׃ 30:23 וַהֲפִצוֹתִ֥יוַהֲפִצוֹתִיוהפצותי אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים בַּגּוֹיִ֑םבַּגּוֹיִםבגוים וְזֵרִיתִ֖םוְזֵרִיתִםוזריתם בָּאֲרָצֽוֹתבָּאֲרָצוֹתבארצות׃׃׃ 30:24 וְחִזַּקְתִּ֗יוְחִזַּקְתִּיוחזקתי אֶתאֶתאת־־־זְרֹעוֹת֙זְרֹעוֹתזרעות מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־חַרְבִּ֖יחַרְבִּיחרבי בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וְשָׁבַרְתִּי֙וְשָׁבַרְתִּיושברתי אֶתאֶתאת־־־זְרֹע֣וֹתזְרֹעוֹתזרעות פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וְנָאַ֛קוְנָאַקונאק נַאֲק֥וֹתנַאֲקוֹתנאקות חָלָ֖לחָלָלחלל לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 30:25 וְהַחֲזַקְתִּ֗יוְהַחֲזַקְתִּיוהחזקתי אֶתאֶתאת־־־זְרֹעוֹת֙זְרֹעוֹתזרעות מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וּזְרֹע֥וֹתוּזְרֹעוֹתוזרעות פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה תִּפֹּ֑לְנָהתִּפֹּלְנָהתפלנה וְֽיָדְע֞וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֗היְהוָהיהוה בְּתִתִּ֤יבְּתִתִּיבתתי חַרְבִּי֙חַרְבִּיחרבי בְּיַ֣דבְּיַדביד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְנָטָ֥הוְנָטָהונטה אוֹתָ֖הּאוֹתָהּאותה אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 30:26 וַהֲפִצוֹתִ֤יוַהֲפִצוֹתִיוהפצותי אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים וְזֵרִיתִ֥יוְזֵרִיתִיוזריתי אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בָּאֲרָצ֑וֹתבָּאֲרָצוֹתבארצות וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain