Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 31

31:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּאַחַ֤תבְּאַחַתבאחת עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה בַּשְּׁלִישִׁ֖יבַּשְּׁלִישִׁיבשלישי בְּאֶחָ֣דבְּאֶחָדבאחד לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָיָ֥ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 31:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם אֱמֹ֛ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֥הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וְאֶלוְאֶלואל־־־הֲמוֹנ֑וֹהֲמוֹנוֹהמונו אֶלאֶלאל־־־מִ֖ימִימי דָּמִ֥יתָדָּמִיתָדמית בְגָדְלֶֽךָבְגָדְלֶךָבגדלך׃׃׃ 31:3 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אַשּׁ֜וּראַשּׁוּראשור אֶ֣רֶזאֶרֶזארז בַּלְּבָנ֗וֹןבַּלְּבָנוֹןבלבנון יְפֵ֥היְפֵהיפה עָנָ֛ףעָנָףענף וְחֹ֥רֶשׁוְחֹרֶשׁוחרש מֵצַ֖למֵצַלמצל וּגְבַ֣הּוּגְבַהּוגבה קוֹמָ֑הקוֹמָהקומה וּבֵ֣יןוּבֵיןובין עֲבֹתִ֔יםעֲבֹתִיםעבתים הָיְתָ֖ההָיְתָההיתה צַמַּרְתּֽוֹצַמַּרְתּוֹצמרתו׃׃׃ 31:4 מַ֣יִםמַיִםמים גִּדְּל֔וּהוּגִּדְּלוּהוּגדלוהו תְּה֖וֹםתְּהוֹםתהום רֹֽמְמָ֑תְהוּרֹמְמָתְהוּרממתהו אֶתאֶתאת־־־נַהֲרֹתֶ֗יהָנַהֲרֹתֶיהָנהרתיה הֹלֵךְ֙הֹלֵךְהלך סְבִיב֣וֹתסְבִיבוֹתסביבות מַטָּעָ֔הּמַטָּעָהּמטעה וְאֶתוְאֶתואת־־־תְּעָלֹתֶ֣יהָתְּעָלֹתֶיהָתעלתיה שִׁלְחָ֔השִׁלְחָהשלחה אֶ֖לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־עֲצֵ֥יעֲצֵיעצי הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 31:5 עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן גָּבְהָ֣אגָּבְהָאגבהא קֹמָת֔וֹקֹמָתוֹקמתו מִכֹּ֖למִכֹּלמכל עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וַתִּרְבֶּ֨ינָהוַתִּרְבֶּינָהותרבינה סַֽרְעַפֹּתָ֜יוסַרְעַפֹּתָיוסרעפתיו וַתֶּאֱרַ֧כְנָהוַתֶּאֱרַכְנָהותארכנה [פֹארָתֹו כ][פֹארָתֹו כ][פארתו כ] (פֹארֹתָ֛יו ק)(פֹארֹתָיו ק)(פארתיו ק) מִמַּ֥יִםמִמַּיִםממים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים בְּשַׁלְּחֽוֹבְּשַׁלְּחוֹבשלחו׃׃׃ 31:6 בִּסְעַפֹּתָ֤יובִּסְעַפֹּתָיובסעפתיו קִֽנְנוּ֙קִנְנוּקננו כָּלכָּלכל־־־ע֣וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְתַ֤חַתוְתַחַתותחת פֹּֽארֹתָיו֙פֹּארֹתָיופארתיו יָֽלְד֔וּיָלְדוּילדו כֹּ֖לכֹּלכל חַיַּ֣תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וּבְצִלּוֹ֙וּבְצִלּוֹובצלו יֵֽשְׁב֔וּיֵשְׁבוּישבו כֹּ֖לכֹּלכל גּוֹיִ֥םגּוֹיִםגוים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 31:7 וַיְּיִ֣ףוַיְּיִףוייף בְּגָדְל֔וֹבְּגָדְלוֹבגדלו בְּאֹ֖רֶךְבְּאֹרֶךְבארך דָּֽלִיּוֹתָ֑יודָּלִיּוֹתָיודליותיו כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֥ההָיָההיה שָׁרְשׁ֖וֹשָׁרְשׁוֹשרשו אֶלאֶלאל־־־מַ֥יִםמַיִםמים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 31:8 אֲרָזִ֣יםאֲרָזִיםארזים לֹֽאלֹאלא־־־עֲמָמֻהוּ֮עֲמָמֻהוּעממהו בְּגַןבְּגַןבגן־־־אֱלֹהִים֒אֱלֹהִיםאלהים בְּרוֹשִׁ֗יםבְּרוֹשִׁיםברושים לֹ֤אלֹאלא דָמוּ֙דָמוּדמו אֶלאֶלאל־־־סְעַפֹּתָ֔יוסְעַפֹּתָיוסעפתיו וְעַרְמֹנִ֥יםוְעַרְמֹנִיםוערמנים לֹֽאלֹאלא־־־הָי֖וּהָיוּהיו כְּפֹֽארֹתָ֑יוכְּפֹארֹתָיוכפארתיו כָּלכָּלכל־־־עֵץ֙עֵץעץ בְּגַןבְּגַןבגן־־־אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים לֹאלֹאלא־־־דָמָ֥הדָמָהדמה אֵלָ֖יואֵלָיואליו בְּיָפְיֽוֹבְּיָפְיוֹביפיו׃׃׃ 31:9 יָפֶ֣היָפֶהיפה עֲשִׂיתִ֔יועֲשִׂיתִיועשיתיו בְּרֹ֖בבְּרֹבברב דָּֽלִיּוֹתָ֑יודָּלִיּוֹתָיודליותיו וַיְקַנְאֻ֙הוּ֙וַיְקַנְאֻהוּויקנאהו כָּלכָּלכל־־־עֲצֵיעֲצֵיעצי־־־עֵ֔דֶןעֵדֶןעדן אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּגַ֥ןבְּגַןבגן הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ ססס 31:10 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה יַ֕עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר גָּבַ֖הְתָּגָּבַהְתָּגבהת בְּקוֹמָ֑הבְּקוֹמָהבקומה וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן צַמַּרְתּוֹ֙צַמַּרְתּוֹצמרתו אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יןבֵּיןבין עֲבוֹתִ֔יםעֲבוֹתִיםעבותים וְרָ֥םוְרָםורם לְבָב֖וֹלְבָבוֹלבבו בְּגָבְהֽוֹבְּגָבְהוֹבגבהו׃׃׃ 31:11 וְאֶ֨תְּנֵ֔הוּוְאֶתְּנֵהוּואתנהו בְּיַ֖דבְּיַדביד אֵ֣ילאֵילאיל גּוֹיִ֑םגּוֹיִםגוים עָשׂ֤וֹעָשׂוֹעשו יַֽעֲשֶׂה֙יַעֲשֶׂהיעשה ל֔וֹלוֹלו כְּרִשְׁע֖וֹכְּרִשְׁעוֹכרשעו גֵּרַשְׁתִּֽהוּגֵּרַשְׁתִּהוּגרשתהו׃׃׃ 31:12 וַיִּכְרְתֻ֧הוּוַיִּכְרְתֻהוּויכרתהו זָרִ֛יםזָרִיםזרים עָרִיצֵ֥יעָרִיצֵיעריצי גוֹיִ֖םגוֹיִםגוים וַֽיִּטְּשֻׁ֑הוּוַיִּטְּשֻׁהוּויטשהו אֶלאֶלאל־־־הֶ֠הָרִיםהֶהָרִיםההרים וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־גֵּ֨אָי֜וֹתגֵּאָיוֹתגאיות נָפְל֣וּנָפְלוּנפלו דָלִיּוֹתָ֗יודָלִיּוֹתָיודליותיו וַתִּשָּׁבַ֤רְנָהוַתִּשָּׁבַרְנָהותשברנה פֹֽארֹתָיו֙פֹארֹתָיופארתיו בְּכֹל֙בְּכֹלבכל אֲפִיקֵ֣יאֲפִיקֵיאפיקי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וַיֵּרְד֧וּוַיֵּרְדוּוירדו מִצִּלּ֛וֹמִצִּלּוֹמצלו כָּלכָּלכל־־־עַמֵּ֥יעַמֵּיעמי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וַֽיִּטְּשֻֽׁהוּוַיִּטְּשֻׁהוּויטשהו׃׃׃ 31:13 עַלעַלעל־־־מַפַּלְתּ֥וֹמַפַּלְתּוֹמפלתו יִשְׁכְּנ֖וּיִשְׁכְּנוּישכנו כָּלכָּלכל־־־ע֣וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְאֶלוְאֶלואל־־־פֹּארֹתָ֣יופֹּארֹתָיופארתיו הָי֔וּהָיוּהיו כֹּ֖לכֹּלכל חַיַּ֥תחַיַּתחית הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 31:14 לְמַ֡עַןלְמַעַןלמען אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יִגְבְּה֨וּיִגְבְּהוּיגבהו בְקוֹמָתָ֜םבְקוֹמָתָםבקומתם כָּלכָּלכל־־־עֲצֵיעֲצֵיעצי־־־מַ֗יִםמַיִםמים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִתְּנ֤וּיִתְּנוּיתנו אֶתאֶתאת־־־צַמַּרְתָּם֙צַמַּרְתָּםצמרתם אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יןבֵּיןבין עֲבֹתִ֔יםעֲבֹתִיםעבתים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַעַמְד֧וּיַעַמְדוּיעמדו אֵלֵיהֶ֛םאֵלֵיהֶםאליהם בְּגָבְהָ֖םבְּגָבְהָםבגבהם כָּלכָּלכל־־־שֹׁ֣תֵישֹׁתֵישתי מָ֑יִםמָיִםמים כִּֽיכִּיכי־־־כֻלָּם֩כֻלָּםכלם נִתְּנ֨וּנִתְּנוּנתנו לַמָּ֜וֶתלַמָּוֶתלמות אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ תַּחְתִּ֗יתתַּחְתִּיתתחתית בְּת֛וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָדָ֖םאָדָםאדם אֶלאֶלאל־־־י֥וֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי בֽוֹרבוֹרבור׃׃׃ ססס 31:15 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום רִדְתּ֤וֹרִדְתּוֹרדתו שְׁא֙וֹלָה֙שְׁאוֹלָהשאולה הֶאֱבַ֜לְתִּיהֶאֱבַלְתִּיהאבלתי כִּסֵּ֤תִיכִּסֵּתִיכסתי עָלָיו֙עָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־תְּה֔וֹםתְּהוֹםתהום וָֽאֶמְנַע֙וָאֶמְנַעואמנע נַהֲרוֹתֶ֔יהָנַהֲרוֹתֶיהָנהרותיה וַיִּכָּלְא֖וּוַיִּכָּלְאוּויכלאו מַ֣יִםמַיִםמים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וָאַקְדִּ֤רוָאַקְדִּרואקדר עָלָיו֙עָלָיועליו לְבָנ֔וֹןלְבָנוֹןלבנון וְכָלוְכָלוכל־־־עֲצֵ֥יעֲצֵיעצי הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה עָלָ֥יועָלָיועליו עֻלְפֶּֽהעֻלְפֶּהעלפה׃׃׃ 31:16 מִקּ֤וֹלמִקּוֹלמקול מַפַּלְתּוֹ֙מַפַּלְתּוֹמפלתו הִרְעַ֣שְׁתִּיהִרְעַשְׁתִּיהרעשתי גוֹיִ֔םגוֹיִםגוים בְּהוֹרִדִ֥יבְּהוֹרִדִיבהורדי אֹת֛וֹאֹתוֹאתו שְׁא֖וֹלָהשְׁאוֹלָהשאולה אֶתאֶתאת־־־י֣וֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי ב֑וֹרבוֹרבור וַיִּנָּ֨חֲמ֜וּוַיִּנָּחֲמוּוינחמו בְּאֶ֤רֶץבְּאֶרֶץבארץ תַּחְתִּית֙תַּחְתִּיתתחתית כָּלכָּלכל־־־עֲצֵיעֲצֵיעצי־־־עֵ֔דֶןעֵדֶןעדן מִבְחַ֥רמִבְחַרמבחר וְטוֹבוְטוֹבוטוב־־־לְבָנ֖וֹןלְבָנוֹןלבנון כָּלכָּלכל־־־שֹׁ֥תֵישֹׁתֵישתי מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 31:17 גַּםגַּםגם־־־הֵ֗םהֵםהם אִתּ֛וֹאִתּוֹאתו יָרְד֥וּיָרְדוּירדו שְׁא֖וֹלָהשְׁאוֹלָהשאולה אֶלאֶלאל־־־חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וּזְרֹע֛וֹוּזְרֹעוֹוזרעו יָשְׁב֥וּיָשְׁבוּישבו בְצִלּ֖וֹבְצִלּוֹבצלו בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 31:18 אֶלאֶלאל־־־מִ֨ימִימי דָמִ֥יתָדָמִיתָדמית כָּ֛כָהכָּכָהככה בְּכָב֥וֹדבְּכָבוֹדבכבוד וּבְגֹ֖דֶלוּבְגֹדֶלובגדל בַּעֲצֵיבַּעֲצֵיבעצי־־־עֵ֑דֶןעֵדֶןעדן וְהוּרַדְתָּ֨וְהוּרַדְתָּוהורדת אֶתאֶתאת־־־עֲצֵיעֲצֵיעצי־־־עֵ֜דֶןעֵדֶןעדן אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ תַּחְתִּ֗יתתַּחְתִּיתתחתית בְּת֨וֹךְבְּתוֹךְבתוך עֲרֵלִ֤יםעֲרֵלִיםערלים תִּשְׁכַּב֙תִּשְׁכַּבתשכב אֶתאֶתאת־־־חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב ה֤וּאהוּאהוא פַרְעֹה֙פַרְעֹהפרעה וְכָלוְכָלוכל־־־הֲמוֹנֹ֔ההֲמוֹנֹההמונה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain