Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 35

35:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 35:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם שִׂ֥יםשִׂיםשים פָּנֶ֖יךָפָּנֶיךָפניך עַלעַלעל־־־הַ֣רהַרהר שֵׂעִ֑ירשֵׂעִירשעיר וְהִנָּבֵ֖אוְהִנָּבֵאוהנבא עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 35:3 וְאָמַ֣רְתָּוְאָמַרְתָּואמרת לּ֗וֹלּוֹלו כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך הַרהַרהר־־־שֵׂעִ֑ירשֵׂעִירשעיר וְנָטִ֤יתִיוְנָטִיתִיונטיתי יָדִי֙יָדִיידי עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך וּנְתַתִּ֖יךָוּנְתַתִּיךָונתתיך שְׁמָמָ֥השְׁמָמָהשממה וּמְשַׁמָּֽהוּמְשַׁמָּהומשמה׃׃׃ 35:4 עָרֶ֙יךָ֙עָרֶיךָעריך חָרְבָּ֣החָרְבָּהחרבה אָשִׂ֔יםאָשִׂיםאשים וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה שְׁמָמָ֣השְׁמָמָהשממה תִֽהְיֶ֑התִהְיֶהתהיה וְיָדַעְתָּ֖וְיָדַעְתָּוידעת כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 35:5 יַ֗עַןיַעַןיען הֱי֤וֹתהֱיוֹתהיות לְךָ֙לְךָלך אֵיבַ֣תאֵיבַתאיבת עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם וַתַּגֵּ֥רוַתַּגֵּרותגר אֶתאֶתאת־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עַלעַלעל־־־יְדֵייְדֵיידי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב בְּעֵ֣תבְּעֵתבעת אֵידָ֔םאֵידָםאידם בְּעֵ֖תבְּעֵתבעת עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון קֵֽץקֵץקץ׃׃׃ 35:6 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן חַיחַיחי־־־אָ֗נִיאָנִיאני נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־לְדָ֥םלְדָםלדם אֶעֶשְׂךָ֖אֶעֶשְׂךָאעשך וְדָ֣םוְדָםודם יִרְדֲּפֶ֑ךָיִרְדֲּפֶךָירדפך אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא דָ֛םדָםדם שָׂנֵ֖אתָשָׂנֵאתָשנאת וְדָ֥םוְדָםודם יִרְדֲּפֶֽךָיִרְדֲּפֶךָירדפך׃׃׃ 35:7 וְנָֽתַתִּי֙וְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־הַ֣רהַרהר שֵׂעִ֔ירשֵׂעִירשעיר לְשִֽׁמְמָ֖הלְשִׁמְמָהלשממה וּשְׁמָמָ֑הוּשְׁמָמָהושממה וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו עֹבֵ֥רעֹבֵרעבר וָשָֽׁבוָשָׁבושב׃׃׃ 35:8 וּמִלֵּאתִ֥יוּמִלֵּאתִיומלאתי אֶתאֶתאת־־־הָרָ֖יוהָרָיוהריו חֲלָלָ֑יוחֲלָלָיוחלליו גִּבְעוֹתֶ֤יךָגִּבְעוֹתֶיךָגבעותיך וְגֵאוֹתֶ֙יךָ֙וְגֵאוֹתֶיךָוגאותיך וְכָלוְכָלוכל־־־אֲפִיקֶ֔יךָאֲפִיקֶיךָאפיקיך חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב יִפְּל֥וּיִפְּלוּיפלו בָהֶֽםבָהֶםבהם׃׃׃ 35:9 שִֽׁמְמ֤וֹתשִׁמְמוֹתשממות עוֹלָם֙עוֹלָםעולם אֶתֶּנְךָ֔אֶתֶּנְךָאתנך וְעָרֶ֖יךָוְעָרֶיךָועריך לֹ֣אלֹאלא [תֵישַׁבְנָה כ][תֵישַׁבְנָה כ][תישבנה כ] (תָשֹׁ֑בְנָה ק)(תָשֹׁבְנָה ק)(תשבנה ק) וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 35:10 יַ֣עַןיַעַןיען אֲ֠מָרְךָאֲמָרְךָאמרך אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֨ישְׁנֵישני הַגּוֹיִ֜םהַגּוֹיִםהגוים וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁתֵּ֧ישְׁתֵּישתי הָאֲרָצ֛וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות לִ֥ילִילי תִהְיֶ֖ינָהתִהְיֶינָהתהיינה וִֽירַשְׁנ֑וּהָוִירַשְׁנוּהָוירשנוה וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה שָׁ֥םשָׁםשם הָיָֽההָיָההיה׃׃׃ 35:11 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן חַיחַיחי־־־אָ֗נִיאָנִיאני נְאֻם֮נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה וְעָשִׂ֗יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי כְּאַפְּךָ֙כְּאַפְּךָכאפך וּכְקִנְאָ֣תְךָ֔וּכְקִנְאָתְךָוכקנאתך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֔יתָהעָשִׂיתָהעשיתה מִשִּׂנְאָתֶ֖יךָמִשִּׂנְאָתֶיךָמשנאתיך בָּ֑םבָּםבם וְנוֹדַ֥עְתִּיוְנוֹדַעְתִּיונודעתי בָ֖םבָםבם כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר אֶשְׁפְּטֶֽךָאֶשְׁפְּטֶךָאשפטך׃׃׃ 35:12 וְֽיָדַעְתָּ֮וְיָדַעְתָּוידעת כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָה֒יְהוָהיהוה שָׁמַ֣עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־נָאָֽצוֹתֶ֗יךָנָאָצוֹתֶיךָנאצותיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָמַ֛רְתָּאָמַרְתָּאמרת עַלעַלעל־־־הָרֵ֥יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֣רלֵאמֹרלאמר ׀׀׀ [שָׁמֵמָה כ][שָׁמֵמָה כ][שממה כ] (שָׁמֵ֑מוּ ק)(שָׁמֵמוּ ק)(שממו ק) לָ֥נוּלָנוּלנו נִתְּנ֖וּנִתְּנוּנתנו לְאָכְלָֽהלְאָכְלָהלאכלה׃׃׃ 35:13 וַתַּגְדִּ֤ילוּוַתַּגְדִּילוּותגדילו עָלַי֙עָלַיעלי בְּפִיכֶ֔םבְּפִיכֶםבפיכם וְהַעְתַּרְתֶּ֥םוְהַעְתַּרְתֶּםוהעתרתם עָלַ֖יעָלַיעלי דִּבְרֵיכֶ֑םדִּבְרֵיכֶםדבריכם אֲנִ֖יאֲנִיאני שָׁמָֽעְתִּישָׁמָעְתִּישמעתי׃׃׃ ססס 35:14 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה כִּשְׂמֹ֙חַ֙כִּשְׂמֹחַכשמח כָּלכָּלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ שְׁמָמָ֖השְׁמָמָהשממה אֶעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 35:15 כְּשִׂמְחָ֨תְךָ֜כְּשִׂמְחָתְךָכשמחתך לְנַחְלַ֧תלְנַחְלַתלנחלת בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֥לעַלעל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁמֵ֖מָהשָׁמֵמָהשממה כֵּ֣ןכֵּןכן אֶעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך שְׁמָמָ֨השְׁמָמָהשממה תִֽהְיֶ֤התִהְיֶהתהיה הַרהַרהר־־־שֵׂעִיר֙שֵׂעִירשעיר וְכָלוְכָלוכל־־־אֱד֣וֹםאֱדוֹםאדום כֻּלָּ֔הּכֻּלָּהּכלה וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain