Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 4

4:1 וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָם֙אָדָםאדם קַחקַחקח־־־לְךָ֣לְךָלך לְבֵנָ֔הלְבֵנָהלבנה וְנָתַתָּ֥הוְנָתַתָּהונתתה אוֹתָ֖הּאוֹתָהּאותה לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וְחַקּוֹתָ֥וְחַקּוֹתָוחקות עָלֶ֛יהָעָלֶיהָעליה עִ֖ירעִירעיר אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 4:2 וְנָתַתָּ֨הוְנָתַתָּהונתתה עָלֶ֜יהָעָלֶיהָעליה מָצ֗וֹרמָצוֹרמצור וּבָנִ֤יתָוּבָנִיתָובנית עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה דָּיֵ֔קדָּיֵקדיק וְשָׁפַכְתָּ֥וְשָׁפַכְתָּושפכת עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה סֹֽלְלָ֑הסֹלְלָהסללה וְנָתַתָּ֨הוְנָתַתָּהונתתה עָלֶ֧יהָעָלֶיהָעליה מַחֲנ֛וֹתמַחֲנוֹתמחנות וְשִׂיםוְשִׂיםושים־־־עָלֶ֥יהָעָלֶיהָעליה כָּרִ֖יםכָּרִיםכרים סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 4:3 וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה קַחקַחקח־־־לְךָ֙לְךָלך מַחֲבַ֣תמַחֲבַתמחבת בַּרְזֶ֔לבַּרְזֶלברזל וְנָתַתָּ֤הוְנָתַתָּהונתתה אוֹתָהּ֙אוֹתָהּאותה קִ֣ירקִירקיר בַּרְזֶ֔לבַּרְזֶלברזל בֵּינְךָ֖בֵּינְךָבינך וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַהֲכִינֹתָה֩וַהֲכִינֹתָהוהכינתה אֶתאֶתאת־־־פָּנֶ֨יךָפָּנֶיךָפניך אֵלֶ֜יהָאֵלֶיהָאליה וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה בַמָּצוֹר֙בַמָּצוֹרבמצור וְצַרְתָּ֣וְצַרְתָּוצרת עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה א֥וֹתאוֹתאות הִ֖יאהִיאהיא לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 4:4 וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה שְׁכַב֙שְׁכַבשכב עַלעַלעל־־־צִדְּךָ֣צִדְּךָצדך הַשְּׂמָאלִ֔יהַשְּׂמָאלִיהשמאלי וְשַׂמְתָּ֛וְשַׂמְתָּושמת אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עָלָ֑יועָלָיועליו מִסְפַּ֤רמִסְפַּרמספר הַיָּמִים֙הַיָּמִיםהימים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּשְׁכַּ֣בתִּשְׁכַּבתשכב עָלָ֔יועָלָיועליו תִּשָּׂ֖אתִּשָּׂאתשא אֶתאֶתאת־־־עֲוֺנָֽםעֲוֺנָםעונם׃׃׃ 4:5 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני נָתַ֤תִּֽינָתַתִּינתתי לְךָ֙לְךָלך אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני עֲוֺנָ֔םעֲוֺנָםעונם לְמִסְפַּ֣רלְמִסְפַּרלמספר יָמִ֔יםיָמִיםימים שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות וְתִשְׁעִ֖יםוְתִשְׁעִיםותשעים י֑וֹםיוֹםיום וְנָשָׂ֖אתָוְנָשָׂאתָונשאת עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 4:6 וְכִלִּיתָ֣וְכִלִּיתָוכלית אֶתאֶתאת־־־אֵ֗לֶּהאֵלֶּהאלה וְשָׁ֨כַבְתָּ֜וְשָׁכַבְתָּושכבת עַלעַלעל־־־צִדְּךָ֤צִדְּךָצדך [הַיְמֹונִי כ][הַיְמֹונִי כ][הימוני כ] (הַיְמָנִי֙ ק)(הַיְמָנִי ק)(הימני ק) שֵׁנִ֔יתשֵׁנִיתשנית וְנָשָׂ֖אתָוְנָשָׂאתָונשאת אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים י֔וֹםיוֹםיום י֧וֹםיוֹםיום לַשָּׁנָ֛הלַשָּׁנָהלשנה י֥וֹםיוֹםיום לַשָּׁנָ֖הלַשָּׁנָהלשנה נְתַתִּ֥יונְתַתִּיונתתיו לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 4:7 וְאֶלוְאֶלואל־־־מְצ֤וֹרמְצוֹרמצור יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם תָּכִ֣יןתָּכִיןתכין פָּנֶ֔יךָפָּנֶיךָפניך וּֽזְרֹעֲךָ֖וּזְרֹעֲךָוזרעך חֲשׂוּפָ֑החֲשׂוּפָהחשופה וְנִבֵּאתָ֖וְנִבֵּאתָונבאת עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 4:8 וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך עֲבוֹתִ֑יםעֲבוֹתִיםעבותים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תֵהָפֵ֤ךְתֵהָפֵךְתהפך מִֽצִּדְּךָ֙מִצִּדְּךָמצדך אֶלאֶלאל־־־צִדֶּ֔ךָצִדֶּךָצדך עַדעַדעד־־־כַּלּוֹתְךָ֖כַּלּוֹתְךָכלותך יְמֵ֥ייְמֵיימי מְצוּרֶֽךָמְצוּרֶךָמצורך׃׃׃ 4:9 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה קַחקַחקח־־־לְךָ֡לְךָלך חִטִּ֡יןחִטִּיןחטין וּ֠שְׂעֹרִיםוּשְׂעֹרִיםושערים וּפ֨וֹלוּפוֹלופול וַעֲדָשִׁ֜יםוַעֲדָשִׁיםועדשים וְדֹ֣חַןוְדֹחַןודחן וְכֻסְּמִ֗יםוְכֻסְּמִיםוכסמים וְנָתַתָּ֤הוְנָתַתָּהונתתה אוֹתָם֙אוֹתָםאותם בִּכְלִ֣יבִּכְלִיבכלי אֶחָ֔דאֶחָדאחד וְעָשִׂ֧יתָוְעָשִׂיתָועשית אוֹתָ֛םאוֹתָםאותם לְךָ֖לְךָלך לְלָ֑חֶםלְלָחֶםללחם מִסְפַּ֨רמִסְפַּרמספר הַיָּמִ֜יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה ׀׀׀ שׁוֹכֵ֣בשׁוֹכֵבשוכב עַֽלעַלעל־־־צִדְּךָ֗צִדְּךָצדך שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֧וֹתמֵאוֹתמאות וְתִשְׁעִ֛יםוְתִשְׁעִיםותשעים י֖וֹםיוֹםיום תֹּאכֲלֶֽנּוּתֹּאכֲלֶנּוּתאכלנו׃׃׃ 4:10 וּמַאֲכָֽלְךָ֙וּמַאֲכָלְךָומאכלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֹּאכֲלֶ֔נּוּתֹּאכֲלֶנּוּתאכלנו בְּמִשְׁק֕וֹלבְּמִשְׁקוֹלבמשקול עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שֶׁ֖קֶלשֶׁקֶלשקל לַיּ֑וֹםלַיּוֹםליום מֵעֵ֥תמֵעֵתמעת עַדעַדעד־־־עֵ֖תעֵתעת תֹּאכֲלֶֽנּוּתֹּאכֲלֶנּוּתאכלנו׃׃׃ 4:11 וּמַ֛יִםוּמַיִםומים בִּמְשׂוּרָ֥הבִּמְשׂוּרָהבמשורה תִשְׁתֶּ֖התִשְׁתֶּהתשתה שִׁשִּׁ֣יתשִׁשִּׁיתששית הַהִ֑יןהַהִיןההין מֵעֵ֥תמֵעֵתמעת עַדעַדעד־־־עֵ֖תעֵתעת תִּשְׁתֶּֽהתִּשְׁתֶּהתשתה׃׃׃ 4:12 וְעֻגַ֥תוְעֻגַתועגת שְׂעֹרִ֖יםשְׂעֹרִיםשערים תֹּֽאכֲלֶ֑נָּהתֹּאכֲלֶנָּהתאכלנה וְהִ֗יאוְהִיאוהיא בְּגֶֽלְלֵי֙בְּגֶלְלֵיבגללי צֵאַ֣תצֵאַתצאת הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם תְּעֻגֶ֖נָהתְּעֻגֶנָהתעגנה לְעֵינֵיהֶֽםלְעֵינֵיהֶםלעיניהם׃׃׃ ססס 4:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה כָּ֣כָהכָּכָהככה יֹאכְל֧וּיֹאכְלוּיאכלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־לַחְמָ֖םלַחְמָםלחמם טָמֵ֑אטָמֵאטמא בַּגּוֹיִ֕םבַּגּוֹיִםבגוים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַדִּיחֵ֖םאַדִּיחֵםאדיחם שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 4:14 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אֲהָהּ֙אֲהָהּאהה אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנֵּ֥ההִנֵּההנה נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי לֹ֣אלֹאלא מְטֻמָּאָ֑המְטֻמָּאָהמטמאה וּנְבֵלָ֨הוּנְבֵלָהונבלה וּטְרֵפָ֤הוּטְרֵפָהוטרפה לֹֽאלֹאלא־־־אָכַ֙לְתִּי֙אָכַלְתִּיאכלתי מִנְּעוּרַ֣ימִנְּעוּרַימנעורי וְעַדוְעַדועד־־־עַ֔תָּהעַתָּהעתה וְלֹאוְלֹאולא־־־בָ֥אבָאבא בְּפִ֖יבְּפִיבפי בְּשַׂ֥רבְּשַׂרבשר פִּגּֽוּלפִּגּוּלפגול׃׃׃ ססס 4:15 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי רְאֵ֗הרְאֵהראה נָתַ֤תִּֽינָתַתִּינתתי לְךָ֙לְךָלך אֶתאֶתאת־־־[צְפוּעֵי כ][צְפוּעֵי כ][צפועי כ] (צְפִיעֵ֣י ק)(צְפִיעֵי ק)(צפיעי ק) הַבָּקָ֔רהַבָּקָרהבקר תַּ֖חַתתַּחַתתחת גֶּלְלֵ֣יגֶּלְלֵיגללי הָֽאָדָ֑םהָאָדָםהאדם וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית אֶֽתאֶתאת־־־לַחְמְךָ֖לַחְמְךָלחמך עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ ססס 4:16 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָם֙אָדָםאדם הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני שֹׁבֵ֤רשֹׁבֵרשבר מַטֵּהמַטֵּהמטה־־־לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וְאָכְלוּוְאָכְלוּואכלו־־־לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם בְּמִשְׁקָ֖לבְּמִשְׁקָלבמשקל וּבִדְאָגָ֑הוּבִדְאָגָהובדאגה וּמַ֕יִםוּמַיִםומים בִּמְשׂוּרָ֥הבִּמְשׂוּרָהבמשורה וּבְשִׁמָּמ֖וֹןוּבְשִׁמָּמוֹןובשממון יִשְׁתּֽוּיִשְׁתּוּישתו׃׃׃ 4:17 לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען יַחְסְר֖וּיַחְסְרוּיחסרו לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם וָמָ֑יִםוָמָיִםומים וְנָשַׁ֙מּוּ֙וְנָשַׁמּוּונשמו אִ֣ישׁאִישׁאיש וְאָחִ֔יווְאָחִיוואחיו וְנָמַ֖קּוּוְנָמַקּוּונמקו בַּעֲוֺנָֽםבַּעֲוֺנָםבעונם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain