Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 40

40:1 בְּעֶשְׂרִ֣יםבְּעֶשְׂרִיםבעשרים וְחָמֵ֣שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנָ֣השָׁנָהשנה לְ֠גָלוּתֵנוּלְגָלוּתֵנוּלגלותנו בְּרֹ֨אשׁבְּרֹאשׁבראש הַשָּׁנָ֜ההַשָּׁנָההשנה בֶּעָשׂ֣וֹרבֶּעָשׂוֹרבעשור לַחֹ֗דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש בְּאַרְבַּ֤עבְּאַרְבַּעבארבע עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה אַחַ֕ראַחַראחר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֻכְּתָ֖ההֻכְּתָההכתה הָעִ֑ירהָעִירהעיר בְּעֶ֣צֶםבְּעֶצֶםבעצם ׀׀׀ הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֗ההַזֶּההזה הָיְתָ֤ההָיְתָההיתה עָלַי֙עָלַיעלי יַדיַדיד־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אֹתִ֖יאֹתִיאתי שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 40:2 בְּמַרְא֣וֹתבְּמַרְאוֹתבמראות אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים הֱבִיאַ֖נִיהֱבִיאַנִיהביאני אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיְנִיחֵ֗נִיוַיְנִיחֵנִיויניחני אֶלאֶלאל־־־הַ֤רהַרהר גָּבֹ֙הַּ֙גָּבֹהַּגבה מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְעָלָ֥יווְעָלָיוועליו כְּמִבְנֵהכְּמִבְנֵהכמבנה־־־עִ֖ירעִירעיר מִנֶּֽגֶבמִנֶּגֶבמנגב׃׃׃ 40:3 וַיָּבֵ֨יאוַיָּבֵיאויביא אוֹתִ֜יאוֹתִיאותי שָׁ֗מָּהשָׁמָּהשמה וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־אִישׁ֙אִישׁאיש מַרְאֵ֙הוּ֙מַרְאֵהוּמראהו כְּמַרְאֵ֣הכְּמַרְאֵהכמראה נְחֹ֔שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וּפְתִילוּפְתִילופתיל־־־פִּשְׁתִּ֥יםפִּשְׁתִּיםפשתים בְּיָד֖וֹבְּיָדוֹבידו וּקְנֵ֣הוּקְנֵהוקנה הַמִּדָּ֑ההַמִּדָּההמדה וְה֥וּאוְהוּאוהוא עֹמֵ֖דעֹמֵדעמד בַּשָּֽׁעַרבַּשָּׁעַרבשער׃׃׃ 40:4 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר אֵלַ֜יאֵלַיאלי הָאִ֗ישׁהָאִישׁהאיש בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֡םאָדָםאדם רְאֵ֣הרְאֵהראה בְעֵינֶיךָ֩בְעֵינֶיךָבעיניך וּבְאָזְנֶ֨יךָוּבְאָזְנֶיךָובאזניך שְּׁמָ֜עשְּׁמָעשמע וְשִׂ֣יםוְשִׂיםושים לִבְּךָ֗לִבְּךָלבך לְכֹ֤ללְכֹללכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִי֙אֲנִיאני מַרְאֶ֣המַרְאֶהמראה אוֹתָ֔ךְאוֹתָךְאותך כִּ֛יכִּיכי לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען הַרְאוֹתְכָ֖ההַרְאוֹתְכָההראותכה הֻבָ֣אתָההֻבָאתָההבאתה הֵ֑נָּההֵנָּההנה הַגֵּ֛דהַגֵּדהגד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה רֹאֶ֖הרֹאֶהראה לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 40:5 וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה חוֹמָ֛החוֹמָהחומה מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לַבַּ֖יִתלַבַּיִתלבית סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִ֑יבסָבִיבסביב וּבְיַ֨דוּבְיַדוביד הָאִ֜ישׁהָאִישׁהאיש קְנֵ֣הקְנֵהקנה הַמִּדָּ֗ההַמִּדָּההמדה שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־אַמּ֤וֹתאַמּוֹתאמות בָּֽאַמָּה֙בָּאַמָּהבאמה וָטֹ֔פַחוָטֹפַחוטפח וַיָּ֜מָדוַיָּמָדוימד אֶתאֶתאת־־־רֹ֤חַברֹחַברחב הַבִּנְיָן֙הַבִּנְיָןהבנין קָנֶ֣הקָנֶהקנה אֶחָ֔דאֶחָדאחד וְקוֹמָ֖הוְקוֹמָהוקומה קָנֶ֥הקָנֶהקנה אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 40:6 וַיָּב֗וֹאוַיָּבוֹאויבוא אֶלאֶלאל־־־שַׁ֙עַר֙שַׁעַרשער אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר פָּנָיו֙פָּנָיופניו דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַקָּדִ֔ימָההַקָּדִימָההקדימה וַיַּ֖עַלוַיַּעַלויעל [בְּמַעֲלֹותֹו כ][בְּמַעֲלֹותֹו כ][במעלותו כ] (בְּמַֽעֲלוֹתָ֑יו ק)(בְּמַעֲלוֹתָיו ק)(במעלותיו ק) וַיָּ֣מָדוַיָּמָדוימד ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־סַ֣ףסַףסף הַשַּׁ֗עַרהַשַּׁעַרהשער קָנֶ֤הקָנֶהקנה אֶחָד֙אֶחָדאחד רֹ֔חַברֹחַברחב וְאֵת֙וְאֵתואת סַ֣ףסַףסף אֶחָ֔דאֶחָדאחד קָנֶ֥הקָנֶהקנה אֶחָ֖דאֶחָדאחד רֹֽחַברֹחַברחב׃׃׃ 40:7 וְהַתָּ֗אוְהַתָּאוהתא קָנֶ֨הקָנֶהקנה אֶחָ֥דאֶחָדאחד אֹ֙רֶךְ֙אֹרֶךְארך וְקָנֶ֤הוְקָנֶהוקנה אֶחָד֙אֶחָדאחד רֹ֔חַברֹחַברחב וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הַתָּאִ֖יםהַתָּאִיםהתאים חָמֵ֣שׁחָמֵשׁחמש אַמּ֑וֹתאַמּוֹתאמות וְסַ֣ףוְסַףוסף הַ֠שַּׁעַרהַשַּׁעַרהשער מֵאֵ֨צֶלמֵאֵצֶלמאצל אוּלָ֥םאוּלָםאולם הַשַּׁ֛עַרהַשַּׁעַרהשער מֵֽהַבַּ֖יִתמֵהַבַּיִתמהבית קָנֶ֥הקָנֶהקנה אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 40:8 וַיָּ֜מָדוַיָּמָדוימד אֶתאֶתאת־־־אֻלָ֥םאֻלָםאלם הַשַּׁ֛עַרהַשַּׁעַרהשער מֵהַבַּ֖יִתמֵהַבַּיִתמהבית קָנֶ֥הקָנֶהקנה אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 40:9 וַיָּ֜מָדוַיָּמָדוימד אֶתאֶתאת־־־אֻלָ֤םאֻלָםאלם הַשַּׁ֙עַר֙הַשַּׁעַרהשער שְׁמֹנֶ֣השְׁמֹנֶהשמנה אַמּ֔וֹתאַמּוֹתאמות [וְאֵילֹו כ][וְאֵילֹו כ][ואילו כ] (וְאֵילָ֖יו ק)(וְאֵילָיו ק)(ואיליו ק) שְׁתַּ֣יִםשְׁתַּיִםשתים אַמּ֑וֹתאַמּוֹתאמות וְאֻלָ֥םוְאֻלָםואלם הַשַּׁ֖עַרהַשַּׁעַרהשער מֵהַבָּֽיִתמֵהַבָּיִתמהבית׃׃׃ 40:10 וְתָאֵ֨יוְתָאֵיותאי הַשַּׁ֜עַרהַשַּׁעַרהשער דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַקָּדִ֗יםהַקָּדִיםהקדים שְׁלֹשָׁ֤השְׁלֹשָׁהשלשה מִפֹּה֙מִפֹּהמפה וּשְׁלֹשָׁ֣הוּשְׁלֹשָׁהושלשה מִפֹּ֔המִפֹּהמפה מִדָּ֥המִדָּהמדה אַחַ֖תאַחַתאחת לִשְׁלָשְׁתָּ֑םלִשְׁלָשְׁתָּםלשלשתם וּמִדָּ֥הוּמִדָּהומדה אַחַ֛תאַחַתאחת לָאֵילִ֖םלָאֵילִםלאילם מִפֹּ֥המִפֹּהמפה וּמִפּֽוֹוּמִפּוֹומפו׃׃׃ 40:11 וַיָּ֛מָדוַיָּמָדוימד אֶתאֶתאת־־־רֹ֥חַברֹחַברחב פֶּֽתַחפֶּתַחפתח־־־הַשַּׁ֖עַרהַשַּׁעַרהשער עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר אַמּ֑וֹתאַמּוֹתאמות אֹ֣רֶךְאֹרֶךְארך הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער שְׁל֥וֹשׁשְׁלוֹשׁשלוש עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה אַמּֽוֹתאַמּוֹתאמות׃׃׃ 40:12 וּגְב֞וּלוּגְבוּלוגבול לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הַתָּאוֹת֙הַתָּאוֹתהתאות אַמָּ֣האַמָּהאמה אֶחָ֔תאֶחָתאחת וְאַמָּהוְאַמָּהואמה־־־אַחַ֥תאַחַתאחת גְּב֖וּלגְּבוּלגבול מִפֹּ֑המִפֹּהמפה וְהַתָּ֕אוְהַתָּאוהתא שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־אַמּ֣וֹתאַמּוֹתאמות מִפּ֔וֹמִפּוֹמפו וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש אַמּ֖וֹתאַמּוֹתאמות מִפּֽוֹמִפּוֹמפו׃׃׃ 40:13 וַיָּ֣מָדוַיָּמָדוימד אֶתאֶתאת־־־הַשַּׁ֗עַרהַשַּׁעַרהשער מִגַּ֤גמִגַּגמגג הַתָּא֙הַתָּאהתא לְגַגּ֔וֹלְגַגּוֹלגגו רֹ֕חַברֹחַברחב עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וְחָמֵ֖שׁוְחָמֵשׁוחמש אַמּ֑וֹתאַמּוֹתאמות פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד פָּֽתַחפָּתַחפתח׃׃׃ 40:14 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־אֵילִ֖יםאֵילִיםאילים שִׁשִּׁ֣יםשִׁשִּׁיםששים אַמָּ֑האַמָּהאמה וְאֶלוְאֶלואל־־־אֵיל֙אֵילאיל הֶֽחָצֵ֔רהֶחָצֵרהחצר הַשַּׁ֖עַרהַשַּׁעַרהשער סָבִ֥יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 40:15 וְעַ֗לוְעַלועל פְּנֵי֙פְּנֵיפני הַשַּׁ֣עַרהַשַּׁעַרהשער [הַיֹּאתֹון כ][הַיֹּאתֹון כ][היאתון כ] (הָֽאִית֔וֹן ק)(הָאִיתוֹן ק)(האיתון ק) עַלעַלעל־־־לִפְנֵ֕ילִפְנֵילפני אֻלָ֥םאֻלָםאלם הַשַּׁ֖עַרהַשַּׁעַרהשער הַפְּנִימִ֑יהַפְּנִימִיהפנימי חֲמִשִּׁ֖יםחֲמִשִּׁיםחמשים אַמָּֽהאַמָּהאמה׃׃׃ 40:16 וְחַלֹּנ֣וֹתוְחַלֹּנוֹתוחלנות אֲטֻמ֣וֹתאֲטֻמוֹתאטמות אֶֽלאֶלאל־־־הַתָּאִ֡יםהַתָּאִיםהתאים וְאֶל֩וְאֶלואל אֵלֵיהֵ֨מָהאֵלֵיהֵמָהאליהמה לִפְנִ֤ימָהלִפְנִימָהלפנימה לַשַּׁ֙עַר֙לַשַּׁעַרלשער סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִ֔יבסָבִיבסביב וְכֵ֖ןוְכֵןוכן לָאֵֽלַמּ֑וֹתלָאֵלַמּוֹתלאלמות וְחַלּוֹנ֞וֹתוְחַלּוֹנוֹתוחלונות סָבִ֤יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִיב֙סָבִיבסביב לִפְנִ֔ימָהלִפְנִימָהלפנימה וְאֶלוְאֶלואל־־־אַ֖יִלאַיִלאיל תִּמֹרִֽיםתִּמֹרִיםתמרים׃׃׃ 40:17 וַיְבִיאֵ֗נִיוַיְבִיאֵנִיויביאני אֶלאֶלאל־־־הֶֽחָצֵר֙הֶחָצֵרהחצר הַחִ֣יצוֹנָ֔ההַחִיצוֹנָההחיצונה וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה לְשָׁכוֹת֙לְשָׁכוֹתלשכות וְרִֽצְפָ֔הוְרִצְפָהורצפה עָשׂ֥וּיעָשׂוּיעשוי לֶחָצֵ֖רלֶחָצֵרלחצר סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִ֑יבסָבִיבסביב שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים לְשָׁכ֖וֹתלְשָׁכוֹתלשכות אֶלאֶלאל־־־הָרִֽצְפָֽההָרִצְפָההרצפה׃׃׃ 40:18 וְהָרִֽצְפָה֙וְהָרִצְפָהוהרצפה אֶלאֶלאל־־־כֶּ֣תֶףכֶּתֶףכתף הַשְּׁעָרִ֔יםהַשְּׁעָרִיםהשערים לְעֻמַּ֖תלְעֻמַּתלעמת אֹ֣רֶךְאֹרֶךְארך הַשְּׁעָרִ֑יםהַשְּׁעָרִיםהשערים הָרִֽצְפָ֖ההָרִצְפָההרצפה הַתַּחְתּוֹנָֽההַתַּחְתּוֹנָההתחתונה׃׃׃ 40:19 וַיָּ֣מָדוַיָּמָדוימד רֹ֡חַברֹחַברחב מִלִּפְנֵי֩מִלִּפְנֵימלפני הַשַּׁ֨עַרהַשַּׁעַרהשער הַתַּחְתּ֜וֹנָההַתַּחְתּוֹנָההתחתונה לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני הֶחָצֵ֧רהֶחָצֵרהחצר הַפְּנִימִ֛יהַפְּנִימִיהפנימי מִח֖וּץמִחוּץמחוץ מֵאָ֣המֵאָהמאה אַמָּ֑האַמָּהאמה הַקָּדִ֖יםהַקָּדִיםהקדים וְהַצָּפֽוֹןוְהַצָּפוֹןוהצפון׃׃׃ 40:20 וְהַשַּׁ֗עַרוְהַשַּׁעַרוהשער אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר פָּנָיו֙פָּנָיופניו דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַצָּפ֔וֹןהַצָּפוֹןהצפון לֶחָצֵ֖רלֶחָצֵרלחצר הַחִֽיצוֹנָ֑ההַחִיצוֹנָההחיצונה מָדַ֥דמָדַדמדד אָרְכּ֖וֹאָרְכּוֹארכו וְרָחְבּֽוֹוְרָחְבּוֹורחבו׃׃׃ 40:21 [וְתָאֹו כ][וְתָאֹו כ][ותאו כ] (וְתָאָ֗יו ק)(וְתָאָיו ק)(ותאיו ק) שְׁלוֹשָׁ֤השְׁלוֹשָׁהשלושה מִפּוֹ֙מִפּוֹמפו וּשְׁלֹשָׁ֣הוּשְׁלֹשָׁהושלשה מִפּ֔וֹמִפּוֹמפו [וְאֵילֹו כ][וְאֵילֹו כ][ואילו כ] (וְאֵילָ֤יו ק)(וְאֵילָיו ק)(ואיליו ק) [וְאֵלַמֹּו כ][וְאֵלַמֹּו כ][ואלמו כ] (וְאֵֽלַמָּיו֙ ק)(וְאֵלַמָּיו ק)(ואלמיו ק) הָיָ֔ההָיָההיה כְּמִדַּ֖תכְּמִדַּתכמדת הַשַּׁ֣עַרהַשַּׁעַרהשער הָרִאשׁ֑וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון חֲמִשִּׁ֤יםחֲמִשִּׁיםחמשים אַמָּה֙אַמָּהאמה אָרְכּ֔וֹאָרְכּוֹארכו וְרֹ֕חַבוְרֹחַבורחב חָמֵ֥שׁחָמֵשׁחמש וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים בָּאַמָּֽהבָּאַמָּהבאמה׃׃׃ 40:22 [וְחַלֹּונֹו כ][וְחַלֹּונֹו כ][וחלונו כ] (וְחַלּוֹנָ֤יו ק)(וְחַלּוֹנָיו ק)(וחלוניו ק) [וְאֵלַמֹּו כ][וְאֵלַמֹּו כ][ואלמו כ] (וְאֵֽלַמָּיו֙ ק)(וְאֵלַמָּיו ק)(ואלמיו ק) [וְתִמֹרֹו כ][וְתִמֹרֹו כ][ותמרו כ] (וְתִ֣מֹרָ֔יו ק)(וְתִמֹרָיו ק)(ותמריו ק) כְּמִדַּ֣תכְּמִדַּתכמדת הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר פָּנָ֖יופָּנָיופניו דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַקָּדִ֑יםהַקָּדִיםהקדים וּבְמַעֲל֥וֹתוּבְמַעֲלוֹתובמעלות שֶׁ֙בַע֙שֶׁבַעשבע יַֽעֲלוּיַעֲלוּיעלו־־־ב֔וֹבוֹבו [וְאֵילַמֹּו כ][וְאֵילַמֹּו כ][ואילמו כ] (וְאֵֽילַמָּ֖יו ק)(וְאֵילַמָּיו ק)(ואילמיו ק) לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 40:23 וְשַׁ֙עַר֙וְשַׁעַרושער לֶחָצֵ֣רלֶחָצֵרלחצר הַפְּנִימִ֔יהַפְּנִימִיהפנימי נֶ֣גֶדנֶגֶדנגד הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער לַצָּפ֖וֹןלַצָּפוֹןלצפון וְלַקָּדִ֑יםוְלַקָּדִיםולקדים וַיָּ֧מָדוַיָּמָדוימד מִשַּׁ֛עַרמִשַּׁעַרמשער אֶלאֶלאל־־־שַׁ֖עַרשַׁעַרשער מֵאָ֥המֵאָהמאה אַמָּֽהאַמָּהאמה׃׃׃ 40:24 וַיּוֹלִכֵ֙נִי֙וַיּוֹלִכֵנִיויולכני דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַדָּר֔וֹםהַדָּרוֹםהדרום וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־שַׁ֖עַרשַׁעַרשער דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַדָּר֑וֹםהַדָּרוֹםהדרום וּמָדַ֤דוּמָדַדומדד [אֵילֹו כ][אֵילֹו כ][אילו כ] (אֵילָיו֙ ק)(אֵילָיו ק)(איליו ק) [וְאֵילַמֹּו כ][וְאֵילַמֹּו כ][ואילמו כ] (וְאֵ֣ילַמָּ֔יו ק)(וְאֵילַמָּיו ק)(ואילמיו ק) כַּמִּדּ֖וֹתכַּמִּדּוֹתכמדות הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 40:25 וְחַלּוֹנִ֨יםוְחַלּוֹנִיםוחלונים ל֤וֹלוֹלו [וּלְאֵילַמֹּו כ][וּלְאֵילַמֹּו כ][ולאילמו כ] (וּלְאֵֽילַמָּיו֙ ק)(וּלְאֵילַמָּיו ק)(ולאילמיו ק) סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִ֔יבסָבִיבסביב כְּהַחֲלֹּנ֖וֹתכְּהַחֲלֹּנוֹתכהחלנות הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה חֲמִשִּׁ֤יםחֲמִשִּׁיםחמשים אַמָּה֙אַמָּהאמה אֹ֔רֶךְאֹרֶךְארך וְרֹ֕חַבוְרֹחַבורחב חָמֵ֥שׁחָמֵשׁחמש וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אַמָּֽהאַמָּהאמה׃׃׃ 40:26 וּמַעֲל֤וֹתוּמַעֲלוֹתומעלות שִׁבְעָה֙שִׁבְעָהשבעה [עֹלֹותֹו כ][עֹלֹותֹו כ][עלותו כ] (עֹֽלוֹתָ֔יו ק)(עֹלוֹתָיו ק)(עלותיו ק) [וְאֵלַמֹּו כ][וְאֵלַמֹּו כ][ואלמו כ] (וְאֵֽלַמָּ֖יו ק)(וְאֵלַמָּיו ק)(ואלמיו ק) לִפְנֵיהֶ֑םלִפְנֵיהֶםלפניהם וְתִמֹרִ֣יםוְתִמֹרִיםותמרים ל֗וֹלוֹלו אֶחָ֥דאֶחָדאחד מִפּ֛וֹמִפּוֹמפו וְאֶחָ֥דוְאֶחָדואחד מִפּ֖וֹמִפּוֹמפו אֶלאֶלאל־־־[אֵילֹו כ][אֵילֹו כ][אילו כ] (אֵילָֽיו ק)(אֵילָיו ק)(איליו ק)׃׃׃ 40:27 וְשַׁ֛עַרוְשַׁעַרושער לֶחָצֵ֥רלֶחָצֵרלחצר הַפְּנִימִ֖יהַפְּנִימִיהפנימי דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַדָּר֑וֹםהַדָּרוֹםהדרום וַיָּ֨מָדוַיָּמָדוימד מִשַּׁ֧עַרמִשַּׁעַרמשער אֶלאֶלאל־־־הַשַּׁ֛עַרהַשַּׁעַרהשער דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הַדָּר֖וֹםהַדָּרוֹםהדרום מֵאָ֥המֵאָהמאה אַמּֽוֹתאַמּוֹתאמות׃׃׃ 40:28 וַיְבִיאֵ֛נִיוַיְבִיאֵנִיויביאני אֶלאֶלאל־־־חָצֵ֥רחָצֵרחצר הַפְּנִימִ֖יהַפְּנִימִיהפנימי בְּשַׁ֣עַרבְּשַׁעַרבשער הַדָּר֑וֹםהַדָּרוֹםהדרום וַיָּ֙מָד֙וַיָּמָדוימד אֶתאֶתאת־־־הַשַּׁ֣עַרהַשַּׁעַרהשער הַדָּר֔וֹםהַדָּרוֹםהדרום כַּמִּדּ֖וֹתכַּמִּדּוֹתכמדות הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 40:29 [וְתָאֹו כ][וְתָאֹו כ][ותאו כ] (וְתָאָ֞יו ק)(וְתָאָיו ק)(ותאיו ק) [וְאֵילֹו כ][וְאֵילֹו כ][ואילו כ] (וְאֵילָ֤יו ק)(וְאֵילָיו ק)(ואיליו ק) [וְאֵלַמֹּו כ][וְאֵלַמֹּו כ][ואלמו כ] (וְאֵֽלַמָּיו֙ ק)(וְאֵלַמָּיו ק)(ואלמיו ק) כַּמִּדּ֣וֹתכַּמִּדּוֹתכמדות הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וְחַלּוֹנ֥וֹתוְחַלּוֹנוֹתוחלונות ל֛וֹלוֹלו [וּלְאֵלַמֹּו כ][וּלְאֵלַמֹּו כ][ולאלמו כ] (וּלְאֵלַמָּ֖יו ק)(וּלְאֵלַמָּיו ק)(ולאלמיו ק) סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִ֑יבסָבִיבסביב חֲמִשִּׁ֤יםחֲמִשִּׁיםחמשים אַמָּה֙אַמָּהאמה אֹ֔רֶךְאֹרֶךְארך וְרֹ֕חַבוְרֹחַבורחב עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וְחָמֵ֖שׁוְחָמֵשׁוחמש אַמּֽוֹתאַמּוֹתאמות׃׃׃ 40:30 וְאֵֽלַמּ֖וֹתוְאֵלַמּוֹתואלמות סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִ֑יבסָבִיבסביב אֹ֗רֶךְאֹרֶךְארך חָמֵ֤שׁחָמֵשׁחמש וְעֶשְׂרִים֙וְעֶשְׂרִיםועשרים אַמָּ֔האַמָּהאמה וְרֹ֖חַבוְרֹחַבורחב חָמֵ֥שׁחָמֵשׁחמש אַמּֽוֹתאַמּוֹתאמות׃׃׃ 40:31 וְאֵלַמָּ֗ווְאֵלַמָּוואלמו אֶלאֶלאל־־־חָצֵר֙חָצֵרחצר הַחִ֣צוֹנָ֔ההַחִצוֹנָההחצונה וְתִמֹרִ֖יםוְתִמֹרִיםותמרים אֶלאֶלאל־־־[אֵילֹו כ][אֵילֹו כ][אילו כ] (אֵילָ֑יו ק)(אֵילָיו ק)(איליו ק) וּמַעֲל֥וֹתוּמַעֲלוֹתומעלות שְׁמוֹנֶ֖השְׁמוֹנֶהשמונה [מַעֲלֹו כ][מַעֲלֹו כ][מעלו כ] (מַעֲלָֽיו ק)(מַעֲלָיו ק)(מעליו ק)׃׃׃ 40:32 וַיְבִיאֵ֛נִיוַיְבִיאֵנִיויביאני אֶלאֶלאל־־־הֶחָצֵ֥רהֶחָצֵרהחצר הַפְּנִימִ֖יהַפְּנִימִיהפנימי דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַקָּדִ֑יםהַקָּדִיםהקדים וַיָּ֣מָדוַיָּמָדוימד אֶתאֶתאת־־־הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער כַּמִּדּ֖וֹתכַּמִּדּוֹתכמדות הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 40:33 [וְתָאֹו כ][וְתָאֹו כ][ותאו כ] (וְתָאָ֞יו ק)(וְתָאָיו ק)(ותאיו ק) [וְאֵלֹו כ][וְאֵלֹו כ][ואלו כ] (וְאֵלָ֤יו ק)(וְאֵלָיו ק)(ואליו ק) [וְאֵלַמֹּו כ][וְאֵלַמֹּו כ][ואלמו כ] (וְאֵֽלַמָּיו֙ ק)(וְאֵלַמָּיו ק)(ואלמיו ק) כַּמִּדּ֣וֹתכַּמִּדּוֹתכמדות הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וְחַלּוֹנ֥וֹתוְחַלּוֹנוֹתוחלונות ל֛וֹלוֹלו [וּלְאֵלַמֹּו כ][וּלְאֵלַמֹּו כ][ולאלמו כ] (וּלְאֵלַמָּ֖יו ק)(וּלְאֵלַמָּיו ק)(ולאלמיו ק) סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִ֑יבסָבִיבסביב אֹ֚רֶךְאֹרֶךְארך חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים אַמָּ֔האַמָּהאמה וְרֹ֕חַבוְרֹחַבורחב חָמֵ֥שׁחָמֵשׁחמש וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אַמָּֽהאַמָּהאמה׃׃׃ 40:34 [וְאֵלַמֹּו כ][וְאֵלַמֹּו כ][ואלמו כ] (וְאֵלַמָּ֗יו ק)(וְאֵלַמָּיו ק)(ואלמיו ק) לֶֽחָצֵר֙לֶחָצֵרלחצר הַחִ֣יצוֹנָ֔ההַחִיצוֹנָההחיצונה וְתִמֹרִ֥יםוְתִמֹרִיםותמרים אֶלאֶלאל־־־[אֵלֹו כ][אֵלֹו כ][אלו כ] (אֵלָ֖יו ק)(אֵלָיו ק)(אליו ק) מִפּ֣וֹמִפּוֹמפו וּמִפּ֑וֹוּמִפּוֹומפו וּשְׁמֹנֶ֥הוּשְׁמֹנֶהושמנה מַעֲל֖וֹתמַעֲלוֹתמעלות [מַעֲלֹו כ][מַעֲלֹו כ][מעלו כ] (מַעֲלָֽיו ק)(מַעֲלָיו ק)(מעליו ק)׃׃׃ 40:35 וַיְבִיאֵ֖נִיוַיְבִיאֵנִיויביאני אֶלאֶלאל־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַצָּפ֑וֹןהַצָּפוֹןהצפון וּמָדַ֖דוּמָדַדומדד כַּמִּדּ֥וֹתכַּמִּדּוֹתכמדות הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 40:36 [תָּאֹו כ][תָּאֹו כ][תאו כ] (תָּאָיו֙ ק)(תָּאָיו ק)(תאיו ק) [אֵלֹו כ][אֵלֹו כ][אלו כ] (אֵלָ֣יו ק)(אֵלָיו ק)(אליו ק) [וְאֵלַמֹּו כ][וְאֵלַמֹּו כ][ואלמו כ] (וְאֵֽלַמָּ֔יו ק)(וְאֵלַמָּיו ק)(ואלמיו ק) וְחַלּוֹנ֥וֹתוְחַלּוֹנוֹתוחלונות ל֖וֹלוֹלו סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִ֑יבסָבִיבסביב אֹ֚רֶךְאֹרֶךְארך חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים אַמָּ֔האַמָּהאמה וְרֹ֕חַבוְרֹחַבורחב חָמֵ֥שׁחָמֵשׁחמש וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אַמָּֽהאַמָּהאמה׃׃׃ 40:37 [וְאֵילֹו כ][וְאֵילֹו כ][ואילו כ] (וְאֵילָ֗יו ק)(וְאֵילָיו ק)(ואיליו ק) לֶֽחָצֵר֙לֶחָצֵרלחצר הַחִ֣יצוֹנָ֔ההַחִיצוֹנָההחיצונה וְתִמֹרִ֥יםוְתִמֹרִיםותמרים אֶלאֶלאל־־־[אֵילֹו כ][אֵילֹו כ][אילו כ] (אֵילָ֖יו ק)(אֵילָיו ק)(איליו ק) מִפּ֣וֹמִפּוֹמפו וּמִפּ֑וֹוּמִפּוֹומפו וּשְׁמֹנֶ֥הוּשְׁמֹנֶהושמנה מַעֲל֖וֹתמַעֲלוֹתמעלות [מַעֲלֹו כ][מַעֲלֹו כ][מעלו כ] (מַעֲלָֽיו ק)(מַעֲלָיו ק)(מעליו ק)׃׃׃ 40:38 וְלִשְׁכָּ֣הוְלִשְׁכָּהולשכה וּפִתְחָ֔הּוּפִתְחָהּופתחה בְּאֵילִ֖יםבְּאֵילִיםבאילים הַשְּׁעָרִ֑יםהַשְּׁעָרִיםהשערים שָׁ֖םשָׁםשם יָדִ֥יחוּיָדִיחוּידיחו אֶתאֶתאת־־־הָעֹלָֽההָעֹלָההעלה׃׃׃ 40:39 וּבְאֻלָ֣םוּבְאֻלָםובאלם הַשַּׁ֗עַרהַשַּׁעַרהשער שְׁנַ֤יִםשְׁנַיִםשנים שֻׁלְחָנוֹת֙שֻׁלְחָנוֹתשלחנות מִפּ֔וֹמִפּוֹמפו וּשְׁנַ֥יִםוּשְׁנַיִםושנים שֻׁלְחָנ֖וֹתשֻׁלְחָנוֹתשלחנות מִפֹּ֑המִפֹּהמפה לִשְׁח֤וֹטלִשְׁחוֹטלשחוט אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם הָעוֹלָ֔ההָעוֹלָההעולה וְהַחַטָּ֖אתוְהַחַטָּאתוהחטאת וְהָאָשָֽׁםוְהָאָשָׁםוהאשם׃׃׃ 40:40 וְאֶלוְאֶלואל־־־הַכָּתֵ֣ףהַכָּתֵףהכתף מִח֗וּצָהמִחוּצָהמחוצה לָעוֹלֶה֙לָעוֹלֶהלעולה לְפֶ֙תַח֙לְפֶתַחלפתח הַשַּׁ֣עַרהַשַּׁעַרהשער הַצָּפ֔וֹנָההַצָּפוֹנָההצפונה שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים שֻׁלְחָנ֑וֹתשֻׁלְחָנוֹתשלחנות וְאֶלוְאֶלואל־־־הַכָּתֵ֣ףהַכָּתֵףהכתף הָאַחֶ֗רֶתהָאַחֶרֶתהאחרת אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לְאֻלָ֣םלְאֻלָםלאלם הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים שֻׁלְחָנֽוֹתשֻׁלְחָנוֹתשלחנות׃׃׃ 40:41 אַרְבָּעָ֨האַרְבָּעָהארבעה שֻׁלְחָנ֜וֹתשֻׁלְחָנוֹתשלחנות מִפֹּ֗המִפֹּהמפה וְאַרְבָּעָ֧הוְאַרְבָּעָהוארבעה שֻׁלְחָנ֛וֹתשֻׁלְחָנוֹתשלחנות מִפֹּ֖המִפֹּהמפה לְכֶ֣תֶףלְכֶתֶףלכתף הַשָּׁ֑עַרהַשָּׁעַרהשער שְׁמוֹנָ֥השְׁמוֹנָהשמונה שֻׁלְחָנ֖וֹתשֻׁלְחָנוֹתשלחנות אֲלֵיהֶ֥םאֲלֵיהֶםאליהם יִשְׁחָֽטוּיִשְׁחָטוּישחטו׃׃׃ 40:42 וְאַרְבָּעָה֩וְאַרְבָּעָהוארבעה שֻׁלְחָנ֨וֹתשֻׁלְחָנוֹתשלחנות לָעוֹלָ֜הלָעוֹלָהלעולה אַבְנֵ֣יאַבְנֵיאבני גָזִ֗יתגָזִיתגזית אֹרֶךְ֩אֹרֶךְארך אַמָּ֨האַמָּהאמה אַחַ֤תאַחַתאחת וָחֵ֙צִי֙וָחֵצִיוחצי וְרֹ֨חַבוְרֹחַבורחב אַמָּ֤האַמָּהאמה אַחַת֙אַחַתאחת וָחֵ֔צִיוָחֵצִיוחצי וְגֹ֖בַהּוְגֹבַהּוגבה אַמָּ֣האַמָּהאמה אֶחָ֑תאֶחָתאחת אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם וְיַנִּ֤יחוּוְיַנִּיחוּויניחו אֶתאֶתאת־־־הַכֵּלִים֙הַכֵּלִיםהכלים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִשְׁחֲט֧וּיִשְׁחֲטוּישחטו אֶתאֶתאת־־־הָעוֹלָ֛ההָעוֹלָההעולה בָּ֖םבָּםבם וְהַזָּֽבַחוְהַזָּבַחוהזבח׃׃׃ 40:43 וְהַֽשְׁפַתַּ֗יִםוְהַשְׁפַתַּיִםוהשפתים טֹ֧פַחטֹפַחטפח אֶחָ֛דאֶחָדאחד מוּכָנִ֥יםמוּכָנִיםמוכנים בַּבַּ֖יִתבַּבַּיִתבבית סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ סָבִ֑יבסָבִיבסביב וְאֶלוְאֶלואל־־־הַשֻּׁלְחָנ֖וֹתהַשֻּׁלְחָנוֹתהשלחנות בְּשַׂ֥רבְּשַׂרבשר הַקָּרְבָֽןהַקָּרְבָןהקרבן׃׃׃ 40:44 וּמִחוּצָה֩וּמִחוּצָהומחוצה לַשַּׁ֨עַרלַשַּׁעַרלשער הַפְּנִימִ֜יהַפְּנִימִיהפנימי לִֽשְׁכ֣וֹתלִשְׁכוֹתלשכות שָׁרִ֗יםשָׁרִיםשרים בֶּחָצֵ֤רבֶּחָצֵרבחצר הַפְּנִימִי֙הַפְּנִימִיהפנימי אֲשֶׁ֗ראֲשֶׁראשר אֶלאֶלאל־־־כֶּ֙תֶף֙כֶּתֶףכתף שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַצָּפ֔וֹןהַצָּפוֹןהצפון וּפְנֵיהֶ֖םוּפְנֵיהֶםופניהם דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַדָּר֑וֹםהַדָּרוֹםהדרום אֶחָ֗דאֶחָדאחד אֶלאֶלאל־־־כֶּ֙תֶף֙כֶּתֶףכתף שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַקָּדִ֔יםהַקָּדִיםהקדים פְּנֵ֖יפְּנֵיפני דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הַצָּפֹֽןהַצָּפֹןהצפן׃׃׃ 40:45 וַיְדַבֵּ֖רוַיְדַבֵּרוידבר אֵלָ֑יאֵלָיאלי זֹ֣הזֹהזה הַלִּשְׁכָּ֗ההַלִּשְׁכָּההלשכה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר פָּנֶ֙יהָ֙פָּנֶיהָפניה דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַדָּר֔וֹםהַדָּרוֹםהדרום לַכֹּ֣הֲנִ֔יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים שֹׁמְרֵ֖ישֹׁמְרֵישמרי מִשְׁמֶ֥רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 40:46 וְהַלִּשְׁכָּ֗הוְהַלִּשְׁכָּהוהלשכה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר פָּנֶ֙יהָ֙פָּנֶיהָפניה דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַצָּפ֔וֹןהַצָּפוֹןהצפון לַכֹּ֣הֲנִ֔יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים שֹׁמְרֵ֖ישֹׁמְרֵישמרי מִשְׁמֶ֣רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח הֵ֣מָּההֵמָּההמה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־צָד֗וֹקצָדוֹקצדוק הַקְּרֵבִ֧יםהַקְּרֵבִיםהקרבים מִבְּנֵֽימִבְּנֵימבני־־־לֵוִ֛ילֵוִילוי אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְשָׁרְתֽוֹלְשָׁרְתוֹלשרתו׃׃׃ 40:47 וַיָּ֨מָדוַיָּמָדוימד אֶתאֶתאת־־־הֶחָצֵ֜רהֶחָצֵרהחצר אֹ֣רֶךְאֹרֶךְארך ׀׀׀ מֵאָ֣המֵאָהמאה אַמָּ֗האַמָּהאמה וְרֹ֛חַבוְרֹחַבורחב מֵאָ֥המֵאָהמאה אַמָּ֖האַמָּהאמה מְרֻבָּ֑עַתמְרֻבָּעַתמרבעת וְהַמִּזְבֵּ֖חַוְהַמִּזְבֵּחַוהמזבח לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 40:48 וַיְבִאֵנִי֮וַיְבִאֵנִיויבאני אֶלאֶלאל־־־אֻלָ֣םאֻלָםאלם הַבַּיִת֒הַבַּיִתהבית וַיָּ֙מָד֙וַיָּמָדוימד אֵ֣לאֵלאל אֻלָ֔םאֻלָםאלם חָמֵ֤שׁחָמֵשׁחמש אַמּוֹת֙אַמּוֹתאמות מִפֹּ֔המִפֹּהמפה וְחָמֵ֥שׁוְחָמֵשׁוחמש אַמּ֖וֹתאַמּוֹתאמות מִפֹּ֑המִפֹּהמפה וְרֹ֣חַבוְרֹחַבורחב הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער שָׁלֹ֤שׁשָׁלֹשׁשלש אַמּוֹת֙אַמּוֹתאמות מִפּ֔וֹמִפּוֹמפו וְשָׁלֹ֥שׁוְשָׁלֹשׁושלש אַמּ֖וֹתאַמּוֹתאמות מִפּֽוֹמִפּוֹמפו׃׃׃ 40:49 אֹ֣רֶךְאֹרֶךְארך הָאֻלָ֞םהָאֻלָםהאלם עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים אַמָּ֗האַמָּהאמה וְרֹ֙חַב֙וְרֹחַבורחב עַשְׁתֵּ֣יעַשְׁתֵּיעשתי עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה אַמָּ֔האַמָּהאמה וּבַֽמַּעֲל֔וֹתוּבַמַּעֲלוֹתובמעלות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַעֲל֖וּיַעֲלוּיעלו אֵלָ֑יואֵלָיואליו וְעַמֻּדִים֙וְעַמֻּדִיםועמדים אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֵילִ֔יםהָאֵילִיםהאילים אֶחָ֥דאֶחָדאחד מִפֹּ֖המִפֹּהמפה וְאֶחָ֥דוְאֶחָדואחד מִפֹּֽהמִפֹּהמפה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain