Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 44

44:1 וַיָּ֣שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב אֹתִ֗יאֹתִיאתי דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך שַׁ֤עַרשַׁעַרשער הַמִּקְדָּשׁ֙הַמִּקְדָּשׁהמקדש הַֽחִיצ֔וֹןהַחִיצוֹןהחיצון הַפֹּנֶ֖ההַפֹּנֶההפנה קָדִ֑יםקָדִיםקדים וְה֖וּאוְהוּאוהוא סָגֽוּרסָגוּרסגור׃׃׃ 44:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֜יאֵלַיאלי יְהוָ֗היְהוָהיהוה הַשַּׁ֣עַרהַשַּׁעַרהשער הַזֶּה֩הַזֶּההזה סָג֨וּרסָגוּרסגור יִהְיֶ֜היִהְיֶהיהיה לֹ֣אלֹאלא יִפָּתֵ֗חַיִפָּתֵחַיפתח וְאִישׁ֙וְאִישׁואיש לֹאלֹאלא־־־יָ֣בֹאיָבֹאיבא ב֔וֹבוֹבו כִּ֛יכִּיכי יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בָּ֣אבָּאבא ב֑וֹבוֹבו וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה סָגֽוּרסָגוּרסגור׃׃׃ 44:3 אֶֽתאֶתאת־־־הַנָּשִׂ֗יאהַנָּשִׂיאהנשיא נָ֥שִׂיאנָשִׂיאנשיא ה֛וּאהוּאהוא יֵֽשֶׁביֵשֶׁבישב־־־בּ֥וֹבּוֹבו לֶאֱכָוללֶאֱכָוללאכול־־־לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה מִדֶּ֨רֶךְמִדֶּרֶךְמדרך אֻלָ֤םאֻלָםאלם הַשַּׁ֙עַר֙הַשַּׁעַרהשער יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא וּמִדַּרְכּ֖וֹוּמִדַּרְכּוֹומדרכו יֵצֵֽאיֵצֵאיצא׃׃׃ 44:4 וַיְבִיאֵ֜נִיוַיְבִיאֵנִיויביאני דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַצָּפוֹן֮הַצָּפוֹןהצפון אֶלאֶלאל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַבַּיִת֒הַבַּיִתהבית וָאֵ֕רֶאוָאֵרֶאוארא וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה מָלֵ֥אמָלֵאמלא כְבוֹדכְבוֹדכבוד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וָאֶפֹּ֖לוָאֶפֹּלואפל אֶלאֶלאל־־־פָּנָֽיפָּנָיפני׃׃׃ 44:5 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֜יאֵלַיאלי יְהֹוָ֗היְהֹוָהיהוה בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֡םאָדָםאדם שִׂ֣יםשִׂיםשים לִבְּךָ֩לִבְּךָלבך וּרְאֵ֨הוּרְאֵהוראה בְעֵינֶ֜יךָבְעֵינֶיךָבעיניך וּבְאָזְנֶ֣יךָוּבְאָזְנֶיךָובאזניך שְּׁמָ֗עשְּׁמָעשמע אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֲנִי֙אֲנִיאני מְדַבֵּ֣רמְדַבֵּרמדבר אֹתָ֔ךְאֹתָךְאתך לְכָללְכָללכל־־־חֻקּ֥וֹתחֻקּוֹתחקות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־[תֹּורֹתֹו כ][תֹּורֹתֹו כ][תורתו כ] (תּֽוֹרֹתָ֑יו ק)(תּוֹרֹתָיו ק)(תורתיו ק) וְשַׂמְתָּ֤וְשַׂמְתָּושמת לִבְּךָ֙לִבְּךָלבך לִמְב֣וֹאלִמְבוֹאלמבוא הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מוֹצָאֵ֥ימוֹצָאֵימוצאי הַמִּקְדָּֽשׁהַמִּקְדָּשׁהמקדש׃׃׃ 44:6 וְאָמַרְתָּ֤וְאָמַרְתָּואמרת אֶלאֶלאל־־־מֶ֙רִי֙מֶרִימרי אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה רַברַברב־־־לָכֶ֛םלָכֶםלכם מִֽכָּלמִכָּלמכל־־־תּוֹעֲבֽוֹתֵיכֶ֖םתּוֹעֲבוֹתֵיכֶםתועבותיכם בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 44:7 בַּהֲבִיאֲכֶ֣םבַּהֲבִיאֲכֶםבהביאכם בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־נֵכָ֗רנֵכָרנכר עַרְלֵיעַרְלֵיערלי־־־לֵב֙לֵבלב וְעַרְלֵ֣יוְעַרְלֵיוערלי בָשָׂ֔רבָשָׂרבשר לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות בְּמִקְדָּשִׁ֖יבְּמִקְדָּשִׁיבמקדשי לְחַלְּל֣וֹלְחַלְּלוֹלחללו אֶתאֶתאת־־־בֵּיתִ֑יבֵּיתִיביתי בְּהַקְרִֽיבְכֶ֤םבְּהַקְרִיבְכֶםבהקריבכם אֶתאֶתאת־־־לַחְמִי֙לַחְמִילחמי חֵ֣לֶבחֵלֶבחלב וָדָ֔םוָדָםודם וַיָּפֵ֙רוּ֙וַיָּפֵרוּויפרו אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֔יבְּרִיתִיבריתי אֶ֖לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבוֹתֵיכֶֽםתּוֹעֲבוֹתֵיכֶםתועבותיכם׃׃׃ 44:8 וְלֹ֥אוְלֹאולא שְׁמַרְתֶּ֖םשְׁמַרְתֶּםשמרתם מִשְׁמֶ֣רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת קָדָשָׁ֑יקָדָשָׁיקדשי וַתְּשִׂימ֗וּןוַתְּשִׂימוּןותשימון לְשֹׁמְרֵ֧ילְשֹׁמְרֵילשמרי מִשְׁמַרְתִּ֛ימִשְׁמַרְתִּימשמרתי בְּמִקְדָּשִׁ֖יבְּמִקְדָּשִׁיבמקדשי לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 44:9 כֹּהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה כָּלכָּלכל־־־בֶּןבֶּןבן־־־נֵכָ֗רנֵכָרנכר עֶ֤רֶלעֶרֶלערל לֵב֙לֵבלב וְעֶ֣רֶלוְעֶרֶלוערל בָּשָׂ֔רבָּשָׂרבשר לֹ֥אלֹאלא יָב֖וֹאיָבוֹאיבוא אֶלאֶלאל־־־מִקְדָּשִׁ֑ימִקְדָּשִׁימקדשי לְכָללְכָללכל־־־בֶּןבֶּןבן־־־נֵכָ֔רנֵכָרנכר אֲשֶׁ֕ראֲשֶׁראשר בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 44:10 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־הַלְוִיִּ֗םהַלְוִיִּםהלוים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר רָֽחֲקוּ֙רָחֲקוּרחקו מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי בִּתְע֤וֹתבִּתְעוֹתבתעות יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תָּע֣וּתָּעוּתעו מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי גִּלּֽוּלֵיהֶ֑םגִּלּוּלֵיהֶםגלוליהם וְנָשְׂא֖וּוְנָשְׂאוּונשאו עֲוֺנָֽםעֲוֺנָםעונם׃׃׃ 44:11 וְהָי֤וּוְהָיוּוהיו בְמִקְדָּשִׁי֙בְמִקְדָּשִׁיבמקדשי מְשָׁ֣רְתִ֔יםמְשָׁרְתִיםמשרתים פְּקֻדּוֹת֙פְּקֻדּוֹתפקדות אֶלאֶלאל־־־שַׁעֲרֵ֣ישַׁעֲרֵישערי הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וּֽמְשָׁרְתִ֖יםוּמְשָׁרְתִיםומשרתים אֶתאֶתאת־־־הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית הֵ֠מָּההֵמָּההמה יִשְׁחֲט֨וּיִשְׁחֲטוּישחטו אֶתאֶתאת־־־הָעֹלָ֤ההָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַזֶּ֙בַח֙הַזֶּבַחהזבח לָעָ֔םלָעָםלעם וְהֵ֛מָּהוְהֵמָּהוהמה יַעַמְד֥וּיַעַמְדוּיעמדו לִפְנֵיהֶ֖םלִפְנֵיהֶםלפניהם לְשָֽׁרְתָֽםלְשָׁרְתָםלשרתם׃׃׃ 44:12 יַ֗עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְשָׁרְת֤וּיְשָׁרְתוּישרתו אוֹתָם֙אוֹתָםאותם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני גִלּֽוּלֵיהֶ֔םגִלּוּלֵיהֶםגלוליהם וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו לְבֵֽיתלְבֵיתלבית־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְמִכְשׁ֣וֹללְמִכְשׁוֹללמכשול עָוֺ֑ןעָוֺןעון עַלעַלעל־־־כֵּן֩כֵּןכן נָשָׂ֨אתִינָשָׂאתִינשאתי יָדִ֜ייָדִיידי עֲלֵיהֶ֗םעֲלֵיהֶםעליהם נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וְנָשְׂא֖וּוְנָשְׂאוּונשאו עֲוֺנָֽםעֲוֺנָםעונם׃׃׃ 44:13 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִגְּשׁ֤וּיִגְּשׁוּיגשו אֵלַי֙אֵלַיאלי לְכַהֵ֣ןלְכַהֵןלכהן לִ֔ילִילי וְלָגֶ֙שֶׁת֙וְלָגֶשֶׁתולגשת עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־קָ֣דָשַׁ֔יקָדָשַׁיקדשי אֶלאֶלאל־־־קָדְשֵׁ֖יקָדְשֵׁיקדשי הַקְּדָשִׁ֑יםהַקְּדָשִׁיםהקדשים וְנָֽשְׂאוּ֙וְנָשְׂאוּונשאו כְּלִמָּתָ֔םכְּלִמָּתָםכלמתם וְתוֹעֲבוֹתָ֖םוְתוֹעֲבוֹתָםותועבותם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ 44:14 וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם שֹׁמְרֵ֖ישֹׁמְרֵישמרי מִשְׁמֶ֣רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית לְכֹל֙לְכֹללכל עֲבֹ֣דָת֔וֹעֲבֹדָתוֹעבדתו וּלְכֹ֛לוּלְכֹלולכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֵעָשֶׂ֖היֵעָשֶׂהיעשה בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ פפפ
44:15 וְהַכֹּהֲנִ֨יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים הַלְוִיִּ֜םהַלְוִיִּםהלוים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני צָד֗וֹקצָדוֹקצדוק אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שָׁמְר֜וּשָׁמְרוּשמרו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֤רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת מִקְדָּשִׁי֙מִקְדָּשִׁימקדשי בִּתְע֤וֹתבִּתְעוֹתבתעות בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי הֵ֛מָּההֵמָּההמה יִקְרְב֥וּיִקְרְבוּיקרבו אֵלַ֖יאֵלַיאלי לְשָֽׁרְתֵ֑נִילְשָׁרְתֵנִילשרתני וְעָמְד֣וּוְעָמְדוּועמדו לְפָנַ֗ילְפָנַילפני לְהַקְרִ֥יבלְהַקְרִיבלהקריב לִי֙לִילי חֵ֣לֶבחֵלֶבחלב וָדָ֔םוָדָםודם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 44:16 הֵ֜מָּההֵמָּההמה יָבֹ֣אוּיָבֹאוּיבאו אֶלאֶלאל־־־מִקְדָּשִׁ֗ימִקְדָּשִׁימקדשי וְהֵ֛מָּהוְהֵמָּהוהמה יִקְרְב֥וּיִקְרְבוּיקרבו אֶלאֶלאל־־־שֻׁלְחָנִ֖ישֻׁלְחָנִישלחני לְשָׁרְתֵ֑נִילְשָׁרְתֵנִילשרתני וְשָׁמְר֖וּוְשָׁמְרוּושמרו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמַרְתִּֽימִשְׁמַרְתִּימשמרתי׃׃׃ 44:17 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בְּבוֹאָם֙בְּבוֹאָםבבואם אֶֽלאֶלאל־־־שַׁעֲרֵי֙שַׁעֲרֵישערי הֶחָצֵ֣רהֶחָצֵרהחצר הַפְּנִימִ֔יתהַפְּנִימִיתהפנימית בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי פִשְׁתִּ֖יםפִשְׁתִּיםפשתים יִלְבָּ֑שׁוּיִלְבָּשׁוּילבשו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַעֲלֶ֤היַעֲלֶהיעלה עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם צֶ֔מֶרצֶמֶרצמר בְּשָֽׁרְתָ֗םבְּשָׁרְתָםבשרתם בְּשַׁעֲרֵ֛יבְּשַׁעֲרֵיבשערי הֶחָצֵ֥רהֶחָצֵרהחצר הַפְּנִימִ֖יתהַפְּנִימִיתהפנימית וָבָֽיְתָהוָבָיְתָהוביתה׃׃׃ 44:18 פַּאֲרֵ֤יפַּאֲרֵיפארי פִשְׁתִּים֙פִשְׁתִּיםפשתים יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו עַלעַלעל־־־רֹאשָׁ֔םרֹאשָׁםראשם וּמִכְנְסֵ֣יוּמִכְנְסֵיומכנסי פִשְׁתִּ֔יםפִשְׁתִּיםפשתים יִהְי֖וּיִהְיוּיהיו עַלעַלעל־־־מָתְנֵיהֶ֑םמָתְנֵיהֶםמתניהם לֹ֥אלֹאלא יַחְגְּר֖וּיַחְגְּרוּיחגרו בַּיָּֽזַעבַּיָּזַעביזע׃׃׃ 44:19 וּ֠בְצֵאתָםוּבְצֵאתָםובצאתם אֶלאֶלאל־־־הֶחָצֵ֨רהֶחָצֵרהחצר הַחִיצוֹנָ֜ההַחִיצוֹנָההחיצונה אֶלאֶלאל־־־הֶחָצֵ֣רהֶחָצֵרהחצר הַחִיצוֹנָה֮הַחִיצוֹנָההחיצונה אֶלאֶלאל־־־הָעָם֒הָעָםהעם יִפְשְׁט֣וּיִפְשְׁטוּיפשטו אֶתאֶתאת־־־בִּגְדֵיהֶ֗םבִּגְדֵיהֶםבגדיהם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה מְשָׁרְתִ֣םמְשָׁרְתִםמשרתם בָּ֔םבָּםבם וְהִנִּ֥יחוּוְהִנִּיחוּוהניחו אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בְּלִֽשְׁכֹ֣תבְּלִשְׁכֹתבלשכת הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וְלָֽבְשׁוּ֙וְלָבְשׁוּולבשו בְּגָדִ֣יםבְּגָדִיםבגדים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יְקַדְּשׁ֥וּיְקַדְּשׁוּיקדשו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בְּבִגְדֵיהֶֽםבְּבִגְדֵיהֶםבבגדיהם׃׃׃ 44:20 וְרֹאשָׁם֙וְרֹאשָׁםוראשם לֹ֣אלֹאלא יְגַלֵּ֔חוּיְגַלֵּחוּיגלחו וּפֶ֖רַעוּפֶרַעופרע לֹ֣אלֹאלא יְשַׁלֵּ֑חוּיְשַׁלֵּחוּישלחו כָּס֥וֹםכָּסוֹםכסום יִכְסְמ֖וּיִכְסְמוּיכסמו אֶתאֶתאת־־־רָאשֵׁיהֶֽםרָאשֵׁיהֶםראשיהם׃׃׃ 44:21 וְיַ֥יִןוְיַיִןויין לֹֽאלֹאלא־־־יִשְׁתּ֖וּיִשְׁתּוּישתו כָּלכָּלכל־־־כֹּהֵ֑ןכֹּהֵןכהן בְּבוֹאָ֖םבְּבוֹאָםבבואם אֶלאֶלאל־־־הֶחָצֵ֥רהֶחָצֵרהחצר הַפְּנִימִֽיתהַפְּנִימִיתהפנימית׃׃׃ 44:22 וְאַלְמָנָה֙וְאַלְמָנָהואלמנה וּגְרוּשָׁ֔הוּגְרוּשָׁהוגרושה לֹֽאלֹאלא־־־יִקְח֥וּיִקְחוּיקחו לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְנָשִׁ֑יםלְנָשִׁיםלנשים כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־בְּתוּלֹ֗תבְּתוּלֹתבתולת מִזֶּ֙רַע֙מִזֶּרַעמזרע בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְהָֽאַלְמָנָה֙וְהָאַלְמָנָהוהאלמנה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּֽהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה אַלְמָנָ֔האַלְמָנָהאלמנה מִכֹּהֵ֖ןמִכֹּהֵןמכהן יִקָּֽחוּיִקָּחוּיקחו׃׃׃ 44:23 וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי יוֹר֔וּיוֹרוּיורו בֵּ֥יןבֵּיןבין קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש לְחֹ֑ללְחֹללחל וּבֵיןוּבֵיןובין־־־טָמֵ֥אטָמֵאטמא לְטָה֖וֹרלְטָהוֹרלטהור יוֹדִעֻֽםיוֹדִעֻםיודעם׃׃׃ 44:24 וְעַלוְעַלועל־־־רִ֗יברִיבריב הֵ֚מָּההֵמָּההמה יַעַמְד֣וּיַעַמְדוּיעמדו [לִשְׁפֹּט כ][לִשְׁפֹּט כ][לשפט כ] (לְמִשְׁפָּ֔ט ק)(לְמִשְׁפָּט ק)(למשפט ק) בְּמִשְׁפָּטַ֖יבְּמִשְׁפָּטַיבמשפטי [וְשָׁפְטֻהוּ כ][וְשָׁפְטֻהוּ כ][ושפטהו כ] (יִשְׁפְּט֑וּהוּ ק)(יִשְׁפְּטוּהוּ ק)(ישפטוהו ק) וְאֶתוְאֶתואת־־־תּוֹרֹתַ֤יתּוֹרֹתַיתורתי וְאֶתוְאֶתואת־־־חֻקֹּתַי֙חֻקֹּתַיחקתי בְּכָלבְּכָלבכל־־־מוֹעֲדַ֣ימוֹעֲדַימועדי יִשְׁמֹ֔רוּיִשְׁמֹרוּישמרו וְאֶתוְאֶתואת־־־שַׁבְּתוֹתַ֖ישַׁבְּתוֹתַישבתותי יְקַדֵּֽשׁוּיְקַדֵּשׁוּיקדשו׃׃׃ 44:25 וְאֶלוְאֶלואל־־־מֵ֣תמֵתמת אָדָ֔םאָדָםאדם לֹ֥אלֹאלא יָב֖וֹאיָבוֹאיבוא לְטָמְאָ֑הלְטָמְאָהלטמאה כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־לְאָ֡בלְאָבלאב וּ֠לְאֵםוּלְאֵםולאם וּלְבֵ֨ןוּלְבֵןולבן וּלְבַ֜תוּלְבַתולבת לְאָ֗חלְאָחלאח וּלְאָח֛וֹתוּלְאָחוֹתולאחות אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־לֹאלֹאלא־־־הָיְתָ֥ההָיְתָההיתה לְאִ֖ישׁלְאִישׁלאיש יִטַּמָּֽאוּיִטַּמָּאוּיטמאו׃׃׃ 44:26 וְאַחֲרֵ֖יוְאַחֲרֵיואחרי טָֽהֳרָת֑וֹטָהֳרָתוֹטהרתו שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים יִסְפְּרוּיִסְפְּרוּיספרו־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 44:27 וּבְיוֹם֩וּבְיוֹםוביום בֹּא֨וֹבֹּאוֹבאו אֶלאֶלאל־־־הַקֹּ֜דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש אֶלאֶלאל־־־הֶחָצֵ֤רהֶחָצֵרהחצר הַפְּנִימִית֙הַפְּנִימִיתהפנימית לְשָׁרֵ֣תלְשָׁרֵתלשרת בַּקֹּ֔דֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש יַקְרִ֖יביַקְרִיביקריב חַטָּאת֑וֹחַטָּאתוֹחטאתו נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 44:28 וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה לָהֶם֙לָהֶםלהם לְֽנַחֲלָ֔הלְנַחֲלָהלנחלה אֲנִ֖יאֲנִיאני נַֽחֲלָתָ֑םנַחֲלָתָםנחלתם וַאֲחֻזָּ֗הוַאֲחֻזָּהואחזה לֹֽאלֹאלא־־־תִתְּנ֤וּתִתְּנוּתתנו לָהֶם֙לָהֶםלהם בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל אֲנִ֖יאֲנִיאני אֲחֻזָּתָֽםאֲחֻזָּתָםאחזתם׃׃׃ 44:29 הַמִּנְחָה֙הַמִּנְחָההמנחה וְהַחַטָּ֣אתוְהַחַטָּאתוהחטאת וְהָאָשָׁ֔םוְהָאָשָׁםוהאשם הֵ֖מָּההֵמָּההמה יֹֽאכְל֑וּםיֹאכְלוּםיאכלום וְכָלוְכָלוכל־־־חֵ֥רֶםחֵרֶםחרם בְּיִשְׂרָאֵ֖לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל לָהֶ֥םלָהֶםלהם יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 44:30 וְרֵאשִׁית֩וְרֵאשִׁיתוראשית כָּלכָּלכל־־־בִּכּ֨וּרֵיבִּכּוּרֵיבכורי כֹ֜לכֹלכל וְכָלוְכָלוכל־־־תְּר֣וּמַתתְּרוּמַתתרומת כֹּ֗לכֹּלכל מִכֹּל֙מִכֹּלמכל תְּרוּמ֣וֹתֵיכֶ֔םתְּרוּמוֹתֵיכֶםתרומותיכם לַכֹּהֲנִ֖יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים יִֽהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה וְרֵאשִׁ֤יתוְרֵאשִׁיתוראשית עֲרִסֽוֹתֵיכֶם֙עֲרִסוֹתֵיכֶםערסותיכם תִּתְּנ֣וּתִּתְּנוּתתנו לַכֹּהֵ֔ןלַכֹּהֵןלכהן לְהָנִ֥יחַלְהָנִיחַלהניח בְּרָכָ֖הבְּרָכָהברכה אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֶֽךָבֵּיתֶךָביתך׃׃׃ 44:31 כָּלכָּלכל־־־נְבֵלָה֙נְבֵלָהנבלה וּטְרֵפָ֔הוּטְרֵפָהוטרפה מִןמִןמן־־־הָע֖וֹףהָעוֹףהעוף וּמִןוּמִןומן־־־הַבְּהֵמָ֑ההַבְּהֵמָההבהמה לֹ֥אלֹאלא יֹאכְל֖וּיֹאכְלוּיאכלו הַכֹּהֲנִֽיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain