Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezra 10

10:1 וּכְהִתְפַּלֵּ֤לוּכְהִתְפַּלֵּלוכהתפלל עֶזְרָא֙עֶזְרָאעזרא וּכְ֨הִתְוַדֹּת֔וֹוּכְהִתְוַדֹּתוֹוכהתודתו בֹּכֶה֙בֹּכֶהבכה וּמִתְנַפֵּ֔לוּמִתְנַפֵּלומתנפל לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים נִקְבְּצוּ֩נִקְבְּצוּנקבצו אֵלָ֨יואֵלָיואליו מִיִּשְׂרָאֵ֜למִיִּשְׂרָאֵלמישראל קָהָ֣לקָהָלקהל רַברַברב־־־מְאֹ֗דמְאֹדמאד אֲנָשִׁ֤יםאֲנָשִׁיםאנשים וְנָשִׁים֙וְנָשִׁיםונשים וִֽילָדִ֔יםוִילָדִיםוילדים כִּֽיכִּיכי־־־בָכ֥וּבָכוּבכו הָעָ֖םהָעָםהעם הַרְבֵּההַרְבֵּההרבה־־־בֶֽכֶהבֶכֶהבכה׃׃׃ ססס 10:2 וַיַּעַן֩וַיַּעַןויען שְׁכַנְיָ֨השְׁכַנְיָהשכניה בֶןבֶןבן־־־יְחִיאֵ֜ליְחִיאֵליחיאל מִבְּנֵ֤ימִבְּנֵימבני [עֹולָם כ][עֹולָם כ][עולם כ] (עֵילָם֙ ק)(עֵילָם ק)(עילם ק) וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְעֶזְרָ֔אלְעֶזְרָאלעזרא אֲנַ֙חְנוּ֙אֲנַחְנוּאנחנו מָעַ֣לְנוּמָעַלְנוּמעלנו בֵאלֹהֵ֔ינוּבֵאלֹהֵינוּבאלהינו וַנֹּ֛שֶׁבוַנֹּשֶׁבונשב נָשִׁ֥יםנָשִׁיםנשים נָכְרִיּ֖וֹתנָכְרִיּוֹתנכריות מֵעַמֵּ֣ימֵעַמֵּימעמי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה יֵשׁיֵשׁיש־־־מִקְוֶ֥המִקְוֶהמקוה לְיִשְׂרָאֵ֖ללְיִשְׂרָאֵללישראל עַלעַלעל־־־זֹֽאתזֹאתזאת׃׃׃ 10:3 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה נִֽכְרָתנִכְרָתנכרת־־־בְּרִ֣יתבְּרִיתברית לֵ֠אלֹהֵינוּלֵאלֹהֵינוּלאלהינו לְהוֹצִ֨יאלְהוֹצִיאלהוציא כָלכָלכל־־־נָשִׁ֜יםנָשִׁיםנשים וְהַנּוֹלָ֤דוְהַנּוֹלָדוהנולד מֵהֶם֙מֵהֶםמהם בַּעֲצַ֣תבַּעֲצַתבעצת אֲדֹנָ֔יאֲדֹנָיאדני וְהַחֲרֵדִ֖יםוְהַחֲרֵדִיםוהחרדים בְּמִצְוַ֣תבְּמִצְוַתבמצות אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וְכַתּוֹרָ֖הוְכַתּוֹרָהוכתורה יֵעָשֶֽׂהיֵעָשֶׂהיעשה׃׃׃ 10:4 ק֛וּםקוּםקום כִּֽיכִּיכי־־־עָלֶ֥יךָעָלֶיךָעליך הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר וַאֲנַ֣חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך חֲזַ֖קחֲזַקחזק וַעֲשֵֽׂהוַעֲשֵׂהועשה׃׃׃ פפפ
10:5 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם עֶזְרָ֡אעֶזְרָאעזרא וַיַּשְׁבַּ֣עוַיַּשְׁבַּעוישבע אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵי֩שָׂרֵישרי הַכֹּהֲנִ֨יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּ֜םהַלְוִיִּםהלוים וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לַעֲשׂ֛וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וַיִּשָּׁבֵֽעוּוַיִּשָּׁבֵעוּוישבעו׃׃׃ 10:6 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם עֶזְרָ֗אעֶזְרָאעזרא מִלִּפְנֵי֙מִלִּפְנֵימלפני בֵּ֣יתבֵּיתבית הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיֵּ֕לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶלאֶלאל־־־לִשְׁכַּ֖תלִשְׁכַּתלשכת יְהוֹחָנָ֣ןיְהוֹחָנָןיהוחנן בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְיָשִׁ֑יבאֶלְיָשִׁיבאלישיב וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שָׁ֗םשָׁםשם לֶ֤חֶםלֶחֶםלחם לֹֽאלֹאלא־־־אָכַל֙אָכַלאכל וּמַ֣יִםוּמַיִםומים לֹֽאלֹאלא־־־שָׁתָ֔השָׁתָהשתה כִּ֥יכִּיכי מִתְאַבֵּ֖למִתְאַבֵּלמתאבל עַלעַלעל־־־מַ֥עַלמַעַלמעל הַגּוֹלָֽההַגּוֹלָההגולה׃׃׃ ססס 10:7 וַיַּעֲבִ֨ירוּוַיַּעֲבִירוּויעבירו ק֜וֹלקוֹלקול בִּיהוּדָ֣הבִּיהוּדָהביהודה וִירֽוּשָׁלִַ֗םוִירוּשָׁלִַםוירושלם לְכֹל֙לְכֹללכל בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַגּוֹלָ֔ההַגּוֹלָההגולה לְהִקָּבֵ֖ץלְהִקָּבֵץלהקבץ יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 10:8 וְכֹל֩וְכֹלוכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָב֜וֹאיָבוֹאיבוא לִשְׁלֹ֣שֶׁתלִשְׁלֹשֶׁתלשלשת הַיָּמִ֗יםהַיָּמִיםהימים כַּעֲצַ֤תכַּעֲצַתכעצת הַשָּׂרִים֙הַשָּׂרִיםהשרים וְהַזְּקֵנִ֔יםוְהַזְּקֵנִיםוהזקנים יָחֳרַ֖םיָחֳרַםיחרם כָּלכָּלכל־־־רְכוּשׁ֑וֹרְכוּשׁוֹרכושו וְה֥וּאוְהוּאוהוא יִבָּדֵ֖ליִבָּדֵליבדל מִקְּהַ֥למִקְּהַלמקהל הַגּוֹלָֽההַגּוֹלָההגולה׃׃׃ ססס 10:9 וַיִּקָּבְצ֣וּוַיִּקָּבְצוּויקבצו כָלכָלכל־־־אַנְשֵֽׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־יְהוּדָה֩יְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֨ןוּבִנְיָמִןובנימן ׀׀׀ יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם לִשְׁלֹ֣שֶׁתלִשְׁלֹשֶׁתלשלשת הַיָּמִ֗יםהַיָּמִיםהימים ה֛וּאהוּאהוא חֹ֥דֶשׁחֹדֶשׁחדש הַתְּשִׁיעִ֖יהַתְּשִׁיעִיהתשיעי בְּעֶשְׂרִ֣יםבְּעֶשְׂרִיםבעשרים בַּחֹ֑דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש וַיֵּשְׁב֣וּוַיֵּשְׁבוּוישבו כָלכָלכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם בִּרְחוֹב֙בִּרְחוֹבברחוב בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מַרְעִידִ֥יםמַרְעִידִיםמרעידים עַלעַלעל־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר וּמֵהַגְּשָׁמִֽיםוּמֵהַגְּשָׁמִיםומהגשמים׃׃׃ פפפ
10:10 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם עֶזְרָ֤אעֶזְרָאעזרא הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם מְעַלְתֶּ֔םמְעַלְתֶּםמעלתם וַתֹּשִׁ֖יבוּוַתֹּשִׁיבוּותשיבו נָשִׁ֣יםנָשִׁיםנשים נָכְרִיּ֑וֹתנָכְרִיּוֹתנכריות לְהוֹסִ֖יףלְהוֹסִיףלהוסיף עַלעַלעל־־־אַשְׁמַ֥תאַשְׁמַתאשמת יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 10:11 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה תְּנ֥וּתְּנוּתנו תוֹדָ֛התוֹדָהתודה לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־אֲבֹתֵיכֶ֖םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם וַעֲשׂ֣וּוַעֲשׂוּועשו רְצוֹנ֑וֹרְצוֹנוֹרצונו וְהִבָּֽדְלוּ֙וְהִבָּדְלוּוהבדלו מֵעַמֵּ֣ימֵעַמֵּימעמי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וּמִןוּמִןומן־־־הַנָּשִׁ֖יםהַנָּשִׁיםהנשים הַנָּכְרִיּֽוֹתהַנָּכְרִיּוֹתהנכריות׃׃׃ 10:12 וַיַּֽעְנ֧וּוַיַּעְנוּויענו כָֽלכָלכל־־־הַקָּהָ֛להַקָּהָלהקהל וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו ק֣וֹלקוֹלקול גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול כֵּ֛ןכֵּןכן [כְּדִבְרֶיךָ כ][כְּדִבְרֶיךָ כ][כדבריך כ] (כִּדְבָרְךָ֥ ק)(כִּדְבָרְךָ ק)(כדברך ק) עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ 10:13 אֲבָ֞לאֲבָלאבל הָעָ֥םהָעָםהעם רָב֙רָברב וְהָעֵ֣תוְהָעֵתוהעת גְּשָׁמִ֔יםגְּשָׁמִיםגשמים וְאֵ֥יןוְאֵיןואין כֹּ֖חַכֹּחַכח לַעֲמ֣וֹדלַעֲמוֹדלעמוד בַּח֑וּץבַּחוּץבחוץ וְהַמְּלָאכָ֗הוְהַמְּלָאכָהוהמלאכה לֹֽאלֹאלא־־־לְי֤וֹםלְיוֹםליום אֶחָד֙אֶחָדאחד וְלֹ֣אוְלֹאולא לִשְׁנַ֔יִםלִשְׁנַיִםלשנים כִּֽיכִּיכי־־־הִרְבִּ֥ינוּהִרְבִּינוּהרבינו לִפְשֹׁ֖עַלִפְשֹׁעַלפשע בַּדָּבָ֥רבַּדָּבָרבדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 10:14 יַֽעֲמְדוּיַעֲמְדוּיעמדו־־־נָ֣אנָאנא שָׂ֠רֵינוּשָׂרֵינוּשרינו לְֽכָללְכָללכל־־־הַקָּהָ֞להַקָּהָלהקהל וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בֶּעָרֵ֗ינוּבֶּעָרֵינוּבערינו הַהֹשִׁ֞יבהַהֹשִׁיבההשיב נָשִׁ֤יםנָשִׁיםנשים נָכְרִיּוֹת֙נָכְרִיּוֹתנכריות יָבֹא֙יָבֹאיבא לְעִתִּ֣יםלְעִתִּיםלעתים מְזֻמָּנִ֔יםמְזֻמָּנִיםמזמנים וְעִמָּהֶ֛םוְעִמָּהֶםועמהם זִקְנֵיזִקְנֵיזקני־־־עִ֥ירעִירעיר וָעִ֖ירוָעִירועיר וְשֹׁפְטֶ֑יהָוְשֹׁפְטֶיהָושפטיה עַ֠דעַדעד לְהָשִׁ֞יבלְהָשִׁיבלהשיב חֲר֤וֹןחֲרוֹןחרון אַףאַףאף־־־אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו עַ֖דעַדעד לַדָּבָ֥רלַדָּבָרלדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
10:15 אַ֣ךְאַךְאך יוֹנָתָ֧ןיוֹנָתָןיונתן בֶּןבֶּןבן־־־עֲשָׂהאֵ֛לעֲשָׂהאֵלעשהאל וְיַחְזְיָ֥הוְיַחְזְיָהויחזיה בֶןבֶןבן־־־תִּקְוָ֖התִּקְוָהתקוה עָמְד֣וּעָמְדוּעמדו עַלעַלעל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת וּמְשֻׁלָּ֛םוּמְשֻׁלָּםומשלם וְשַׁבְּתַ֥יוְשַׁבְּתַיושבתי הַלֵּוִ֖יהַלֵּוִיהלוי עֲזָרֻֽםעֲזָרֻםעזרם׃׃׃ 10:16 וַיַּֽעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵן֮כֵןכן בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַגּוֹלָה֒הַגּוֹלָההגולה וַיִּבָּדְלוּ֩וַיִּבָּדְלוּויבדלו עֶזְרָ֨אעֶזְרָאעזרא הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן אֲנָשִׁ֨יםאֲנָשִׁיםאנשים רָאשֵׁ֧ירָאשֵׁיראשי הָאָב֛וֹתהָאָבוֹתהאבות לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֖םאֲבֹתָםאבתם וְכֻלָּ֣םוְכֻלָּםוכלם בְּשֵׁמ֑וֹתבְּשֵׁמוֹתבשמות וַיֵּשְׁב֗וּוַיֵּשְׁבוּוישבו בְּי֤וֹםבְּיוֹםביום אֶחָד֙אֶחָדאחד לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָעֲשִׂירִ֔יהָעֲשִׂירִיהעשירי לְדַרְי֖וֹשׁלְדַרְיוֹשׁלדריוש הַדָּבָֽרהַדָּבָרהדבר׃׃׃ 10:17 וַיְכַלּ֣וּוַיְכַלּוּויכלו בַכֹּ֔לבַכֹּלבכל אֲנָשִׁ֕יםאֲנָשִׁיםאנשים הַהֹשִׁ֖יבוּהַהֹשִׁיבוּההשיבו נָשִׁ֣יםנָשִׁיםנשים נָכְרִיּ֑וֹתנָכְרִיּוֹתנכריות עַ֛דעַדעד י֥וֹםיוֹםיום אֶחָ֖דאֶחָדאחד לַחֹ֥דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָרִאשֽׁוֹןהָרִאשׁוֹןהראשון׃׃׃ פפפ
10:18 וַיִּמָּצֵא֙וַיִּמָּצֵאוימצא מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני הַכֹּהֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֹשִׁ֖יבוּהֹשִׁיבוּהשיבו נָשִׁ֣יםנָשִׁיםנשים נָכְרִיּ֑וֹתנָכְרִיּוֹתנכריות מִבְּנֵ֨ימִבְּנֵימבני יֵשׁ֤וּעַיֵשׁוּעַישוע בֶּןבֶּןבן־־־יֽוֹצָדָק֙יוֹצָדָקיוצדק וְאֶחָ֔יווְאֶחָיוואחיו מַֽעֲשֵׂיָה֙מַעֲשֵׂיָהמעשיה וֶֽאֱלִיעֶ֔זֶרוֶאֱלִיעֶזֶרואליעזר וְיָרִ֖יבוְיָרִיבויריב וּגְדַלְיָֽהוּגְדַלְיָהוגדליה׃׃׃ 10:19 וַיִּתְּנ֥וּוַיִּתְּנוּויתנו יָדָ֖םיָדָםידם לְהוֹצִ֣יאלְהוֹצִיאלהוציא נְשֵׁיהֶ֑םנְשֵׁיהֶםנשיהם וַאֲשֵׁמִ֥יםוַאֲשֵׁמִיםואשמים אֵֽילאֵילאיל־־־צֹ֖אןצֹאןצאן עַלעַלעל־־־אַשְׁמָתָֽםאַשְׁמָתָםאשמתם׃׃׃ ססס 10:20 וּמִבְּנֵ֣יוּמִבְּנֵיומבני אִמֵּ֔ראִמֵּראמר חֲנָ֖נִיחֲנָנִיחנני וּזְבַדְיָֽהוּזְבַדְיָהוזבדיה׃׃׃ ססס 10:21 וּמִבְּנֵ֖יוּמִבְּנֵיומבני חָרִ֑םחָרִםחרם מַעֲשֵׂיָ֤המַעֲשֵׂיָהמעשיה וְאֵֽלִיָּה֙וְאֵלִיָּהואליה וּֽשְׁמַֽעְיָ֔הוּשְׁמַעְיָהושמעיה וִיחִיאֵ֖לוִיחִיאֵלויחיאל וְעֻזִיָּֽהוְעֻזִיָּהועזיה׃׃׃ 10:22 וּמִבְּנֵ֖יוּמִבְּנֵיומבני פַּשְׁח֑וּרפַּשְׁחוּרפשחור אֶלְיוֹעֵינַ֤יאֶלְיוֹעֵינַיאליועיני מַֽעֲשֵׂיָה֙מַעֲשֵׂיָהמעשיה יִשְׁמָעֵ֣אליִשְׁמָעֵאלישמעאל נְתַנְאֵ֔לנְתַנְאֵלנתנאל יוֹזָבָ֖דיוֹזָבָדיוזבד וְאֶלְעָשָֽׂהוְאֶלְעָשָׂהואלעשה׃׃׃ ססס 10:23 וּמִֽןוּמִןומן־־־הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים יוֹזָבָ֣דיוֹזָבָדיוזבד וְשִׁמְעִ֗יוְשִׁמְעִיושמעי וְקֵֽלָיָה֙וְקֵלָיָהוקליה ה֣וּאהוּאהוא קְלִיטָ֔אקְלִיטָאקליטא פְּתַֽחְיָ֥הפְּתַחְיָהפתחיה יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וֶאֱלִיעֶֽזֶרוֶאֱלִיעֶזֶרואליעזר׃׃׃ ססס 10:24 וּמִןוּמִןומן־־־הַמְשֹׁרְרִ֖יםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים אֶלְיָשִׁ֑יבאֶלְיָשִׁיבאלישיב וּמִןוּמִןומן־־־הַשֹּׁ֣עֲרִ֔יםהַשֹּׁעֲרִיםהשערים שַׁלֻּ֥םשַׁלֻּםשלם וָטֶ֖לֶםוָטֶלֶםוטלם וְאוּרִֽיוְאוּרִיואורי׃׃׃ ססס 10:25 וּמִֽיִּשְׂרָאֵ֑לוּמִיִּשְׂרָאֵלומישראל מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני פַרְעֹ֡שׁפַרְעֹשׁפרעש רַ֠מְיָהרַמְיָהרמיה וְיִזִּיָּ֤הוְיִזִּיָּהויזיה וּמַלְכִּיָּה֙וּמַלְכִּיָּהומלכיה וּמִיָּמִ֣ןוּמִיָּמִןומימן וְאֶלְעָזָ֔רוְאֶלְעָזָרואלעזר וּמַלְכִּיָּ֖הוּמַלְכִּיָּהומלכיה וּבְנָיָֽהוּבְנָיָהובניה׃׃׃ ססס 10:26 וּמִבְּנֵ֖יוּמִבְּנֵיומבני עֵילָ֑םעֵילָםעילם מַתַּנְיָ֤המַתַּנְיָהמתניה זְכַרְיָה֙זְכַרְיָהזכריה וִיחִיאֵ֣לוִיחִיאֵלויחיאל וְעַבְדִּ֔יוְעַבְדִּיועבדי וִירֵמ֖וֹתוִירֵמוֹתוירמות וְאֵלִיָּֽהוְאֵלִיָּהואליה׃׃׃ ססס 10:27 וּמִבְּנֵ֖יוּמִבְּנֵיומבני זַתּ֑וּאזַתּוּאזתוא אֶלְיוֹעֵנַ֤יאֶלְיוֹעֵנַיאליועני אֶלְיָשִׁיב֙אֶלְיָשִׁיבאלישיב מַתַּנְיָ֣המַתַּנְיָהמתניה וִֽירֵמ֔וֹתוִירֵמוֹתוירמות וְזָבָ֖דוְזָבָדוזבד וַעֲזִיזָֽאוַעֲזִיזָאועזיזא׃׃׃ ססס 10:28 וּמִבְּנֵ֖יוּמִבְּנֵיומבני בֵּבָ֑יבֵּבָיבבי יְהוֹחָנָ֥ןיְהוֹחָנָןיהוחנן חֲנַנְיָ֖החֲנַנְיָהחנניה זַבַּ֥יזַבַּיזבי עַתְלָֽיעַתְלָיעתלי׃׃׃ ססס 10:29 וּמִבְּנֵ֖יוּמִבְּנֵיומבני בָּנִ֑יבָּנִיבני מְשֻׁלָּ֤םמְשֻׁלָּםמשלם מַלּוּךְ֙מַלּוּךְמלוך וַעֲדָיָ֔הוַעֲדָיָהועדיה יָשׁ֖וּביָשׁוּבישוב וּשְׁאָ֥לוּשְׁאָלושאל [יְרֵמֹות כ][יְרֵמֹות כ][ירמות כ] (וְרָמֽוֹת ק)(וְרָמוֹת ק)(ורמות ק)׃׃׃ ססס 10:30 וּמִבְּנֵ֛יוּמִבְּנֵיומבני פַּחַ֥תפַּחַתפחת מוֹאָ֖במוֹאָבמואב עַדְנָ֣אעַדְנָאעדנא וּכְלָ֑לוּכְלָלוכלל בְּנָיָ֤הבְּנָיָהבניה מַעֲשֵׂיָה֙מַעֲשֵׂיָהמעשיה מַתַּנְיָ֣המַתַּנְיָהמתניה בְצַלְאֵ֔לבְצַלְאֵלבצלאל וּבִנּ֖וּיוּבִנּוּיובנוי וּמְנַשֶּֽׁהוּמְנַשֶּׁהומנשה׃׃׃ ססס 10:31 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני חָרִ֑םחָרִםחרם אֱלִיעֶ֧זֶראֱלִיעֶזֶראליעזר יִשִּׁיָּ֛היִשִּׁיָּהישיה מַלְכִּיָּ֖המַלְכִּיָּהמלכיה שְׁמַֽעְיָ֥השְׁמַעְיָהשמעיה שִׁמְעֽוֹןשִׁמְעוֹןשמעון׃׃׃ 10:32 בְּנְיָמִ֥ןבְּנְיָמִןבנימן מַלּ֖וּךְמַלּוּךְמלוך שְׁמַרְיָֽהשְׁמַרְיָהשמריה׃׃׃ ססס 10:33 מִבְּנֵ֖ימִבְּנֵימבני חָשֻׁ֑םחָשֻׁםחשם מַתְּנַ֤ימַתְּנַימתני מַתַּתָּה֙מַתַּתָּהמתתה זָבָ֣דזָבָדזבד אֱלִיפֶ֔לֶטאֱלִיפֶלֶטאליפלט יְרֵמַ֥ייְרֵמַיירמי מְנַשֶּׁ֖המְנַשֶּׁהמנשה שִׁמְעִֽישִׁמְעִישמעי׃׃׃ ססס 10:34 מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני בָנִ֔יבָנִיבני מַעֲדַ֥ימַעֲדַימעדי עַמְרָ֖םעַמְרָםעמרם וְאוּאֵֽלוְאוּאֵלואואל׃׃׃ ססס 10:35 בְּנָיָ֥הבְּנָיָהבניה בֵדְיָ֖הבֵדְיָהבדיה [כְּלָהַי כ][כְּלָהַי כ][כלהי כ] (כְּלֽוּהוּ ק)(כְּלוּהוּ ק)(כלוהו ק)׃׃׃ 10:36 וַנְיָ֥הוַנְיָהוניה מְרֵמ֖וֹתמְרֵמוֹתמרמות אֶלְיָשִֽׁיבאֶלְיָשִׁיבאלישיב׃׃׃ 10:37 מַתַּנְיָ֥המַתַּנְיָהמתניה מַתְּנַ֖ימַתְּנַימתני [וְיַעֲשֹׂו כ][וְיַעֲשֹׂו כ][ויעשו כ] (וְיַעֲשָֽׂי ק)(וְיַעֲשָׂי ק)(ויעשי ק)׃׃׃ 10:38 וּבָנִ֥יוּבָנִיובני וּבִנּ֖וּיוּבִנּוּיובנוי שִׁמְעִֽישִׁמְעִישמעי׃׃׃ 10:39 וְשֶֽׁלֶמְיָ֥הוְשֶׁלֶמְיָהושלמיה וְנָתָ֖ןוְנָתָןונתן וַעֲדָיָֽהוַעֲדָיָהועדיה׃׃׃ 10:40 מַכְנַדְבַ֥ימַכְנַדְבַימכנדבי שָׁשַׁ֖ישָׁשַׁיששי שָׁרָֽישָׁרָישרי׃׃׃ 10:41 עֲזַרְאֵ֥לעֲזַרְאֵלעזראל וְשֶׁלֶמְיָ֖הוּוְשֶׁלֶמְיָהוּושלמיהו שְׁמַרְיָֽהשְׁמַרְיָהשמריה׃׃׃ 10:42 שַׁלּ֥וּםשַׁלּוּםשלום אֲמַרְיָ֖האֲמַרְיָהאמריה יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ ססס 10:43 מִבְּנֵ֖ימִבְּנֵימבני נְב֑וֹנְבוֹנבו יְעִיאֵ֤ליְעִיאֵליעיאל מַתִּתְיָה֙מַתִּתְיָהמתתיה זָבָ֣דזָבָדזבד זְבִינָ֔אזְבִינָאזבינא [יַדֹּו כ][יַדֹּו כ][ידו כ] (יַדַּ֥י ק)(יַדַּי ק)(ידי ק) וְיוֹאֵ֖לוְיוֹאֵלויואל בְּנָיָֽהבְּנָיָהבניה׃׃׃ 10:44 כָּלכָּלכל־־־אֵ֕לֶּהאֵלֶּהאלה [נשאי כ][נשאי כ][נשאי כ] (נָשְׂא֖וּ ק)(נָשְׂאוּ ק)(נשאו ק) נָשִׁ֣יםנָשִׁיםנשים נָכְרִיּ֑וֹתנָכְרִיּוֹתנכריות וְיֵ֣שׁוְיֵשׁויש מֵהֶ֣םמֵהֶםמהם נָשִׁ֔יםנָשִׁיםנשים וַיָּשִׂ֖ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו בָּנִֽיםבָּנִיםבנים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain