Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezra 4

4:1 וַֽיִּשְׁמְע֔וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו צָרֵ֥יצָרֵיצרי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֑ןוּבִנְיָמִןובנימן כִּֽיכִּיכי־־־בְנֵ֤יבְנֵיבני הַגּוֹלָה֙הַגּוֹלָההגולה בּוֹנִ֣יםבּוֹנִיםבונים הֵיכָ֔להֵיכָלהיכל לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 4:2 וַיִּגְּשׁ֨וּוַיִּגְּשׁוּויגשו אֶלאֶלאל־־־זְרֻבָּבֶ֜לזְרֻבָּבֶלזרבבל וְאֶלוְאֶלואל־־־רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הָֽאָב֗וֹתהָאָבוֹתהאבות וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָהֶם֙לָהֶםלהם נִבְנֶ֣הנִבְנֶהנבנה עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם כִּ֣יכִּיכי כָכֶ֔םכָכֶםככם נִדְר֖וֹשׁנִדְרוֹשׁנדרוש לֵֽאלֹהֵיכֶ֑םלֵאלֹהֵיכֶםלאלהיכם [וְלֹא כ][וְלֹא כ][ולא כ] (וְל֣וֹ ק)(וְלוֹ ק)(ולו ק) ׀׀׀ אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו זֹבְחִ֗יםזֹבְחִיםזבחים מִימֵי֙מִימֵימימי אֵסַ֤ראֵסַראסר חַדֹּן֙חַדֹּןחדן מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור הַמַּעֲלֶ֥ההַמַּעֲלֶההמעלה אֹתָ֖נוּאֹתָנוּאתנו פֹּֽהפֹּהפה׃׃׃ 4:3 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֨םלָהֶםלהם זְרֻבָּבֶ֜לזְרֻבָּבֶלזרבבל וְיֵשׁ֗וּעַוְיֵשׁוּעַוישוע וּשְׁאָ֨רוּשְׁאָרושאר רָאשֵׁ֤ירָאשֵׁיראשי הָֽאָבוֹת֙הָאָבוֹתהאבות לְיִשְׂרָאֵ֔ללְיִשְׂרָאֵללישראל לֹֽאלֹאלא־־־לָ֣כֶםלָכֶםלכם וָלָ֔נוּוָלָנוּולנו לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּ֖יִתבַּיִתבית לֵאלֹהֵ֑ינוּלֵאלֹהֵינוּלאלהינו כִּי֩כִּיכי אֲנַ֨חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו יַ֜חַדיַחַדיחד נִבְנֶ֗הנִבְנֶהנבנה לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֔נוּצִוָּנוּצונו הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כּ֥וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־פָּרָֽספָּרָספרס׃׃׃ 4:4 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי עַםעַםעם־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מְרַפִּ֖יםמְרַפִּיםמרפים יְדֵ֣ייְדֵיידי עַםעַםעם־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה [וּמְבַלַהִים כ][וּמְבַלַהִים כ][ומבלהים כ] (וּֽמְבַהֲלִ֥ים ק)(וּמְבַהֲלִים ק)(ומבהלים ק) אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות׃׃׃ 4:5 וְסֹכְרִ֧יםוְסֹכְרִיםוסכרים עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם יוֹעֲצִ֖יםיוֹעֲצִיםיועצים לְהָפֵ֣רלְהָפֵרלהפר עֲצָתָ֑םעֲצָתָםעצתם כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֗ייְמֵיימי כּ֚וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פָּרַ֔ספָּרַספרס וְעַדוְעַדועד־־־מַלְכ֖וּתמַלְכוּתמלכות דָּרְיָ֥וֶשׁדָּרְיָוֶשׁדריוש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־פָּרָֽספָּרָספרס׃׃׃ 4:6 וּבְמַלְכוּת֙וּבְמַלְכוּתובמלכות אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁאֲחַשְׁוֵרוֹשׁאחשורוש בִּתְחִלַּ֖תבִּתְחִלַּתבתחלת מַלְכוּת֑וֹמַלְכוּתוֹמלכותו כָּתְב֣וּכָּתְבוּכתבו שִׂטְנָ֔השִׂטְנָהשטנה עַלעַלעל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָֽםוִירוּשָׁלִָםוירושלם׃׃׃ ססס 4:7 וּבִימֵ֣יוּבִימֵיובימי אַרְתַּחְשַׁ֗שְׂתָּאאַרְתַּחְשַׁשְׂתָּאארתחששתא כָּתַ֨בכָּתַבכתב בִּשְׁלָ֜םבִּשְׁלָםבשלם מִתְרְדָ֤תמִתְרְדָתמתרדת טָֽבְאֵל֙טָבְאֵלטבאל וּשְׁאָ֣רוּשְׁאָרושאר [כְּנָוֹתֹו כ][כְּנָוֹתֹו כ][כנותו כ] (כְּנָוֺתָ֔יו ק)(כְּנָוֺתָיו ק)(כנותיו ק) עַלעַלעל־־־[אַרְתַּחְשַׁשְׂתָּא כ][אַרְתַּחְשַׁשְׂתָּא כ][ארתחששתא כ] (אַרְתַּחְשַׁ֖שְׂתְּ ק)(אַרְתַּחְשַׁשְׂתְּ ק)(ארתחששת ק) מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך פָּרָ֑ספָּרָספרס וּכְתָב֙וּכְתָבוכתב הַֽנִּשְׁתְּוָ֔ןהַנִּשְׁתְּוָןהנשתון כָּת֥וּבכָּתוּבכתוב אֲרָמִ֖יתאֲרָמִיתארמית וּמְתֻרְגָּ֥םוּמְתֻרְגָּםומתרגם אֲרָמִֽיתאֲרָמִיתארמית׃׃׃ פפפ
4:8 רְח֣וּםרְחוּםרחום בְּעֵלבְּעֵלבעל־־־טְעֵ֗םטְעֵםטעם וְשִׁמְשַׁי֙וְשִׁמְשַׁיושמשי סָֽפְרָ֔אסָפְרָאספרא כְּתַ֛בוּכְּתַבוּכתבו אִגְּרָ֥האִגְּרָהאגרה חֲדָ֖החֲדָהחדה עַלעַלעל־־־יְרוּשְׁלֶ֑םיְרוּשְׁלֶםירושלם לְאַרְתַּחְשַׁ֥שְׂתְּאלְאַרְתַּחְשַׁשְׂתְּאלארתחששתא מַלְכָּ֖אמַלְכָּאמלכא כְּנֵֽמָאכְּנֵמָאכנמא׃׃׃ 4:9 אֱדַ֜יִןאֱדַיִןאדין רְח֣וּםרְחוּםרחום בְּעֵלבְּעֵלבעל־־־טְעֵ֗םטְעֵםטעם וְשִׁמְשַׁי֙וְשִׁמְשַׁיושמשי סָֽפְרָ֔אסָפְרָאספרא וּשְׁאָ֖רוּשְׁאָרושאר כְּנָוָתְה֑וֹןכְּנָוָתְהוֹןכנותהון דִּ֠ינָיֵאדִּינָיֵאדיניא וַאֲפַרְסַתְכָיֵ֞אוַאֲפַרְסַתְכָיֵאואפרסתכיא טַרְפְּלָיֵ֣אטַרְפְּלָיֵאטרפליא אֲפָֽרְסָיֵ֗אאֲפָרְסָיֵאאפרסיא [אַרְכְּוָי כ][אַרְכְּוָי כ][ארכוי כ] (אַרְכְּוָיֵ֤א ק)(אַרְכְּוָיֵא ק)(ארכויא ק) בָבְלָיֵא֙בָבְלָיֵאבבליא שֽׁוּשַׁנְכָיֵ֔אשׁוּשַׁנְכָיֵאשושנכיא [דִּהוּא כ][דִּהוּא כ][דהוא כ] (דֶּהָיֵ֖א ק)(דֶּהָיֵא ק)(דהיא ק) עֵלְמָיֵֽאעֵלְמָיֵאעלמיא׃׃׃ 4:10 וּשְׁאָ֣רוּשְׁאָרושאר אֻמַּיָּ֗אאֻמַּיָּאאמיא דִּ֤ידִּידי הַגְלִי֙הַגְלִיהגלי אָסְנַפַּר֙אָסְנַפַּראסנפר רַבָּ֣ארַבָּארבא וְיַקִּירָ֔אוְיַקִּירָאויקירא וְהוֹתֵ֣בוְהוֹתֵבוהותב הִמּ֔וֹהִמּוֹהמו בְּקִרְיָ֖הבְּקִרְיָהבקריה דִּ֣ידִּידי שָׁמְרָ֑יִןשָׁמְרָיִןשמרין וּשְׁאָ֥רוּשְׁאָרושאר עֲבַֽרעֲבַרעבר־־־נַהֲרָ֖הנַהֲרָהנהרה וּכְעֶֽנֶתוּכְעֶנֶתוכענת׃׃׃ 4:11 דְּנָה֙דְּנָהדנה פַּרְשֶׁ֣גֶןפַּרְשֶׁגֶןפרשגן אִגַּרְתָּ֔אאִגַּרְתָּאאגרתא דִּ֚ידִּידי שְׁלַ֣חוּשְׁלַחוּשלחו עֲל֔וֹהִיעֲלוֹהִיעלוהי עַלעַלעל־־־אַרְתַּחְשַׁ֖שְׂתְּאאַרְתַּחְשַׁשְׂתְּאארתחששתא מַלְכָּ֑אמַלְכָּאמלכא עַבְדָ֛יךְעַבְדָיךְעבדיך אֱנָ֥שׁאֱנָשׁאנש עֲבַֽרעֲבַרעבר־־־נַהֲרָ֖הנַהֲרָהנהרה וּכְעֶֽנֶתוּכְעֶנֶתוכענת׃׃׃ פפפ
4:12 יְדִ֙יעַ֙יְדִיעַידיע לֶהֱוֵ֣אלֶהֱוֵאלהוא לְמַלְכָּ֔אלְמַלְכָּאלמלכא דִּ֣ידִּידי יְהוּדָיֵ֗איְהוּדָיֵאיהודיא דִּ֤ידִּידי סְלִ֙קוּ֙סְלִקוּסלקו מִןמִןמן־־־לְוָתָ֔ךְלְוָתָךְלותך עֲלֶ֥ינָאעֲלֶינָאעלינא אֲת֖וֹאֲתוֹאתו לִירוּשְׁלֶ֑םלִירוּשְׁלֶםלירושלם קִרְיְתָ֨אקִרְיְתָאקריתא מָֽרָדְתָּ֤אמָרָדְתָּאמרדתא [ובאישתא כ][ובאישתא כ][ובאישתא כ] (וּבִֽישְׁתָּא֙ ק)(וּבִישְׁתָּא ק)(ובישתא ק) בָּנַ֔יִןבָּנַיִןבנין [וְשׁוּרַיָּ כ][וְשׁוּרַיָּ כ][ושורי כ] (וְשׁוּרַיָּ֣א ק)(וְשׁוּרַיָּא ק)(ושוריא ק) [אֲשַׁכְלְלוּ כ][אֲשַׁכְלְלוּ כ][אשכללו כ] (שַׁכְלִ֔לוּ ק)(שַׁכְלִלוּ ק)(שכללו ק) וְאֻשַּׁיָּ֖אוְאֻשַּׁיָּאואשיא יַחִֽיטוּיַחִיטוּיחיטו׃׃׃ 4:13 כְּעַ֗ןכְּעַןכען יְדִ֙יעַ֙יְדִיעַידיע לֶהֱוֵ֣אלֶהֱוֵאלהוא לְמַלְכָּ֔אלְמַלְכָּאלמלכא דִּ֠ידִּידי הֵ֣ןהֵןהן קִרְיְתָ֥אקִרְיְתָאקריתא דָךְ֙דָךְדך תִּתְבְּנֵ֔אתִּתְבְּנֵאתתבנא וְשׁוּרַיָּ֖הוְשׁוּרַיָּהושוריה יִֽשְׁתַּכְלְל֑וּןיִשְׁתַּכְלְלוּןישתכללון מִנְדָּֽהמִנְדָּהמנדה־־־בְל֤וֹבְלוֹבלו וַהֲלָךְ֙וַהֲלָךְוהלך לָ֣אלָאלא יִנְתְּנ֔וּןיִנְתְּנוּןינתנון וְאַפְּתֹ֥םוְאַפְּתֹםואפתם מַלְכִ֖יםמַלְכִיםמלכים תְּהַנְזִֽקתְּהַנְזִקתהנזק׃׃׃ 4:14 כְּעַ֗ןכְּעַןכען כָּלכָּלכל־־־קֳבֵל֙קֳבֵלקבל דִּֽידִּידי־־־מְלַ֤חמְלַחמלח הֵֽיכְלָא֙הֵיכְלָאהיכלא מְלַ֔חְנָאמְלַחְנָאמלחנא וְעַרְוַ֣תוְעַרְוַתוערות מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא לָ֥אלָאלא אֲ‍ֽרִֽיךְאֲ‍רִיךְא‍ריך לַ֖נָאלַנָאלנא לְמֶֽחֱזֵ֑אלְמֶחֱזֵאלמחזא עַ֨לעַלעל־־־דְּנָ֔הדְּנָהדנה שְׁלַ֖חְנָאשְׁלַחְנָאשלחנא וְהוֹדַ֥עְנָאוְהוֹדַעְנָאוהודענא לְמַלְכָּֽאלְמַלְכָּאלמלכא׃׃׃ 4:15 דִּ֡ידִּידי יְבַקַּר֩יְבַקַּריבקר בִּֽסְפַרבִּסְפַרבספר־־־דָּכְרָ֨נַיָּ֜אדָּכְרָנַיָּאדכרניא דִּ֣ידִּידי אֲבָהָתָ֗ךְאֲבָהָתָךְאבהתך וּ֠תְהַשְׁכַּחוּתְהַשְׁכַּחותהשכח בִּסְפַ֣רבִּסְפַרבספר דָּכְרָנַיָּא֮דָּכְרָנַיָּאדכרניא וְתִנְדַּע֒וְתִנְדַּעותנדע דִּי֩דִּידי קִרְיְתָ֨אקִרְיְתָאקריתא דָ֜ךְדָךְדך קִרְיָ֣אקִרְיָאקריא מָֽרָדָ֗אמָרָדָאמרדא וּֽמְהַנְזְקַ֤תוּמְהַנְזְקַתומהנזקת מַלְכִין֙מַלְכִיןמלכין וּמְדִנָ֔ןוּמְדִנָןומדנן וְאֶשְׁתַּדּוּר֙וְאֶשְׁתַּדּוּרואשתדור עָבְדִ֣יןעָבְדִיןעבדין בְּגַוַּ֔הּבְּגַוַּהּבגוה מִןמִןמן־־־יוֹמָ֖תיוֹמָתיומת עָלְמָ֑אעָלְמָאעלמא עַ֨לעַלעל־־־דְּנָ֔הדְּנָהדנה קִרְיְתָ֥אקִרְיְתָאקריתא דָ֖ךְדָךְדך הָֽחָרְבַֽתהָחָרְבַתהחרבת׃׃׃ 4:16 מְהוֹדְעִ֤יןמְהוֹדְעִיןמהודעין אֲנַ֙חְנָה֙אֲנַחְנָהאנחנה לְמַלְכָּ֔אלְמַלְכָּאלמלכא דִּ֠ידִּידי הֵ֣ןהֵןהן קִרְיְתָ֥אקִרְיְתָאקריתא דָךְ֙דָךְדך תִּתְבְּנֵ֔אתִּתְבְּנֵאתתבנא וְשׁוּרַיָּ֖הוְשׁוּרַיָּהושוריה יִֽשְׁתַּכְלְל֑וּןיִשְׁתַּכְלְלוּןישתכללון לָקֳבֵ֣ללָקֳבֵללקבל דְּנָ֔הדְּנָהדנה חֲלָק֙חֲלָקחלק בַּעֲבַ֣רבַּעֲבַרבעבר נַהֲרָ֔אנַהֲרָאנהרא לָ֥אלָאלא אִיתַ֖יאִיתַיאיתי לָֽךְלָךְלך׃׃׃ פפפ
4:17 פִּתְגָמָ֞אפִּתְגָמָאפתגמא שְׁלַ֣חשְׁלַחשלח מַלְכָּ֗אמַלְכָּאמלכא עַלעַלעל־־־רְח֤וּםרְחוּםרחום בְּעֵלבְּעֵלבעל־־־טְעֵם֙טְעֵםטעם וְשִׁמְשַׁ֣יוְשִׁמְשַׁיושמשי סָֽפְרָ֔אסָפְרָאספרא וּשְׁאָר֙וּשְׁאָרושאר כְּנָוָ֣תְה֔וֹןכְּנָוָתְהוֹןכנותהון דִּ֥ידִּידי יָתְבִ֖יןיָתְבִיןיתבין בְּשָֽׁמְרָ֑יִןבְּשָׁמְרָיִןבשמרין וּשְׁאָ֧רוּשְׁאָרושאר עֲבַֽרעֲבַרעבר־־־נַהֲרָ֛הנַהֲרָהנהרה שְׁלָ֖םשְׁלָםשלם וּכְעֶֽתוּכְעֶתוכעת׃׃׃ ססס 4:18 נִשְׁתְּוָנָ֕אנִשְׁתְּוָנָאנשתונא דִּ֥ידִּידי שְׁלַחְתּ֖וּןשְׁלַחְתּוּןשלחתון עֲלֶ֑ינָאעֲלֶינָאעלינא מְפָרַ֥שׁמְפָרַשׁמפרש קֱרִ֖יקֱרִיקרי קָדָמָֽיקָדָמָיקדמי׃׃׃ 4:19 וּמִנִּי֮וּמִנִּיומני שִׂ֣יםשִׂיםשים טְעֵם֒טְעֵםטעם וּבַקַּ֣רוּוּבַקַּרוּובקרו וְהַשְׁכַּ֔חוּוְהַשְׁכַּחוּוהשכחו דִּ֚ידִּידי קִרְיְתָ֣אקִרְיְתָאקריתא דָ֔ךְדָךְדך מִןמִןמן־־־יוֹמָת֙יוֹמָתיומת עָֽלְמָ֔אעָלְמָאעלמא עַלעַלעל־־־מַלְכִ֖יןמַלְכִיןמלכין מִֽתְנַשְּׂאָ֑המִתְנַשְּׂאָהמתנשאה וּמְרַ֥דוּמְרַדומרד וְאֶשְׁתַּדּ֖וּרוְאֶשְׁתַּדּוּרואשתדור מִתְעֲבֶדמִתְעֲבֶדמתעבד־־־בַּֽהּבַּהּבה׃׃׃ 4:20 וּמַלְכִ֣יןוּמַלְכִיןומלכין תַּקִּיפִ֗יןתַּקִּיפִיןתקיפין הֲווֹ֙הֲווֹהוו עַלעַלעל־־־יְר֣וּשְׁלֶ֔םיְרוּשְׁלֶםירושלם וְשַׁ֨לִּיטִ֔יןוְשַׁלִּיטִיןושליטין בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל עֲבַ֣רעֲבַרעבר נַהֲרָ֑הנַהֲרָהנהרה וּמִדָּ֥הוּמִדָּהומדה בְל֛וֹבְלוֹבלו וַהֲלָ֖ךְוַהֲלָךְוהלך מִתְיְהֵ֥במִתְיְהֵבמתיהב לְהֽוֹןלְהוֹןלהון׃׃׃ 4:21 כְּעַן֙כְּעַןכען שִׂ֣ימוּשִׂימוּשימו טְּעֵ֔םטְּעֵםטעם לְבַטָּלָ֖אלְבַטָּלָאלבטלא גֻּבְרַיָּ֣אגֻּבְרַיָּאגבריא אִלֵּ֑ךְאִלֵּךְאלך וְקִרְיְתָ֥אוְקִרְיְתָאוקריתא דָךְ֙דָךְדך לָ֣אלָאלא תִתְבְּנֵ֔אתִתְבְּנֵאתתבנא עַדעַדעד־־־מִנִּ֖ימִנִּימני טַעְמָ֥אטַעְמָאטעמא יִתְּשָֽׂםיִתְּשָׂםיתשם׃׃׃ 4:22 וּזְהִירִ֥יןוּזְהִירִיןוזהירין הֱו֛וֹהֱווֹהוו שָׁל֖וּשָׁלוּשלו לְמֶעְבַּ֣דלְמֶעְבַּדלמעבד עַלעַלעל־־־דְּנָ֑הדְּנָהדנה לְמָה֙לְמָהלמה יִשְׂגֵּ֣איִשְׂגֵּאישגא חֲבָלָ֔אחֲבָלָאחבלא לְהַנְזָקַ֖תלְהַנְזָקַתלהנזקת מַלְכִֽיןמַלְכִיןמלכין׃׃׃ ססס 4:23 אֱדַ֗יִןאֱדַיִןאדין מִןמִןמן־־־דִּ֞ידִּידי פַּרְשֶׁ֤גֶןפַּרְשֶׁגֶןפרשגן נִשְׁתְּוָנָא֙נִשְׁתְּוָנָאנשתונא דִּ֚ידִּידי [אַרְתַּחְשַׁשְׂתָּא כ][אַרְתַּחְשַׁשְׂתָּא כ][ארתחששתא כ] (אַרְתַּחְשַׁ֣שְׂתְּ ק)(אַרְתַּחְשַׁשְׂתְּ ק)(ארתחששת ק) מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא קֱרִ֧יקֱרִיקרי קֳדָםקֳדָםקדם־־־רְח֛וּםרְחוּםרחום וְשִׁמְשַׁ֥יוְשִׁמְשַׁיושמשי סָפְרָ֖אסָפְרָאספרא וּכְנָוָתְה֑וֹןוּכְנָוָתְהוֹןוכנותהון אֲזַ֨לוּאֲזַלוּאזלו בִבְהִיל֤וּבִבְהִילוּבבהילו לִירֽוּשְׁלֶם֙לִירוּשְׁלֶםלירושלם עַלעַלעל־־־יְה֣וּדָיֵ֔איְהוּדָיֵאיהודיא וּבַטִּ֥לוּוּבַטִּלוּובטלו הִמּ֖וֹהִמּוֹהמו בְּאֶדְרָ֥עבְּאֶדְרָעבאדרע וְחָֽיִלוְחָיִלוחיל׃׃׃ ססס 4:24 בֵּאדַ֗יִןבֵּאדַיִןבאדין בְּטֵלַת֙בְּטֵלַתבטלת עֲבִידַ֣תעֲבִידַתעבידת בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֔אאֱלָהָאאלהא דִּ֖ידִּידי בִּירוּשְׁלֶ֑םבִּירוּשְׁלֶםבירושלם וַהֲוָת֙וַהֲוָתוהות בָּֽטְלָ֔אבָּטְלָאבטלא עַ֚דעַדעד שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת תַּרְתֵּ֔יןתַּרְתֵּיןתרתין לְמַלְכ֖וּתלְמַלְכוּתלמלכות דָּרְיָ֥וֶשׁדָּרְיָוֶשׁדריוש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־פָּרָֽספָּרָספרס׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain