Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 44

44:1 וְעַתָּ֥הוְעַתָּהועתה שְׁמַ֖עשְׁמַעשמע יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב עַבְדִּ֑יעַבְדִּיעבדי וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל בָּחַ֥רְתִּיבָּחַרְתִּיבחרתי בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 44:2 כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה עֹשֶׂ֛ךָעֹשֶׂךָעשך וְיֹצֶרְךָ֥וְיֹצֶרְךָויצרך מִבֶּ֖טֶןמִבֶּטֶןמבטן יַעְזְרֶ֑ךָּיַעְזְרֶךָּיעזרך אַלאַלאל־־־תִּירָא֙תִּירָאתירא עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וִישֻׁר֖וּןוִישֻׁרוּןוישרון בָּחַ֥רְתִּיבָּחַרְתִּיבחרתי בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 44:3 כִּ֤יכִּיכי אֶצָּקאֶצָּקאצק־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים עַלעַלעל־־־צָמֵ֔אצָמֵאצמא וְנֹזְלִ֖יםוְנֹזְלִיםונזלים עַלעַלעל־־־יַבָּשָׁ֑היַבָּשָׁהיבשה אֶצֹּ֤קאֶצֹּקאצק רוּחִי֙רוּחִירוחי עַלעַלעל־־־זַרְעֶ֔ךָזַרְעֶךָזרעך וּבִרְכָתִ֖יוּבִרְכָתִיוברכתי עַלעַלעל־־־צֶאֱצָאֶֽיךָצֶאֱצָאֶיךָצאצאיך׃׃׃ 44:4 וְצָמְח֖וּוְצָמְחוּוצמחו בְּבֵ֣יןבְּבֵיןבבין חָצִ֑ירחָצִירחציר כַּעֲרָבִ֖יםכַּעֲרָבִיםכערבים עַלעַלעל־־־יִבְלֵייִבְלֵייבלי־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 44:5 זֶ֤הזֶהזה יֹאמַר֙יֹאמַריאמר לַֽיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אָ֔נִיאָנִיאני וְזֶ֖הוְזֶהוזה יִקְרָ֣איִקְרָאיקרא בְשֵֽׁםבְשֵׁםבשם־־־יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְזֶ֗הוְזֶהוזה יִכְתֹּ֤ביִכְתֹּביכתב יָדוֹ֙יָדוֹידו לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וּבְשֵׁ֥םוּבְשֵׁםובשם יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יְכַנֶּֽהיְכַנֶּהיכנה׃׃׃ פפפ
44:6 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֧היְהוָהיהוה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל וְגֹאֲל֖וֹוְגֹאֲלוֹוגאלו יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות אֲנִ֤יאֲנִיאני רִאשׁוֹן֙רִאשׁוֹןראשון וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אַחֲר֔וֹןאַחֲרוֹןאחרון וּמִבַּלְעָדַ֖יוּמִבַּלְעָדַיומבלעדי אֵ֥יןאֵיןאין אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 44:7 וּמִֽיוּמִיומי־־־כָמ֣וֹנִיכָמוֹנִיכמוני יִקְרָ֗איִקְרָאיקרא וְיַגִּידֶ֤הָוְיַגִּידֶהָויגידה וְיַעְרְכֶ֙הָ֙וְיַעְרְכֶהָויערכה לִ֔ילִילי מִשּׂוּמִ֖ימִשּׂוּמִימשומי עַםעַםעם־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְאֹתִיּ֛וֹתוְאֹתִיּוֹתואתיות וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר תָּבֹ֖אנָהתָּבֹאנָהתבאנה יַגִּ֥ידוּיַגִּידוּיגידו לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 44:8 אַֽלאַלאל־־־תִּפְחֲדוּ֙תִּפְחֲדוּתפחדו וְאַלוְאַלואל־־־תִּרְה֔וּתִּרְהוּתרהו הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא מֵאָ֛זמֵאָזמאז הִשְׁמַעְתִּ֥יךָהִשְׁמַעְתִּיךָהשמעתיך וְהִגַּ֖דְתִּיוְהִגַּדְתִּיוהגדתי וְאַתֶּ֣םוְאַתֶּםואתם עֵדָ֑יעֵדָיעדי הֲיֵ֤שׁהֲיֵשׁהיש אֱל֙וֹהַּ֙אֱלוֹהַּאלוה מִבַּלְעָדַ֔ימִבַּלְעָדַימבלעדי וְאֵ֥יןוְאֵיןואין צ֖וּרצוּרצור בַּלבַּלבל־־־יָדָֽעְתִּייָדָעְתִּיידעתי׃׃׃ 44:9 יֹֽצְרֵייֹצְרֵייצרי־־־פֶ֤סֶלפֶסֶלפסל כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם תֹּ֔הוּתֹּהוּתהו וַחֲמוּדֵיהֶ֖םוַחֲמוּדֵיהֶםוחמודיהם בַּלבַּלבל־־־יוֹעִ֑ילוּיוֹעִילוּיועילו וְעֵדֵיהֶ֣םוְעֵדֵיהֶםועדיהם הֵׄ֗מָּׄהׄהֵׄמָּׄהׄהמה בַּלבַּלבל־־־יִרְא֛וּיִרְאוּיראו וּבַלוּבַלובל־־־יֵדְע֖וּיֵדְעוּידעו לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען יֵבֹֽשׁוּיֵבֹשׁוּיבשו׃׃׃ 44:10 מִֽימִימי־־־יָצַ֥ריָצַריצר אֵ֖לאֵלאל וּפֶ֣סֶלוּפֶסֶלופסל נָסָ֑ךְנָסָךְנסך לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי הוֹעִֽילהוֹעִילהועיל׃׃׃ 44:11 הֵ֤ןהֵןהן כָּלכָּלכל־־־חֲבֵרָיו֙חֲבֵרָיוחבריו יֵבֹ֔שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו וְחָרָשִׁ֥יםוְחָרָשִׁיםוחרשים הֵ֖מָּההֵמָּההמה מֵֽאָדָ֑םמֵאָדָםמאדם יִֽתְקַבְּצ֤וּיִתְקַבְּצוּיתקבצו כֻלָּם֙כֻלָּםכלם יַֽעֲמֹ֔דוּיַעֲמֹדוּיעמדו יִפְחֲד֖וּיִפְחֲדוּיפחדו יֵבֹ֥שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו יָֽחַדיָחַדיחד׃׃׃ 44:12 חָרַ֤שׁחָרַשׁחרש בַּרְזֶל֙בַּרְזֶלברזל מַֽעֲצָ֔דמַעֲצָדמעצד וּפָעַל֙וּפָעַלופעל בַּפֶּחָ֔םבַּפֶּחָםבפחם וּבַמַּקָּב֖וֹתוּבַמַּקָּבוֹתובמקבות יִצְּרֵ֑הוּיִצְּרֵהוּיצרהו וַיִּפְעָלֵ֙הוּ֙וַיִּפְעָלֵהוּויפעלהו בִּזְר֣וֹעַבִּזְרוֹעַבזרוע כֹּח֔וֹכֹּחוֹכחו גַּםגַּםגם־־־רָעֵב֙רָעֵברעב וְאֵ֣יןוְאֵיןואין כֹּ֔חַכֹּחַכח לֹאלֹאלא־־־שָׁ֥תָהשָׁתָהשתה מַ֖יִםמַיִםמים וַיִּיעָֽףוַיִּיעָףוייעף׃׃׃ 44:13 חָרַ֣שׁחָרַשׁחרש עֵצִים֮עֵצִיםעצים נָ֣טָהנָטָהנטה קָו֒קָוקו יְתָאֲרֵ֣הוּיְתָאֲרֵהוּיתארהו בַשֶּׂ֔רֶדבַשֶּׂרֶדבשרד יַעֲשֵׂ֙הוּ֙יַעֲשֵׂהוּיעשהו בַּמַּקְצֻע֔וֹתבַּמַּקְצֻעוֹתבמקצעות וּבַמְּחוּגָ֖הוּבַמְּחוּגָהובמחוגה יְתָאֳרֵ֑הוּיְתָאֳרֵהוּיתארהו וַֽיַּעֲשֵׂ֙הוּ֙וַיַּעֲשֵׂהוּויעשהו כְּתַבְנִ֣יתכְּתַבְנִיתכתבנית אִ֔ישׁאִישׁאיש כְּתִפְאֶ֥רֶתכְּתִפְאֶרֶתכתפארת אָדָ֖םאָדָםאדם לָשֶׁ֥בֶתלָשֶׁבֶתלשבת בָּֽיִתבָּיִתבית׃׃׃ 44:14 לִכְרָתלִכְרָתלכרת־־־ל֣וֹלוֹלו אֲרָזִ֔יםאֲרָזִיםארזים וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח תִּרְזָה֙תִּרְזָהתרזה וְאַלּ֔וֹןוְאַלּוֹןואלון וַיְאַמֶּץוַיְאַמֶּץויאמץ־־־ל֖וֹלוֹלו בַּעֲצֵיבַּעֲצֵיבעצי־־־יָ֑עַריָעַריער נָטַ֥ענָטַענטע אֹ֖רֶאֹרֶאר וְגֶ֥שֶׁםוְגֶשֶׁםוגשם יְגַדֵּֽליְגַדֵּליגדל׃׃׃ 44:15 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה לְאָדָם֙לְאָדָםלאדם לְבָעֵ֔רלְבָעֵרלבער וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח מֵהֶם֙מֵהֶםמהם וַיָּ֔חָםוַיָּחָםויחם אַףאַףאף־־־יַשִּׂ֖יקיַשִּׂיקישיק וְאָ֣פָהוְאָפָהואפה לָ֑חֶםלָחֶםלחם אַףאַףאף־־־יִפְעַליִפְעַליפעל־־־אֵל֙אֵלאל וַיִּשְׁתָּ֔חוּוַיִּשְׁתָּחוּוישתחו עָשָׂ֥הוּעָשָׂהוּעשהו פֶ֖סֶלפֶסֶלפסל וַיִּסְגָּדוַיִּסְגָּדויסגד־־־לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 44:16 חֶצְיוֹ֙חֶצְיוֹחציו שָׂרַ֣ףשָׂרַףשרף בְּמוֹבְּמוֹבמו־־־אֵ֔שׁאֵשׁאש עַלעַלעל־־־חֶצְיוֹ֙חֶצְיוֹחציו בָּשָׂ֣רבָּשָׂרבשר יֹאכֵ֔ליֹאכֵליאכל יִצְלֶ֥היִצְלֶהיצלה צָלִ֖יצָלִיצלי וְיִשְׂבָּ֑עוְיִשְׂבָּעוישבע אַףאַףאף־־־יָחֹם֙יָחֹםיחם וְיֹאמַ֣רוְיֹאמַרויאמר הֶאָ֔חהֶאָחהאח חַמּוֹתִ֖יחַמּוֹתִיחמותי רָאִ֥יתִירָאִיתִיראיתי אֽוּראוּראור׃׃׃ 44:17 וּשְׁאֵ֣רִית֔וֹוּשְׁאֵרִיתוֹושאריתו לְאֵ֥ללְאֵללאל עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לְפִסְל֑וֹלְפִסְלוֹלפסלו [יִסְגֹּוד כ][יִסְגֹּוד כ][יסגוד כ] (יִסְגָּד ק)(יִסְגָּד ק)(יסגד ק) ל֤וֹלוֹלו וְיִשְׁתַּ֙חוּ֙וְיִשְׁתַּחוּוישתחו וְיִתְפַּלֵּ֣לוְיִתְפַּלֵּלויתפלל אֵלָ֔יואֵלָיואליו וְיֹאמַר֙וְיֹאמַרויאמר הַצִּילֵ֔נִיהַצִּילֵנִיהצילני כִּ֥יכִּיכי אֵלִ֖יאֵלִיאלי אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 44:18 לֹ֥אלֹאלא יָדְע֖וּיָדְעוּידעו וְלֹ֣אוְלֹאולא יָבִ֑ינוּיָבִינוּיבינו כִּ֣יכִּיכי טַ֤חטַחטח מֵֽרְאוֹת֙מֵרְאוֹתמראות עֵֽינֵיהֶ֔םעֵינֵיהֶםעיניהם מֵהַשְׂכִּ֖ילמֵהַשְׂכִּילמהשכיל לִבֹּתָֽםלִבֹּתָםלבתם׃׃׃ 44:19 וְלֹאוְלֹאולא־־־יָשִׁ֣יביָשִׁיבישיב אֶלאֶלאל־־־לִבּ֗וֹלִבּוֹלבו וְלֹ֨אוְלֹאולא דַ֥עַתדַעַתדעת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תְבוּנָה֮תְבוּנָהתבונה לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר חֶצְי֞וֹחֶצְיוֹחציו שָׂרַ֣פְתִּישָׂרַפְתִּישרפתי בְמוֹבְמוֹבמו־־־אֵ֗שׁאֵשׁאש וְ֠אַףוְאַףואף אָפִ֤יתִיאָפִיתִיאפיתי עַלעַלעל־־־גֶּחָלָיו֙גֶּחָלָיוגחליו לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם אֶצְלֶ֥האֶצְלֶהאצלה בָשָׂ֖רבָשָׂרבשר וְאֹכֵ֑לוְאֹכֵלואכל וְיִתְרוֹ֙וְיִתְרוֹויתרו לְתוֹעֵבָ֣הלְתוֹעֵבָהלתועבה אֶעֱשֶׂ֔האֶעֱשֶׂהאעשה לְב֥וּללְבוּללבול עֵ֖ץעֵץעץ אֶסְגּֽוֹדאֶסְגּוֹדאסגוד׃׃׃ 44:20 רֹעֶ֣הרֹעֶהרעה אֵ֔פֶראֵפֶראפר לֵ֥בלֵבלב הוּתַ֖להוּתַלהותל הִטָּ֑הוּהִטָּהוּהטהו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַצִּ֤יליַצִּיליציל אֶתאֶתאת־־־נַפְשׁוֹ֙נַפְשׁוֹנפשו וְלֹ֣אוְלֹאולא יֹאמַ֔ריֹאמַריאמר הֲל֥וֹאהֲלוֹאהלוא שֶׁ֖קֶרשֶׁקֶרשקר בִּימִינִֽיבִּימִינִיבימיני׃׃׃ ססס 44:21 זְכָרזְכָרזכר־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל כִּ֣יכִּיכי עַבְדִּיעַבְדִּיעבדי־־־אָ֑תָּהאָתָּהאתה יְצַרְתִּ֤יךָיְצַרְתִּיךָיצרתיך עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־לִי֙לִילי אַ֔תָּהאַתָּהאתה יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא תִנָּשֵֽׁנִיתִנָּשֵׁנִיתנשני׃׃׃ 44:22 מָחִ֤יתִימָחִיתִימחיתי כָעָב֙כָעָבכעב פְּשָׁעֶ֔יךָפְּשָׁעֶיךָפשעיך וְכֶעָנָ֖ןוְכֶעָנָןוכענן חַטֹּאותֶ֑יךָחַטֹּאותֶיךָחטאותיך שׁוּבָ֥השׁוּבָהשובה אֵלַ֖יאֵלַיאלי כִּ֥יכִּיכי גְאַלְתִּֽיךָגְאַלְתִּיךָגאלתיך׃׃׃ 44:23 רָנּ֨וּרָנּוּרנו שָׁמַ֜יִםשָׁמַיִםשמים כִּֽיכִּיכי־־־עָשָׂ֣העָשָׂהעשה יְהוָ֗היְהוָהיהוה הָרִ֙יעוּ֙הָרִיעוּהריעו תַּחְתִּיּ֣וֹתתַּחְתִּיּוֹתתחתיות אָ֔רֶץאָרֶץארץ פִּצְח֤וּפִּצְחוּפצחו הָרִים֙הָרִיםהרים רִנָּ֔הרִנָּהרנה יַ֖עַריַעַריער וְכָלוְכָלוכל־־־עֵ֣ץעֵץעץ בּ֑וֹבּוֹבו כִּֽיכִּיכי־־־גָאַ֤לגָאַלגאל יְהוָה֙יְהוָהיהוה יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וּבְיִשְׂרָאֵ֖לוּבְיִשְׂרָאֵלובישראל יִתְפָּאָֽריִתְפָּאָריתפאר׃׃׃ פפפ
44:24 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה גֹּאֲלֶ֔ךָגֹּאֲלֶךָגאלך וְיֹצֶרְךָ֖וְיֹצֶרְךָויצרך מִבָּ֑טֶןמִבָּטֶןמבטן אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֹ֣שֶׂהעֹשֶׂהעשה כֹּ֔לכֹּלכל נֹטֶ֤הנֹטֶהנטה שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים לְבַדִּ֔ילְבַדִּילבדי רֹקַ֥ערֹקַערקע הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ [מִי כ][מִי כ][מי כ] [אִתִּי כ][אִתִּי כ][אתי כ] (מֵאִתִּֽי ק)(מֵאִתִּי ק)(מאתי ק)׃׃׃ 44:25 מֵפֵר֙מֵפֵרמפר אֹת֣וֹתאֹתוֹתאתות בַּדִּ֔יםבַּדִּיםבדים וְקֹסְמִ֖יםוְקֹסְמִיםוקסמים יְהוֹלֵ֑ליְהוֹלֵליהולל מֵשִׁ֧יבמֵשִׁיבמשיב חֲכָמִ֛יםחֲכָמִיםחכמים אָח֖וֹראָחוֹראחור וְדַעְתָּ֥םוְדַעְתָּםודעתם יְשַׂכֵּֽליְשַׂכֵּלישכל׃׃׃ 44:26 מֵקִים֙מֵקִיםמקים דְּבַ֣רדְּבַרדבר עַבְדּ֔וֹעַבְדּוֹעבדו וַעֲצַ֥תוַעֲצַתועצת מַלְאָכָ֖יומַלְאָכָיומלאכיו יַשְׁלִ֑יםיַשְׁלִיםישלים הָאֹמֵ֨רהָאֹמֵרהאמר לִירוּשָׁלִַ֜םלִירוּשָׁלִַםלירושלם תּוּשָׁ֗בתּוּשָׁבתושב וּלְעָרֵ֤יוּלְעָרֵיולערי יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה תִּבָּנֶ֔ינָהתִּבָּנֶינָהתבנינה וְחָרְבוֹתֶ֖יהָוְחָרְבוֹתֶיהָוחרבותיה אֲקוֹמֵֽםאֲקוֹמֵםאקומם׃׃׃ 44:27 הָאֹמֵ֥רהָאֹמֵרהאמר לַצּוּלָ֖הלַצּוּלָהלצולה חֳרָ֑בִיחֳרָבִיחרבי וְנַהֲרֹתַ֖יִךְוְנַהֲרֹתַיִךְונהרתיך אוֹבִֽישׁאוֹבִישׁאוביש׃׃׃ 44:28 הָאֹמֵ֤רהָאֹמֵרהאמר לְכ֙וֹרֶשׁ֙לְכוֹרֶשׁלכורש רֹעִ֔ירֹעִירעי וְכָלוְכָלוכל־־־חֶפְצִ֖יחֶפְצִיחפצי יַשְׁלִ֑םיַשְׁלִםישלם וְלֵאמֹ֤רוְלֵאמֹרולאמר לִירוּשָׁלִַ֙ם֙לִירוּשָׁלִַםלירושלם תִּבָּנֶ֔התִּבָּנֶהתבנה וְהֵיכָ֖לוְהֵיכָלוהיכל תִּוָּסֵֽדתִּוָּסֵדתוסד׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain