Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 14

14:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּימֵי֙בִּימֵיבימי אַמְרָפֶ֣לאַמְרָפֶלאמרפל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־שִׁנְעָ֔רשִׁנְעָרשנער אַרְי֖וֹךְאַרְיוֹךְאריוך מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֶלָּסָ֑ראֶלָּסָראלסר כְּדָרְלָעֹ֙מֶר֙כְּדָרְלָעֹמֶרכדרלעמר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך עֵילָ֔םעֵילָםעילם וְתִדְעָ֖לוְתִדְעָלותדעל מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 14:2 עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו מִלְחָמָ֗המִלְחָמָהמלחמה אֶתאֶתאת־־־בֶּ֙רַע֙בֶּרַעברע מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך סְדֹ֔םסְדֹםסדם וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּרְשַׁ֖עבִּרְשַׁעברשע מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך עֲמֹרָ֑העֲמֹרָהעמרה שִׁנְאָ֣בשִׁנְאָבשנאב ׀׀׀ מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַדְמָ֗האַדְמָהאדמה וְשֶׁמְאֵ֙בֶר֙וְשֶׁמְאֵבֶרושמאבר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך [צְבֹיִים כ][צְבֹיִים כ][צביים כ] (צְבוֹיִ֔ים ק)(צְבוֹיִים ק)(צבויים ק) וּמֶ֥לֶךְוּמֶלֶךְומלך בֶּ֖לַעבֶּלַעבלע הִיאהִיאהיא־־־צֹֽעַרצֹעַרצער׃׃׃ 14:3 כָּלכָּלכל־־־אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה חָֽבְר֔וּחָבְרוּחברו אֶלאֶלאל־־־עֵ֖מֶקעֵמֶקעמק הַשִּׂדִּ֑יםהַשִּׂדִּיםהשדים ה֖וּאהוּאהוא יָ֥םיָםים הַמֶּֽלַחהַמֶּלַחהמלח׃׃׃ 14:4 שְׁתֵּ֤יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֔השָׁנָהשנה עָבְד֖וּעָבְדוּעבדו אֶתאֶתאת־־־כְּדָרְלָעֹ֑מֶרכְּדָרְלָעֹמֶרכדרלעמר וּשְׁלֹשׁוּשְׁלֹשׁושלש־־־עֶשְׂרֵ֥העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֖השָׁנָהשנה מָרָֽדוּמָרָדוּמרדו׃׃׃ 14:5 וּבְאַרְבַּע֩וּבְאַרְבַּעובארבע עֶשְׂרֵ֨העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֜השָׁנָהשנה בָּ֣אבָּאבא כְדָרְלָעֹ֗מֶרכְדָרְלָעֹמֶרכדרלעמר וְהַמְּלָכִים֙וְהַמְּלָכִיםוהמלכים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וַיַּכּ֤וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־רְפָאִים֙רְפָאִיםרפאים בְּעַשְׁתְּרֹ֣תבְּעַשְׁתְּרֹתבעשתרת קַרְנַ֔יִםקַרְנַיִםקרנים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַזּוּזִ֖יםהַזּוּזִיםהזוזים בְּהָ֑םבְּהָםבהם וְאֵת֙וְאֵתואת הָֽאֵימִ֔יםהָאֵימִיםהאימים בְּשָׁוֵ֖הבְּשָׁוֵהבשוה קִרְיָתָֽיִםקִרְיָתָיִםקריתים׃׃׃ 14:6 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחֹרִ֖יהַחֹרִיהחרי בְּהַרְרָ֣םבְּהַרְרָםבהררם שֵׂעִ֑ירשֵׂעִירשעיר עַ֚דעַדעד אֵ֣ילאֵילאיל פָּארָ֔ןפָּארָןפארן אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַמִּדְבָּֽרהַמִּדְבָּרהמדבר׃׃׃ 14:7 וַ֠יָּשֻׁבוּוַיָּשֻׁבוּוישבו וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־עֵ֤יןעֵיןעין מִשְׁפָּט֙מִשְׁפָּטמשפט הִ֣ואהִואהוא קָדֵ֔שׁקָדֵשׁקדש וַיַּכּ֕וּוַיַּכּוּויכו אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שְׂדֵ֖השְׂדֵהשדה הָעֲמָלֵקִ֑יהָעֲמָלֵקִיהעמלקי וְגַם֙וְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי הַיֹּשֵׁ֖בהַיֹּשֵׁבהישב בְּחַֽצְצֹ֥ןבְּחַצְצֹןבחצצן תָּמָֽרתָּמָרתמר׃׃׃ 14:8 וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־סְדֹ֜םסְדֹםסדם וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך עֲמֹרָ֗העֲמֹרָהעמרה וּמֶ֤לֶךְוּמֶלֶךְומלך אַדְמָה֙אַדְמָהאדמה וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך [צְבֹיִים כ][צְבֹיִים כ][צביים כ] (צְבוֹיִ֔ם ק)(צְבוֹיִם ק)(צבוים ק) וּמֶ֥לֶךְוּמֶלֶךְומלך בֶּ֖לַעבֶּלַעבלע הִואהִואהוא־־־צֹ֑עַרצֹעַרצער וַיַּֽעַרְכ֤וּוַיַּעַרְכוּויערכו אִתָּם֙אִתָּםאתם מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה בְּעֵ֖מֶקבְּעֵמֶקבעמק הַשִּׂדִּֽיםהַשִּׂדִּיםהשדים׃׃׃ 14:9 אֵ֣תאֵתאת כְּדָרְלָעֹ֜מֶרכְּדָרְלָעֹמֶרכדרלעמר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך עֵילָ֗םעֵילָםעילם וְתִדְעָל֙וְתִדְעָלותדעל מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים וְאַמְרָפֶל֙וְאַמְרָפֶלואמרפל מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך שִׁנְעָ֔רשִׁנְעָרשנער וְאַרְי֖וֹךְוְאַרְיוֹךְואריוך מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֶלָּסָ֑ראֶלָּסָראלסר אַרְבָּעָ֥האַרְבָּעָהארבעה מְלָכִ֖יםמְלָכִיםמלכים אֶתאֶתאת־־־הַחֲמִשָּֽׁההַחֲמִשָּׁההחמשה׃׃׃ 14:10 וְעֵ֣מֶקוְעֵמֶקועמק הַשִׂדִּ֗יםהַשִׂדִּיםהשדים בֶּֽאֱרֹ֤תבֶּאֱרֹתבארת בֶּאֱרֹת֙בֶּאֱרֹתבארת חֵמָ֔רחֵמָרחמר וַיָּנֻ֛סוּוַיָּנֻסוּוינסו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־סְדֹ֥םסְדֹםסדם וַעֲמֹרָ֖הוַעֲמֹרָהועמרה וַיִּפְּלוּוַיִּפְּלוּויפלו־־־שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה וְהַנִּשְׁאָרִ֖יםוְהַנִּשְׁאָרִיםוהנשארים הֶ֥רָההֶרָההרה נָּֽסוּנָּסוּנסו׃׃׃ 14:11 וַ֠יִּקְחוּוַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־רְכֻ֨שׁרְכֻשׁרכש סְדֹ֧םסְדֹםסדם וַעֲמֹרָ֛הוַעֲמֹרָהועמרה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אָכְלָ֖םאָכְלָםאכלם וַיֵּלֵֽכוּוַיֵּלֵכוּוילכו׃׃׃ 14:12 וַיִּקְח֨וּוַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־ל֧וֹטלוֹטלוט וְאֶתוְאֶתואת־־־רְכֻשׁ֛וֹרְכֻשׁוֹרכשו בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִ֥יאֲחִיאחי אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם וַיֵּלֵ֑כוּוַיֵּלֵכוּוילכו וְה֥וּאוְהוּאוהוא יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב בִּסְדֹֽםבִּסְדֹםבסדם׃׃׃ 14:13 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא הַפָּלִ֔יטהַפָּלִיטהפליט וַיַּגֵּ֖דוַיַּגֵּדויגד לְאַבְרָ֣םלְאַבְרָםלאברם הָעִבְרִ֑יהָעִבְרִיהעברי וְהוּא֩וְהוּאוהוא שֹׁכֵ֨ןשֹׁכֵןשכן בְּאֵֽלֹנֵ֜יבְּאֵלֹנֵיבאלני מַמְרֵ֣אמַמְרֵאממרא הָאֱמֹרִ֗יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲחִ֤יאֲחִיאחי אֶשְׁכֹּל֙אֶשְׁכֹּלאשכל וַאֲחִ֣יוַאֲחִיואחי עָנֵ֔רעָנֵרענר וְהֵ֖םוְהֵםוהם בַּעֲלֵ֥יבַּעֲלֵיבעלי בְרִיתבְרִיתברית־־־אַבְרָֽםאַבְרָםאברם׃׃׃ 14:14 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע אַבְרָ֔םאַבְרָםאברם כִּ֥יכִּיכי נִשְׁבָּ֖הנִשְׁבָּהנשבה אָחִ֑יואָחִיואחיו וַיָּ֨רֶקוַיָּרֶקוירק אֶתאֶתאת־־־חֲנִיכָ֜יוחֲנִיכָיוחניכיו יְלִידֵ֣ייְלִידֵיילידי בֵית֗וֹבֵיתוֹביתו שְׁמֹנָ֤השְׁמֹנָהשמנה עָשָׂר֙עָשָׂרעשר וּשְׁלֹ֣שׁוּשְׁלֹשׁושלש מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות וַיִּרְדֹּ֖ףוַיִּרְדֹּףוירדף עַדעַדעד־־־דָּֽןדָּןדן׃׃׃ 14:15 וַיֵּחָלֵ֨קוַיֵּחָלֵקויחלק עֲלֵיהֶ֧םעֲלֵיהֶםעליהם ׀׀׀ לַ֛יְלָהלַיְלָהלילה ה֥וּאהוּאהוא וַעֲבָדָ֖יווַעֲבָדָיוועבדיו וַיַּכֵּ֑םוַיַּכֵּםויכם וַֽיִּרְדְּפֵם֙וַיִּרְדְּפֵםוירדפם עַדעַדעד־־־חוֹבָ֔החוֹבָהחובה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מִשְּׂמֹ֖אלמִשְּׂמֹאלמשמאל לְדַמָּֽשֶׂקלְדַמָּשֶׂקלדמשק׃׃׃ 14:16 וַיָּ֕שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרְכֻ֑שׁהָרְכֻשׁהרכש וְגַם֩וְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־ל֨וֹטלוֹטלוט אָחִ֤יואָחִיואחיו וּרְכֻשׁוֹ֙וּרְכֻשׁוֹורכשו הֵשִׁ֔יבהֵשִׁיבהשיב וְגַ֥םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הַנָּשִׁ֖יםהַנָּשִׁיםהנשים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 14:17 וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־סְדֹם֮סְדֹםסדם לִקְרָאתוֹ֒לִקְרָאתוֹלקראתו אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי שׁוּב֗וֹשׁוּבוֹשובו מֵֽהַכּוֹת֙מֵהַכּוֹתמהכות אֶתאֶתאת־־־כְּדָרלָעֹ֔מֶרכְּדָרלָעֹמֶרכדרלעמר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּלָכִ֖יםהַמְּלָכִיםהמלכים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו אֶלאֶלאל־־־עֵ֣מֶקעֵמֶקעמק שָׁוֵ֔השָׁוֵהשוה ה֖וּאהוּאהוא עֵ֥מֶקעֵמֶקעמק הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 14:18 וּמַלְכִּיוּמַלְכִּיומלכי־־־צֶ֙דֶק֙צֶדֶקצדק מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך שָׁלֵ֔םשָׁלֵםשלם הוֹצִ֖יאהוֹצִיאהוציא לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם וָיָ֑יִןוָיָיִןויין וְה֥וּאוְהוּאוהוא כֹהֵ֖ןכֹהֵןכהן לְאֵ֥ללְאֵללאל עֶלְיֽוֹןעֶלְיוֹןעליון׃׃׃ 14:19 וַֽיְבָרְכֵ֖הוּוַיְבָרְכֵהוּויברכהו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך אַבְרָם֙אַבְרָםאברם לְאֵ֣ללְאֵללאל עֶלְי֔וֹןעֶלְיוֹןעליון קֹנֵ֖הקֹנֵהקנה שָׁמַ֥יִםשָׁמַיִםשמים וָאָֽרֶץוָאָרֶץוארץ׃׃׃ 14:20 וּבָרוּךְ֙וּבָרוּךְוברוך אֵ֣לאֵלאל עֶלְי֔וֹןעֶלְיוֹןעליון אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מִגֵּ֥ןמִגֵּןמגן צָרֶ֖יךָצָרֶיךָצריך בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֥וֹלוֹלו מַעֲשֵׂ֖רמַעֲשֵׂרמעשר מִכֹּֽלמִכֹּלמכל׃׃׃ 14:21 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־סְדֹ֖םסְדֹםסדם אֶלאֶלאל־־־אַבְרָ֑םאַבְרָםאברם תֶּןתֶּןתן־־־לִ֣ילִילי הַנֶּ֔פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש וְהָרְכֻ֖שׁוְהָרְכֻשׁוהרכש קַֽחקַחקח־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 14:22 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך סְדֹ֑םסְדֹםסדם הֲרִימֹ֨תִיהֲרִימֹתִיהרימתי יָדִ֤ייָדִיידי אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵ֣לאֵלאל עֶלְי֔וֹןעֶלְיוֹןעליון קֹנֵ֖הקֹנֵהקנה שָׁמַ֥יִםשָׁמַיִםשמים וָאָֽרֶץוָאָרֶץוארץ׃׃׃ 14:23 אִםאִםאם־־־מִחוּט֙מִחוּטמחוט וְעַ֣דוְעַדועד שְׂרֽוֹךְשְׂרוֹךְשרוך־־־נַ֔עַלנַעַלנעל וְאִםוְאִםואם־־־אֶקַּ֖חאֶקַּחאקח מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָ֑ךְלָךְלך וְלֹ֣אוְלֹאולא תֹאמַ֔רתֹאמַרתאמר אֲנִ֖יאֲנִיאני הֶעֱשַׁ֥רְתִּיהֶעֱשַׁרְתִּיהעשרתי אֶתאֶתאת־־־אַבְרָֽםאַבְרָםאברם׃׃׃ 14:24 בִּלְעָדַ֗יבִּלְעָדַיבלעדי רַ֚קרַקרק אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָֽכְל֣וּאָכְלוּאכלו הַנְּעָרִ֔יםהַנְּעָרִיםהנערים וְחֵ֙לֶק֙וְחֵלֶקוחלק הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָלְכ֖וּהָלְכוּהלכו אִתִּ֑יאִתִּיאתי עָנֵר֙עָנֵרענר אֶשְׁכֹּ֣לאֶשְׁכֹּלאשכל וּמַמְרֵ֔אוּמַמְרֵאוממרא הֵ֖םהֵםהם יִקְח֥וּיִקְחוּיקחו חֶלְקָֽםחֶלְקָםחלקם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain