Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 40

40:1 הַדָּבָ֞רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֤ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֔היְהוָהיהוה אַחַ֣ראַחַראחר ׀׀׀ שַׁלַּ֣חשַׁלַּחשלח אֹת֗וֹאֹתוֹאתו נְבוּזַרְאֲדָ֛ןנְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֖יםטַבָּחִיםטבחים מִןמִןמן־־־הָֽרָמָ֑ההָרָמָההרמה בְּקַחְתּ֣וֹבְּקַחְתּוֹבקחתו אֹת֗וֹאֹתוֹאתו וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־אָס֤וּראָסוּראסור בָּֽאזִקִּים֙בָּאזִקִּיםבאזקים בְּת֨וֹךְבְּתוֹךְבתוך כָּלכָּלכל־־־גָּל֤וּתגָּלוּתגלות יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם וִֽיהוּדָ֔הוִיהוּדָהויהודה הַמֻּגְלִ֖יםהַמֻּגְלִיםהמגלים בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 40:2 וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח רַברַברב־־־טַבָּחִ֖יםטַבָּחִיםטבחים לְיִרְמְיָ֑הוּלְיִרְמְיָהוּלירמיהו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך דִּבֶּר֙דִּבֶּרדבר אֶתאֶתאת־־־הָרָעָ֣ההָרָעָההרעה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 40:3 וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא וַיַּ֛עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָ֖היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֵּ֑רדִּבֵּרדבר כִּֽיכִּיכי־־־חֲטָאתֶ֤םחֲטָאתֶםחטאתם לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שְׁמַעְתֶּ֣םשְׁמַעְתֶּםשמעתם בְּקוֹל֔וֹבְּקוֹלוֹבקולו וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לָכֶ֖םלָכֶםלכם [דָּבָר כ][דָּבָר כ][דבר כ] (הַדָּבָ֥ר ק)(הַדָּבָר ק)(הדבר ק) הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 40:4 וְעַתָּ֞הוְעַתָּהועתה הִנֵּ֧ההִנֵּההנה פִתַּחְתִּ֣יךָפִתַּחְתִּיךָפתחתיך הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום מִֽןמִןמן־־־הָאזִקִּים֮הָאזִקִּיםהאזקים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־יָדֶךָ֒יָדֶךָידך אִםאִםאם־־־ט֨וֹבטוֹבטוב בְּעֵינֶ֜יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך לָב֧וֹאלָבוֹאלבוא אִתִּ֣יאִתִּיאתי בָבֶ֗לבָבֶלבבל בֹּ֚אבֹּאבא וְאָשִׂ֤יםוְאָשִׂיםואשים אֶתאֶתאת־־־עֵינִי֙עֵינִיעיני עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך וְאִםוְאִםואם־־־רַ֧ערַערע בְּעֵינֶ֛יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך לָבֽוֹאלָבוֹאלבוא־־־אִתִּ֥יאִתִּיאתי בָבֶ֖לבָבֶלבבל חֲדָ֑לחֲדָלחדל רְאֵה֙רְאֵהראה כָּלכָּלכל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך אֶלאֶלאל־־־ט֨וֹבטוֹבטוב וְאֶלוְאֶלואל־־־הַיָּשָׁ֧רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֶ֛יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך לָלֶ֥כֶתלָלֶכֶתללכת שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לֵֽךְלֵךְלך׃׃׃ 40:5 וְעוֹדֶ֣נּוּוְעוֹדֶנּוּועודנו לֹֽאלֹאלא־־־יָשׁ֗וּביָשׁוּבישוב וְשֻׁ֡בָהוְשֻׁבָהושבה אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָ֣הגְּדַלְיָהגדליה בֶןבֶןבן־־־אֲחִיקָ֣םאֲחִיקָםאחיקם בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָ֡ןשָׁפָןשפן אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הִפְקִ֨ידהִפְקִידהפקיד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וְשֵׁ֤בוְשֵׁבושב אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעָ֔םהָעָםהעם א֠וֹאוֹאו אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הַיָּשָׁ֧רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֶ֛יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך לָלֶ֖כֶתלָלֶכֶתללכת לֵ֑ךְלֵךְלך וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֧וֹלוֹלו רַברַברב־־־טַבָּחִ֛יםטַבָּחִיםטבחים אֲרֻחָ֥האֲרֻחָהארחה וּמַשְׂאֵ֖תוּמַשְׂאֵתומשאת וַֽיְשַׁלְּחֵֽהוּוַיְשַׁלְּחֵהוּוישלחהו׃׃׃ 40:6 וַיָּבֹ֧אוַיָּבֹאויבא יִרְמְיָ֛הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָ֥הגְּדַלְיָהגדליה בֶןבֶןבן־־־אֲחִיקָ֖םאֲחִיקָםאחיקם הַמִּצְפָּ֑תָההַמִּצְפָּתָההמצפתה וַיֵּ֤שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעָ֔םהָעָםהעם הַנִּשְׁאָרִ֖יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ ססס 40:7 וַיִּשְׁמְעוּ֩וַיִּשְׁמְעוּוישמעו כָלכָלכל־־־שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֜יםהַחֲיָלִיםהחילים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶ֗הבַּשָּׂדֶהבשדה הֵ֚מָּההֵמָּההמה וְאַנְשֵׁיהֶ֔םוְאַנְשֵׁיהֶםואנשיהם כִּֽיכִּיכי־־־הִפְקִ֧ידהִפְקִידהפקיד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֥הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶןבֶןבן־־־אֲחִיקָ֖םאֲחִיקָםאחיקם בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וְכִ֣יוְכִיוכי ׀׀׀ הִפְקִ֣ידהִפְקִידהפקיד אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו אֲנָשִׁ֤יםאֲנָשִׁיםאנשים וְנָשִׁים֙וְנָשִׁיםונשים וָטָ֔ףוָטָףוטף וּמִדַּלַּ֣תוּמִדַּלַּתומדלת הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר לֹֽאלֹאלא־־־הָגְל֖וּהָגְלוּהגלו בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 40:8 וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָ֖הגְּדַלְיָהגדליה הַמִּצְפָּ֑תָההַמִּצְפָּתָההמצפתה וְיִשְׁמָעֵ֣אלוְיִשְׁמָעֵאלוישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֡הוּנְתַנְיָהוּנתניהו וְיוֹחָנָ֣ןוְיוֹחָנָןויוחנן וְיוֹנָתָ֣ןוְיוֹנָתָןויונתן בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־קָ֠רֵחַקָרֵחַקרח וּשְׂרָיָ֨הוּשְׂרָיָהושריה בֶןבֶןבן־־־תַּנְחֻ֜מֶתתַּנְחֻמֶתתנחמת וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני ׀׀׀ [עֹופַי כ][עֹופַי כ][עופי כ] (עֵיפַ֣י ק)(עֵיפַי ק)(עיפי ק) הַנְּטֹפָתִ֗יהַנְּטֹפָתִיהנטפתי וִֽיזַנְיָ֙הוּ֙וִיזַנְיָהוּויזניהו בֶּןבֶּןבן־־־הַמַּ֣עֲכָתִ֔יהַמַּעֲכָתִיהמעכתי הֵ֖מָּההֵמָּההמה וְאַנְשֵׁיהֶֽםוְאַנְשֵׁיהֶםואנשיהם׃׃׃ 40:9 וַיִּשָּׁבַ֨עוַיִּשָּׁבַעוישבע לָהֶ֜םלָהֶםלהם גְּדַלְיָ֨הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶןבֶןבן־־־אֲחִיקָ֤םאֲחִיקָםאחיקם בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָן֙שָׁפָןשפן וּלְאַנְשֵׁיהֶ֣םוּלְאַנְשֵׁיהֶםולאנשיהם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֖וּתִּירְאוּתיראו מֵעֲב֣וֹדמֵעֲבוֹדמעבוד הַכַּשְׂדִּ֑יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים שְׁב֣וּשְׁבוּשבו בָאָ֗רֶץבָאָרֶץבארץ וְעִבְד֛וּוְעִבְדוּועבדו אֶתאֶתאת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל וְיִיטַ֥בוְיִיטַבוייטב לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 40:10 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני יֹשֵׁב֙יֹשֵׁבישב בַּמִּצְפָּ֔הבַּמִּצְפָּהבמצפה לַֽעֲמֹד֙לַעֲמֹדלעמד לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָבֹ֖אוּיָבֹאוּיבאו אֵלֵ֑ינוּאֵלֵינוּאלינו וְאַתֶּ֡םוְאַתֶּםואתם אִסְפוּ֩אִסְפוּאספו יַ֨יִןיַיִןיין וְקַ֜יִץוְקַיִץוקיץ וְשֶׁ֗מֶןוְשֶׁמֶןושמן וְשִׂ֙מוּ֙וְשִׂמוּושמו בִּכְלֵיכֶ֔םבִּכְלֵיכֶםבכליכם וּשְׁב֖וּוּשְׁבוּושבו בְּעָרֵיכֶ֥םבְּעָרֵיכֶםבעריכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תְּפַשְׂתֶּֽםתְּפַשְׂתֶּםתפשתם׃׃׃ 40:11 וְגַ֣םוְגַםוגם כָּֽלכָּלכל־־־הַיְּהוּדִ֡יםהַיְּהוּדִיםהיהודים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּמוֹאָ֣בבְּמוֹאָבבמואב ׀׀׀ וּבִבְנֵֽיוּבִבְנֵיובבני־־־עַמּ֨וֹןעַמּוֹןעמון וּבֶאֱד֜וֹםוּבֶאֱדוֹםובאדום וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָֽאֲרָצוֹת֙הָאֲרָצוֹתהארצות שָֽׁמְע֔וּשָׁמְעוּשמעו כִּֽיכִּיכי־־־נָתַ֧ןנָתַןנתן מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל שְׁאֵרִ֖יתשְׁאֵרִיתשארית לִֽיהוּדָ֑הלִיהוּדָהליהודה וְכִי֙וְכִיוכי הִפְקִ֣ידהִפְקִידהפקיד עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֖הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיקָ֥םאֲחִיקָםאחיקם בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָֽןשָׁפָןשפן׃׃׃ 40:12 וַיָּשֻׁ֣בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו כָלכָלכל־־־הַיְּהוּדִ֗יםהַיְּהוּדִיםהיהודים מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַמְּקֹמוֹת֙הַמְּקֹמוֹתהמקמות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִדְּחוּנִדְּחוּנדחו־־־שָׁ֔םשָׁםשם וַיָּבֹ֧אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָ֖הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו הַמִּצְפָּ֑תָההַמִּצְפָּתָההמצפתה וַיַּאַסְפ֛וּוַיַּאַסְפוּויאספו יַ֥יִןיַיִןיין וָקַ֖יִץוָקַיִץוקיץ הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ פפפ
40:13 וְיֽוֹחָנָן֙וְיוֹחָנָןויוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֔חַקָרֵחַקרח וְכָלוְכָלוכל־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֖יםהַחֲיָלִיםהחילים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה בָּ֥אוּבָּאוּבאו אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָ֖הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו הַמִּצְפָּֽתָההַמִּצְפָּתָההמצפתה׃׃׃ 40:14 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֗יואֵלָיואליו הֲיָדֹ֤עַהֲיָדֹעַהידע תֵּדַע֙תֵּדַעתדע כִּ֞יכִּיכי בַּעֲלִ֣יסבַּעֲלִיסבעליס ׀׀׀ מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עַמּ֗וֹןעַמּוֹןעמון שָׁלַח֙שָׁלַחשלח אֶתאֶתאת־־־יִשְׁמָעֵ֣אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֔הנְתַנְיָהנתניה לְהַכֹּתְךָ֖לְהַכֹּתְךָלהכתך נָ֑פֶשׁנָפֶשׁנפש וְלֹאוְלֹאולא־־־הֶאֱמִ֣יןהֶאֱמִיןהאמין לָהֶ֔םלָהֶםלהם גְּדַלְיָ֖הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיקָֽםאֲחִיקָםאחיקם׃׃׃ 40:15 וְיוֹחָנָ֣ןוְיוֹחָנָןויוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֡חַקָרֵחַקרח אָמַ֣ראָמַראמר אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָהוּ֩גְּדַלְיָהוּגדליהו בַסֵּ֨תֶרבַסֵּתֶרבסתר בַּמִּצְפָּ֜הבַּמִּצְפָּהבמצפה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אֵ֤לְכָהאֵלְכָהאלכה נָּא֙נָּאנא וְאַכֶּה֙וְאַכֶּהואכה אֶתאֶתאת־־־יִשְׁמָעֵ֣אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֔הנְתַנְיָהנתניה וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש לֹ֣אלֹאלא יֵדָ֑עיֵדָעידע לָ֧מָּהלָמָּהלמה יַכֶּ֣כָּהיַכֶּכָּהיככה נֶּ֗פֶשׁנֶּפֶשׁנפש וְנָפֹ֙צוּ֙וְנָפֹצוּונפצו כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה הַנִּקְבָּצִ֣יםהַנִּקְבָּצִיםהנקבצים אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְאָבְדָ֖הוְאָבְדָהואבדה שְׁאֵרִ֥יתשְׁאֵרִיתשארית יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 40:16 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גְּדַלְיָ֤הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶןבֶןבן־־־אֲחִיקָם֙אֲחִיקָםאחיקם אֶלאֶלאל־־־יוֹחָנָ֣ןיוֹחָנָןיוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֔חַקָרֵחַקרח אַֽלאַלאל־־־[תַּעַשׂ כ][תַּעַשׂ כ][תעש כ] (תַּעֲשֵׂ֖ה ק)(תַּעֲשֵׂה ק)(תעשה ק) אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־שֶׁ֛קֶרשֶׁקֶרשקר אַתָּ֥האַתָּהאתה דֹבֵ֖רדֹבֵרדבר אֶלאֶלאל־־־יִשְׁמָעֵֽאליִשְׁמָעֵאלישמעאל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain