Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 16

16:1 וְשָׂרַי֙וְשָׂרַיושרי אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת אַבְרָ֔םאַבְרָםאברם לֹ֥אלֹאלא יָלְדָ֖היָלְדָהילדה ל֑וֹלוֹלו וְלָ֛הּוְלָהּולה שִׁפְחָ֥השִׁפְחָהשפחה מִצְרִ֖יתמִצְרִיתמצרית וּשְׁמָ֥הּוּשְׁמָהּושמה הָגָֽרהָגָרהגר׃׃׃ 16:2 וַתֹּ֨אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שָׂרַ֜ישָׂרַישרי אֶלאֶלאל־־־אַבְרָ֗םאַבְרָםאברם הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֞אנָאנא עֲצָרַ֤נִיעֲצָרַנִיעצרני יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִלֶּ֔דֶתמִלֶּדֶתמלדת בֹּאבֹּאבא־־־נָא֙נָאנא אֶלאֶלאל־־־שִׁפְחָתִ֔ישִׁפְחָתִישפחתי אוּלַ֥יאוּלַיאולי אִבָּנֶ֖האִבָּנֶהאבנה מִמֶּ֑נָּהמִמֶּנָּהממנה וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם לְק֥וֹללְקוֹללקול שָׂרָֽישָׂרָישרי׃׃׃ 16:3 וַתִּקַּ֞חוַתִּקַּחותקח שָׂרַ֣ישָׂרַישרי אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־אַבְרָ֗םאַבְרָםאברם אֶתאֶתאת־־־הָגָ֤רהָגָרהגר הַמִּצְרִית֙הַמִּצְרִיתהמצרית שִׁפְחָתָ֔הּשִׁפְחָתָהּשפחתה מִקֵּץ֙מִקֵּץמקץ עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים לְשֶׁ֥בֶתלְשֶׁבֶתלשבת אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וַתִּתֵּ֥ןוַתִּתֵּןותתן אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה לְאַבְרָ֥םלְאַבְרָםלאברם אִישָׁ֖הּאִישָׁהּאישה ל֥וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 16:4 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הָגָ֖רהָגָרהגר וַתַּ֑הַרוַתַּהַרותהר וַתֵּ֙רֶא֙וַתֵּרֶאותרא כִּ֣יכִּיכי הָרָ֔תָההָרָתָההרתה וַתֵּקַ֥לוַתֵּקַלותקל גְּבִרְתָּ֖הּגְּבִרְתָּהּגברתה בְּעֵינֶֽיהָבְּעֵינֶיהָבעיניה׃׃׃ 16:5 וַתֹּ֨אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שָׂרַ֣ישָׂרַישרי אֶלאֶלאל־־־אַבְרָם֮אַבְרָםאברם חֲמָסִ֣יחֲמָסִיחמסי עָלֶיךָ֒עָלֶיךָעליך אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי נָתַ֤תִּינָתַתִּינתתי שִׁפְחָתִי֙שִׁפְחָתִישפחתי בְּחֵיקֶ֔ךָבְּחֵיקֶךָבחיקך וַתֵּ֙רֶא֙וַתֵּרֶאותרא כִּ֣יכִּיכי הָרָ֔תָההָרָתָההרתה וָאֵקַ֖לוָאֵקַלואקל בְּעֵינֶ֑יהָבְּעֵינֶיהָבעיניה יִשְׁפֹּ֥טיִשְׁפֹּטישפט יְהוָ֖היְהוָהיהוה בֵּינִ֥יבֵּינִיביני וּבֵינֶֽיׄךָוּבֵינֶיׄךָוביניך׃׃׃ 16:6 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָ֜םאַבְרָםאברם אֶלאֶלאל־־־שָׂרַ֗ישָׂרַישרי הִנֵּ֤ההִנֵּההנה שִׁפְחָתֵךְ֙שִׁפְחָתֵךְשפחתך בְּיָדֵ֔ךְבְּיָדֵךְבידך עֲשִׂיעֲשִׂיעשי־־־לָ֖הּלָהּלה הַטּ֣וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינָ֑יִךְבְּעֵינָיִךְבעיניך וַתְּעַנֶּ֣הָוַתְּעַנֶּהָותענה שָׂרַ֔ישָׂרַישרי וַתִּבְרַ֖חוַתִּבְרַחותברח מִפָּנֶֽיהָמִפָּנֶיהָמפניה׃׃׃ 16:7 וַֽיִּמְצָאָ֞הּוַיִּמְצָאָהּוימצאה מַלְאַ֧ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֛היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־עֵ֥יןעֵיןעין הַמַּ֖יִםהַמַּיִםהמים בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר עַלעַלעל־־־הָעַ֖יִןהָעַיִןהעין בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך שֽׁוּרשׁוּרשור׃׃׃ 16:8 וַיֹּאמַ֗רוַיֹּאמַרויאמר הָגָ֞רהָגָרהגר שִׁפְחַ֥תשִׁפְחַתשפחת שָׂרַ֛ישָׂרַישרי אֵֽיאֵיאי־־־מִזֶּ֥המִזֶּהמזה בָ֖אתבָאתבאת וְאָ֣נָהוְאָנָהואנה תֵלֵ֑כִיתֵלֵכִיתלכי וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני שָׂרַ֣ישָׂרַישרי גְּבִרְתִּ֔יגְּבִרְתִּיגברתי אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי בֹּרַֽחַתבֹּרַחַתברחת׃׃׃ 16:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהּ֙לָהּלה מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה שׁ֖וּבִישׁוּבִישובי אֶלאֶלאל־־־גְּבִרְתֵּ֑ךְגְּבִרְתֵּךְגברתך וְהִתְעַנִּ֖יוְהִתְעַנִּיוהתעני תַּ֥חַתתַּחַתתחת יָדֶֽיהָיָדֶיהָידיה׃׃׃ 16:10 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהּ֙לָהּלה מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַרְבָּ֥ההַרְבָּההרבה אַרְבֶּ֖האַרְבֶּהארבה אֶתאֶתאת־־־זַרְעֵ֑ךְזַרְעֵךְזרעך וְלֹ֥אוְלֹאולא יִסָּפֵ֖ריִסָּפֵריספר מֵרֹֽבמֵרֹבמרב׃׃׃ 16:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהּ֙לָהּלה מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנָּ֥ךְהִנָּךְהנך הָרָ֖ההָרָההרה וְיֹלַ֣דְתְּוְיֹלַדְתְּוילדת בֵּ֑ןבֵּןבן וְקָרָ֤אתוְקָרָאתוקראת שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו יִשְׁמָעֵ֔אליִשְׁמָעֵאלישמעאל כִּֽיכִּיכי־־־שָׁמַ֥עשָׁמַעשמע יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־עָנְיֵֽךְעָנְיֵךְעניך׃׃׃ 16:12 וְה֤וּאוְהוּאוהוא יִהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה פֶּ֣רֶאפֶּרֶאפרא אָדָ֔םאָדָםאדם יָד֣וֹיָדוֹידו בַכֹּ֔לבַכֹּלבכל וְיַ֥דוְיַדויד כֹּ֖לכֹּלכל בּ֑וֹבּוֹבו וְעַלוְעַלועל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו יִשְׁכֹּֽןיִשְׁכֹּןישכן׃׃׃ 16:13 וַתִּקְרָ֤אוַתִּקְרָאותקרא שֵׁםשֵׁםשם־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה הַדֹּבֵ֣רהַדֹּבֵרהדבר אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה אַתָּ֖האַתָּהאתה אֵ֣לאֵלאל רֳאִ֑ירֳאִיראי כִּ֣יכִּיכי אָֽמְרָ֗האָמְרָהאמרה הֲגַ֥םהֲגַםהגם הֲלֹ֛םהֲלֹםהלם רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי רֹאִֽירֹאִיראי׃׃׃ 16:14 עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן קָרָ֣אקָרָאקרא לַבְּאֵ֔רלַבְּאֵרלבאר בְּאֵ֥רבְּאֵרבאר לַחַ֖ילַחַילחי רֹאִ֑ירֹאִיראי הִנֵּ֥ההִנֵּההנה בֵיןבֵיןבין־־־קָדֵ֖שׁקָדֵשׁקדש וּבֵ֥יןוּבֵיןובין בָּֽרֶדבָּרֶדברד׃׃׃ 16:15 וַתֵּ֧לֶדוַתֵּלֶדותלד הָגָ֛רהָגָרהגר לְאַבְרָ֖םלְאַבְרָםלאברם בֵּ֑ןבֵּןבן וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא אַבְרָ֧םאַבְרָםאברם שֶׁםשֶׁםשם־־־בְּנ֛וֹבְּנוֹבנו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָלְדָ֥היָלְדָהילדה הָגָ֖רהָגָרהגר יִשְׁמָעֵֽאליִשְׁמָעֵאלישמעאל׃׃׃ 16:16 וְאַבְרָ֕םוְאַבְרָםואברם בֶּןבֶּןבן־־־שְׁמֹנִ֥יםשְׁמֹנִיםשמנים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וְשֵׁ֣שׁוְשֵׁשׁושש שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים בְּלֶֽדֶתבְּלֶדֶתבלדת־־־הָגָ֥רהָגָרהגר אֶתאֶתאת־־־יִשְׁמָעֵ֖אליִשְׁמָעֵאלישמעאל לְאַבְרָֽםלְאַבְרָםלאברם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain