Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 21

21:1 וַֽיהוָ֛הוַיהוָהויהוה פָּקַ֥דפָּקַדפקד אֶתאֶתאת־־־שָׂרָ֖השָׂרָהשרה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר אָמָ֑ראָמָראמר וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָ֛היְהוָהיהוה לְשָׂרָ֖הלְשָׂרָהלשרה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ 21:2 וַתַּהַר֩וַתַּהַרותהר וַתֵּ֨לֶדוַתֵּלֶדותלד שָׂרָ֧השָׂרָהשרה לְאַבְרָהָ֛םלְאַבְרָהָםלאברהם בֵּ֖ןבֵּןבן לִזְקֻנָ֑יולִזְקֻנָיולזקניו לַמּוֹעֵ֕דלַמּוֹעֵדלמועד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 21:3 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא אַבְרָהָ֜םאַבְרָהָםאברהם אֶֽתאֶתאת־־־שֶׁםשֶׁםשם־־־בְּנ֧וֹבְּנוֹבנו הַנּֽוֹלַדהַנּוֹלַדהנולד־־־ל֛וֹלוֹלו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָלְדָהיָלְדָהילדה־־־לּ֥וֹלּוֹלו שָׂרָ֖השָׂרָהשרה יִצְחָֽקיִצְחָקיצחק׃׃׃ 21:4 וַיָּ֤מָלוַיָּמָלוימל אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־יִצְחָ֣קיִצְחָקיצחק בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו בֶּןבֶּןבן־־־שְׁמֹנַ֖תשְׁמֹנַתשמנת יָמִ֑יםיָמִיםימים כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 21:5 וְאַבְרָהָ֖םוְאַבְרָהָםואברהם בֶּןבֶּןבן־־־מְאַ֣תמְאַתמאת שָׁנָ֑השָׁנָהשנה בְּהִוָּ֣לֶדבְּהִוָּלֶדבהולד ל֔וֹלוֹלו אֵ֖תאֵתאת יִצְחָ֥קיִצְחָקיצחק בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 21:6 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שָׂרָ֔השָׂרָהשרה צְחֹ֕קצְחֹקצחק עָ֥שָׂהעָשָׂהעשה לִ֖ילִילי אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים כָּלכָּלכל־־־הַשֹּׁמֵ֖עַהַשֹּׁמֵעַהשמע יִֽצְחַקיִצְחַקיצחק־־־לִֽילִילי׃׃׃ 21:7 וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר מִ֤ימִימי מִלֵּל֙מִלֵּלמלל לְאַבְרָהָ֔םלְאַבְרָהָםלאברהם הֵינִ֥יקָההֵינִיקָההיניקה בָנִ֖יםבָנִיםבנים שָׂרָ֑השָׂרָהשרה כִּֽיכִּיכי־־־יָלַ֥דְתִּייָלַדְתִּיילדתי בֵ֖ןבֵןבן לִזְקֻנָֽיולִזְקֻנָיולזקניו׃׃׃ 21:8 וַיִּגְדַּ֥לוַיִּגְדַּלויגדל הַיֶּ֖לֶדהַיֶּלֶדהילד וַיִּגָּמַ֑לוַיִּגָּמַלויגמל וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם מִשְׁתֶּ֣המִשְׁתֶּהמשתה גָד֔וֹלגָדוֹלגדול בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום הִגָּמֵ֥להִגָּמֵלהגמל אֶתאֶתאת־־־יִצְחָֽקיִצְחָקיצחק׃׃׃ 21:9 וַתֵּ֨רֶאוַתֵּרֶאותרא שָׂרָ֜השָׂרָהשרה אֶֽתאֶתאת־־־בֶּןבֶּןבן־־־הָגָ֧רהָגָרהגר הַמִּצְרִ֛יתהַמִּצְרִיתהמצרית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָלְדָ֥היָלְדָהילדה לְאַבְרָהָ֖םלְאַבְרָהָםלאברהם מְצַחֵֽקמְצַחֵקמצחק׃׃׃ 21:10 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר לְאַבְרָהָ֔םלְאַבְרָהָםלאברהם גָּרֵ֛שׁגָּרֵשׁגרש הָאָמָ֥ההָאָמָההאמה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנָ֑הּבְּנָהּבנה כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יִירַשׁ֙יִירַשׁיירש בֶּןבֶּןבן־־־הָאָמָ֣ההָאָמָההאמה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת עִםעִםעם־־־בְּנִ֖יבְּנִיבני עִםעִםעם־־־יִצְחָֽקיִצְחָקיצחק׃׃׃ 21:11 וַיֵּ֧רַעוַיֵּרַעוירע הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר מְאֹ֖דמְאֹדמאד בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם עַ֖לעַלעל אוֹדֹ֥תאוֹדֹתאודת בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 21:12 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֗םאַבְרָהָםאברהם אַלאַלאל־־־יֵרַ֤עיֵרַעירע בְּעֵינֶ֙יךָ֙בְּעֵינֶיךָבעיניך עַלעַלעל־־־הַנַּ֣עַרהַנַּעַרהנער וְעַלוְעַלועל־־־אֲמָתֶ֔ךָאֲמָתֶךָאמתך כֹּל֩כֹּלכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תֹּאמַ֥רתֹּאמַרתאמר אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך שָׂרָ֖השָׂרָהשרה שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע בְּקֹלָ֑הּבְּקֹלָהּבקלה כִּ֣יכִּיכי בְיִצְחָ֔קבְיִצְחָקביצחק יִקָּרֵ֥איִקָּרֵאיקרא לְךָ֖לְךָלך זָֽרַעזָרַעזרע׃׃׃ 21:13 וְגַ֥םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־בֶּןבֶּןבן־־־הָאָמָ֖ההָאָמָההאמה לְג֣וֹילְגוֹילגוי אֲשִׂימֶ֑נּוּאֲשִׂימֶנּוּאשימנו כִּ֥יכִּיכי זַרְעֲךָ֖זַרְעֲךָזרעך הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 21:14 וַיַּשְׁכֵּ֣םוַיַּשְׁכֵּםוישכם אַבְרָהָ֣םאַבְרָהָםאברהם ׀׀׀ בַּבֹּ֡קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיִּֽקַּֽחוַיִּקַּחויקח־־־לֶחֶם֩לֶחֶםלחם וְחֵ֨מַתוְחֵמַתוחמת מַ֜יִםמַיִםמים וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן אֶלאֶלאל־־־הָ֠גָרהָגָרהגר שָׂ֧םשָׂםשם עַלעַלעל־־־שִׁכְמָ֛הּשִׁכְמָהּשכמה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיֶּ֖לֶדהַיֶּלֶדהילד וַֽיְשַׁלְּחֶ֑הָוַיְשַׁלְּחֶהָוישלחה וַתֵּ֣לֶךְוַתֵּלֶךְותלך וַתֵּ֔תַעוַתֵּתַעותתע בְּמִדְבַּ֖רבְּמִדְבַּרבמדבר בְּאֵ֥רבְּאֵרבאר שָֽׁבַעשָׁבַעשבע׃׃׃ 21:15 וַיִּכְל֥וּוַיִּכְלוּויכלו הַמַּ֖יִםהַמַּיִםהמים מִןמִןמן־־־הַחֵ֑מֶתהַחֵמֶתהחמת וַתַּשְׁלֵ֣ךְוַתַּשְׁלֵךְותשלך אֶתאֶתאת־־־הַיֶּ֔לֶדהַיֶּלֶדהילד תַּ֖חַתתַּחַתתחת אַחַ֥דאַחַדאחד הַשִּׂיחִֽםהַשִּׂיחִםהשיחם׃׃׃ 21:16 וַתֵּלֶךְ֩וַתֵּלֶךְותלך וַתֵּ֨שֶׁבוַתֵּשֶׁבותשב לָ֜הּלָהּלה מִנֶּ֗גֶדמִנֶּגֶדמנגד הַרְחֵק֙הַרְחֵקהרחק כִּמְטַחֲוֵ֣יכִּמְטַחֲוֵיכמטחוי קֶ֔שֶׁתקֶשֶׁתקשת כִּ֣יכִּיכי אָֽמְרָ֔האָמְרָהאמרה אַלאַלאל־־־אֶרְאֶ֖האֶרְאֶהאראה בְּמ֣וֹתבְּמוֹתבמות הַיָּ֑לֶדהַיָּלֶדהילד וַתֵּ֣שֶׁבוַתֵּשֶׁבותשב מִנֶּ֔גֶדמִנֶּגֶדמנגד וַתִּשָּׂ֥אוַתִּשָּׂאותשא אֶתאֶתאת־־־קֹלָ֖הּקֹלָהּקלה וַתֵּֽבְךְּוַתֵּבְךְּותבך׃׃׃ 21:17 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע אֱלֹהִים֮אֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול הַנַּעַר֒הַנַּעַרהנער וַיִּקְרָא֩וַיִּקְרָאויקרא מַלְאַ֨ךְמַלְאַךְמלאך אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־הָגָר֙הָגָרהגר מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָ֖הּלָהּלה מַהמַהמה־־־לָּ֣ךְלָּךְלך הָגָ֑רהָגָרהגר אַלאַלאל־־־תִּ֣ירְאִ֔יתִּירְאִיתיראי כִּֽיכִּיכי־־־שָׁמַ֧עשָׁמַעשמע אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־ק֥וֹלקוֹלקול הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער בַּאֲשֶׁ֥רבַּאֲשֶׁרבאשר הוּאהוּאהוא־־־שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 21:18 ק֚וּמִיקוּמִיקומי שְׂאִ֣ישְׂאִישאי אֶתאֶתאת־־־הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער וְהַחֲזִ֥יקִיוְהַחֲזִיקִיוהחזיקי אֶתאֶתאת־־־יָדֵ֖ךְיָדֵךְידך בּ֑וֹבּוֹבו כִּֽיכִּיכי־־־לְג֥וֹילְגוֹילגוי גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול אֲשִׂימֶֽנּוּאֲשִׂימֶנּוּאשימנו׃׃׃ 21:19 וַיִּפְקַ֤חוַיִּפְקַחויפקח אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־עֵינֶ֔יהָעֵינֶיהָעיניה וַתֵּ֖רֶאוַתֵּרֶאותרא בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר מָ֑יִםמָיִםמים וַתֵּ֜לֶךְוַתֵּלֶךְותלך וַתְּמַלֵּ֤אוַתְּמַלֵּאותמלא אֶתאֶתאת־־־הַחֵ֙מֶת֙הַחֵמֶתהחמת מַ֔יִםמַיִםמים וַתַּ֖שְׁקְוַתַּשְׁקְותשק אֶתאֶתאת־־־הַנָּֽעַרהַנָּעַרהנער׃׃׃ 21:20 וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער וַיִּגְדָּ֑לוַיִּגְדָּלויגדל וַיֵּ֙שֶׁב֙וַיֵּשֶׁבוישב בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי רֹבֶ֥הרֹבֶהרבה קַשָּֽׁתקַשָּׁתקשת׃׃׃ 21:21 וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּמִדְבַּ֣רבְּמִדְבַּרבמדבר פָּארָ֑ןפָּארָןפארן וַתִּֽקַּֽחוַתִּקַּחותקח־־־ל֥וֹלוֹלו אִמּ֛וֹאִמּוֹאמו אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ פפפ
21:22 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔ואהַהִואההוא וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִימֶ֗לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וּפִיכֹל֙וּפִיכֹלופיכל שַׂרשַׂרשר־־־צְבָא֔וֹצְבָאוֹצבאו אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים עִמְּךָ֔עִמְּךָעמך בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֖האַתָּהאתה עֹשֶֽׂהעֹשֶׂהעשה׃׃׃ 21:23 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הִשָּׁ֨בְעָההִשָּׁבְעָההשבעה לִּ֤ילִּילי בֵֽאלֹהִים֙בֵאלֹהִיםבאלהים הֵ֔נָּההֵנָּההנה אִםאִםאם־־־תִּשְׁקֹ֣רתִּשְׁקֹרתשקר לִ֔ילִילי וּלְנִינִ֖יוּלְנִינִיולניני וּלְנֶכְדִּ֑יוּלְנֶכְדִּיולנכדי כַּחֶ֜סֶדכַּחֶסֶדכחסד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֤יתִיעָשִׂיתִיעשיתי עִמְּךָ֙עִמְּךָעמך תַּעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה עִמָּדִ֔יעִמָּדִיעמדי וְעִםוְעִםועם־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־גַּ֥רְתָּהגַּרְתָּהגרתה בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 21:24 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי אִשָּׁבֵֽעַאִשָּׁבֵעַאשבע׃׃׃ 21:25 וְהוֹכִ֥חַוְהוֹכִחַוהוכח אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־אֲבִימֶ֑לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך עַלעַלעל־־־אֹדוֹת֙אֹדוֹתאדות בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר גָּזְל֖וּגָּזְלוּגזלו עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי אֲבִימֶֽלֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך׃׃׃ 21:26 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִימֶ֔לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי מִ֥ימִימי עָשָׂ֖העָשָׂהעשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְגַםוְגַםוגם־־־אַתָּ֞האַתָּהאתה לֹאלֹאלא־־־הִגַּ֣דְתָּהִגַּדְתָּהגדת לִּ֗ילִּילי וְגַ֧םוְגַםוגם אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי לֹ֥אלֹאלא שָׁמַ֖עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 21:27 וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם צֹ֣אןצֹאןצאן וּבָקָ֔רוּבָקָרובקר וַיִּתֵּ֖ןוַיִּתֵּןויתן לַאֲבִימֶ֑לֶךְלַאֲבִימֶלֶךְלאבימלך וַיִּכְרְת֥וּוַיִּכְרְתוּויכרתו שְׁנֵיהֶ֖םשְׁנֵיהֶםשניהם בְּרִֽיתבְּרִיתברית׃׃׃ 21:28 וַיַּצֵּ֣בוַיַּצֵּבויצב אַבְרָהָ֗םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֛בַעשֶׁבַעשבע כִּבְשֹׂ֥תכִּבְשֹׂתכבשת הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן לְבַדְּהֶֽןלְבַדְּהֶןלבדהן׃׃׃ 21:29 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִימֶ֖לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם מָ֣המָהמה הֵ֗נָּההֵנָּההנה שֶׁ֤בַעשֶׁבַעשבע כְּבָשֹׂת֙כְּבָשֹׂתכבשת הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִצַּ֖בְתָּהִצַּבְתָּהצבת לְבַדָּֽנָהלְבַדָּנָהלבדנה׃׃׃ 21:30 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כִּ֚יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע כְּבָשֹׂ֔תכְּבָשֹׂתכבשת תִּקַּ֖חתִּקַּחתקח מִיָּדִ֑ימִיָּדִימידי בַּעֲבוּר֙בַּעֲבוּרבעבור תִּֽהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־לִּ֣ילִּילי לְעֵדָ֔הלְעֵדָהלעדה כִּ֥יכִּיכי חָפַ֖רְתִּיחָפַרְתִּיחפרתי אֶתאֶתאת־־־הַבְּאֵ֥רהַבְּאֵרהבאר הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 21:31 עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן קָרָ֛אקָרָאקרא לַמָּק֥וֹםלַמָּקוֹםלמקום הַה֖וּאהַהוּאההוא בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר שָׁ֑בַעשָׁבַעשבע כִּ֛יכִּיכי שָׁ֥םשָׁםשם נִשְׁבְּע֖וּנִשְׁבְּעוּנשבעו שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 21:32 וַיִּכְרְת֥וּוַיִּכְרְתוּויכרתו בְרִ֖יתבְרִיתברית בִּבְאֵ֣רבִּבְאֵרבבאר שָׁ֑בַעשָׁבַעשבע וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם אֲבִימֶ֗לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וּפִיכֹל֙וּפִיכֹלופיכל שַׂרשַׂרשר־־־צְבָא֔וֹצְבָאוֹצבאו וַיָּשֻׁ֖בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 21:33 וַיִּטַּ֥עוַיִּטַּעויטע אֶ֖שֶׁלאֶשֶׁלאשל בִּבְאֵ֣רבִּבְאֵרבבאר שָׁ֑בַעשָׁבַעשבע וַיִּ֨קְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־שָׁ֔םשָׁםשם בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵ֥לאֵלאל עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 21:34 וַיָּ֧גָרוַיָּגָרויגר אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים יָמִ֥יםיָמִיםימים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain