Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 25

25:1 וַיֹּ֧סֶףוַיֹּסֶףויסף אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה וּשְׁמָ֥הּוּשְׁמָהּושמה קְטוּרָֽהקְטוּרָהקטורה׃׃׃ 25:2 וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֗וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־זִמְרָן֙זִמְרָןזמרן וְאֶתוְאֶתואת־־־יָקְשָׁ֔ןיָקְשָׁןיקשן וְאֶתוְאֶתואת־־־מְדָ֖ןמְדָןמדן וְאֶתוְאֶתואת־־־מִדְיָ֑ןמִדְיָןמדין וְאֶתוְאֶתואת־־־יִשְׁבָּ֖קיִשְׁבָּקישבק וְאֶתוְאֶתואת־־־שֽׁוּחַשׁוּחַשוח׃׃׃ 25:3 וְיָקְשָׁ֣ןוְיָקְשָׁןויקשן יָלַ֔דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־שְׁבָ֖אשְׁבָאשבא וְאֶתוְאֶתואת־־־דְּדָ֑ןדְּדָןדדן וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני דְדָ֔ןדְדָןדדן הָי֛וּהָיוּהיו אַשּׁוּרִ֥םאַשּׁוּרִםאשורם וּלְטוּשִׁ֖יםוּלְטוּשִׁיםולטושים וּלְאֻמִּֽיםוּלְאֻמִּיםולאמים׃׃׃ 25:4 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני מִדְיָ֗ןמִדְיָןמדין עֵיפָ֤העֵיפָהעיפה וָעֵ֙פֶר֙וָעֵפֶרועפר וַחֲנֹ֔ךְוַחֲנֹךְוחנך וַאֲבִידָ֖עוַאֲבִידָעואבידע וְאֶלְדָּעָ֑הוְאֶלְדָּעָהואלדעה כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני קְטוּרָֽהקְטוּרָהקטורה׃׃׃ 25:5 וַיִּתֵּ֧ןוַיִּתֵּןויתן אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֖וֹלוֹלו לְיִצְחָֽקלְיִצְחָקליצחק׃׃׃ 25:6 וְלִבְנֵ֤יוְלִבְנֵיולבני הַפִּֽילַגְשִׁים֙הַפִּילַגְשִׁיםהפילגשים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְאַבְרָהָ֔םלְאַבְרָהָםלאברהם נָתַ֥ןנָתַןנתן אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם מַתָּנֹ֑תמַתָּנֹתמתנת וַֽיְשַׁלְּחֵ֞םוַיְשַׁלְּחֵםוישלחם מֵעַ֨למֵעַלמעל יִצְחָ֤קיִצְחָקיצחק בְּנוֹ֙בְּנוֹבנו בְּעוֹדֶ֣נּוּבְּעוֹדֶנּוּבעודנו חַ֔יחַיחי קֵ֖דְמָהקֵדְמָהקדמה אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ קֶֽדֶםקֶדֶםקדם׃׃׃ 25:7 וְאֵ֗לֶּהוְאֵלֶּהואלה יְמֵ֛ייְמֵיימי שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־חַיֵּ֥יחַיֵּיחיי אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חָ֑יחָיחי מְאַ֥תמְאַתמאת שָׁנָ֛השָׁנָהשנה וְשִׁבְעִ֥יםוְשִׁבְעִיםושבעים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וְחָמֵ֥שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 25:8 וַיִּגְוַ֨עוַיִּגְוַעויגוע וַיָּ֧מָתוַיָּמָתוימת אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם בְּשֵׂיבָ֥הבְּשֵׂיבָהבשיבה טוֹבָ֖הטוֹבָהטובה זָקֵ֣ןזָקֵןזקן וְשָׂבֵ֑עַוְשָׂבֵעַושבע וַיֵּאָ֖סֶףוַיֵּאָסֶףויאסף אֶלאֶלאל־־־עַמָּֽיועַמָּיועמיו׃׃׃ 25:9 וַיִּקְבְּר֨וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֜וֹאֹתוֹאתו יִצְחָ֤קיִצְחָקיצחק וְיִשְׁמָעֵאל֙וְיִשְׁמָעֵאלוישמעאל בָּנָ֔יובָּנָיובניו אֶלאֶלאל־־־מְעָרַ֖תמְעָרַתמערת הַמַּכְפֵּלָ֑ההַמַּכְפֵּלָההמכפלה אֶלאֶלאל־־־שְׂדֵ֞השְׂדֵהשדה עֶפְרֹ֤ןעֶפְרֹןעפרן בֶּןבֶּןבן־־־צֹ֙חַר֙צֹחַרצחר הַֽחִתִּ֔יהַחִתִּיהחתי אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני מַמְרֵֽאמַמְרֵאממרא׃׃׃ 25:10 הַשָּׂדֶ֛ההַשָּׂדֶההשדה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־קָנָ֥הקָנָהקנה אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חֵ֑תחֵתחת שָׁ֛מָּהשָׁמָּהשמה קֻבַּ֥רקֻבַּרקבר אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם וְשָׂרָ֥הוְשָׂרָהושרה אִשְׁתּֽוֹאִשְׁתּוֹאשתו׃׃׃ 25:11 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי מ֣וֹתמוֹתמות אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם וַיְבָ֥רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־יִצְחָ֣קיִצְחָקיצחק בְּנ֑וֹבְּנוֹבנו וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק עִםעִםעם־־־בְּאֵ֥רבְּאֵרבאר לַחַ֖ילַחַילחי רֹאִֽירֹאִיראי׃׃׃ ססס 25:12 וְאֵ֛לֶּהוְאֵלֶּהואלה תֹּלְדֹ֥תתֹּלְדֹתתלדת יִשְׁמָעֵ֖אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָלְדָ֜היָלְדָהילדה הָגָ֧רהָגָרהגר הַמִּצְרִ֛יתהַמִּצְרִיתהמצרית שִׁפְחַ֥תשִׁפְחַתשפחת שָׂרָ֖השָׂרָהשרה לְאַבְרָהָֽםלְאַבְרָהָםלאברהם׃׃׃ 25:13 וְאֵ֗לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמוֹת֙שְׁמוֹתשמות בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׁמָעֵ֔אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בִּשְׁמֹתָ֖םבִּשְׁמֹתָםבשמתם לְתוֹלְדֹתָ֑םלְתוֹלְדֹתָםלתולדתם בְּכֹ֤רבְּכֹרבכר יִשְׁמָעֵאל֙יִשְׁמָעֵאלישמעאל נְבָיֹ֔תנְבָיֹתנבית וְקֵדָ֥רוְקֵדָרוקדר וְאַדְבְּאֵ֖לוְאַדְבְּאֵלואדבאל וּמִבְשָֽׂםוּמִבְשָׂםומבשם׃׃׃ 25:14 וּמִשְׁמָ֥עוּמִשְׁמָעומשמע וְדוּמָ֖הוְדוּמָהודומה וּמַשָּֽׂאוּמַשָּׂאומשא׃׃׃ 25:15 חֲדַ֣דחֲדַדחדד וְתֵימָ֔אוְתֵימָאותימא יְט֥וּריְטוּריטור נָפִ֖ישׁנָפִישׁנפיש וָקֵֽדְמָהוָקֵדְמָהוקדמה׃׃׃ 25:16 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה הֵ֞םהֵםהם בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׁמָעֵאל֙יִשְׁמָעֵאלישמעאל וְאֵ֣לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמֹתָ֔םשְׁמֹתָםשמתם בְּחַצְרֵיהֶ֖םבְּחַצְרֵיהֶםבחצריהם וּבְטִֽירֹתָ֑םוּבְטִירֹתָםובטירתם שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר נְשִׂיאִ֖םנְשִׂיאִםנשיאם לְאֻמֹּתָֽםלְאֻמֹּתָםלאמתם׃׃׃ 25:17 וְאֵ֗לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁנֵי֙שְׁנֵישני חַיֵּ֣יחַיֵּיחיי יִשְׁמָעֵ֔אליִשְׁמָעֵאלישמעאל מְאַ֥תמְאַתמאת שָׁנָ֛השָׁנָהשנה וּשְׁלֹשִׁ֥יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וְשֶׁ֣בַעוְשֶׁבַעושבע שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים וַיִּגְוַ֣עוַיִּגְוַעויגוע וַיָּ֔מָתוַיָּמָתוימת וַיֵּאָ֖סֶףוַיֵּאָסֶףויאסף אֶלאֶלאל־־־עַמָּֽיועַמָּיועמיו׃׃׃ 25:18 וַיִּשְׁכְּנ֨וּוַיִּשְׁכְּנוּוישכנו מֵֽחֲוִילָ֜המֵחֲוִילָהמחוילה עַדעַדעד־־־שׁ֗וּרשׁוּרשור אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים בֹּאֲכָ֖הבֹּאֲכָהבאכה אַשּׁ֑וּרָהאַשּׁוּרָהאשורה עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו נָפָֽלנָפָלנפל׃׃׃ פפפ
25:19 וְאֵ֛לֶּהוְאֵלֶּהואלה תּוֹלְדֹ֥תתּוֹלְדֹתתולדת יִצְחָ֖קיִצְחָקיצחק בֶּןבֶּןבן־־־אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יִצְחָֽקיִצְחָקיצחק׃׃׃ 25:20 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי יִצְחָק֙יִצְחָקיצחק בֶּןבֶּןבן־־־אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה בְּקַחְתּ֣וֹבְּקַחְתּוֹבקחתו אֶתאֶתאת־־־רִבְקָ֗הרִבְקָהרבקה בַּתבַּתבת־־־בְּתוּאֵל֙בְּתוּאֵלבתואל הָֽאֲרַמִּ֔יהָאֲרַמִּיהארמי מִפַּדַּ֖ןמִפַּדַּןמפדן אֲרָ֑םאֲרָםארם אֲח֛וֹתאֲחוֹתאחות לָבָ֥ןלָבָןלבן הָאֲרַמִּ֖יהָאֲרַמִּיהארמי ל֥וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 25:21 וַיֶּעְתַּ֨רוַיֶּעְתַּרויעתר יִצְחָ֤קיִצְחָקיצחק לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה לְנֹ֣כַחלְנֹכַחלנכח אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו כִּ֥יכִּיכי עֲקָרָ֖העֲקָרָהעקרה הִ֑ואהִואהוא וַיֵּעָ֤תֶרוַיֵּעָתֶרויעתר לוֹ֙לוֹלו יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַתַּ֖הַרוַתַּהַרותהר רִבְקָ֥הרִבְקָהרבקה אִשְׁתּֽוֹאִשְׁתּוֹאשתו׃׃׃ 25:22 וַיִּתְרֹֽצֲצ֤וּוַיִּתְרֹצֲצוּויתרצצו הַבָּנִים֙הַבָּנִיםהבנים בְּקִרְבָּ֔הּבְּקִרְבָּהּבקרבה וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אִםאִםאם־־־כֵּ֔ןכֵּןכן לָ֥מָּהלָמָּהלמה זֶּ֖הזֶּהזה אָנֹ֑כִיאָנֹכִיאנכי וַתֵּ֖לֶךְוַתֵּלֶךְותלך לִדְרֹ֥שׁלִדְרֹשׁלדרש אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 25:23 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה לָ֗הּלָהּלה שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני [גֹיִים כ][גֹיִים כ][גיים כ] (גוֹיִם֙ ק)(גוֹיִם ק)(גוים ק) בְּבִטְנֵ֔ךְבְּבִטְנֵךְבבטנך וּשְׁנֵ֣יוּשְׁנֵיושני לְאֻמִּ֔יםלְאֻמִּיםלאמים מִמֵּעַ֖יִךְמִמֵּעַיִךְממעיך יִפָּרֵ֑דוּיִפָּרֵדוּיפרדו וּלְאֹם֙וּלְאֹםולאם מִלְאֹ֣םמִלְאֹםמלאם יֶֽאֱמָ֔ץיֶאֱמָץיאמץ וְרַ֖בוְרַבורב יַעֲבֹ֥דיַעֲבֹדיעבד צָעִֽירצָעִירצעיר׃׃׃ 25:24 וַיִּמְלְא֥וּוַיִּמְלְאוּוימלאו יָמֶ֖יהָיָמֶיהָימיה לָלֶ֑דֶתלָלֶדֶתללדת וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה תוֹמִ֖םתוֹמִםתומם בְּבִטְנָֽהּבְּבִטְנָהּבבטנה׃׃׃ 25:25 וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא הָרִאשׁוֹן֙הָרִאשׁוֹןהראשון אַדְמוֹנִ֔יאַדְמוֹנִיאדמוני כֻּלּ֖וֹכֻּלּוֹכלו כְּאַדֶּ֣רֶתכְּאַדֶּרֶתכאדרת שֵׂעָ֑רשֵׂעָרשער וַיִּקְרְא֥וּוַיִּקְרְאוּויקראו שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו עֵשָֽׂועֵשָׂועשו׃׃׃ 25:26 וְאַֽחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֞ןכֵןכן יָצָ֣איָצָאיצא אָחִ֗יואָחִיואחיו וְיָד֤וֹוְיָדוֹוידו אֹחֶ֙זֶת֙אֹחֶזֶתאחזת בַּעֲקֵ֣בבַּעֲקֵבבעקב עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְיִצְחָ֛קוְיִצְחָקויצחק בֶּןבֶּןבן־־־שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בְּלֶ֥דֶתבְּלֶדֶתבלדת אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 25:27 וַֽיִּגְדְּלוּ֙וַיִּגְדְּלוּויגדלו הַנְּעָרִ֔יםהַנְּעָרִיםהנערים וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי עֵשָׂ֗ועֵשָׂועשו אִ֛ישׁאִישׁאיש יֹדֵ֥עַיֹדֵעַידע צַ֖יִדצַיִדציד אִ֣ישׁאִישׁאיש שָׂדֶ֑השָׂדֶהשדה וְיַעֲקֹב֙וְיַעֲקֹבויעקב אִ֣ישׁאִישׁאיש תָּ֔םתָּםתם יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב אֹהָלִֽיםאֹהָלִיםאהלים׃׃׃ 25:28 וַיֶּאֱהַ֥בוַיֶּאֱהַבויאהב יִצְחָ֛קיִצְחָקיצחק אֶתאֶתאת־־־עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו כִּיכִּיכי־־־צַ֣יִדצַיִדציד בְּפִ֑יובְּפִיובפיו וְרִבְקָ֖הוְרִבְקָהורבקה אֹהֶ֥בֶתאֹהֶבֶתאהבת אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 25:29 וַיָּ֥זֶדוַיָּזֶדויזד יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב נָזִ֑ידנָזִידנזיד וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא עֵשָׂ֛ועֵשָׂועשו מִןמִןמן־־־הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה וְה֥וּאוְהוּאוהוא עָיֵֽףעָיֵףעיף׃׃׃ 25:30 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֵשָׂ֜ועֵשָׂועשו אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב הַלְעִיטֵ֤נִיהַלְעִיטֵנִיהלעיטני נָא֙נָאנא מִןמִןמן־־־הָאָדֹ֤םהָאָדֹםהאדם הָאָדֹם֙הָאָדֹםהאדם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּ֥יכִּיכי עָיֵ֖ףעָיֵףעיף אָנֹ֑כִיאָנֹכִיאנכי עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן קָרָֽאקָרָאקרא־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו אֱדֽוֹםאֱדוֹםאדום׃׃׃ 25:31 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב מִכְרָ֥המִכְרָהמכרה כַיּ֛וֹםכַיּוֹםכיום אֶתאֶתאת־־־בְּכֹֽרָתְךָ֖בְּכֹרָתְךָבכרתך לִֽילִילי׃׃׃ 25:32 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי הוֹלֵ֖ךְהוֹלֵךְהולך לָמ֑וּתלָמוּתלמות וְלָמָּהוְלָמָּהולמה־־־זֶּ֥הזֶּהזה לִ֖ילִילי בְּכֹרָֽהבְּכֹרָהבכרה׃׃׃ 25:33 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב הִשָּׁ֤בְעָההִשָּׁבְעָההשבעה לִּי֙לִּילי כַּיּ֔וֹםכַּיּוֹםכיום וַיִּשָּׁבַ֖עוַיִּשָּׁבַעוישבע ל֑וֹלוֹלו וַיִּמְכֹּ֥רוַיִּמְכֹּרוימכר אֶתאֶתאת־־־בְּכֹרָת֖וֹבְּכֹרָתוֹבכרתו לְיַעֲקֹֽבלְיַעֲקֹבליעקב׃׃׃ 25:34 וְיַעֲקֹ֞בוְיַעֲקֹבויעקב נָתַ֣ןנָתַןנתן לְעֵשָׂ֗ולְעֵשָׂולעשו לֶ֚חֶםלֶחֶםלחם וּנְזִ֣ידוּנְזִידונזיד עֲדָשִׁ֔יםעֲדָשִׁיםעדשים וַיֹּ֣אכַלוַיֹּאכַלויאכל וַיֵּ֔שְׁתְּוַיֵּשְׁתְּוישת וַיָּ֖קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּלַ֑ךְוַיֵּלַךְוילך וַיִּ֥בֶזוַיִּבֶזויבז עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו אֶתאֶתאת־־־הַבְּכֹרָֽההַבְּכֹרָההבכרה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain