Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 33

33:1 וַיִּשָּׂ֨אוַיִּשָּׂאוישא יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב עֵינָ֗יועֵינָיועיניו וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה עֵשָׂ֣ועֵשָׂועשו בָּ֔אבָּאבא וְעִמּ֕וֹוְעִמּוֹועמו אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיַּ֣חַץוַיַּחַץויחץ אֶתאֶתאת־־־הַיְלָדִ֗יםהַיְלָדִיםהילדים עַלעַלעל־־־לֵאָה֙לֵאָהלאה וְעַלוְעַלועל־־־רָחֵ֔לרָחֵלרחל וְעַ֖לוְעַלועל שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי הַשְּׁפָחֽוֹתהַשְּׁפָחוֹתהשפחות׃׃׃ 33:2 וַיָּ֧שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־הַשְּׁפָח֛וֹתהַשְּׁפָחוֹתהשפחות וְאֶתוְאֶתואת־־־יַלְדֵיהֶ֖ןיַלְדֵיהֶןילדיהן רִֽאשֹׁנָ֑הרִאשֹׁנָהראשנה וְאֶתוְאֶתואת־־־לֵאָ֤הלֵאָהלאה וִֽילָדֶ֙יהָ֙וִילָדֶיהָוילדיה אַחֲרֹנִ֔יםאַחֲרֹנִיםאחרנים וְאֶתוְאֶתואת־־־רָחֵ֥לרָחֵלרחל וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף אַחֲרֹנִֽיםאַחֲרֹנִיםאחרנים׃׃׃ 33:3 וְה֖וּאוְהוּאוהוא עָבַ֣רעָבַרעבר לִפְנֵיהֶ֑םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַיִּשְׁתַּ֤חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו אַ֙רְצָה֙אַרְצָהארצה שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִ֔יםפְּעָמִיםפעמים עַדעַדעד־־־גִּשְׁתּ֖וֹגִּשְׁתּוֹגשתו עַדעַדעד־־־אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 33:4 וַיָּ֨רָץוַיָּרָץוירץ עֵשָׂ֤ועֵשָׂועשו לִקְרָאתוֹ֙לִקְרָאתוֹלקראתו וַֽיְחַבְּקֵ֔הוּוַיְחַבְּקֵהוּויחבקהו וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל עַלעַלעל־־־צַוָּארָ֖וצַוָּארָוצוארו וַׄיִּׄשָּׁׄקֵ֑ׄהׄוּׄוַׄיִּׄשָּׁׄקֵׄהׄוּׄוישקהו וַיִּבְכּֽוּוַיִּבְכּוּויבכו׃׃׃ 33:5 וַיִּשָּׂ֣אוַיִּשָּׂאוישא אֶתאֶתאת־־־עֵינָ֗יועֵינָיועיניו וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־הַנָּשִׁים֙הַנָּשִׁיםהנשים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיְלָדִ֔יםהַיְלָדִיםהילדים וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִימִימי־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה לָּ֑ךְלָּךְלך וַיֹּאמַ֕רוַיֹּאמַרויאמר הַיְלָדִ֕יםהַיְלָדִיםהילדים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חָנַ֥ןחָנַןחנן אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־עַבְדֶּֽךָעַבְדֶּךָעבדך׃׃׃ 33:6 וַתִּגַּ֧שְׁןָוַתִּגַּשְׁןָותגשן הַשְּׁפָח֛וֹתהַשְּׁפָחוֹתהשפחות הֵ֥נָּההֵנָּההנה וְיַלְדֵיהֶ֖ןוְיַלְדֵיהֶןוילדיהן וַתִּֽשְׁתַּחֲוֶֽיןָוַתִּשְׁתַּחֲוֶיןָותשתחוין׃׃׃ 33:7 וַתִּגַּ֧שׁוַתִּגַּשׁותגש גַּםגַּםגם־־־לֵאָ֛הלֵאָהלאה וִילָדֶ֖יהָוִילָדֶיהָוילדיה וַיִּֽשְׁתַּחֲו֑וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו וְאַחַ֗רוְאַחַרואחר נִגַּ֥שׁנִגַּשׁנגש יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף וְרָחֵ֖לוְרָחֵלורחל וַיִּֽשְׁתַּחֲוֽוּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו׃׃׃ 33:8 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֥ימִימי לְךָ֛לְךָלך כָּלכָּלכל־־־הַמַּחֲנֶ֥ההַמַּחֲנֶההמחנה הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר פָּגָ֑שְׁתִּיפָּגָשְׁתִּיפגשתי וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִמְצֹאלִמְצֹאלמצא־־־חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 33:9 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו יֶשׁיֶשׁיש־־־לִ֣ילִילי רָ֑ברָברב אָחִ֕יאָחִיאחי יְהִ֥ייְהִייהי לְךָ֖לְךָלך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 33:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב אַלאַלאל־־־נָא֙נָאנא אִםאִםאם־־־נָ֨אנָאנא מָצָ֤אתִימָצָאתִימצאתי חֵן֙חֵןחן בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וְלָקַחְתָּ֥וְלָקַחְתָּולקחת מִנְחָתִ֖ימִנְחָתִימנחתי מִיָּדִ֑ימִיָּדִימידי כִּ֣יכִּיכי עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי פָנֶ֗יךָפָנֶיךָפניך כִּרְאֹ֛תכִּרְאֹתכראת פְּנֵ֥יפְּנֵיפני אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וַתִּרְצֵֽנִיוַתִּרְצֵנִיותרצני׃׃׃ 33:11 קַחקַחקח־־־נָ֤אנָאנא אֶתאֶתאת־־־בִּרְכָתִי֙בִּרְכָתִיברכתי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֻבָ֣אתהֻבָאתהבאת לָ֔ךְלָךְלך כִּֽיכִּיכי־־־חַנַּ֥נִיחַנַּנִיחנני אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וְכִ֣יוְכִיוכי יֶשׁיֶשׁיש־־־לִילִילי־־־כֹ֑לכֹלכל וַיִּפְצַרוַיִּפְצַרויפצר־־־בּ֖וֹבּוֹבו וַיִּקָּֽחוַיִּקָּחויקח׃׃׃ 33:12 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נִסְעָ֣הנִסְעָהנסעה וְנֵלֵ֑כָהוְנֵלֵכָהונלכה וְאֵלְכָ֖הוְאֵלְכָהואלכה לְנֶגְדֶּֽךָלְנֶגְדֶּךָלנגדך׃׃׃ 33:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו אֲדֹנִ֤יאֲדֹנִיאדני יֹדֵ֙עַ֙יֹדֵעַידע כִּֽיכִּיכי־־־הַיְלָדִ֣יםהַיְלָדִיםהילדים רַכִּ֔יםרַכִּיםרכים וְהַצֹּ֥אןוְהַצֹּאןוהצאן וְהַבָּקָ֖רוְהַבָּקָרוהבקר עָל֣וֹתעָלוֹתעלות עָלָ֑יעָלָיעלי וּדְפָקוּם֙וּדְפָקוּםודפקום י֣וֹםיוֹםיום אֶחָ֔דאֶחָדאחד וָמֵ֖תוּוָמֵתוּומתו כָּלכָּלכל־־־הַצֹּֽאןהַצֹּאןהצאן׃׃׃ 33:14 יַעֲבָריַעֲבָריעבר־־־נָ֥אנָאנא אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו וַאֲנִ֞יוַאֲנִיואני אֶֽתְנָהֲלָ֣האֶתְנָהֲלָהאתנהלה לְאִטִּ֗ילְאִטִּילאטי לְרֶ֨גֶללְרֶגֶללרגל הַמְּלָאכָ֤ההַמְּלָאכָההמלאכה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְפָנַי֙לְפָנַילפני וּלְרֶ֣גֶלוּלְרֶגֶלולרגל הַיְלָדִ֔יםהַיְלָדִיםהילדים עַ֛דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָבֹ֥אאָבֹאאבא אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני שֵׂעִֽירָהשֵׂעִירָהשעירה׃׃׃ 33:15 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו אַצִּֽיגָהאַצִּיגָהאציגה־־־נָּ֣אנָּאנא עִמְּךָ֔עִמְּךָעמך מִןמִןמן־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתִּ֑יאִתִּיאתי וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לָ֣מָּהלָמָּהלמה זֶּ֔הזֶּהזה אֶמְצָאאֶמְצָאאמצא־־־חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 33:16 וַיָּשָׁב֩וַיָּשָׁבוישב בַּיּ֨וֹםבַּיּוֹםביום הַה֥וּאהַהוּאההוא עֵשָׂ֛ועֵשָׂועשו לְדַרְכּ֖וֹלְדַרְכּוֹלדרכו שֵׂעִֽירָהשֵׂעִירָהשעירה׃׃׃ 33:17 וְיַעֲקֹב֙וְיַעֲקֹבויעקב נָסַ֣ענָסַענסע סֻכֹּ֔תָהסֻכֹּתָהסכתה וַיִּ֥בֶןוַיִּבֶןויבן ל֖וֹלוֹלו בָּ֑יִתבָּיִתבית וּלְמִקְנֵ֙הוּ֙וּלְמִקְנֵהוּולמקנהו עָשָׂ֣העָשָׂהעשה סֻכֹּ֔תסֻכֹּתסכת עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן קָרָ֥אקָרָאקרא שֵׁםשֵׁםשם־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום סֻכּֽוֹתסֻכּוֹתסכות׃׃׃ ססס 33:18 וַיָּבֹא֩וַיָּבֹאויבא יַעֲקֹ֨ביַעֲקֹביעקב שָׁלֵ֜םשָׁלֵםשלם עִ֣ירעִירעיר שְׁכֶ֗םשְׁכֶםשכם אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען בְּבֹא֖וֹבְּבֹאוֹבבאו מִפַּדַּ֣ןמִפַּדַּןמפדן אֲרָ֑םאֲרָםארם וַיִּ֖חַןוַיִּחַןויחן אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 33:19 וַיִּ֜קֶןוַיִּקֶןויקן אֶתאֶתאת־־־חֶלְקַ֣תחֶלְקַתחלקת הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָֽטָהנָטָהנטה־־־שָׁם֙שָׁםשם אָהֳל֔וֹאָהֳלוֹאהלו מִיַּ֥דמִיַּדמיד בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־חֲמ֖וֹרחֲמוֹרחמור אֲבִ֣יאֲבִיאבי שְׁכֶ֑םשְׁכֶםשכם בְּמֵאָ֖הבְּמֵאָהבמאה קְשִׂיטָֽהקְשִׂיטָהקשיטה׃׃׃ 33:20 וַיַּצֶּבוַיַּצֶּבויצב־־־שָׁ֖םשָׁםשם מִזְבֵּ֑חַמִזְבֵּחַמזבח וַיִּ֨קְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־ל֔וֹלוֹלו אֵ֖לאֵלאל אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain