Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 35

35:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב ק֛וּםקוּםקום עֲלֵ֥העֲלֵהעלה בֵֽיתבֵיתבית־־־אֵ֖לאֵלאל וְשֶׁבוְשֶׁבושב־־־שָׁ֑םשָׁםשם וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־שָׁ֣םשָׁםשם מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח לָאֵל֙לָאֵללאל הַנִּרְאֶ֣ההַנִּרְאֶההנראה אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך בְּבָרְחֲךָ֔בְּבָרְחֲךָבברחך מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני עֵשָׂ֥ועֵשָׂועשו אָחִֽיךָאָחִיךָאחיך׃׃׃ 35:2 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וְאֶ֖לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו הָסִ֜רוּהָסִרוּהסרו אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הַנֵּכָר֙הַנֵּכָרהנכר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּתֹכְכֶ֔םבְּתֹכְכֶםבתככם וְהִֽטַּהֲר֔וּוְהִטַּהֲרוּוהטהרו וְהַחֲלִ֖יפוּוְהַחֲלִיפוּוהחליפו שִׂמְלֹתֵיכֶֽםשִׂמְלֹתֵיכֶםשמלתיכם׃׃׃ 35:3 וְנָק֥וּמָהוְנָקוּמָהונקומה וְנַעֲלֶ֖הוְנַעֲלֶהונעלה בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֑לאֵלאל וְאֶֽעֱשֶׂהוְאֶעֱשֶׂהואעשה־־־שָּׁ֣םשָּׁםשם מִזְבֵּ֗חַמִזְבֵּחַמזבח לָאֵ֞ללָאֵללאל הָעֹנֶ֤ההָעֹנֶההענה אֹתִי֙אֹתִיאתי בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום צָֽרָתִ֔יצָרָתִיצרתי וַיְהִי֙וַיְהִיויהי עִמָּדִ֔יעִמָּדִיעמדי בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָלָֽכְתִּיהָלָכְתִּיהלכתי׃׃׃ 35:4 וַיִּתְּנ֣וּוַיִּתְּנוּויתנו אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הַנֵּכָר֙הַנֵּכָרהנכר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּיָדָ֔םבְּיָדָםבידם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנְּזָמִ֖יםהַנְּזָמִיםהנזמים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּאָזְנֵיהֶ֑םבְּאָזְנֵיהֶםבאזניהם וַיִּטְמֹ֤ןוַיִּטְמֹןויטמן אֹתָם֙אֹתָםאתם יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב תַּ֥חַתתַּחַתתחת הָאֵלָ֖ההָאֵלָההאלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עִםעִםעם־־־שְׁכֶֽםשְׁכֶםשכם׃׃׃ 35:5 וַיִּסָּ֑עוּוַיִּסָּעוּויסעו וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ חִתַּ֣תחִתַּתחתת אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים עַלעַלעל־־־הֶֽעָרִים֙הֶעָרִיםהערים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר סְבִיבֹ֣תֵיהֶ֔םסְבִיבֹתֵיהֶםסביבתיהם וְלֹ֣אוְלֹאולא רָֽדְפ֔וּרָדְפוּרדפו אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 35:6 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב ל֗וּזָהלוּזָהלוזה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען הִ֖ואהִואהוא בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֑לאֵלאל ה֖וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 35:7 וַיִּ֤בֶןוַיִּבֶןויבן שָׁם֙שָׁםשם מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא לַמָּק֔וֹםלַמָּקוֹםלמקום אֵ֖לאֵלאל בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֑לאֵלאל כִּ֣יכִּיכי שָׁ֗םשָׁםשם נִגְל֤וּנִגְלוּנגלו אֵלָיו֙אֵלָיואליו הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בְּבָרְח֖וֹבְּבָרְחוֹבברחו מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 35:8 וַתָּ֤מָתוַתָּמָתותמת דְּבֹרָה֙דְּבֹרָהדברה מֵינֶ֣קֶתמֵינֶקֶתמינקת רִבְקָ֔הרִבְקָהרבקה וַתִּקָּבֵ֛רוַתִּקָּבֵרותקבר מִתַּ֥חַתמִתַּחַתמתחת לְבֵֽיתלְבֵיתלבית־־־אֵ֖לאֵלאל תַּ֣חַתתַּחַתתחת הָֽאַלּ֑וֹןהָאַלּוֹןהאלון וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו אַלּ֥וֹןאַלּוֹןאלון בָּכֽוּתבָּכוּתבכות׃׃׃ פפפ
35:9 וַיֵּרָ֨אוַיֵּרָאוירא אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב ע֔וֹדעוֹדעוד בְּבֹא֖וֹבְּבֹאוֹבבאו מִפַּדַּ֣ןמִפַּדַּןמפדן אֲרָ֑םאֲרָםארם וַיְבָ֖רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 35:10 וַיֹּֽאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־ל֥וֹלוֹלו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב לֹֽאלֹאלא־־־יִקָּרֵא֩יִקָּרֵאיקרא שִׁמְךָ֨שִׁמְךָשמך ע֜וֹדעוֹדעוד יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה שְׁמֶ֔ךָשְׁמֶךָשמך וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 35:11 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר ל֨וֹלוֹלו אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים אֲנִ֨יאֲנִיאני אֵ֤לאֵלאל שַׁדַּי֙שַׁדַּישדי פְּרֵ֣הפְּרֵהפרה וּרְבֵ֔הוּרְבֵהורבה גּ֛וֹיגּוֹיגוי וּקְהַ֥לוּקְהַלוקהל גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה מִמֶּ֑ךָּמִמֶּךָּממך וּמְלָכִ֖יםוּמְלָכִיםומלכים מֵחֲלָצֶ֥יךָמֵחֲלָצֶיךָמחלציך יֵצֵֽאוּיֵצֵאוּיצאו׃׃׃ 35:12 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֛תִּינָתַתִּינתתי לְאַבְרָהָ֥םלְאַבְרָהָםלאברהם וּלְיִצְחָ֖קוּלְיִצְחָקוליצחק לְךָ֣לְךָלך אֶתְּנֶ֑נָּהאֶתְּנֶנָּהאתננה וּֽלְזַרְעֲךָ֥וּלְזַרְעֲךָולזרעך אַחֲרֶ֖יךָאַחֲרֶיךָאחריך אֶתֵּ֥ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 35:13 וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל מֵעָלָ֖יומֵעָלָיומעליו אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 35:14 וַיַּצֵּ֨בוַיַּצֵּבויצב יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב מַצֵּבָ֗המַצֵּבָהמצבה בַּמָּק֛וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו מַצֶּ֣בֶתמַצֶּבֶתמצבת אָ֑בֶןאָבֶןאבן וַיַּסֵּ֤ךְוַיַּסֵּךְויסך עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה נֶ֔סֶךְנֶסֶךְנסך וַיִּצֹ֥קוַיִּצֹקויצק עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה שָֽׁמֶןשָׁמֶןשמן׃׃׃ 35:15 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣םשֵׁםשם הַמָּק֗וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר אִתּ֥וֹאִתּוֹאתו שָׁ֛םשָׁםשם אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 35:16 וַיִּסְעוּ֙וַיִּסְעוּויסעו מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית אֵ֔לאֵלאל וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ע֥וֹדעוֹדעוד כִּבְרַתכִּבְרַתכברת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא אֶפְרָ֑תָהאֶפְרָתָהאפרתה וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד רָחֵ֖לרָחֵלרחל וַתְּקַ֥שׁוַתְּקַשׁותקש בְּלִדְתָּֽהּבְּלִדְתָּהּבלדתה׃׃׃ 35:17 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי בְהַקְשֹׁתָ֖הּבְהַקְשֹׁתָהּבהקשתה בְּלִדְתָּ֑הּבְּלִדְתָּהּבלדתה וַתֹּ֨אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָ֤הּלָהּלה הַמְיַלֶּ֙דֶת֙הַמְיַלֶּדֶתהמילדת אַלאַלאל־־־תִּ֣ירְאִ֔יתִּירְאִיתיראי כִּֽיכִּיכי־־־גַםגַםגם־־־זֶ֥הזֶהזה לָ֖ךְלָךְלך בֵּֽןבֵּןבן׃׃׃ 35:18 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי בְּצֵ֤אתבְּצֵאתבצאת נַפְשָׁהּ֙נַפְשָׁהּנפשה כִּ֣יכִּיכי מֵ֔תָהמֵתָהמתה וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו בֶּןבֶּןבן־־־אוֹנִ֑יאוֹנִיאוני וְאָבִ֖יווְאָבִיוואביו קָֽרָאקָרָאקרא־־־ל֥וֹלוֹלו בִנְיָמִֽיןבִנְיָמִיןבנימין׃׃׃ 35:19 וַתָּ֖מָתוַתָּמָתותמת רָחֵ֑לרָחֵלרחל וַתִּקָּבֵר֙וַתִּקָּבֵרותקבר בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אֶפְרָ֔תָהאֶפְרָתָהאפרתה הִ֖ואהִואהוא בֵּ֥יתבֵּיתבית לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 35:20 וַיַּצֵּ֧בוַיַּצֵּבויצב יַעֲקֹ֛ביַעֲקֹביעקב מַצֵּבָ֖המַצֵּבָהמצבה עַלעַלעל־־־קְבֻרָתָ֑הּקְבֻרָתָהּקברתה הִ֛ואהִואהוא מַצֶּ֥בֶתמַצֶּבֶתמצבת קְבֻֽרַתקְבֻרַתקברת־־־רָחֵ֖לרָחֵלרחל עַדעַדעד־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 35:21 וַיִּסַּ֖עוַיִּסַּעויסע יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֵּ֣טוַיֵּטויט אָֽהֳלֹ֔האָהֳלֹהאהלה מֵהָ֖לְאָהמֵהָלְאָהמהלאה לְמִגְדַּללְמִגְדַּללמגדל־־־עֵֽדֶרעֵדֶרעדר׃׃׃ 35:22 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּשְׁכֹּ֤ןבִּשְׁכֹּןבשכן יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ הַהִ֔ואהַהִואההוא וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך רְאוּבֵ֔ןרְאוּבֵןראובן וַיִּשְׁכַּ֕ב֙וַיִּשְׁכַּבוישכב אֶתאֶתאת־־־בִּלְהָ֖ה֙בִּלְהָהבלהה פִּילֶ֣גֶשׁפִּילֶגֶשׁפילגש אָבִ֑֔יואָבִיואביו וַיִּשְׁמַ֖עוַיִּשְׁמַעוישמע יִשְׂרָאֵֽ֑ליִשְׂרָאֵלישראל פפפ
וַיִּֽהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב שְׁנֵ֥יםשְׁנֵיםשנים עָשָֽׂרעָשָׂרעשר׃׃׃ 35:23 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני לֵאָ֔הלֵאָהלאה בְּכ֥וֹרבְּכוֹרבכור יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב רְאוּבֵ֑ןרְאוּבֵןראובן וְשִׁמְעוֹן֙וְשִׁמְעוֹןושמעון וְלֵוִ֣יוְלֵוִיולוי וִֽיהוּדָ֔הוִיהוּדָהויהודה וְיִשָּׂשכָ֖רוְיִשָּׂשכָרויששכר וּזְבוּלֻֽןוּזְבוּלֻןוזבולן׃׃׃ 35:24 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני רָחֵ֔לרָחֵלרחל יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף וּבִנְיָמִֽןוּבִנְיָמִןובנימן׃׃׃ 35:25 וּבְנֵ֤יוּבְנֵיובני בִלְהָה֙בִלְהָהבלהה שִׁפְחַ֣תשִׁפְחַתשפחת רָחֵ֔לרָחֵלרחל דָּ֖ןדָּןדן וְנַפְתָּלִֽיוְנַפְתָּלִיונפתלי׃׃׃ 35:26 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני זִלְפָּ֛הזִלְפָּהזלפה שִׁפְחַ֥תשִׁפְחַתשפחת לֵאָ֖הלֵאָהלאה גָּ֣דגָּדגד וְאָשֵׁ֑רוְאָשֵׁרואשר אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֻלַּדיֻלַּדילד־־־ל֖וֹלוֹלו בְּפַדַּ֥ןבְּפַדַּןבפדן אֲרָֽםאֲרָםארם׃׃׃ 35:27 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־יִצְחָ֣קיִצְחָקיצחק אָבִ֔יואָבִיואביו מַמְרֵ֖אמַמְרֵאממרא קִרְיַ֣תקִרְיַתקרית הָֽאַרְבַּ֑עהָאַרְבַּעהארבע הִ֣ואהִואהוא חֶבְר֔וֹןחֶבְרוֹןחברון אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־גָּֽרגָּרגר־־־שָׁ֥םשָׁםשם אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם וְיִצְחָֽקוְיִצְחָקויצחק׃׃׃ 35:28 וַיִּֽהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו יְמֵ֣ייְמֵיימי יִצְחָ֑קיִצְחָקיצחק מְאַ֥תמְאַתמאת שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וּשְׁמֹנִ֥יםוּשְׁמֹנִיםושמנים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 35:29 וַיִּגְוַ֨עוַיִּגְוַעויגוע יִצְחָ֤קיִצְחָקיצחק וַיָּ֙מָת֙וַיָּמָתוימת וַיֵּאָ֣סֶףוַיֵּאָסֶףויאסף אֶלאֶלאל־־־עַמָּ֔יועַמָּיועמיו זָקֵ֖ןזָקֵןזקן וּשְׂבַ֣עוּשְׂבַעושבע יָמִ֑יםיָמִיםימים וַיִּקְבְּר֣וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו עֵשָׂ֥ועֵשָׂועשו וְיַעֲקֹ֖בוְיַעֲקֹבויעקב בָּנָֽיובָּנָיובניו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain