Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 41

41:1 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי מִקֵּ֖ץמִקֵּץמקץ שְׁנָתַ֣יִםשְׁנָתַיִםשנתים יָמִ֑יםיָמִיםימים וּפַרְעֹ֣הוּפַרְעֹהופרעה חֹלֵ֔םחֹלֵםחלם וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה עֹמֵ֥דעֹמֵדעמד עַלעַלעל־־־הַיְאֹֽרהַיְאֹרהיאר׃׃׃ 41:2 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה מִןמִןמן־־־הַיְאֹ֗רהַיְאֹרהיאר עֹלֹת֙עֹלֹתעלת שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע פָּר֔וֹתפָּרוֹתפרות יְפ֥וֹתיְפוֹתיפות מַרְאֶ֖המַרְאֶהמראה וּבְרִיאֹ֣תוּבְרִיאֹתובריאת בָּשָׂ֑רבָּשָׂרבשר וַתִּרְעֶ֖ינָהוַתִּרְעֶינָהותרעינה בָּאָֽחוּבָּאָחוּבאחו׃׃׃ 41:3 וְהִנֵּ֞הוְהִנֵּהוהנה שֶׁ֧בַעשֶׁבַעשבע פָּר֣וֹתפָּרוֹתפרות אֲחֵר֗וֹתאֲחֵרוֹתאחרות עֹל֤וֹתעֹלוֹתעלות אַחֲרֵיהֶן֙אַחֲרֵיהֶןאחריהן מִןמִןמן־־־הַיְאֹ֔רהַיְאֹרהיאר רָע֥וֹתרָעוֹתרעות מַרְאֶ֖המַרְאֶהמראה וְדַקּ֣וֹתוְדַקּוֹתודקות בָּשָׂ֑רבָּשָׂרבשר וַֽתַּעֲמֹ֛דְנָהוַתַּעֲמֹדְנָהותעמדנה אֵ֥צֶלאֵצֶלאצל הַפָּר֖וֹתהַפָּרוֹתהפרות עַלעַלעל־־־שְׂפַ֥תשְׂפַתשפת הַיְאֹֽרהַיְאֹרהיאר׃׃׃ 41:4 וַתֹּאכַ֣לְנָהוַתֹּאכַלְנָהותאכלנה הַפָּר֗וֹתהַפָּרוֹתהפרות רָע֤וֹתרָעוֹתרעות הַמַּרְאֶה֙הַמַּרְאֶההמראה וְדַקֹּ֣תוְדַקֹּתודקת הַבָּשָׂ֔רהַבָּשָׂרהבשר אֵ֚תאֵתאת שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע הַפָּר֔וֹתהַפָּרוֹתהפרות יְפֹ֥תיְפֹתיפת הַמַּרְאֶ֖ההַמַּרְאֶההמראה וְהַבְּרִיאֹ֑תוְהַבְּרִיאֹתוהבריאת וַיִּיקַ֖ץוַיִּיקַץוייקץ פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 41:5 וַיִּישָׁ֕ןוַיִּישָׁןויישן וַֽיַּחֲלֹ֖םוַיַּחֲלֹםויחלם שֵׁנִ֑יתשֵׁנִיתשנית וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה ׀׀׀ שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שִׁבֳּלִ֗יםשִׁבֳּלִיםשבלים עֹל֛וֹתעֹלוֹתעלות בְּקָנֶ֥הבְּקָנֶהבקנה אֶחָ֖דאֶחָדאחד בְּרִיא֥וֹתבְּרִיאוֹתבריאות וְטֹבֽוֹתוְטֹבוֹתוטבות׃׃׃ 41:6 וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שִׁבֳּלִ֔יםשִׁבֳּלִיםשבלים דַּקּ֖וֹתדַּקּוֹתדקות וּשְׁדוּפֹ֣תוּשְׁדוּפֹתושדופת קָדִ֑יםקָדִיםקדים צֹמְח֖וֹתצֹמְחוֹתצמחות אַחֲרֵיהֶֽןאַחֲרֵיהֶןאחריהן׃׃׃ 41:7 וַתִּבְלַ֙עְנָה֙וַתִּבְלַעְנָהותבלענה הַשִּׁבֳּלִ֣יםהַשִּׁבֳּלִיםהשבלים הַדַּקּ֔וֹתהַדַּקּוֹתהדקות אֵ֚תאֵתאת שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע הַֽשִּׁבֳּלִ֔יםהַשִּׁבֳּלִיםהשבלים הַבְּרִיא֖וֹתהַבְּרִיאוֹתהבריאות וְהַמְּלֵא֑וֹתוְהַמְּלֵאוֹתוהמלאות וַיִּיקַ֥ץוַיִּיקַץוייקץ פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה חֲלֽוֹםחֲלוֹםחלום׃׃׃ 41:8 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי בַבֹּ֙קֶר֙בַבֹּקֶרבבקר וַתִּפָּ֣עֶםוַתִּפָּעֶםותפעם רוּח֔וֹרוּחוֹרוחו וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח וַיִּקְרָ֛אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חַרְטֻמֵּ֥יחַרְטֻמֵּיחרטמי מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־חֲכָמֶ֑יהָחֲכָמֶיהָחכמיה וַיְסַפֵּ֨רוַיְסַפֵּרויספר פַּרְעֹ֤הפַּרְעֹהפרעה לָהֶם֙לָהֶםלהם אֶתאֶתאת־־־חֲלֹמ֔וֹחֲלֹמוֹחלמו וְאֵיןוְאֵיןואין־־־פּוֹתֵ֥רפּוֹתֵרפותר אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם לְפַרְעֹֽהלְפַרְעֹהלפרעה׃׃׃ 41:9 וַיְדַבֵּר֙וַיְדַבֵּרוידבר שַׂ֣רשַׂרשר הַמַּשְׁקִ֔יםהַמַּשְׁקִיםהמשקים אֶתאֶתאת־־־פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אֶתאֶתאת־־־חֲטָאַ֕יחֲטָאַיחטאי אֲנִ֖יאֲנִיאני מַזְכִּ֥ירמַזְכִּירמזכיר הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 41:10 פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה קָצַ֣ףקָצַףקצף עַלעַלעל־־־עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן אֹתִ֜יאֹתִיאתי בְּמִשְׁמַ֗רבְּמִשְׁמַרבמשמר בֵּ֚יתבֵּיתבית שַׂ֣רשַׂרשר הַטַּבָּחִ֔יםהַטַּבָּחִיםהטבחים אֹתִ֕יאֹתִיאתי וְאֵ֖תוְאֵתואת שַׂ֥רשַׂרשר הָאֹפִֽיםהָאֹפִיםהאפים׃׃׃ 41:11 וַנַּֽחַלְמָ֥הוַנַּחַלְמָהונחלמה חֲל֛וֹםחֲלוֹםחלום בְּלַ֥יְלָהבְּלַיְלָהבלילה אֶחָ֖דאֶחָדאחד אֲנִ֣יאֲנִיאני וָה֑וּאוָהוּאוהוא אִ֛ישׁאִישׁאיש כְּפִתְר֥וֹןכְּפִתְרוֹןכפתרון חֲלֹמ֖וֹחֲלֹמוֹחלמו חָלָֽמְנוּחָלָמְנוּחלמנו׃׃׃ 41:12 וְשָׁ֨םוְשָׁםושם אִתָּ֜נוּאִתָּנוּאתנו נַ֣עַרנַעַרנער עִבְרִ֗יעִבְרִיעברי עֶ֚בֶדעֶבֶדעבד לְשַׂ֣רלְשַׂרלשר הַטַּבָּחִ֔יםהַטַּבָּחִיםהטבחים וַנְּ֨סַפֶּרוַנְּסַפֶּרונספר־־־ל֔וֹלוֹלו וַיִּפְתָּרוַיִּפְתָּרויפתר־־־לָ֖נוּלָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־חֲלֹמֹתֵ֑ינוּחֲלֹמֹתֵינוּחלמתינו אִ֥ישׁאִישׁאיש כַּחֲלֹמ֖וֹכַּחֲלֹמוֹכחלמו פָּתָֽרפָּתָרפתר׃׃׃ 41:13 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר פָּֽתַרפָּתַרפתר־־־לָ֖נוּלָנוּלנו כֵּ֣ןכֵּןכן הָיָ֑ההָיָההיה אֹתִ֛יאֹתִיאתי הֵשִׁ֥יבהֵשִׁיבהשיב עַלעַלעל־־־כַּנִּ֖יכַּנִּיכני וְאֹת֥וֹוְאֹתוֹואתו תָלָֽהתָלָהתלה׃׃׃ 41:14 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וַיְרִיצֻ֖הוּוַיְרִיצֻהוּויריצהו מִןמִןמן־־־הַבּ֑וֹרהַבּוֹרהבור וַיְגַלַּח֙וַיְגַלַּחויגלח וַיְחַלֵּ֣ףוַיְחַלֵּףויחלף שִׂמְלֹתָ֔יושִׂמְלֹתָיושמלתיו וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 41:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף חֲל֣וֹםחֲלוֹםחלום חָלַ֔מְתִּיחָלַמְתִּיחלמתי וּפֹתֵ֖רוּפֹתֵרופתר אֵ֣יןאֵיןאין אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני שָׁמַ֤עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר תִּשְׁמַ֥עתִּשְׁמַעתשמע חֲל֖וֹםחֲלוֹםחלום לִפְתֹּ֥רלִפְתֹּרלפתר אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 41:16 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען יוֹסֵ֧ףיוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־פַּרְעֹ֛הפַּרְעֹהפרעה לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר בִּלְעָדָ֑יבִּלְעָדָיבלעדי אֱלֹהִ֕יםאֱלֹהִיםאלהים יַעֲנֶ֖היַעֲנֶהיענה אֶתאֶתאת־־־שְׁל֥וֹםשְׁלוֹםשלום פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 41:17 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף בַּחֲלֹמִ֕יבַּחֲלֹמִיבחלמי הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני עֹמֵ֖דעֹמֵדעמד עַלעַלעל־־־שְׂפַ֥תשְׂפַתשפת הַיְאֹֽרהַיְאֹרהיאר׃׃׃ 41:18 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה מִןמִןמן־־־הַיְאֹ֗רהַיְאֹרהיאר עֹלֹת֙עֹלֹתעלת שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע פָּר֔וֹתפָּרוֹתפרות בְּרִיא֥וֹתבְּרִיאוֹתבריאות בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר וִיפֹ֣תוִיפֹתויפת תֹּ֑אַרתֹּאַרתאר וַתִּרְעֶ֖ינָהוַתִּרְעֶינָהותרעינה בָּאָֽחוּבָּאָחוּבאחו׃׃׃ 41:19 וְהִנֵּ֞הוְהִנֵּהוהנה שֶֽׁבַעשֶׁבַעשבע־־־פָּר֤וֹתפָּרוֹתפרות אֲחֵרוֹת֙אֲחֵרוֹתאחרות עֹל֣וֹתעֹלוֹתעלות אַחֲרֵיהֶ֔ןאַחֲרֵיהֶןאחריהן דַּלּ֨וֹתדַּלּוֹתדלות וְרָע֥וֹתוְרָעוֹתורעות תֹּ֛אַרתֹּאַרתאר מְאֹ֖דמְאֹדמאד וְרַקּ֣וֹתוְרַקּוֹתורקות בָּשָׂ֑רבָּשָׂרבשר לֹֽאלֹאלא־־־רָאִ֧יתִירָאִיתִיראיתי כָהֵ֛נָּהכָהֵנָּהכהנה בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לָרֹֽעַלָרֹעַלרע׃׃׃ 41:20 וַתֹּאכַ֙לְנָה֙וַתֹּאכַלְנָהותאכלנה הַפָּר֔וֹתהַפָּרוֹתהפרות הָרַקּ֖וֹתהָרַקּוֹתהרקות וְהָרָע֑וֹתוְהָרָעוֹתוהרעות אֵ֣תאֵתאת שֶׁ֧בַעשֶׁבַעשבע הַפָּר֛וֹתהַפָּרוֹתהפרות הָרִאשֹׁנ֖וֹתהָרִאשֹׁנוֹתהראשנות הַבְּרִיאֹֽתהַבְּרִיאֹתהבריאת׃׃׃ 41:21 וַתָּבֹ֣אנָהוַתָּבֹאנָהותבאנה אֶלאֶלאל־־־קִרְבֶּ֗נָהקִרְבֶּנָהקרבנה וְלֹ֤אוְלֹאולא נוֹדַע֙נוֹדַענודע כִּיכִּיכי־־־בָ֣אוּבָאוּבאו אֶלאֶלאל־־־קִרְבֶּ֔נָהקִרְבֶּנָהקרבנה וּמַרְאֵיהֶ֣ןוּמַרְאֵיהֶןומראיהן רַ֔ערַערע כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר בַּתְּחִלָּ֑הבַּתְּחִלָּהבתחלה וָאִיקָֽץוָאִיקָץואיקץ׃׃׃ 41:22 וָאֵ֖רֶאוָאֵרֶאוארא בַּחֲלֹמִ֑יבַּחֲלֹמִיבחלמי וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה ׀׀׀ שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שִׁבֳּלִ֗יםשִׁבֳּלִיםשבלים עֹלֹ֛תעֹלֹתעלת בְּקָנֶ֥הבְּקָנֶהבקנה אֶחָ֖דאֶחָדאחד מְלֵאֹ֥תמְלֵאֹתמלאת וְטֹבֽוֹתוְטֹבוֹתוטבות׃׃׃ 41:23 וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שִׁבֳּלִ֔יםשִׁבֳּלִיםשבלים צְנֻמ֥וֹתצְנֻמוֹתצנמות דַּקּ֖וֹתדַּקּוֹתדקות שְׁדֻפ֣וֹתשְׁדֻפוֹתשדפות קָדִ֑יםקָדִיםקדים צֹמְח֖וֹתצֹמְחוֹתצמחות אַחֲרֵיהֶֽםאַחֲרֵיהֶםאחריהם׃׃׃ 41:24 וַתִּבְלַ֙עְןָ֙וַתִּבְלַעְןָותבלען הָשִׁבֳּלִ֣יםהָשִׁבֳּלִיםהשבלים הַדַּקֹּ֔תהַדַּקֹּתהדקת אֵ֛תאֵתאת שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע הַֽשִׁבֳּלִ֖יםהַשִׁבֳּלִיםהשבלים הַטֹּב֑וֹתהַטֹּבוֹתהטבות וָֽאֹמַר֙וָאֹמַרואמר אֶלאֶלאל־־־הַֽחַרְטֻמִּ֔יםהַחַרְטֻמִּיםהחרטמים וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַגִּ֖ידמַגִּידמגיד לִֽילִילי׃׃׃ 41:25 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה חֲל֥וֹםחֲלוֹםחלום פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה אֶחָ֣דאֶחָדאחד ה֑וּאהוּאהוא אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עֹשֶׂ֖העֹשֶׂהעשה הִגִּ֥ידהִגִּידהגיד לְפַרְעֹֽהלְפַרְעֹהלפרעה׃׃׃ 41:26 שֶׁ֧בַעשֶׁבַעשבע פָּרֹ֣תפָּרֹתפרת הַטֹּבֹ֗תהַטֹּבֹתהטבת שֶׁ֤בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים הֵ֔נָּההֵנָּההנה וְשֶׁ֤בַעוְשֶׁבַעושבע הַֽשִּׁבֳּלִים֙הַשִּׁבֳּלִיםהשבלים הַטֹּבֹ֔תהַטֹּבֹתהטבת שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים הֵ֑נָּההֵנָּההנה חֲל֖וֹםחֲלוֹםחלום אֶחָ֥דאֶחָדאחד הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 41:27 וְשֶׁ֣בַעוְשֶׁבַעושבע הַ֠פָּרוֹתהַפָּרוֹתהפרות הָֽרַקּ֨וֹתהָרַקּוֹתהרקות וְהָרָעֹ֜תוְהָרָעֹתוהרעת הָעֹלֹ֣תהָעֹלֹתהעלת אַחֲרֵיהֶ֗ןאַחֲרֵיהֶןאחריהן שֶׁ֤בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים הֵ֔נָּההֵנָּההנה וְשֶׁ֤בַעוְשֶׁבַעושבע הַֽשִׁבֳּלִים֙הַשִׁבֳּלִיםהשבלים הָרֵק֔וֹתהָרֵקוֹתהרקות שְׁדֻפ֖וֹתשְׁדֻפוֹתשדפות הַקָּדִ֑יםהַקָּדִיםהקדים יִהְי֕וּיִהְיוּיהיו שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני רָעָֽברָעָברעב׃׃׃ 41:28 ה֣וּאהוּאהוא הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עֹשֶׂ֖העֹשֶׂהעשה הֶרְאָ֥ההֶרְאָההראה אֶתאֶתאת־־־פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 41:29 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים בָּא֑וֹתבָּאוֹתבאות שָׂבָ֥עשָׂבָעשבע גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:30 וְ֠קָמוּוְקָמוּוקמו שֶׁ֨בַעשֶׁבַעשבע שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני רָעָב֙רָעָברעב אַחֲרֵיהֶ֔ןאַחֲרֵיהֶןאחריהן וְנִשְׁכַּ֥חוְנִשְׁכַּחונשכח כָּלכָּלכל־־־הַשָּׂבָ֖עהַשָּׂבָעהשבע בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְכִלָּ֥הוְכִלָּהוכלה הָרָעָ֖בהָרָעָבהרעב אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 41:31 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִוָּדַ֤עיִוָּדַעיודע הַשָּׂבָע֙הַשָּׂבָעהשבע בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ מִפְּנֵ֛ימִפְּנֵימפני הָרָעָ֥בהָרָעָבהרעב הַה֖וּאהַהוּאההוא אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֑ןכֵןכן כִּֽיכִּיכי־־־כָבֵ֥דכָבֵדכבד ה֖וּאהוּאהוא מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 41:32 וְעַ֨לוְעַלועל הִשָּׁנ֧וֹתהִשָּׁנוֹתהשנות הַחֲל֛וֹםהַחֲלוֹםהחלום אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה פַּעֲמָ֑יִםפַּעֲמָיִםפעמים כִּֽיכִּיכי־־־נָכ֤וֹןנָכוֹןנכון הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר מֵעִ֣םמֵעִםמעם הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּמְמַהֵ֥רוּמְמַהֵרוממהר הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לַעֲשֹׂתֽוֹלַעֲשֹׂתוֹלעשתו׃׃׃ 41:33 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה יֵרֶ֣איֵרֶאירא פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה אִ֖ישׁאִישׁאיש נָב֣וֹןנָבוֹןנבון וְחָכָ֑םוְחָכָםוחכם וִישִׁיתֵ֖הוּוִישִׁיתֵהוּוישיתהו עַלעַלעל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:34 יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה וְיַפְקֵ֥דוְיַפְקֵדויפקד פְּקִדִ֖יםפְּקִדִיםפקדים עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְחִמֵּשׁ֙וְחִמֵּשׁוחמש אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים בְּשֶׁ֖בַעבְּשֶׁבַעבשבע שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הַשָּׂבָֽעהַשָּׂבָעהשבע׃׃׃ 41:35 וְיִקְבְּצ֗וּוְיִקְבְּצוּויקבצו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֹ֙כֶל֙אֹכֶלאכל הַשָּׁנִ֣יםהַשָּׁנִיםהשנים הַטֹּבֹ֔תהַטֹּבֹתהטבת הַבָּאֹ֖תהַבָּאֹתהבאת הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וְיִצְבְּרוּוְיִצְבְּרוּויצברו־־־בָ֞רבָרבר תַּ֧חַתתַּחַתתחת יַדיַדיד־־־פַּרְעֹ֛הפַּרְעֹהפרעה אֹ֥כֶלאֹכֶלאכל בֶּעָרִ֖יםבֶּעָרִיםבערים וְשָׁמָֽרוּוְשָׁמָרוּושמרו׃׃׃ 41:36 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה הָאֹ֤כֶלהָאֹכֶלהאכל לְפִקָּדוֹן֙לְפִקָּדוֹןלפקדון לָאָ֔רֶץלָאָרֶץלארץ לְשֶׁ֙בַע֙לְשֶׁבַעלשבע שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הָרָעָ֔בהָרָעָבהרעב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּהְיֶ֖יןָתִּהְיֶיןָתהיין בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִכָּרֵ֥תתִכָּרֵתתכרת הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בָּרָעָֽבבָּרָעָבברעב׃׃׃ 41:37 וַיִּיטַ֥בוַיִּיטַבוייטב הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני פַרְעֹ֑הפַרְעֹהפרעה וּבְעֵינֵ֖יוּבְעֵינֵיובעיני כָּלכָּלכל־־־עֲבָדָֽיועֲבָדָיועבדיו׃׃׃ 41:38 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו הֲנִמְצָ֣אהֲנִמְצָאהנמצא כָזֶ֔הכָזֶהכזה אִ֕ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר ר֥וּחַרוּחַרוח אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 41:39 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף אַחֲרֵ֨יאַחֲרֵיאחרי הוֹדִ֧יעַהוֹדִיעַהודיע אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אוֹתְךָ֖אוֹתְךָאותך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת אֵיןאֵיןאין־־־נָב֥וֹןנָבוֹןנבון וְחָכָ֖םוְחָכָםוחכם כָּמֽוֹךָכָּמוֹךָכמוך׃׃׃ 41:40 אַתָּה֙אַתָּהאתה תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה עַלעַלעל־־־בֵּיתִ֔יבֵּיתִיביתי וְעַלוְעַלועל־־־פִּ֖יךָפִּיךָפיך יִשַּׁ֣קיִשַּׁקישק כָּלכָּלכל־־־עַמִּ֑יעַמִּיעמי רַ֥קרַקרק הַכִּסֵּ֖אהַכִּסֵּאהכסא אֶגְדַּ֥לאֶגְדַּלאגדל מִמֶּֽךָּמִמֶּךָּממך׃׃׃ 41:41 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף רְאֵה֙רְאֵהראה נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי אֹֽתְךָ֔אֹתְךָאתך עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:42 וַיָּ֨סַרוַיָּסַרויסר פַּרְעֹ֤הפַּרְעֹהפרעה אֶתאֶתאת־־־טַבַּעְתּוֹ֙טַבַּעְתּוֹטבעתו מֵעַ֣למֵעַלמעל יָד֔וֹיָדוֹידו וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה עַלעַלעל־־־יַ֣דיַדיד יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַיַּלְבֵּ֤שׁוַיַּלְבֵּשׁוילבש אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בִּגְדֵיבִּגְדֵיבגדי־־־שֵׁ֔שׁשֵׁשׁשש וַיָּ֛שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם רְבִ֥דרְבִדרבד הַזָּהָ֖בהַזָּהָבהזהב עַלעַלעל־־־צַוָּארֽוֹצַוָּארוֹצוארו׃׃׃ 41:43 וַיַּרְכֵּ֣בוַיַּרְכֵּבוירכב אֹת֗וֹאֹתוֹאתו בְּמִרְכֶּ֤בֶתבְּמִרְכֶּבֶתבמרכבת הַמִּשְׁנֶה֙הַמִּשְׁנֶההמשנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֔וֹלוֹלו וַיִּקְרְא֥וּוַיִּקְרְאוּויקראו לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו אַבְרֵ֑ךְאַבְרֵךְאברך וְנָת֣וֹןוְנָתוֹןונתון אֹת֔וֹאֹתוֹאתו עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:44 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹ֛הפַּרְעֹהפרעה אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף אֲנִ֣יאֲנִיאני פַרְעֹ֑הפַרְעֹהפרעה וּבִלְעָדֶ֗יךָוּבִלְעָדֶיךָובלעדיך לֹֽאלֹאלא־־־יָרִ֨יםיָרִיםירים אִ֧ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־יָד֛וֹיָדוֹידו וְאֶתוְאֶתואת־־־רַגְל֖וֹרַגְלוֹרגלו בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:45 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא פַרְעֹ֣הפַרְעֹהפרעה שֵׁםשֵׁםשם־־־יוֹסֵף֮יוֹסֵףיוסף צָֽפְנַ֣תצָפְנַתצפנת פַּעְנֵחַ֒פַּעְנֵחַפענח וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֣וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־אָֽסְנַ֗תאָסְנַתאסנת בַּתבַּתבת־־־פּ֥וֹטִיפּוֹטִיפוטי פֶ֛רַעפֶרַעפרע כֹּהֵ֥ןכֹּהֵןכהן אֹ֖ןאֹןאן לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף עַלעַלעל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:46 וְיוֹסֵף֙וְיוֹסֵףויוסף בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה בְּעָמְד֕וֹבְּעָמְדוֹבעמדו לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה וַֽיַּעְבֹ֖רוַיַּעְבֹרויעבר בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:47 וַתַּ֣עַשׂוַתַּעַשׂותעש הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ בְּשֶׁ֖בַעבְּשֶׁבַעבשבע שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הַשָּׂבָ֑עהַשָּׂבָעהשבע לִקְמָצִֽיםלִקְמָצִיםלקמצים׃׃׃ 41:48 וַיִּקְבֹּ֞ץוַיִּקְבֹּץויקבץ אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֹ֣כֶלאֹכֶלאכל ׀׀׀ שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֗יםשָׁנִיםשנים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הָיוּ֙הָיוּהיו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־אֹ֖כֶלאֹכֶלאכל בֶּעָרִ֑יםבֶּעָרִיםבערים אֹ֧כֶלאֹכֶלאכל שְׂדֵהשְׂדֵהשדה־־־הָעִ֛ירהָעִירהעיר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר סְבִיבֹתֶ֖יהָסְבִיבֹתֶיהָסביבתיה נָתַ֥ןנָתַןנתן בְּתוֹכָֽהּבְּתוֹכָהּבתוכה׃׃׃ 41:49 וַיִּצְבֹּ֨רוַיִּצְבֹּרויצבר יוֹסֵ֥ףיוֹסֵףיוסף בָּ֛רבָּרבר כְּח֥וֹלכְּחוֹלכחול הַיָּ֖םהַיָּםהים הַרְבֵּ֣ההַרְבֵּההרבה מְאֹ֑דמְאֹדמאד עַ֛דעַדעד כִּיכִּיכי־־־חָדַ֥לחָדַלחדל לִסְפֹּ֖רלִסְפֹּרלספר כִּיכִּיכי־־־אֵ֥יןאֵיןאין מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ 41:50 וּלְיוֹסֵ֤ףוּלְיוֹסֵףוליוסף יֻלַּד֙יֻלַּדילד שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני בָנִ֔יםבָנִיםבנים בְּטֶ֥רֶםבְּטֶרֶםבטרם תָּב֖וֹאתָּבוֹאתבוא שְׁנַ֣תשְׁנַתשנת הָרָעָ֑בהָרָעָבהרעב אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יָֽלְדָהיָלְדָהילדה־־־לּוֹ֙לּוֹלו אָֽסְנַ֔תאָסְנַתאסנת בַּתבַּתבת־־־פּ֥וֹטִיפּוֹטִיפוטי פֶ֖רַעפֶרַעפרע כֹּהֵ֥ןכֹּהֵןכהן אֽוֹןאוֹןאון׃׃׃ 41:51 וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֥םשֵׁםשם הַבְּכ֖וֹרהַבְּכוֹרהבכור מְנַשֶּׁ֑המְנַשֶּׁהמנשה כִּֽיכִּיכי־־־נַשַּׁ֤נִינַשַּׁנִינשני אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֲמָלִ֔יעֲמָלִיעמלי וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 41:52 וְאֵ֛תוְאֵתואת שֵׁ֥םשֵׁםשם הַשֵּׁנִ֖יהַשֵּׁנִיהשני קָרָ֣אקָרָאקרא אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים כִּֽיכִּיכי־־־הִפְרַ֥נִיהִפְרַנִיהפרני אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ עָנְיִֽיעָנְיִיעניי׃׃׃ 41:53 וַתִּכְלֶ֕ינָהוַתִּכְלֶינָהותכלינה שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הַשָּׂבָ֑עהַשָּׂבָעהשבע אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָיָ֖ההָיָההיה בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:54 וַתְּחִלֶּ֜ינָהוַתְּחִלֶּינָהותחלינה שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני הָרָעָב֙הָרָעָבהרעב לָב֔וֹאלָבוֹאלבוא כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר אָמַ֣ראָמַראמר יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי רָעָב֙רָעָברעב בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָ֣אֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים הָ֥יָההָיָההיה לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 41:55 וַתִּרְעַב֙וַתִּרְעַבותרעב כָּלכָּלכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַיִּצְעַ֥קוַיִּצְעַקויצעק הָעָ֛םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה לַלָּ֑חֶםלַלָּחֶםללחם וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹ֤הפַּרְעֹהפרעה לְכָללְכָללכל־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים לְכ֣וּלְכוּלכו אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֹאמַ֥ריֹאמַריאמר לָכֶ֖םלָכֶםלכם תַּעֲשֽׂוּתַּעֲשׂוּתעשו׃׃׃ 41:56 וְהָרָעָ֣בוְהָרָעָבוהרעב הָיָ֔ההָיָההיה עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיִּפְתַּ֨חוַיִּפְתַּחויפתח יוֹסֵ֜ףיוֹסֵףיוסף אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בָּהֶם֙בָּהֶםבהם וַיִּשְׁבֹּ֣רוַיִּשְׁבֹּרוישבר לְמִצְרַ֔יִםלְמִצְרַיִםלמצרים וַיֶּחֱזַ֥קוַיֶּחֱזַקויחזק הָֽרָעָ֖בהָרָעָבהרעב בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:57 וְכָלוְכָלוכל־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ בָּ֣אוּבָּאוּבאו מִצְרַ֔יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה לִשְׁבֹּ֖רלִשְׁבֹּרלשבר אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף כִּֽיכִּיכי־־־חָזַ֥קחָזַקחזק הָרָעָ֖בהָרָעָבהרעב בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain