Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 42

42:1 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב כִּ֥יכִּיכי יֶשׁיֶשׁיש־־־שֶׁ֖בֶרשֶׁבֶרשבר בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב לְבָנָ֔יולְבָנָיולבניו לָ֖מָּהלָמָּהלמה תִּתְרָאֽוּתִּתְרָאוּתתראו׃׃׃ 42:2 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה שָׁמַ֔עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי כִּ֥יכִּיכי יֶשׁיֶשׁיש־־־שֶׁ֖בֶרשֶׁבֶרשבר בְּמִצְרָ֑יִםבְּמִצְרָיִםבמצרים רְדוּרְדוּרדו־־־שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה וְשִׁבְרוּוְשִׁבְרוּושברו־־־לָ֣נוּלָנוּלנו מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם וְנִחְיֶ֖הוְנִחְיֶהונחיה וְלֹ֥אוְלֹאולא נָמֽוּתנָמוּתנמות׃׃׃ 42:3 וַיֵּרְד֥וּוַיֵּרְדוּוירדו אֲחֵֽיאֲחֵיאחי־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף עֲשָׂרָ֑העֲשָׂרָהעשרה לִשְׁבֹּ֥רלִשְׁבֹּרלשבר בָּ֖רבָּרבר מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 42:4 וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּנְיָמִין֙בִּנְיָמִיןבנימין אֲחִ֣יאֲחִיאחי יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף לֹאלֹאלא־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב אֶתאֶתאת־־־אֶחָ֑יואֶחָיואחיו כִּ֣יכִּיכי אָמַ֔ראָמַראמר פֶּןפֶּןפן־־־יִקְרָאֶ֖נּוּיִקְרָאֶנּוּיקראנו אָסֽוֹןאָסוֹןאסון׃׃׃ 42:5 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לִשְׁבֹּ֖רלִשְׁבֹּרלשבר בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַבָּאִ֑יםהַבָּאִיםהבאים כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֥ההָיָההיה הָרָעָ֖בהָרָעָבהרעב בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 42:6 וְיוֹסֵ֗ףוְיוֹסֵףויוסף ה֚וּאהוּאהוא הַשַּׁלִּ֣יטהַשַּׁלִּיטהשליט עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ ה֥וּאהוּאהוא הַמַּשְׁבִּ֖ירהַמַּשְׁבִּירהמשביר לְכָללְכָללכל־־־עַ֣םעַםעם הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אֲחֵ֣יאֲחֵיאחי יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וַיִּשְׁתַּֽחֲווּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו־־־ל֥וֹלוֹלו אַפַּ֖יִםאַפַּיִםאפים אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 42:7 וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו וַיַּכִּרֵ֑םוַיַּכִּרֵםויכרם וַיִּתְנַכֵּ֨רוַיִּתְנַכֵּרויתנכר אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם וַיְדַבֵּ֧רוַיְדַבֵּרוידבר אִתָּ֣םאִתָּםאתם קָשׁ֗וֹתקָשׁוֹתקשות וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם מֵאַ֣יִןמֵאַיִןמאין בָּאתֶ֔םבָּאתֶםבאתם וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ כְּנַ֖עַןכְּנַעַןכנען לִשְׁבָּרלִשְׁבָּרלשבר־־־אֹֽכֶלאֹכֶלאכל׃׃׃ 42:8 וַיַּכֵּ֥רוַיַּכֵּרויכר יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־אֶחָ֑יואֶחָיואחיו וְהֵ֖םוְהֵםוהם לֹ֥אלֹאלא הִכִּרֻֽהוּהִכִּרֻהוּהכרהו׃׃׃ 42:9 וַיִּזְכֹּ֣רוַיִּזְכֹּרויזכר יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף אֵ֚תאֵתאת הַחֲלֹמ֔וֹתהַחֲלֹמוֹתהחלמות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָלַ֖םחָלַםחלם לָהֶ֑םלָהֶםלהם וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם מְרַגְּלִ֣יםמְרַגְּלִיםמרגלים אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם לִרְא֛וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בָּאתֶֽםבָּאתֶםבאתם׃׃׃ 42:10 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֖יואֵלָיואליו לֹ֣אלֹאלא אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני וַעֲבָדֶ֥יךָוַעֲבָדֶיךָועבדיך בָּ֖אוּבָּאוּבאו לִשְׁבָּרלִשְׁבָּרלשבר־־־אֹֽכֶלאֹכֶלאכל׃׃׃ 42:11 כֻּלָּ֕נוּכֻּלָּנוּכלנו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אִישׁאִישׁאיש־־־אֶחָ֖דאֶחָדאחד נָ֑חְנוּנָחְנוּנחנו כֵּנִ֣יםכֵּנִיםכנים אֲנַ֔חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו לֹאלֹאלא־־־הָי֥וּהָיוּהיו עֲבָדֶ֖יךָעֲבָדֶיךָעבדיך מְרַגְּלִֽיםמְרַגְּלִיםמרגלים׃׃׃ 42:12 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם לֹ֕אלֹאלא כִּֽיכִּיכי־־־עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בָּאתֶ֥םבָּאתֶםבאתם לִרְאֽוֹתלִרְאוֹתלראות׃׃׃ 42:13 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו שְׁנֵ֣יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂר֩עָשָׂרעשר עֲבָדֶ֨יךָעֲבָדֶיךָעבדיך אַחִ֧יםאַחִיםאחים ׀׀׀ אֲנַ֛חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אִישׁאִישׁאיש־־־אֶחָ֖דאֶחָדאחד בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה הַקָּטֹ֤ןהַקָּטֹןהקטן אֶתאֶתאת־־־אָבִ֙ינוּ֙אָבִינוּאבינו הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וְהָאֶחָ֖דוְהָאֶחָדוהאחד אֵינֶֽנּוּאֵינֶנּוּאיננו׃׃׃ 42:14 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֖םאֲלֵהֶםאלהם יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף ה֗וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֧רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֲלֵכֶ֛םאֲלֵכֶםאלכם לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר מְרַגְּלִ֥יםמְרַגְּלִיםמרגלים אַתֶּֽםאַתֶּםאתם׃׃׃ 42:15 בְּזֹ֖אתבְּזֹאתבזאת תִּבָּחֵ֑נוּתִּבָּחֵנוּתבחנו חֵ֤יחֵיחי פַרְעֹה֙פַרְעֹהפרעה אִםאִםאם־־־תֵּצְא֣וּתֵּצְאוּתצאו מִזֶּ֔המִזֶּהמזה כִּ֧יכִּיכי אִםאִםאם־־־בְּב֛וֹאבְּבוֹאבבוא אֲחִיכֶ֥םאֲחִיכֶםאחיכם הַקָּטֹ֖ןהַקָּטֹןהקטן הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 42:16 שִׁלְח֨וּשִׁלְחוּשלחו מִכֶּ֣םמִכֶּםמכם אֶחָד֮אֶחָדאחד וְיִקַּ֣חוְיִקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־אֲחִיכֶם֒אֲחִיכֶםאחיכם וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם הֵאָ֣סְר֔וּהֵאָסְרוּהאסרו וְיִבָּֽחֲנוּ֙וְיִבָּחֲנוּויבחנו דִּבְרֵיכֶ֔םדִּבְרֵיכֶםדבריכם הַֽאֱמֶ֖תהַאֱמֶתהאמת אִתְּכֶ֑םאִתְּכֶםאתכם וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֕אלֹאלא חֵ֣יחֵיחי פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה כִּ֥יכִּיכי מְרַגְּלִ֖יםמְרַגְּלִיםמרגלים אַתֶּֽםאַתֶּםאתם׃׃׃ 42:17 וַיֶּאֱסֹ֥ףוַיֶּאֱסֹףויאסף אֹתָ֛םאֹתָםאתם אֶלאֶלאל־־־מִשְׁמָ֖רמִשְׁמָרמשמר שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 42:18 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֤םאֲלֵהֶםאלהם יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי זֹ֥אתזֹאתזאת עֲשׂ֖וּעֲשׂוּעשו וִֽחְי֑וּוִחְיוּוחיו אֶתאֶתאת־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲנִ֥יאֲנִיאני יָרֵֽאיָרֵאירא׃׃׃ 42:19 אִםאִםאם־־־כֵּנִ֣יםכֵּנִיםכנים אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם אֲחִיכֶ֣םאֲחִיכֶםאחיכם אֶחָ֔דאֶחָדאחד יֵאָסֵ֖ריֵאָסֵריאסר בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית מִשְׁמַרְכֶ֑םמִשְׁמַרְכֶםמשמרכם וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם לְכ֣וּלְכוּלכו הָבִ֔יאוּהָבִיאוּהביאו שֶׁ֖בֶרשֶׁבֶרשבר רַעֲב֥וֹןרַעֲבוֹןרעבון בָּתֵּיכֶֽםבָּתֵּיכֶםבתיכם׃׃׃ 42:20 וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲחִיכֶ֤םאֲחִיכֶםאחיכם הַקָּטֹן֙הַקָּטֹןהקטן תָּבִ֣יאוּתָּבִיאוּתביאו אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְיֵאָמְנ֥וּוְיֵאָמְנוּויאמנו דִבְרֵיכֶ֖םדִבְרֵיכֶםדבריכם וְלֹ֣אוְלֹאולא תָמ֑וּתוּתָמוּתוּתמותו וַיַּעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵֽןכֵןכן׃׃׃ 42:21 וַיֹּאמְר֞וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֗יואָחִיואחיו אֲבָל֮אֲבָלאבל אֲשֵׁמִ֣יםאֲשֵׁמִיםאשמים ׀׀׀ אֲנַחְנוּ֮אֲנַחְנוּאנחנו עַלעַלעל־־־אָחִינוּ֒אָחִינוּאחינו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר רָאִ֜ינוּרָאִינוּראינו צָרַ֥תצָרַתצרת נַפְשׁ֛וֹנַפְשׁוֹנפשו בְּהִתְחַֽנְנ֥וֹבְּהִתְחַנְנוֹבהתחננו אֵלֵ֖ינוּאֵלֵינוּאלינו וְלֹ֣אוְלֹאולא שָׁמָ֑עְנוּשָׁמָעְנוּשמענו עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן בָּ֣אָהבָּאָהבאה אֵלֵ֔ינוּאֵלֵינוּאלינו הַצָּרָ֖ההַצָּרָההצרה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 42:22 וַיַּעַן֩וַיַּעַןויען רְאוּבֵ֨ןרְאוּבֵןראובן אֹתָ֜םאֹתָםאתם לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הֲלוֹא֩הֲלוֹאהלוא אָמַ֨רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֲלֵיכֶ֧םאֲלֵיכֶםאליכם ׀׀׀ לֵאמֹ֛רלֵאמֹרלאמר אַלאַלאל־־־תֶּחֶטְא֥וּתֶּחֶטְאוּתחטאו בַיֶּ֖לֶדבַיֶּלֶדבילד וְלֹ֣אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֑םשְׁמַעְתֶּםשמעתם וְגַםוְגַםוגם־־־דָּמ֖וֹדָּמוֹדמו הִנֵּ֥ההִנֵּההנה נִדְרָֽשׁנִדְרָשׁנדרש׃׃׃ 42:23 וְהֵם֙וְהֵםוהם לֹ֣אלֹאלא יָֽדְע֔וּיָדְעוּידעו כִּ֥יכִּיכי שֹׁמֵ֖עַשֹׁמֵעַשמע יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף כִּ֥יכִּיכי הַמֵּלִ֖יץהַמֵּלִיץהמליץ בֵּינֹתָֽםבֵּינֹתָםבינתם׃׃׃ 42:24 וַיִּסֹּ֥בוַיִּסֹּבויסב מֵֽעֲלֵיהֶ֖םמֵעֲלֵיהֶםמעליהם וַיֵּ֑בְךְּוַיֵּבְךְּויבך וַיָּ֤שָׁבוַיָּשָׁבוישב אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח מֵֽאִתָּם֙מֵאִתָּםמאתם אֶתאֶתאת־־־שִׁמְע֔וֹןשִׁמְעוֹןשמעון וַיֶּאֱסֹ֥רוַיֶּאֱסֹרויאסר אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לְעֵינֵיהֶֽםלְעֵינֵיהֶםלעיניהם׃׃׃ 42:25 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו יוֹסֵ֗ףיוֹסֵףיוסף וַיְמַלְא֣וּוַיְמַלְאוּוימלאו אֶתאֶתאת־־־כְּלֵיהֶם֮כְּלֵיהֶםכליהם בָּר֒בָּרבר וּלְהָשִׁ֤יבוּלְהָשִׁיבולהשיב כַּסְפֵּיהֶם֙כַּסְפֵּיהֶםכספיהם אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־שַׂקּ֔וֹשַׂקּוֹשקו וְלָתֵ֥תוְלָתֵתולתת לָהֶ֛םלָהֶםלהם צֵדָ֖הצֵדָהצדה לַדָּ֑רֶךְלַדָּרֶךְלדרך וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש לָהֶ֖םלָהֶםלהם כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ 42:26 וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־שִׁבְרָ֖םשִׁבְרָםשברם עַלעַלעל־־־חֲמֹרֵיהֶ֑םחֲמֹרֵיהֶםחמריהם וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו מִשָּֽׁםמִשָּׁםמשם׃׃׃ 42:27 וַיִּפְתַּ֨חוַיִּפְתַּחויפתח הָאֶחָ֜דהָאֶחָדהאחד אֶתאֶתאת־־־שַׂקּ֗וֹשַׂקּוֹשקו לָתֵ֥תלָתֵתלתת מִסְפּ֛וֹאמִסְפּוֹאמספוא לַחֲמֹר֖וֹלַחֲמֹרוֹלחמרו בַּמָּל֑וֹןבַּמָּלוֹןבמלון וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־כַּסְפּ֔וֹכַּסְפּוֹכספו וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־ה֖וּאהוּאהוא בְּפִ֥יבְּפִיבפי אַמְתַּחְתּֽוֹאַמְתַּחְתּוֹאמתחתו׃׃׃ 42:28 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־אֶחָיו֙אֶחָיואחיו הוּשַׁ֣בהוּשַׁבהושב כַּסְפִּ֔יכַּסְפִּיכספי וְגַ֖םוְגַםוגם הִנֵּ֣ההִנֵּההנה בְאַמְתַּחְתִּ֑יבְאַמְתַּחְתִּיבאמתחתי וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא לִבָּ֗םלִבָּםלבם וַיֶּֽחֶרְד֞וּוַיֶּחֶרְדוּויחרדו אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִיו֙אָחִיואחיו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מַהמַהמה־־־זֹּ֛אתזֹּאתזאת עָשָׂ֥העָשָׂהעשה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 42:29 וַיָּבֹ֛אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֥ביַעֲקֹביעקב אֲבִיהֶ֖םאֲבִיהֶםאביהם אַ֣רְצָהאַרְצָהארצה כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וַיַּגִּ֣ידוּוַיַּגִּידוּויגידו ל֔וֹלוֹלו אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַקֹּרֹ֥תהַקֹּרֹתהקרת אֹתָ֖םאֹתָםאתם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 42:30 דִּ֠בֶּרדִּבֶּרדבר הָאִ֨ישׁהָאִישׁהאיש אֲדֹנֵ֥יאֲדֹנֵיאדני הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ אִתָּ֖נוּאִתָּנוּאתנו קָשׁ֑וֹתקָשׁוֹתקשות וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן אֹתָ֔נוּאֹתָנוּאתנו כִּֽמְרַגְּלִ֖יםכִּמְרַגְּלִיםכמרגלים אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 42:31 וַנֹּ֥אמֶרוַנֹּאמֶרונאמר אֵלָ֖יואֵלָיואליו כֵּנִ֣יםכֵּנִיםכנים אֲנָ֑חְנוּאֲנָחְנוּאנחנו לֹ֥אלֹאלא הָיִ֖ינוּהָיִינוּהיינו מְרַגְּלִֽיםמְרַגְּלִיםמרגלים׃׃׃ 42:32 שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֲנַ֛חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו אַחִ֖יםאַחִיםאחים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָבִ֑ינוּאָבִינוּאבינו הָאֶחָ֣דהָאֶחָדהאחד אֵינֶ֔נּוּאֵינֶנּוּאיננו וְהַקָּטֹ֥ןוְהַקָּטֹןוהקטן הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום אֶתאֶתאת־־־אָבִ֖ינוּאָבִינוּאבינו בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 42:33 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֵ֗ינוּאֵלֵינוּאלינו הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש אֲדֹנֵ֣יאֲדֹנֵיאדני הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ בְּזֹ֣אתבְּזֹאתבזאת אֵדַ֔עאֵדַעאדע כִּ֥יכִּיכי כֵנִ֖יםכֵנִיםכנים אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם אֲחִיכֶ֤םאֲחִיכֶםאחיכם הָֽאֶחָד֙הָאֶחָדהאחד הַנִּ֣יחוּהַנִּיחוּהניחו אִתִּ֔יאִתִּיאתי וְאֶתוְאֶתואת־־־רַעֲב֥וֹןרַעֲבוֹןרעבון בָּתֵּיכֶ֖םבָּתֵּיכֶםבתיכם קְח֥וּקְחוּקחו וָלֵֽכוּוָלֵכוּולכו׃׃׃ 42:34 וְ֠הָבִיאוּוְהָבִיאוּוהביאו אֶתאֶתאת־־־אֲחִיכֶ֣םאֲחִיכֶםאחיכם הַקָּטֹן֮הַקָּטֹןהקטן אֵלַי֒אֵלַיאלי וְאֵֽדְעָ֗הוְאֵדְעָהואדעה כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא מְרַגְּלִים֙מְרַגְּלִיםמרגלים אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם כִּ֥יכִּיכי כֵנִ֖יםכֵנִיםכנים אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם אֶתאֶתאת־־־אֲחִיכֶם֙אֲחִיכֶםאחיכם אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ תִּסְחָֽרוּתִּסְחָרוּתסחרו׃׃׃ 42:35 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי הֵ֚םהֵםהם מְרִיקִ֣יםמְרִיקִיםמריקים שַׂקֵּיהֶ֔םשַׂקֵּיהֶםשקיהם וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש צְרוֹרצְרוֹרצרור־־־כַּסְפּ֖וֹכַּסְפּוֹכספו בְּשַׂקּ֑וֹבְּשַׂקּוֹבשקו וַיִּרְא֞וּוַיִּרְאוּויראו אֶתאֶתאת־־־צְרֹר֧וֹתצְרֹרוֹתצררות כַּסְפֵּיהֶ֛םכַּסְפֵּיהֶםכספיהם הֵ֥מָּההֵמָּההמה וַאֲבִיהֶ֖םוַאֲבִיהֶםואביהם וַיִּירָֽאוּוַיִּירָאוּוייראו׃׃׃ 42:36 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב אֲבִיהֶ֔םאֲבִיהֶםאביהם אֹתִ֖יאֹתִיאתי שִׁכַּלְתֶּ֑םשִׁכַּלְתֶּםשכלתם יוֹסֵ֤ףיוֹסֵףיוסף אֵינֶ֙נּוּ֙אֵינֶנּוּאיננו וְשִׁמְע֣וֹןוְשִׁמְעוֹןושמעון אֵינֶ֔נּוּאֵינֶנּוּאיננו וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּנְיָמִ֣ןבִּנְיָמִןבנימן תִּקָּ֔חוּתִּקָּחוּתקחו עָלַ֖יעָלַיעלי הָי֥וּהָיוּהיו כֻלָּֽנָהכֻלָּנָהכלנה׃׃׃ 42:37 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר רְאוּבֵן֙רְאוּבֵןראובן אֶלאֶלאל־־־אָבִ֣יואָבִיואביו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני בָנַי֙בָנַיבני תָּמִ֔יתתָּמִיתתמית אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא אֲבִיאֶ֖נּוּאֲבִיאֶנּוּאביאנו אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך תְּנָ֤התְּנָהתנה אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו עַלעַלעל־־־יָדִ֔ייָדִיידי וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני אֲשִׁיבֶ֥נּוּאֲשִׁיבֶנּוּאשיבנו אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 42:38 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹֽאלֹאלא־־־יֵרֵ֥דיֵרֵדירד בְּנִ֖יבְּנִיבני עִמָּכֶ֑םעִמָּכֶםעמכם כִּֽיכִּיכי־־־אָחִ֨יואָחִיואחיו מֵ֜תמֵתמת וְה֧וּאוְהוּאוהוא לְבַדּ֣וֹלְבַדּוֹלבדו נִשְׁאָ֗רנִשְׁאָרנשאר וּקְרָאָ֤הוּוּקְרָאָהוּוקראהו אָסוֹן֙אָסוֹןאסון בַּדֶּ֙רֶךְ֙בַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֵּֽלְכוּתֵּלְכוּתלכו־־־בָ֔הּבָהּבה וְהוֹרַדְתֶּ֧םוְהוֹרַדְתֶּםוהורדתם אֶתאֶתאת־־־שֵׂיבָתִ֛ישֵׂיבָתִישיבתי בְּיָג֖וֹןבְּיָגוֹןביגון שְׁאֽוֹלָהשְׁאוֹלָהשאולה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain