Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 48

48:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְיוֹסֵ֔ףלְיוֹסֵףליוסף הִנֵּ֥ההִנֵּההנה אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך חֹלֶ֑החֹלֶהחלה וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני בָנָיו֙בָנָיובניו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו אֶתאֶתאת־־־מְנַשֶּׁ֖המְנַשֶּׁהמנשה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ 48:2 וַיַּגֵּ֣דוַיַּגֵּדויגד לְיַעֲקֹ֔בלְיַעֲקֹבליעקב וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֛ההִנֵּההנה בִּנְךָ֥בִּנְךָבנך יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף בָּ֣אבָּאבא אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך וַיִּתְחַזֵּק֙וַיִּתְחַזֵּקויתחזק יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב עַלעַלעל־־־הַמִּטָּֽההַמִּטָּההמטה׃׃׃ 48:3 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף אֵ֥לאֵלאל שַׁדַּ֛ישַׁדַּישדי נִרְאָֽהנִרְאָהנראה־־־אֵלַ֥יאֵלַיאלי בְּל֖וּזבְּלוּזבלוז בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וַיְבָ֖רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֹתִֽיאֹתִיאתי׃׃׃ 48:4 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני מַפְרְךָ֙מַפְרְךָמפרך וְהִרְבִּיתִ֔ךָוְהִרְבִּיתִךָוהרביתך וּנְתַתִּ֖יךָוּנְתַתִּיךָונתתיך לִקְהַ֣ללִקְהַללקהל עַמִּ֑יםעַמִּיםעמים וְנָ֨תַתִּ֜יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֧רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת לְזַרְעֲךָ֥לְזַרְעֲךָלזרעך אַחֲרֶ֖יךָאַחֲרֶיךָאחריך אֲחֻזַּ֥תאֲחֻזַּתאחזת עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 48:5 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־בָנֶיךָ֩בָנֶיךָבניך הַנּוֹלָדִ֨יםהַנּוֹלָדִיםהנולדים לְךָ֜לְךָלך בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים עַדעַדעד־־־בֹּאִ֥יבֹּאִיבאי אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך מִצְרַ֖יְמָהמִצְרַיְמָהמצרימה לִילִילי־־־הֵ֑םהֵםהם אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים וּמְנַשֶּׁ֔הוּמְנַשֶּׁהומנשה כִּרְאוּבֵ֥ןכִּרְאוּבֵןכראובן וְשִׁמְע֖וֹןוְשִׁמְעוֹןושמעון יִֽהְיוּיִהְיוּיהיו־־־לִֽילִילי׃׃׃ 48:6 וּמוֹלַדְתְּךָ֛וּמוֹלַדְתְּךָומולדתך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹלַ֥דְתָּהוֹלַדְתָּהולדת אַחֲרֵיהֶ֖םאַחֲרֵיהֶםאחריהם לְךָ֣לְךָלך יִהְי֑וּיִהְיוּיהיו עַ֣לעַלעל שֵׁ֧םשֵׁםשם אֲחֵיהֶ֛םאֲחֵיהֶםאחיהם יִקָּרְא֖וּיִקָּרְאוּיקראו בְּנַחֲלָתָֽםבְּנַחֲלָתָםבנחלתם׃׃׃ 48:7 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני ׀׀׀ בְּבֹאִ֣יבְּבֹאִיבבאי מִפַּדָּ֗ןמִפַּדָּןמפדן מֵ֩תָה֩מֵתָהמתה עָלַ֨יעָלַיעלי רָחֵ֜לרָחֵלרחל בְּאֶ֤רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנַ֙עַן֙כְּנַעַןכנען בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך בְּע֥וֹדבְּעוֹדבעוד כִּבְרַתכִּבְרַתכברת־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ לָבֹ֣אלָבֹאלבא אֶפְרָ֑תָהאֶפְרָתָהאפרתה וָאֶקְבְּרֶ֤הָוָאֶקְבְּרֶהָואקברה שָּׁם֙שָּׁםשם בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אֶפְרָ֔תאֶפְרָתאפרת הִ֖ואהִואהוא בֵּ֥יתבֵּיתבית לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 48:8 וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִימִימי־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 48:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־אָבִ֔יואָבִיואביו בָּנַ֣יבָּנַיבני הֵ֔םהֵםהם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָֽתַןנָתַןנתן־־־לִ֥ילִילי אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בָּזֶ֑הבָּזֶהבזה וַיֹּאמַ֕רוַיֹּאמַרויאמר קָֽחֶםקָחֶםקחם־־־נָ֥אנָאנא אֵלַ֖יאֵלַיאלי וַאֲבָרֲכֵֽםוַאֲבָרֲכֵםואברכם׃׃׃ 48:10 וְעֵינֵ֤יוְעֵינֵיועיני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל כָּבְד֣וּכָּבְדוּכבדו מִזֹּ֔קֶןמִזֹּקֶןמזקן לֹ֥אלֹאלא יוּכַ֖ליוּכַליוכל לִרְא֑וֹתלִרְאוֹתלראות וַיַּגֵּ֤שׁוַיַּגֵּשׁויגש אֹתָם֙אֹתָםאתם אֵלָ֔יואֵלָיואליו וַיִּשַּׁ֥קוַיִּשַּׁקוישק לָהֶ֖םלָהֶםלהם וַיְחַבֵּ֥קוַיְחַבֵּקויחבק לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 48:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף רְאֹ֥הרְאֹהראה פָנֶ֖יךָפָנֶיךָפניך לֹ֣אלֹאלא פִלָּ֑לְתִּיפִלָּלְתִּיפללתי וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה הֶרְאָ֥ההֶרְאָההראה אֹתִ֛יאֹתִיאתי אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים גַּ֥םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־זַרְעֶֽךָזַרְעֶךָזרעך׃׃׃ 48:12 וַיּוֹצֵ֥אוַיּוֹצֵאויוצא יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף אֹתָ֖םאֹתָםאתם מֵעִ֣םמֵעִםמעם בִּרְכָּ֑יובִּרְכָּיוברכיו וַיִּשְׁתַּ֥חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לְאַפָּ֖יולְאַפָּיולאפיו אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 48:13 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח יוֹסֵף֮יוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵיהֶם֒שְׁנֵיהֶםשניהם אֶתאֶתאת־־־אֶפְרַ֤יִםאֶפְרַיִםאפרים בִּֽימִינוֹ֙בִּימִינוֹבימינו מִשְּׂמֹ֣אלמִשְּׂמֹאלמשמאל יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־מְנַשֶּׁ֥המְנַשֶּׁהמנשה בִשְׂמֹאל֖וֹבִשְׂמֹאלוֹבשמאלו מִימִ֣יןמִימִיןמימין יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּגֵּ֖שׁוַיַּגֵּשׁויגש אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 48:14 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־יְמִינ֜וֹיְמִינוֹימינו וַיָּ֨שֶׁתוַיָּשֶׁתוישת עַלעַלעל־־־רֹ֤אשׁרֹאשׁראש אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים וְה֣וּאוְהוּאוהוא הַצָּעִ֔ירהַצָּעִירהצעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׂמֹאל֖וֹשְׂמֹאלוֹשמאלו עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש מְנַשֶּׁ֑המְנַשֶּׁהמנשה שִׂכֵּל֙שִׂכֵּלשכל אֶתאֶתאת־־־יָדָ֔יויָדָיוידיו כִּ֥יכִּיכי מְנַשֶּׁ֖המְנַשֶּׁהמנשה הַבְּכֽוֹרהַבְּכוֹרהבכור׃׃׃ 48:15 וַיְבָ֥רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הָֽאֱלֹהִ֡יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הִתְהַלְּכ֨וּהִתְהַלְּכוּהתהלכו אֲבֹתַ֤יאֲבֹתַיאבתי לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו אַבְרָהָ֣םאַבְרָהָםאברהם וְיִצְחָ֔קוְיִצְחָקויצחק הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים הָרֹעֶ֣ההָרֹעֶההרעה אֹתִ֔יאֹתִיאתי מֵעוֹדִ֖ימֵעוֹדִימעודי עַדעַדעד־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 48:16 הַמַּלְאָךְ֩הַמַּלְאָךְהמלאך הַגֹּאֵ֨להַגֹּאֵלהגאל אֹתִ֜יאֹתִיאתי מִכָּלמִכָּלמכל־־־רָ֗ערָערע יְבָרֵךְ֮יְבָרֵךְיברך אֶתאֶתאת־־־הַנְּעָרִים֒הַנְּעָרִיםהנערים וְיִקָּרֵ֤אוְיִקָּרֵאויקרא בָהֶם֙בָהֶםבהם שְׁמִ֔ישְׁמִישמי וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אֲבֹתַ֖יאֲבֹתַיאבתי אַבְרָהָ֣םאַבְרָהָםאברהם וְיִצְחָ֑קוְיִצְחָקויצחק וְיִדְגּ֥וּוְיִדְגּוּוידגו לָרֹ֖בלָרֹבלרב בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 48:17 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא יוֹסֵ֗ףיוֹסֵףיוסף כִּיכִּיכי־־־יָשִׁ֨יתיָשִׁיתישית אָבִ֧יואָבִיואביו יַדיַדיד־־־יְמִינ֛וֹיְמִינוֹימינו עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים וַיֵּ֣רַעוַיֵּרַעוירע בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו וַיִּתְמֹ֣ךְוַיִּתְמֹךְויתמך יַדיַדיד־־־אָבִ֗יואָבִיואביו לְהָסִ֥ירלְהָסִירלהסיר אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה מֵעַ֥למֵעַלמעל רֹאשׁרֹאשׁראש־־־אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש מְנַשֶּֽׁהמְנַשֶּׁהמנשה׃׃׃ 48:18 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־אָבִ֖יואָבִיואביו לֹאלֹאלא־־־כֵ֣ןכֵןכן אָבִ֑יאָבִיאבי כִּיכִּיכי־־־זֶ֣הזֶהזה הַבְּכֹ֔רהַבְּכֹרהבכר שִׂ֥יםשִׂיםשים יְמִינְךָ֖יְמִינְךָימינך עַלעַלעל־־־רֹאשֽׁוֹרֹאשׁוֹראשו׃׃׃ 48:19 וַיְמָאֵ֣ןוַיְמָאֵןוימאן אָבִ֗יואָבִיואביו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יָדַ֤עְתִּֽייָדַעְתִּיידעתי בְנִי֙בְנִיבני יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי גַּםגַּםגם־־־ה֥וּאהוּאהוא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לְּעָ֖םלְּעָםלעם וְגַםוְגַםוגם־־־ה֣וּאהוּאהוא יִגְדָּ֑ליִגְדָּליגדל וְאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם אָחִ֤יואָחִיואחיו הַקָּטֹן֙הַקָּטֹןהקטן יִגְדַּ֣ליִגְדַּליגדל מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וְזַרְע֖וֹוְזַרְעוֹוזרעו יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה מְלֹֽאמְלֹאמלא־־־הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 48:20 וַיְבָ֨רֲכֵ֜םוַיְבָרֲכֵםויברכם בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֮הַהוּאההוא לֵאמוֹר֒לֵאמוֹרלאמור בְּךָ֗בְּךָבך יְבָרֵ֤ךְיְבָרֵךְיברך יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יְשִֽׂמְךָ֣יְשִׂמְךָישמך אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים כְּאֶפְרַ֖יִםכְּאֶפְרַיִםכאפרים וְכִמְנַשֶּׁ֑הוְכִמְנַשֶּׁהוכמנשה וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מְנַשֶּֽׁהמְנַשֶּׁהמנשה׃׃׃ 48:21 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף הִנֵּ֥ההִנֵּההנה אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מֵ֑תמֵתמת וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם וְהֵשִׁ֣יבוְהֵשִׁיבוהשיב אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ אֲבֹתֵיכֶֽםאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם׃׃׃ 48:22 וַאֲנִ֞יוַאֲנִיואני נָתַ֧תִּֽינָתַתִּינתתי לְךָ֛לְךָלך שְׁכֶ֥םשְׁכֶםשכם אַחַ֖דאַחַדאחד עַלעַלעל־־־אַחֶ֑יךָאַחֶיךָאחיך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לָקַ֙חְתִּי֙לָקַחְתִּילקחתי מִיַּ֣דמִיַּדמיד הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי בְּחַרְבִּ֖יבְּחַרְבִּיבחרבי וּבְקַשְׁתִּֽיוּבְקַשְׁתִּיובקשתי׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain