Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Haggai 2

2:1 בַּשְּׁבִיעִ֕יבַּשְּׁבִיעִיבשביעי בְּעֶשְׂרִ֥יםבְּעֶשְׂרִיםבעשרים וְאֶחָ֖דוְאֶחָדואחד לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָיָה֙הָיָההיה דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־חַגַּ֥יחַגַּיחגי הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:2 אֱמָראֱמָראמר־־־נָ֗אנָאנא אֶלאֶלאל־־־זְרֻבָּבֶ֤לזְרֻבָּבֶלזרבבל בֶּןבֶּןבן־־־שַׁלְתִּיאֵל֙שַׁלְתִּיאֵלשלתיאל פַּחַ֣תפַּחַתפחת יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְאֶלוְאֶלואל־־־יְהוֹשֻׁ֥עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹצָדָ֖קיְהוֹצָדָקיהוצדק הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּד֑וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְאֶלוְאֶלואל־־־שְׁאֵרִ֥יתשְׁאֵרִיתשארית הָעָ֖םהָעָםהעם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:3 מִ֤ימִימי בָכֶם֙בָכֶםבכם הַנִּשְׁאָ֔רהַנִּשְׁאָרהנשאר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר רָאָה֙רָאָהראה אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֣יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּ֔ההַזֶּההזה בִּכְבוֹד֖וֹבִּכְבוֹדוֹבכבודו הָרִאשׁ֑וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון וּמָ֨הוּמָהומה אַתֶּ֜םאַתֶּםאתם רֹאִ֤יםרֹאִיםראים אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו עַ֔תָּהעַתָּהעתה הֲל֥וֹאהֲלוֹאהלוא כָמֹ֛הוּכָמֹהוּכמהו כְּאַ֖יִןכְּאַיִןכאין בְּעֵינֵיכֶֽםבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם׃׃׃ 2:4 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה חֲזַ֣קחֲזַקחזק זְרֻבָּבֶ֣לזְרֻבָּבֶלזרבבל ׀׀׀ נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֡היְהוָהיהוה וַחֲזַ֣קוַחֲזַקוחזק יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹצָדָק֩יְהוֹצָדָקיהוצדק הַכֹּהֵ֨ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּד֜וֹלהַגָּדוֹלהגדול וַחֲזַ֨קוַחֲזַקוחזק כָּלכָּלכל־־־עַ֥םעַםעם הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַֽעֲשׂ֑וּוַעֲשׂוּועשו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני אִתְּכֶ֔םאִתְּכֶםאתכם נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 2:5 אֶֽתאֶתאת־־־הַדָּבָ֞רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּרַ֤תִּיכָּרַתִּיכרתי אִתְּכֶם֙אִתְּכֶםאתכם בְּצֵאתְכֶ֣םבְּצֵאתְכֶםבצאתכם מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים וְרוּחִ֖יוְרוּחִיורוחי עֹמֶ֣דֶתעֹמֶדֶתעמדת בְּתוֹכְכֶ֑םבְּתוֹכְכֶםבתוככם אַלאַלאל־־־תִּירָֽאוּתִּירָאוּתיראו׃׃׃ ססס 2:6 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות ע֥וֹדעוֹדעוד אַחַ֖תאַחַתאחת מְעַ֣טמְעַטמעט הִ֑יאהִיאהיא וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני מַרְעִישׁ֙מַרְעִישׁמרעיש אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים וְאֶתוְאֶתואת־־־הֶחָרָבָֽההֶחָרָבָההחרבה׃׃׃ 2:7 וְהִרְעַשְׁתִּי֙וְהִרְעַשְׁתִּיוהרעשתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים וּבָ֖אוּוּבָאוּובאו חֶמְדַּ֣תחֶמְדַּתחמדת כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וּמִלֵּאתִ֞יוּמִלֵּאתִיומלאתי אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֤יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּה֙הַזֶּההזה כָּב֔וֹדכָּבוֹדכבוד אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 2:8 לִ֥ילִילי הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף וְלִ֣יוְלִיולי הַזָּהָ֑בהַזָּהָבהזהב נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 2:9 גָּד֣וֹלגָּדוֹלגדול יִֽהְיֶ֡היִהְיֶהיהיה כְּבוֹד֩כְּבוֹדכבוד הַבַּ֨יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּ֤ההַזֶּההזה הָאַֽחֲרוֹן֙הָאַחֲרוֹןהאחרון מִןמִןמן־־־הָ֣רִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות וּבַמָּק֤וֹםוּבַמָּקוֹםובמקום הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ פפפ
2:10 בְּעֶשְׂרִ֤יםבְּעֶשְׂרִיםבעשרים וְאַרְבָּעָה֙וְאַרְבָּעָהוארבעה לַתְּשִׁיעִ֔ילַתְּשִׁיעִילתשיעי בִּשְׁנַ֥תבִּשְׁנַתבשנת שְׁתַּ֖יִםשְׁתַּיִםשתים לְדָרְיָ֑וֶשׁלְדָרְיָוֶשׁלדריוש הָיָה֙הָיָההיה דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־חַגַּ֥יחַגַּיחגי הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:11 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁאַלשְׁאַלשאל־־־נָ֧אנָאנא אֶתאֶתאת־־־הַכֹּהֲנִ֛יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים תּוֹרָ֖התּוֹרָהתורה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:12 הֵ֣ןהֵןהן ׀׀׀ יִשָּׂאיִשָּׂאישא־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש בְּשַׂרבְּשַׂרבשר־־־קֹ֜דֶשׁקֹדֶשׁקדש בִּכְנַ֣ףבִּכְנַףבכנף בִּגְד֗וֹבִּגְדוֹבגדו וְנָגַ֣עוְנָגַעונגע בִּ֠כְנָפוֹבִּכְנָפוֹבכנפו אֶלאֶלאל־־־הַלֶּ֨חֶםהַלֶּחֶםהלחם וְאֶלוְאֶלואל־־־הַנָּזִ֜ידהַנָּזִידהנזיד וְאֶלוְאֶלואל־־־הַיַּ֧יִןהַיַּיִןהיין וְאֶלוְאֶלואל־־־שֶׁ֛מֶןשֶׁמֶןשמן וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־מַאֲכָ֖למַאֲכָלמאכל הֲיִקְדָּ֑שׁהֲיִקְדָּשׁהיקדש וַיַּעֲנ֧וּוַיַּעֲנוּויענו הַכֹּהֲנִ֛יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹֽאלֹאלא׃׃׃ 2:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חַגַּ֔יחַגַּיחגי אִםאִםאם־־־יִגַּ֧עיִגַּעיגע טְמֵאטְמֵאטמא־־־נֶ֛פֶשׁנֶפֶשׁנפש בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה הֲיִטְמָ֑אהֲיִטְמָאהיטמא וַיַּעֲנ֧וּוַיַּעֲנוּויענו הַכֹּהֲנִ֛יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו יִטְמָֽאיִטְמָאיטמא׃׃׃ 2:14 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען חַגַּ֜יחַגַּיחגי וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כֵּ֣ןכֵּןכן הָֽעָםהָעָםהעם־־־הַ֠זֶּההַזֶּההזה וְכֵןוְכֵןוכן־־־הַגּ֨וֹיהַגּוֹיהגוי הַזֶּ֤ההַזֶּההזה לְפָנַי֙לְפָנַילפני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְכֵ֖ןוְכֵןוכן כָּלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵיהֶ֑םיְדֵיהֶםידיהם וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר יַקְרִ֛יבוּיַקְרִיבוּיקריבו שָׁ֖םשָׁםשם טָמֵ֥אטָמֵאטמא הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 2:15 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה שִֽׂימוּשִׂימוּשימו־־־נָ֣אנָאנא לְבַבְכֶ֔םלְבַבְכֶםלבבכם מִןמִןמן־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וָמָ֑עְלָהוָמָעְלָהומעלה מִטֶּ֧רֶםמִטֶּרֶםמטרם שֽׂוּםשׂוּםשום־־־אֶ֛בֶןאֶבֶןאבן אֶלאֶלאל־־־אֶ֖בֶןאֶבֶןאבן בְּהֵיכַ֥לבְּהֵיכַלבהיכל יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:16 מִֽהְיוֹתָ֥םמִהְיוֹתָםמהיותם בָּא֙בָּאבא אֶלאֶלאל־־־עֲרֵמַ֣תעֲרֵמַתערמת עֶשְׂרִ֔יםעֶשְׂרִיםעשרים וְהָיְתָ֖הוְהָיְתָהוהיתה עֲשָׂרָ֑העֲשָׂרָהעשרה בָּ֣אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־הַיֶּ֗קֶבהַיֶּקֶבהיקב לַחְשֹׂף֙לַחְשֹׂףלחשף חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים פּוּרָ֔הפּוּרָהפורה וְהָיְתָ֖הוְהָיְתָהוהיתה עֶשְׂרִֽיםעֶשְׂרִיםעשרים׃׃׃ 2:17 הִכֵּ֨יתִיהִכֵּיתִיהכיתי אֶתְכֶ֜םאֶתְכֶםאתכם בַּשִּׁדָּפ֤וֹןבַּשִּׁדָּפוֹןבשדפון וּבַיֵּֽרָקוֹן֙וּבַיֵּרָקוֹןובירקון וּבַבָּרָ֔דוּבַבָּרָדובברד אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵיכֶ֑םיְדֵיכֶםידיכם וְאֵיןוְאֵיןואין־־־אֶתְכֶ֥םאֶתְכֶםאתכם אֵלַ֖יאֵלַיאלי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:18 שִׂימוּשִׂימוּשימו־־־נָ֣אנָאנא לְבַבְכֶ֔םלְבַבְכֶםלבבכם מִןמִןמן־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה וָמָ֑עְלָהוָמָעְלָהומעלה מִיּוֹם֩מִיּוֹםמיום עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַרְבָּעָ֜הוְאַרְבָּעָהוארבעה לַתְּשִׁיעִ֗ילַתְּשִׁיעִילתשיעי לְמִןלְמִןלמן־־־הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֻסַּ֥דיֻסַּדיסד הֵֽיכַלהֵיכַלהיכל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה שִׂ֥ימוּשִׂימוּשימו לְבַבְכֶֽםלְבַבְכֶםלבבכם׃׃׃ 2:19 הַע֤וֹדהַעוֹדהעוד הַזֶּ֙רַע֙הַזֶּרַעהזרע בַּמְּגוּרָ֔הבַּמְּגוּרָהבמגורה וְעַדוְעַדועד־־־הַגֶּ֨פֶןהַגֶּפֶןהגפן וְהַתְּאֵנָ֧הוְהַתְּאֵנָהוהתאנה וְהָרִמּ֛וֹןוְהָרִמּוֹןוהרמון וְעֵ֥ץוְעֵץועץ הַזַּ֖יִתהַזַּיִתהזית לֹ֣אלֹאלא נָשָׂ֑אנָשָׂאנשא מִןמִןמן־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲבָרֵֽךְאֲבָרֵךְאברך׃׃׃ ססס 2:20 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ שֵׁנִית֙שֵׁנִיתשנית אֶלאֶלאל־־־חַגַּ֔יחַגַּיחגי בְּעֶשְׂרִ֧יםבְּעֶשְׂרִיםבעשרים וְאַרְבָּעָ֛הוְאַרְבָּעָהוארבעה לַחֹ֖דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:21 אֱמֹ֕ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־זְרֻבָּבֶ֥לזְרֻבָּבֶלזרבבל פַּֽחַתפַּחַתפחת־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אֲנִ֣יאֲנִיאני מַרְעִ֔ישׁמַרְעִישׁמרעיש אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 2:22 וְהָֽפַכְתִּי֙וְהָפַכְתִּיוהפכתי כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא מַמְלָכ֔וֹתמַמְלָכוֹתממלכות וְהִ֨שְׁמַדְתִּ֔יוְהִשְׁמַדְתִּיוהשמדתי חֹ֖זֶקחֹזֶקחזק מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וְהָפַכְתִּ֤יוְהָפַכְתִּיוהפכתי מֶרְכָּבָה֙מֶרְכָּבָהמרכבה וְרֹ֣כְבֶ֔יהָוְרֹכְבֶיהָורכביה וְיָרְד֤וּוְיָרְדוּוירדו סוּסִים֙סוּסִיםסוסים וְרֹ֣כְבֵיהֶ֔םוְרֹכְבֵיהֶםורכביהם אִ֖ישׁאִישׁאיש בְּחֶ֥רֶבבְּחֶרֶבבחרב אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 2:23 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֣וּאהַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֡וֹתצְבָאוֹתצבאות אֶ֠קָּחֲךָאֶקָּחֲךָאקחך זְרֻבָּבֶ֨לזְרֻבָּבֶלזרבבל בֶּןבֶּןבן־־־שְׁאַלְתִּיאֵ֤לשְׁאַלְתִּיאֵלשאלתיאל עַבְדִּי֙עַבְדִּיעבדי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְשַׂמְתִּ֖יךָוְשַׂמְתִּיךָושמתיך כַּֽחוֹתָ֑םכַּחוֹתָםכחותם כִּֽיכִּיכי־־־בְךָ֣בְךָבך בָחַ֔רְתִּיבָחַרְתִּיבחרתי נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain