Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Hosea 13

13:1 כְּדַבֵּ֤רכְּדַבֵּרכדבר אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים רְתֵ֔תרְתֵתרתת נָשָׂ֥אנָשָׂאנשא ה֖וּאהוּאהוא בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיֶּאְשַׁ֥םוַיֶּאְשַׁםויאשם בַּבַּ֖עַלבַּבַּעַלבבעל וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ 13:2 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ יוֹסִ֣פוּיוֹסִפוּיוספו לַחֲטֹ֗אלַחֲטֹאלחטא וַיַּעְשׂ֣וּוַיַּעְשׂוּויעשו לָהֶם֩לָהֶםלהם מַסֵּכָ֨המַסֵּכָהמסכה מִכַּסְפָּ֤םמִכַּסְפָּםמכספם כִּתְבוּנָם֙כִּתְבוּנָםכתבונם עֲצַבִּ֔יםעֲצַבִּיםעצבים מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה חָרָשִׁ֖יםחָרָשִׁיםחרשים כֻּלֹּ֑הכֻּלֹּהכלה לָהֶם֙לָהֶםלהם הֵ֣םהֵםהם אֹמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים זֹבְחֵ֣יזֹבְחֵיזבחי אָדָ֔םאָדָםאדם עֲגָלִ֖יםעֲגָלִיםעגלים יִשָּׁקֽוּןיִשָּׁקוּןישקון׃׃׃ 13:3 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן יִֽהְיוּ֙יִהְיוּיהיו כַּעֲנַןכַּעֲנַןכענן־־־בֹּ֔קֶרבֹּקֶרבקר וְכַטַּ֖לוְכַטַּלוכטל מַשְׁכִּ֣יםמַשְׁכִּיםמשכים הֹלֵ֑ךְהֹלֵךְהלך כְּמֹץ֙כְּמֹץכמץ יְסֹעֵ֣ריְסֹעֵריסער מִגֹּ֔רֶןמִגֹּרֶןמגרן וּכְעָשָׁ֖ןוּכְעָשָׁןוכעשן מֵאֲרֻבָּֽהמֵאֲרֻבָּהמארבה׃׃׃ 13:4 וְאָנֹכִ֛יוְאָנֹכִיואנכי יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וֵאלֹהִ֤יםוֵאלֹהִיםואלהים זֽוּלָתִי֙זוּלָתִיזולתי לֹ֣אלֹאלא תֵדָ֔עתֵדָעתדע וּמוֹשִׁ֥יעַוּמוֹשִׁיעַומושיע אַ֖יִןאַיִןאין בִּלְתִּֽיבִּלְתִּיבלתי׃׃׃ 13:5 אֲנִ֥יאֲנִיאני יְדַעְתִּ֖יךָיְדַעְתִּיךָידעתיך בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ תַּלְאֻבֽוֹתתַּלְאֻבוֹתתלאבות׃׃׃ 13:6 כְּמַרְעִיתָם֙כְּמַרְעִיתָםכמרעיתם וַיִּשְׂבָּ֔עוּוַיִּשְׂבָּעוּוישבעו שָׂבְע֖וּשָׂבְעוּשבעו וַיָּ֣רָםוַיָּרָםוירם לִבָּ֑םלִבָּםלבם עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן שְׁכֵחֽוּנִישְׁכֵחוּנִישכחוני׃׃׃ 13:7 וָאֱהִ֥יוָאֱהִיואהי לָהֶ֖םלָהֶםלהם כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־שָׁ֑חַלשָׁחַלשחל כְּנָמֵ֖רכְּנָמֵרכנמר עַלעַלעל־־־דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך אָשֽׁוּראָשׁוּראשור׃׃׃ 13:8 אֶפְגְּשֵׁם֙אֶפְגְּשֵׁםאפגשם כְּדֹ֣בכְּדֹבכדב שַׁכּ֔וּלשַׁכּוּלשכול וְאֶקְרַ֖עוְאֶקְרַעואקרע סְג֣וֹרסְגוֹרסגור לִבָּ֑םלִבָּםלבם וְאֹכְלֵ֥םוְאֹכְלֵםואכלם שָׁם֙שָׁםשם כְּלָבִ֔יאכְּלָבִיאכלביא חַיַּ֥תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה תְּבַקְּעֵֽםתְּבַקְּעֵםתבקעם׃׃׃ 13:9 שִֽׁחֶתְךָ֥שִׁחֶתְךָשחתך יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־בִ֥יבִיבי בְעֶזְרֶֽךָבְעֶזְרֶךָבעזרך׃׃׃ 13:10 אֱהִ֤יאֱהִיאהי מַלְכְּךָ֙מַלְכְּךָמלכך אֵפ֔וֹאאֵפוֹאאפוא וְיוֹשִֽׁיעֲךָ֖וְיוֹשִׁיעֲךָויושיעך בְּכָלבְּכָלבכל־־־עָרֶ֑יךָעָרֶיךָעריך וְשֹׁ֣פְטֶ֔יךָוְשֹׁפְטֶיךָושפטיך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמַ֔רְתָּאָמַרְתָּאמרת תְּנָהתְּנָהתנה־־־לִּ֖ילִּילי מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך וְשָׂרִֽיםוְשָׂרִיםושרים׃׃׃ 13:11 אֶֽתֶּןאֶתֶּןאתן־־־לְךָ֥לְךָלך מֶ֙לֶךְ֙מֶלֶךְמלך בְּאַפִּ֔יבְּאַפִּיבאפי וְאֶקַּ֖חוְאֶקַּחואקח בְּעֶבְרָתִֽיבְּעֶבְרָתִיבעברתי׃׃׃ ססס 13:12 צָרוּר֙צָרוּרצרור עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון אֶפְרָ֔יִםאֶפְרָיִםאפרים צְפוּנָ֖הצְפוּנָהצפונה חַטָּאתֽוֹחַטָּאתוֹחטאתו׃׃׃ 13:13 חֶבְלֵ֥יחֶבְלֵיחבלי יֽוֹלֵדָ֖היוֹלֵדָהיולדה יָבֹ֣אוּיָבֹאוּיבאו ל֑וֹלוֹלו הוּאהוּאהוא־־־בֵן֙בֵןבן לֹ֣אלֹאלא חָכָ֔םחָכָםחכם כִּֽיכִּיכי־־־עֵ֥תעֵתעת לֹֽאלֹאלא־־־יַעֲמֹ֖דיַעֲמֹדיעמד בְּמִשְׁבַּ֥רבְּמִשְׁבַּרבמשבר בָּנִֽיםבָּנִיםבנים׃׃׃ 13:14 מִיַּ֤דמִיַּדמיד שְׁאוֹל֙שְׁאוֹלשאול אֶפְדֵּ֔םאֶפְדֵּםאפדם מִמָּ֖וֶתמִמָּוֶתממות אֶגְאָלֵ֑םאֶגְאָלֵםאגאלם אֱהִ֨יאֱהִיאהי דְבָרֶיךָ֜דְבָרֶיךָדבריך מָ֗וֶתמָוֶתמות אֱהִ֤יאֱהִיאהי קָֽטָבְךָ֙קָטָבְךָקטבך שְׁא֔וֹלשְׁאוֹלשאול נֹ֖חַםנֹחַםנחם יִסָּתֵ֥ריִסָּתֵריסתר מֵעֵינָֽימֵעֵינָימעיני׃׃׃ 13:15 כִּ֣יכִּיכי ה֔וּאהוּאהוא בֵּ֥ןבֵּןבן אַחִ֖יםאַחִיםאחים יַפְרִ֑יאיַפְרִיאיפריא יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא קָדִים֩קָדִיםקדים ר֨וּחַרוּחַרוח יְהוָ֜היְהוָהיהוה מִמִּדְבָּ֣רמִמִּדְבָּרממדבר עֹלֶ֗העֹלֶהעלה וְיֵב֤וֹשׁוְיֵבוֹשׁויבוש מְקוֹרוֹ֙מְקוֹרוֹמקורו וְיֶחֱרַ֣בוְיֶחֱרַבויחרב מַעְיָנ֔וֹמַעְיָנוֹמעינו ה֣וּאהוּאהוא יִשְׁסֶ֔היִשְׁסֶהישסה אוֹצַ֖ראוֹצַראוצר כָּלכָּלכל־־־כְּלִ֥יכְּלִיכלי חֶמְדָּֽהחֶמְדָּהחמדה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain