Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 51

51:1 שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו אֵלַ֛יאֵלַיאלי רֹ֥דְפֵירֹדְפֵירדפי צֶ֖דֶקצֶדֶקצדק מְבַקְשֵׁ֣ימְבַקְשֵׁימבקשי יְהוָ֑היְהוָהיהוה הַבִּ֙יטוּ֙הַבִּיטוּהביטו אֶלאֶלאל־־־צ֣וּרצוּרצור חֻצַּבְתֶּ֔םחֻצַּבְתֶּםחצבתם וְאֶלוְאֶלואל־־־מַקֶּ֥בֶתמַקֶּבֶתמקבת בּ֖וֹרבּוֹרבור נֻקַּרְתֶּֽםנֻקַּרְתֶּםנקרתם׃׃׃ 51:2 הַבִּ֙יטוּ֙הַבִּיטוּהביטו אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֣םאַבְרָהָםאברהם אֲבִיכֶ֔םאֲבִיכֶםאביכם וְאֶלוְאֶלואל־־־שָׂרָ֖השָׂרָהשרה תְּחוֹלֶלְכֶ֑םתְּחוֹלֶלְכֶםתחוללכם כִּיכִּיכי־־־אֶחָ֣דאֶחָדאחד קְרָאתִ֔יוקְרָאתִיוקראתיו וַאֲבָרְכֵ֖הוּוַאֲבָרְכֵהוּואברכהו וְאַרְבֵּֽהוּוְאַרְבֵּהוּוארבהו׃׃׃ ססס 51:3 כִּֽיכִּיכי־־־נִחַ֨םנִחַםנחם יְהוָ֜היְהוָהיהוה צִיּ֗וֹןצִיּוֹןציון נִחַם֙נִחַםנחם כָּלכָּלכל־־־חָרְבֹתֶ֔יהָחָרְבֹתֶיהָחרבתיה וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם מִדְבָּרָהּ֙מִדְבָּרָהּמדברה כְּעֵ֔דֶןכְּעֵדֶןכעדן וְעַרְבָתָ֖הּוְעַרְבָתָהּוערבתה כְּגַןכְּגַןכגן־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה שָׂשׂ֤וֹןשָׂשׂוֹןששון וְשִׂמְחָה֙וְשִׂמְחָהושמחה יִמָּ֣צֵאיִמָּצֵאימצא בָ֔הּבָהּבה תּוֹדָ֖התּוֹדָהתודה וְק֥וֹלוְקוֹלוקול זִמְרָֽהזִמְרָהזמרה׃׃׃ ססס 51:4 הַקְשִׁ֤יבוּהַקְשִׁיבוּהקשיבו אֵלַי֙אֵלַיאלי עַמִּ֔יעַמִּיעמי וּלְאוּמִּ֖יוּלְאוּמִּיולאומי אֵלַ֣יאֵלַיאלי הַאֲזִ֑ינוּהַאֲזִינוּהאזינו כִּ֤יכִּיכי תוֹרָה֙תוֹרָהתורה מֵאִתִּ֣ימֵאִתִּימאתי תֵצֵ֔אתֵצֵאתצא וּמִשְׁפָּטִ֔יוּמִשְׁפָּטִיומשפטי לְא֥וֹרלְאוֹרלאור עַמִּ֖יםעַמִּיםעמים אַרְגִּֽיעַאַרְגִּיעַארגיע׃׃׃ 51:5 קָר֤וֹבקָרוֹבקרוב צִדְקִי֙צִדְקִיצדקי יָצָ֣איָצָאיצא יִשְׁעִ֔ייִשְׁעִיישעי וּזְרֹעַ֖יוּזְרֹעַיוזרעי עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים יִשְׁפֹּ֑טוּיִשְׁפֹּטוּישפטו אֵלַי֙אֵלַיאלי אִיִּ֣יםאִיִּיםאיים יְקַוּ֔וּיְקַוּוּיקוו וְאֶלוְאֶלואל־־־זְרֹעִ֖יזְרֹעִיזרעי יְיַחֵלֽוּןיְיַחֵלוּןייחלון׃׃׃ 51:6 שְׂאוּ֩שְׂאוּשאו לַשָּׁמַ֨יִםלַשָּׁמַיִםלשמים עֵֽינֵיכֶ֜םעֵינֵיכֶםעיניכם וְֽהַבִּ֧יטוּוְהַבִּיטוּוהביטו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ מִתַּ֗חַתמִתַּחַתמתחת כִּֽיכִּיכי־־־שָׁמַ֜יִםשָׁמַיִםשמים כֶּעָשָׁ֤ןכֶּעָשָׁןכעשן נִמְלָ֙חוּ֙נִמְלָחוּנמלחו וְהָאָ֙רֶץ֙וְהָאָרֶץוהארץ כַּבֶּ֣גֶדכַּבֶּגֶדכבגד תִּבְלֶ֔התִּבְלֶהתבלה וְיֹשְׁבֶ֖יהָוְיֹשְׁבֶיהָוישביה כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־כֵ֣ןכֵןכן יְמוּת֑וּןיְמוּתוּןימותון וִישֽׁוּעָתִי֙וִישׁוּעָתִיוישועתי לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם תִּֽהְיֶ֔התִּהְיֶהתהיה וְצִדְקָתִ֖יוְצִדְקָתִיוצדקתי לֹ֥אלֹאלא תֵחָֽתתֵחָתתחת׃׃׃ ססס 51:7 שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו אֵלַי֙אֵלַיאלי יֹ֣דְעֵייֹדְעֵיידעי צֶ֔דֶקצֶדֶקצדק עַ֖םעַםעם תּוֹרָתִ֣יתּוֹרָתִיתורתי בְלִבָּ֑םבְלִבָּםבלבם אַלאַלאל־־־תִּֽירְאוּ֙תִּירְאוּתיראו חֶרְפַּ֣תחֶרְפַּתחרפת אֱנ֔וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש וּמִגִּדֻּפֹתָ֖םוּמִגִּדֻּפֹתָםומגדפתם אַלאַלאל־־־תֵּחָֽתּוּתֵּחָתּוּתחתו׃׃׃ 51:8 כִּ֤יכִּיכי כַבֶּ֙גֶד֙כַבֶּגֶדכבגד יֹאכְלֵ֣םיֹאכְלֵםיאכלם עָ֔שׁעָשׁעש וְכַצֶּ֖מֶרוְכַצֶּמֶרוכצמר יֹאכְלֵ֣םיֹאכְלֵםיאכלם סָ֑ססָססס וְצִדְקָתִי֙וְצִדְקָתִיוצדקתי לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם תִּֽהְיֶ֔התִּהְיֶהתהיה וִישׁוּעָתִ֖יוִישׁוּעָתִיוישועתי לְד֥וֹרלְדוֹרלדור דּוֹרִֽיםדּוֹרִיםדורים׃׃׃ ססס 51:9 עוּרִ֨יעוּרִיעורי עוּרִ֤יעוּרִיעורי לִבְשִׁילִבְשִׁילבשי־־־עֹז֙עֹזעז זְר֣וֹעַזְרוֹעַזרוע יְהוָ֔היְהוָהיהוה ע֚וּרִיעוּרִיעורי כִּ֣ימֵיכִּימֵיכימי קֶ֔דֶםקֶדֶםקדם דֹּר֖וֹתדֹּרוֹתדרות עוֹלָמִ֑יםעוֹלָמִיםעולמים הֲל֥וֹאהֲלוֹאהלוא אַתְּאַתְּאת־־־הִ֛יאהִיאהיא הַמַּחְצֶ֥בֶתהַמַּחְצֶבֶתהמחצבת רַ֖הַברַהַברהב מְחוֹלֶ֥לֶתמְחוֹלֶלֶתמחוללת תַּנִּֽיןתַּנִּיןתנין׃׃׃ 51:10 הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא אַתְּאַתְּאת־־־הִיא֙הִיאהיא הַמַּחֲרֶ֣בֶתהַמַּחֲרֶבֶתהמחרבת יָ֔םיָםים מֵ֖ימֵימי תְּה֣וֹםתְּהוֹםתהום רַבָּ֑הרַבָּהרבה הַשָּׂ֙מָה֙הַשָּׂמָההשמה מַֽעֲמַקֵּימַעֲמַקֵּימעמקי־־־יָ֔םיָםים דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך לַעֲבֹ֥רלַעֲבֹרלעבר גְּאוּלִֽיםגְּאוּלִיםגאולים׃׃׃ 51:11 וּפְדוּיֵ֨יוּפְדוּיֵיופדויי יְהוָ֜היְהוָהיהוה יְשׁוּב֗וּןיְשׁוּבוּןישובון וּבָ֤אוּוּבָאוּובאו צִיּוֹן֙צִיּוֹןציון בְּרִנָּ֔הבְּרִנָּהברנה וְשִׂמְחַ֥תוְשִׂמְחַתושמחת עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם עַלעַלעל־־־רֹאשָׁ֑םרֹאשָׁםראשם שָׂשׂ֤וֹןשָׂשׂוֹןששון וְשִׂמְחָה֙וְשִׂמְחָהושמחה יַשִּׂיג֔וּןיַשִּׂיגוּןישיגון נָ֖סוּנָסוּנסו יָג֥וֹןיָגוֹןיגון וַאֲנָחָֽהוַאֲנָחָהואנחה׃׃׃ ססס 51:12 אָנֹכִ֧יאָנֹכִיאנכי אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי ה֖וּאהוּאהוא מְנַחֶמְכֶ֑םמְנַחֶמְכֶםמנחמכם מִֽימִימי־־־אַ֤תְּאַתְּאת וַתִּֽירְאִי֙וַתִּירְאִיותיראי מֵאֱנ֣וֹשׁמֵאֱנוֹשׁמאנוש יָמ֔וּתיָמוּתימות וּמִבֶּןוּמִבֶּןומבן־־־אָדָ֖םאָדָםאדם חָצִ֥ירחָצִירחציר יִנָּתֵֽןיִנָּתֵןינתן׃׃׃ 51:13 וַתִּשְׁכַּ֞חוַתִּשְׁכַּחותשכח יְהוָ֣היְהוָהיהוה עֹשֶׂ֗ךָעֹשֶׂךָעשך נוֹטֶ֣הנוֹטֶהנוטה שָׁמַיִם֮שָׁמַיִםשמים וְיֹסֵ֣דוְיֹסֵדויסד אָרֶץ֒אָרֶץארץ וַתְּפַחֵ֨דוַתְּפַחֵדותפחד תָּמִ֜ידתָּמִידתמיד כָּלכָּלכל־־־הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני חֲמַ֣תחֲמַתחמת הַמֵּצִ֔יקהַמֵּצִיקהמציק כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר כּוֹנֵ֖ןכּוֹנֵןכונן לְהַשְׁחִ֑יתלְהַשְׁחִיתלהשחית וְאַיֵּ֖הוְאַיֵּהואיה חֲמַ֥תחֲמַתחמת הַמֵּצִֽיקהַמֵּצִיקהמציק׃׃׃ 51:14 מִהַ֥רמִהַרמהר צֹעֶ֖הצֹעֶהצעה לְהִפָּתֵ֑חַלְהִפָּתֵחַלהפתח וְלֹאוְלֹאולא־־־יָמ֣וּתיָמוּתימות לַשַּׁ֔חַתלַשַּׁחַתלשחת וְלֹ֥אוְלֹאולא יֶחְסַ֖ריֶחְסַריחסר לַחְמֽוֹלַחְמוֹלחמו׃׃׃ 51:15 וְאָֽנֹכִי֙וְאָנֹכִיואנכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך רֹגַ֣ערֹגַערגע הַיָּ֔םהַיָּםהים וַיֶּהֱמ֖וּוַיֶּהֱמוּויהמו גַּלָּ֑יוגַּלָּיוגליו יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ 51:16 וָאָשִׂ֤יםוָאָשִׂיםואשים דְּבָרַי֙דְּבָרַידברי בְּפִ֔יךָבְּפִיךָבפיך וּבְצֵ֥לוּבְצֵלובצל יָדִ֖ייָדִיידי כִּסִּיתִ֑יךָכִּסִּיתִיךָכסיתיך לִנְטֹ֤עַלִנְטֹעַלנטע שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים וְלִיסֹ֣דוְלִיסֹדוליסד אָ֔רֶץאָרֶץארץ וְלֵאמֹ֥רוְלֵאמֹרולאמר לְצִיּ֖וֹןלְצִיּוֹןלציון עַמִּיעַמִּיעמי־־־אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ ססס 51:17 הִתְעוֹרְרִ֣יהִתְעוֹרְרִיהתעוררי הִֽתְעוֹרְרִ֗יהִתְעוֹרְרִיהתעוררי ק֚וּמִיקוּמִיקומי יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁתִ֛יתשָׁתִיתשתית מִיַּ֥דמִיַּדמיד יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־כּ֣וֹסכּוֹסכוס חֲמָת֑וֹחֲמָתוֹחמתו אֶתאֶתאת־־־קֻבַּ֜עַתקֻבַּעַתקבעת כּ֧וֹסכּוֹסכוס הַתַּרְעֵלָ֛ההַתַּרְעֵלָההתרעלה שָׁתִ֖יתשָׁתִיתשתית מָצִֽיתמָצִיתמצית׃׃׃ 51:18 אֵיןאֵיןאין־־־מְנַהֵ֣למְנַהֵלמנהל לָ֔הּלָהּלה מִכָּלמִכָּלמכל־־־בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים יָלָ֑דָהיָלָדָהילדה וְאֵ֤יןוְאֵיןואין מַחֲזִיק֙מַחֲזִיקמחזיק בְּיָדָ֔הּבְּיָדָהּבידה מִכָּלמִכָּלמכל־־־בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים גִּדֵּֽלָהגִּדֵּלָהגדלה׃׃׃ 51:19 שְׁתַּ֤יִםשְׁתַּיִםשתים הֵ֙נָּה֙הֵנָּההנה קֹֽרְאֹתַ֔יִךְקֹרְאֹתַיִךְקראתיך מִ֖ימִימי יָנ֣וּדיָנוּדינוד לָ֑ךְלָךְלך הַשֹּׁ֧דהַשֹּׁדהשד וְהַשֶּׁ֛בֶרוְהַשֶּׁבֶרוהשבר וְהָרָעָ֥בוְהָרָעָבוהרעב וְהַחֶ֖רֶבוְהַחֶרֶבוהחרב מִ֥ימִימי אֲנַחֲמֵֽךְאֲנַחֲמֵךְאנחמך׃׃׃ 51:20 בָּנַ֜יִךְבָּנַיִךְבניך עֻלְּפ֥וּעֻלְּפוּעלפו שָׁכְב֛וּשָׁכְבוּשכבו בְּרֹ֥אשׁבְּרֹאשׁבראש כָּלכָּלכל־־־חוּצ֖וֹתחוּצוֹתחוצות כְּת֣וֹאכְּתוֹאכתוא מִכְמָ֑רמִכְמָרמכמר הַֽמְלֵאִ֥יםהַמְלֵאִיםהמלאים חֲמַתחֲמַתחמת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה גַּעֲרַ֥תגַּעֲרַתגערת אֱלֹהָֽיִךְאֱלֹהָיִךְאלהיך׃׃׃ 51:21 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן שִׁמְעִישִׁמְעִישמעי־־־נָ֥אנָאנא זֹ֖אתזֹאתזאת עֲנִיָּ֑העֲנִיָּהעניה וּשְׁכֻרַ֖תוּשְׁכֻרַתושכרת וְלֹ֥אוְלֹאולא מִיָּֽיִןמִיָּיִןמיין׃׃׃ ססס 51:22 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנַ֣יִךְאֲדֹנַיִךְאדניך יְהוָ֗היְהוָהיהוה וֵאלֹהַ֙יִךְ֙וֵאלֹהַיִךְואלהיך יָרִ֣יביָרִיביריב עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו הִנֵּ֥ההִנֵּההנה לָקַ֛חְתִּילָקַחְתִּילקחתי מִיָּדֵ֖ךְמִיָּדֵךְמידך אֶתאֶתאת־־־כּ֣וֹסכּוֹסכוס הַתַּרְעֵלָ֑ההַתַּרְעֵלָההתרעלה אֶתאֶתאת־־־קֻבַּ֙עַת֙קֻבַּעַתקבעת כּ֣וֹסכּוֹסכוס חֲמָתִ֔יחֲמָתִיחמתי לֹאלֹאלא־־־תוֹסִ֥יפִיתוֹסִיפִיתוסיפי לִשְׁתּוֹתָ֖הּלִשְׁתּוֹתָהּלשתותה עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 51:23 וְשַׂמְתִּ֙יהָ֙וְשַׂמְתִּיהָושמתיה בְּיַדבְּיַדביד־־־מוֹגַ֔יִךְמוֹגַיִךְמוגיך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָמְר֥וּאָמְרוּאמרו לְנַפְשֵׁ֖ךְלְנַפְשֵׁךְלנפשך שְׁחִ֣ישְׁחִישחי וְנַעֲבֹ֑רָהוְנַעֲבֹרָהונעברה וַתָּשִׂ֤ימִיוַתָּשִׂימִיותשימי כָאָ֙רֶץ֙כָאָרֶץכארץ גֵּוֵ֔ךְגֵּוֵךְגוך וְכַח֖וּץוְכַחוּץוכחוץ לַעֹבְרִֽיםלַעֹבְרִיםלעברים׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain