Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Hosea 2

2:1 וְֽ֠הָיָהוְהָיָהוהיה מִסְפַּ֤רמִסְפַּרמספר בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל כְּח֣וֹלכְּחוֹלכחול הַיָּ֔םהַיָּםהים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִמַּ֖דיִמַּדימד וְלֹ֣אוְלֹאולא יִסָּפֵ֑ריִסָּפֵריספר וְֽ֠הָיָהוְהָיָהוהיה בִּמְק֞וֹםבִּמְקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵאָמֵ֤ריֵאָמֵריאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם לֹֽאלֹאלא־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם יֵאָמֵ֥ריֵאָמֵריאמר לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אֵֽלאֵלאל־־־חָֽיחָיחי׃׃׃ 2:2 וְ֠נִקְבְּצוּוְנִקְבְּצוּונקבצו בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה וּבְנֵֽיוּבְנֵיובני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו וְשָׂמ֥וּוְשָׂמוּושמו לָהֶ֛םלָהֶםלהם רֹ֥אשׁרֹאשׁראש אֶחָ֖דאֶחָדאחד וְעָל֣וּוְעָלוּועלו מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֥יכִּיכי גָד֖וֹלגָדוֹלגדול י֥וֹםיוֹםיום יִזְרְעֶֽאליִזְרְעֶאליזרעאל׃׃׃ 2:3 אִמְר֥וּאִמְרוּאמרו לַאֲחֵיכֶ֖םלַאֲחֵיכֶםלאחיכם עַמִּ֑יעַמִּיעמי וְלַאֲחֽוֹתֵיכֶ֖םוְלַאֲחוֹתֵיכֶםולאחותיכם רֻחָֽמָהרֻחָמָהרחמה׃׃׃ 2:4 רִ֤יבוּרִיבוּריבו בְאִמְּכֶם֙בְאִמְּכֶםבאמכם רִ֔יבוּרִיבוּריבו כִּֽיכִּיכי־־־הִיא֙הִיאהיא לֹ֣אלֹאלא אִשְׁתִּ֔יאִשְׁתִּיאשתי וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי לֹ֣אלֹאלא אִישָׁ֑הּאִישָׁהּאישה וְתָסֵ֤רוְתָסֵרותסר זְנוּנֶ֙יהָ֙זְנוּנֶיהָזנוניה מִפָּנֶ֔יהמִפָּנֶיהמפניה וְנַאֲפוּפֶ֖יהָוְנַאֲפוּפֶיהָונאפופיה מִבֵּ֥יןמִבֵּיןמבין שָׁדֶֽיהָשָׁדֶיהָשדיה׃׃׃ 2:5 פֶּןפֶּןפן־־־אַפְשִׁיטֶ֣נָּהאַפְשִׁיטֶנָּהאפשיטנה עֲרֻמָּ֔העֲרֻמָּהערמה וְהִ֨צַּגְתִּ֔יהָוְהִצַּגְתִּיהָוהצגתיה כְּי֖וֹםכְּיוֹםכיום הִוָּֽלְדָ֑הּהִוָּלְדָהּהולדה וְשַׂמְתִּ֣יהָוְשַׂמְתִּיהָושמתיה כַמִּדְבָּ֗רכַמִּדְבָּרכמדבר וְשַׁתִּ֙הָ֙וְשַׁתִּהָושתה כְּאֶ֣רֶץכְּאֶרֶץכארץ צִיָּ֔הצִיָּהציה וַהֲמִתִּ֖יהָוַהֲמִתִּיהָוהמתיה בַּצָּמָֽאבַּצָּמָאבצמא׃׃׃ 2:6 וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנֶ֖יהָבָּנֶיהָבניה לֹ֣אלֹאלא אֲרַחֵ֑םאֲרַחֵםארחם כִּֽיכִּיכי־־־בְנֵ֥יבְנֵיבני זְנוּנִ֖יםזְנוּנִיםזנונים הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 2:7 כִּ֤יכִּיכי זָֽנְתָה֙זָנְתָהזנתה אִמָּ֔םאִמָּםאמם הֹבִ֖ישָׁההֹבִישָׁההבישה הֽוֹרָתָ֑םהוֹרָתָםהורתם כִּ֣יכִּיכי אָמְרָ֗האָמְרָהאמרה אֵלְכָ֞האֵלְכָהאלכה אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי מְאַהֲבַי֙מְאַהֲבַימאהבי נֹתְנֵ֤ינֹתְנֵינתני לַחְמִי֙לַחְמִילחמי וּמֵימַ֔יוּמֵימַיומימי צַמְרִ֣יצַמְרִיצמרי וּפִשְׁתִּ֔יוּפִשְׁתִּיופשתי שַׁמְנִ֖ישַׁמְנִישמני וְשִׁקּוּיָֽיוְשִׁקּוּיָיושקויי׃׃׃ 2:8 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן הִנְנִיהִנְנִיהנני־־־שָׂ֥ךְשָׂךְשך אֶתאֶתאת־־־דַּרְכֵּ֖ךְדַּרְכֵּךְדרכך בַּסִּירִ֑יםבַּסִּירִיםבסירים וְגָֽדַרְתִּי֙וְגָדַרְתִּיוגדרתי אֶתאֶתאת־־־גְּדֵרָ֔הּגְּדֵרָהּגדרה וּנְתִיבוֹתֶ֖יהָוּנְתִיבוֹתֶיהָונתיבותיה לֹ֥אלֹאלא תִמְצָֽאתִמְצָאתמצא׃׃׃ 2:9 וְרִדְּפָ֤הוְרִדְּפָהורדפה אֶתאֶתאת־־־מְאַהֲבֶ֙יהָ֙מְאַהֲבֶיהָמאהביה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תַשִּׂ֣יגתַשִּׂיגתשיג אֹתָ֔םאֹתָםאתם וּבִקְשָׁ֖תַםוּבִקְשָׁתַםובקשתם וְלֹ֣אוְלֹאולא תִמְצָ֑אתִמְצָאתמצא וְאָמְרָ֗הוְאָמְרָהואמרה אֵלְכָ֤האֵלְכָהאלכה וְאָשׁ֙וּבָה֙וְאָשׁוּבָהואשובה אֶלאֶלאל־־־אִישִׁ֣יאִישִׁיאישי הָֽרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון כִּ֣יכִּיכי ט֥וֹבטוֹבטוב לִ֛ילִילי אָ֖זאָזאז מֵעָֽתָּהמֵעָתָּהמעתה׃׃׃ 2:10 וְהִיא֙וְהִיאוהיא לֹ֣אלֹאלא יָֽדְעָ֔היָדְעָהידעה כִּ֤יכִּיכי אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לָ֔הּלָהּלה הַדָּגָ֖ןהַדָּגָןהדגן וְהַתִּיר֣וֹשׁוְהַתִּירוֹשׁוהתירוש וְהַיִּצְהָ֑רוְהַיִּצְהָרוהיצהר וְכֶ֨סֶףוְכֶסֶףוכסף הִרְבֵּ֥יתִיהִרְבֵּיתִיהרביתי לָ֛הּלָהּלה וְזָהָ֖בוְזָהָבוזהב עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו לַבָּֽעַללַבָּעַללבעל׃׃׃ 2:11 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן אָשׁ֔וּבאָשׁוּבאשוב וְלָקַחְתִּ֤יוְלָקַחְתִּיולקחתי דְגָנִי֙דְגָנִידגני בְּעִתּ֔וֹבְּעִתּוֹבעתו וְתִירוֹשִׁ֖יוְתִירוֹשִׁיותירושי בְּמֽוֹעֲד֑וֹבְּמוֹעֲדוֹבמועדו וְהִצַּלְתִּי֙וְהִצַּלְתִּיוהצלתי צַמְרִ֣יצַמְרִיצמרי וּפִשְׁתִּ֔יוּפִשְׁתִּיופשתי לְכַסּ֖וֹתלְכַסּוֹתלכסות אֶתאֶתאת־־־עֶרְוָתָֽהּעֶרְוָתָהּערותה׃׃׃ 2:12 וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה אֲגַלֶּ֥האֲגַלֶּהאגלה אֶתאֶתאת־־־נַבְלֻתָ֖הּנַבְלֻתָהּנבלתה לְעֵינֵ֣ילְעֵינֵילעיני מְאַהֲבֶ֑יהָמְאַהֲבֶיהָמאהביה וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש לֹֽאלֹאלא־־־יַצִּילֶ֥נָּהיַצִּילֶנָּהיצילנה מִיָּדִֽימִיָּדִימידי׃׃׃ 2:13 וְהִשְׁבַּתִּי֙וְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי כָּלכָּלכל־־־מְשׂוֹשָׂ֔הּמְשׂוֹשָׂהּמשושה חַגָּ֖הּחַגָּהּחגה חָדְשָׁ֣הּחָדְשָׁהּחדשה וְשַׁבַּתָּ֑הּוְשַׁבַּתָּהּושבתה וְכֹ֖לוְכֹלוכל מוֹעֲדָֽהּמוֹעֲדָהּמועדה׃׃׃ 2:14 וַהֲשִׁמֹּתִ֗יוַהֲשִׁמֹּתִיוהשמתי גַּפְנָהּ֙גַּפְנָהּגפנה וּתְאֵ֣נָתָ֔הּוּתְאֵנָתָהּותאנתה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמְרָ֗האָמְרָהאמרה אֶתְנָ֥האֶתְנָהאתנה הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה לִ֔ילִילי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָֽתְנוּנָתְנוּנתנו־־־לִ֖ילִילי מְאַֽהֲבָ֑ימְאַהֲבָימאהבי וְשַׂמְתִּ֣יםוְשַׂמְתִּיםושמתים לְיַ֔עַרלְיַעַרליער וַאֲכָלָ֖תַםוַאֲכָלָתַםואכלתם חַיַּ֥תחַיַּתחית הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 2:15 וּפָקַדְתִּ֣יוּפָקַדְתִּיופקדתי עָלֶ֗יהָעָלֶיהָעליה אֶתאֶתאת־־־יְמֵ֤ייְמֵיימי הַבְּעָלִים֙הַבְּעָלִיםהבעלים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּקְטִ֣ירתַּקְטִירתקטיר לָהֶ֔םלָהֶםלהם וַתַּ֤עַדוַתַּעַדותעד נִזְמָהּ֙נִזְמָהּנזמה וְחֶלְיָתָ֔הּוְחֶלְיָתָהּוחליתה וַתֵּ֖לֶךְוַתֵּלֶךְותלך אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי מְאַהֲבֶ֑יהָמְאַהֲבֶיהָמאהביה וְאֹתִ֥יוְאֹתִיואתי שָׁכְחָ֖השָׁכְחָהשכחה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
2:16 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי מְפַתֶּ֔יהָמְפַתֶּיהָמפתיה וְהֹֽלַכְתִּ֖יהָוְהֹלַכְתִּיהָוהלכתיה הַמִּדְבָּ֑רהַמִּדְבָּרהמדבר וְדִבַּרְתִּ֖יוְדִבַּרְתִּיודברתי עַלעַלעל לִבָּֽהּלִבָּהּלבה׃׃׃ 2:17 וְנָתַ֨תִּיוְנָתַתִּיונתתי לָ֤הּלָהּלה אֶתאֶתאת־־־כְּרָמֶ֙יהָ֙כְּרָמֶיהָכרמיה מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵ֥מֶקעֵמֶקעמק עָכ֖וֹרעָכוֹרעכור לְפֶ֣תַחלְפֶתַחלפתח תִּקְוָ֑התִּקְוָהתקוה וְעָ֤נְתָהוְעָנְתָהוענתה שָּׁ֙מָּה֙שָּׁמָּהשמה כִּימֵ֣יכִּימֵיכימי נְעוּרֶ֔יהָנְעוּרֶיהָנעוריה וִּכְי֖וֹםוִּכְיוֹםוכיום עֲלֹתָ֥הּעֲלֹתָהּעלתה מֵאֶֽרֶץמֵאֶרֶץמארץ־־־מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ ססס 2:18 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה בַיּוֹםבַיּוֹםביום־־־הַהוּא֙הַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה תִּקְרְאִ֖יתִּקְרְאִיתקראי אִישִׁ֑יאִישִׁיאישי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִקְרְאִיתִקְרְאִיתקראי־־־לִ֥ילִילי ע֖וֹדעוֹדעוד בַּעְלִֽיבַּעְלִיבעלי׃׃׃ 2:19 וַהֲסִרֹתִ֛יוַהֲסִרֹתִיוהסרתי אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֥וֹתשְׁמוֹתשמות הַבְּעָלִ֖יםהַבְּעָלִיםהבעלים מִפִּ֑יהָמִפִּיהָמפיה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִזָּכְר֥וּיִזָּכְרוּיזכרו ע֖וֹדעוֹדעוד בִּשְׁמָֽםבִּשְׁמָםבשמם׃׃׃ 2:20 וְכָרַתִּ֨יוְכָרַתִּיוכרתי לָהֶ֤םלָהֶםלהם בְּרִית֙בְּרִיתברית בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא עִםעִםעם־־־חַיַּ֤תחַיַּתחית הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה וְעִםוְעִםועם־־־ע֣וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְרֶ֖מֶשׂוְרֶמֶשׂורמש הָֽאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה וְקֶ֨שֶׁתוְקֶשֶׁתוקשת וְחֶ֤רֶבוְחֶרֶבוחרב וּמִלְחָמָה֙וּמִלְחָמָהומלחמה אֶשְׁבּ֣וֹראֶשְׁבּוֹראשבור מִןמִןמן־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִשְׁכַּבְתִּ֖יםוְהִשְׁכַּבְתִּיםוהשכבתים לָבֶֽטַחלָבֶטַחלבטח׃׃׃ 2:21 וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְוְאֵרַשְׂתִּיךְוארשתיך לִ֖ילִילי לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְוְאֵרַשְׂתִּיךְוארשתיך לִי֙לִילי בְּצֶ֣דֶקבְּצֶדֶקבצדק וּבְמִשְׁפָּ֔טוּבְמִשְׁפָּטובמשפט וּבְחֶ֖סֶדוּבְחֶסֶדובחסד וּֽבְרַחֲמִֽיםוּבְרַחֲמִיםוברחמים׃׃׃ 2:22 וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְוְאֵרַשְׂתִּיךְוארשתיך לִ֖ילִילי בֶּאֱמוּנָ֑הבֶּאֱמוּנָהבאמונה וְיָדַ֖עַתְּוְיָדַעַתְּוידעת אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 2:23 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא אֶֽעֱנֶה֙אֶעֱנֶהאענה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶעֱנֶ֖האֶעֱנֶהאענה אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְהֵ֖םוְהֵםוהם יַעֲנ֥וּיַעֲנוּיענו אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 2:24 וְהָאָ֣רֶץוְהָאָרֶץוהארץ תַּעֲנֶ֔התַּעֲנֶהתענה אֶתאֶתאת־־־הַדָּגָ֖ןהַדָּגָןהדגן וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתִּיר֣וֹשׁהַתִּירוֹשׁהתירוש וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיִּצְהָ֑רהַיִּצְהָרהיצהר וְהֵ֖םוְהֵםוהם יַעֲנ֥וּיַעֲנוּיענו אֶֽתאֶתאת־־־יִזְרְעֶֽאליִזְרְעֶאליזרעאל׃׃׃ 2:25 וּזְרַעְתִּ֤יהָוּזְרַעְתִּיהָוזרעתיה לִּי֙לִּילי בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וְרִֽחַמְתִּ֖יוְרִחַמְתִּיורחמתי אֶתאֶתאת־־־לֹ֣אלֹאלא רֻחָ֑מָהרֻחָמָהרחמה וְאָמַרְתִּ֤יוְאָמַרְתִּיואמרתי לְלֹֽאלְלֹאללא־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי עַמִּיעַמִּיעמי־־־אַ֔תָּהאַתָּהאתה וְה֖וּאוְהוּאוהוא יֹאמַ֥ריֹאמַריאמר אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain