Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 16

16:1 שִׁלְחוּשִׁלְחוּשלחו־־־כַ֥רכַרכר מֹשֵֽׁלמֹשֵׁלמשל־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ מִסֶּ֣לַעמִסֶּלַעמסלע מִדְבָּ֑רָהמִדְבָּרָהמדברה אֶלאֶלאל־־־הַ֖רהַרהר בַּתבַּתבת־־־צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ 16:2 וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה כְעוֹףכְעוֹףכעוף־־־נוֹדֵ֖דנוֹדֵדנודד קֵ֣ןקֵןקן מְשֻׁלָּ֑חמְשֻׁלָּחמשלח תִּֽהְיֶ֙ינָה֙תִּהְיֶינָהתהיינה בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות מוֹאָ֔במוֹאָבמואב מַעְבָּרֹ֖תמַעְבָּרֹתמעברת לְאַרְנֽוֹןלְאַרְנוֹןלארנון׃׃׃ 16:3 [הָבִיאוּ כ][הָבִיאוּ כ][הביאו כ] (הָבִ֤יאִי ק)(הָבִיאִי ק)(הביאי ק) עֵצָה֙עֵצָהעצה עֲשׂ֣וּעֲשׂוּעשו פְלִילָ֔הפְלִילָהפלילה שִׁ֧יתִישִׁיתִישיתי כַלַּ֛יִלכַלַּיִלכליל צִלֵּ֖ךְצִלֵּךְצלך בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך צָהֳרָ֑יִםצָהֳרָיִםצהרים סַתְּרִי֙סַתְּרִיסתרי נִדָּחִ֔יםנִדָּחִיםנדחים נֹדֵ֖דנֹדֵדנדד אַלאַלאל־־־תְּגַלִּֽיתְּגַלִּיתגלי׃׃׃ 16:4 יָג֤וּרוּיָגוּרוּיגורו בָךְ֙בָךְבך נִדָּחַ֔ינִדָּחַינדחי מוֹאָ֛במוֹאָבמואב הֱוִיהֱוִיהוי־־־סֵ֥תֶרסֵתֶרסתר לָ֖מוֹלָמוֹלמו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני שׁוֹדֵ֑דשׁוֹדֵדשודד כִּֽיכִּיכי־־־אָפֵ֤סאָפֵסאפס הַמֵּץ֙הַמֵּץהמץ כָּ֣לָהכָּלָהכלה שֹׁ֔דשֹׁדשד תַּ֥מּוּתַּמּוּתמו רֹמֵ֖סרֹמֵסרמס מִןמִןמן־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 16:5 וְהוּכַ֤ןוְהוּכַןוהוכן בַּחֶ֙סֶד֙בַּחֶסֶדבחסד כִּסֵּ֔אכִּסֵּאכסא וְיָשַׁ֥בוְיָשַׁבוישב עָלָ֛יועָלָיועליו בֶּאֱמֶ֖תבֶּאֱמֶתבאמת בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל דָּוִ֑דדָּוִדדוד שֹׁפֵ֛טשֹׁפֵטשפט וְדֹרֵ֥שׁוְדֹרֵשׁודרש מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט וּמְהִ֥רוּמְהִרומהר צֶֽדֶקצֶדֶקצדק׃׃׃ 16:6 שָׁמַ֥עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו גְאוֹןגְאוֹןגאון־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב גֵּ֣אגֵּאגא מְאֹ֑דמְאֹדמאד גַּאֲוָת֧וֹגַּאֲוָתוֹגאותו וּגְאוֹנ֛וֹוּגְאוֹנוֹוגאונו וְעֶבְרָת֖וֹוְעֶבְרָתוֹועברתו לֹאלֹאלא־־־כֵ֥ןכֵןכן בַּדָּֽיובַּדָּיובדיו׃׃׃ ססס 16:7 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן יְיֵלִ֥יליְיֵלִילייליל מוֹאָ֛במוֹאָבמואב לְמוֹאָ֖בלְמוֹאָבלמואב כֻּלֹּ֣הכֻּלֹּהכלה יְיֵלִ֑יליְיֵלִילייליל לַאֲשִׁישֵׁ֧ילַאֲשִׁישֵׁילאשישי קִירקִירקיר־־־חֲרֶ֛שֶׂתחֲרֶשֶׂתחרשת תֶּהְגּ֖וּתֶּהְגּוּתהגו אַךְאַךְאך־־־נְכָאִֽיםנְכָאִיםנכאים׃׃׃ 16:8 כִּ֣יכִּיכי שַׁדְמוֹת֩שַׁדְמוֹתשדמות חֶשְׁבּ֨וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון אֻמְלָ֜לאֻמְלָלאמלל גֶּ֣פֶןגֶּפֶןגפן שִׂבְמָ֗השִׂבְמָהשבמה בַּעֲלֵ֤יבַּעֲלֵיבעלי גוֹיִם֙גוֹיִםגוים הָלְמ֣וּהָלְמוּהלמו שְׂרוּקֶּ֔יהָשְׂרוּקֶּיהָשרוקיה עַדעַדעד־־־יַעְזֵ֥ריַעְזֵריעזר נָגָ֖עוּנָגָעוּנגעו תָּ֣עוּתָּעוּתעו מִדְבָּ֑רמִדְבָּרמדבר שְׁלֻ֣חוֹתֶ֔יהָשְׁלֻחוֹתֶיהָשלחותיה נִטְּשׁ֖וּנִטְּשׁוּנטשו עָ֥בְרוּעָבְרוּעברו יָֽםיָםים׃׃׃ 16:9 עַלעַלעל־־־כֵּ֡ןכֵּןכן אֶבְכֶּ֞האֶבְכֶּהאבכה בִּבְכִ֤יבִּבְכִיבבכי יַעְזֵר֙יַעְזֵריעזר גֶּ֣פֶןגֶּפֶןגפן שִׂבְמָ֔השִׂבְמָהשבמה אֲרַיָּ֙וֶךְ֙אֲרַיָּוֶךְאריוך דִּמְעָתִ֔ידִּמְעָתִידמעתי חֶשְׁבּ֖וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון וְאֶלְעָלֵ֑הוְאֶלְעָלֵהואלעלה כִּ֧יכִּיכי עַלעַלעל־־־קֵיצֵ֛ךְקֵיצֵךְקיצך וְעַלוְעַלועל־־־קְצִירֵ֖ךְקְצִירֵךְקצירך הֵידָ֥דהֵידָדהידד נָפָֽלנָפָלנפל׃׃׃ 16:10 וְנֶאֱסַ֨ףוְנֶאֱסַףונאסף שִׂמְחָ֤השִׂמְחָהשמחה וָגִיל֙וָגִילוגיל מִןמִןמן־־־הַכַּרְמֶ֔להַכַּרְמֶלהכרמל וּבַכְּרָמִ֥יםוּבַכְּרָמִיםובכרמים לֹֽאלֹאלא־־־יְרֻנָּ֖ןיְרֻנָּןירנן לֹ֣אלֹאלא יְרֹעָ֑עיְרֹעָעירעע יַ֗יִןיַיִןיין בַּיְקָבִ֛יםבַּיְקָבִיםביקבים לֹֽאלֹאלא־־־יִדְרֹ֥ךְיִדְרֹךְידרך הַדֹּרֵ֖ךְהַדֹּרֵךְהדרך הֵידָ֥דהֵידָדהידד הִשְׁבַּֽתִּיהִשְׁבַּתִּיהשבתי׃׃׃ 16:11 עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן מֵעַ֣ימֵעַימעי לְמוֹאָ֔בלְמוֹאָבלמואב כַּכִּנּ֖וֹרכַּכִּנּוֹרככנור יֶֽהֱמ֑וּיֶהֱמוּיהמו וְקִרְבִּ֖יוְקִרְבִּיוקרבי לְקִ֥ירלְקִירלקיר חָֽרֶשׂחָרֶשׂחרש׃׃׃ 16:12 וְהָיָ֧הוְהָיָהוהיה כִֽיכִיכי־־־נִרְאָ֛הנִרְאָהנראה כִּֽיכִּיכי־־־נִלְאָ֥הנִלְאָהנלאה מוֹאָ֖במוֹאָבמואב עַלעַלעל־־־הַבָּמָ֑ההַבָּמָההבמה וּבָ֧אוּבָאובא אֶלאֶלאל־־־מִקְדָּשׁ֛וֹמִקְדָּשׁוֹמקדשו לְהִתְפַּלֵּ֖ללְהִתְפַּלֵּללהתפלל וְלֹ֥אוְלֹאולא יוּכָֽליוּכָליוכל׃׃׃ 16:13 זֶ֣הזֶהזה הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב מֵאָֽזמֵאָזמאז׃׃׃ 16:14 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָה֮יְהוָהיהוה לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר בְּשָׁלֹ֤שׁבְּשָׁלֹשׁבשלש שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים כִּשְׁנֵ֣יכִּשְׁנֵיכשני שָׂכִ֔ירשָׂכִירשכיר וְנִקְלָה֙וְנִקְלָהונקלה כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד מוֹאָ֔במוֹאָבמואב בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל הֶהָמ֣וֹןהֶהָמוֹןההמון הָרָ֑בהָרָבהרב וּשְׁאָ֥רוּשְׁאָרושאר מְעַ֛טמְעַטמעט מִזְעָ֖רמִזְעָרמזער ל֥וֹאלוֹאלוא כַבִּֽירכַבִּירכביר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain