Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 24

24:1 הִנֵּ֧ההִנֵּההנה יְהוָ֛היְהוָהיהוה בּוֹקֵ֥קבּוֹקֵקבוקק הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וּבֽוֹלְקָ֑הּוּבוֹלְקָהּובולקה וְעִוָּ֣הוְעִוָּהועוה פָנֶ֔יהָפָנֶיהָפניה וְהֵפִ֖יץוְהֵפִיץוהפיץ יֹשְׁבֶֽיהָיֹשְׁבֶיהָישביה׃׃׃ 24:2 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה כָעָם֙כָעָםכעם כַּכֹּהֵ֔ןכַּכֹּהֵןככהן כַּעֶ֙בֶד֙כַּעֶבֶדכעבד כַּֽאדֹנָ֔יוכַּאדֹנָיוכאדניו כַּשִּׁפְחָ֖הכַּשִּׁפְחָהכשפחה כַּגְּבִרְתָּ֑הּכַּגְּבִרְתָּהּכגברתה כַּקּוֹנֶה֙כַּקּוֹנֶהכקונה כַּמּוֹכֵ֔רכַּמּוֹכֵרכמוכר כַּמַּלְוֶה֙כַּמַּלְוֶהכמלוה כַּלֹּוֶ֔הכַּלֹּוֶהכלוה כַּנֹּשֶׁ֕הכַּנֹּשֶׁהכנשה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר נֹשֶׁ֥אנֹשֶׁאנשא בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 24:3 הִבּ֧וֹקהִבּוֹקהבוק ׀׀׀ תִּבּ֛וֹקתִּבּוֹקתבוק הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִבּ֣וֹזוְהִבּוֹזוהבוז ׀׀׀ תִּבּ֑וֹזתִּבּוֹזתבוז כִּ֣יכִּיכי יְהוָ֔היְהוָהיהוה דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 24:4 אָבְלָ֤האָבְלָהאבלה נָֽבְלָה֙נָבְלָהנבלה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֻמְלְלָ֥האֻמְלְלָהאמללה נָבְלָ֖הנָבְלָהנבלה תֵּבֵ֑לתֵּבֵלתבל אֻמְלָ֖לוּאֻמְלָלוּאמללו מְר֥וֹםמְרוֹםמרום עַםעַםעם־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 24:5 וְהָאָ֥רֶץוְהָאָרֶץוהארץ חָנְפָ֖החָנְפָהחנפה תַּ֣חַתתַּחַתתחת יֹשְׁבֶ֑יהָיֹשְׁבֶיהָישביה כִּֽיכִּיכי־־־עָבְר֤וּעָבְרוּעברו תוֹרֹת֙תוֹרֹתתורת חָ֣לְפוּחָלְפוּחלפו חֹ֔קחֹקחק הֵפֵ֖רוּהֵפֵרוּהפרו בְּרִ֥יתבְּרִיתברית עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 24:6 עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן אָלָה֙אָלָהאלה אָ֣כְלָהאָכְלָהאכלה אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ וַֽיֶּאְשְׁמ֖וּוַיֶּאְשְׁמוּויאשמו יֹ֣שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי בָ֑הּבָהּבה עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן חָרוּ֙חָרוּחרו יֹ֣שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ וְנִשְׁאַ֥רוְנִשְׁאַרונשאר אֱנ֖וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש מִזְעָֽרמִזְעָרמזער׃׃׃ 24:7 אָבַ֥לאָבַלאבל תִּיר֖וֹשׁתִּירוֹשׁתירוש אֻמְלְלָהאֻמְלְלָהאמללה־־־גָ֑פֶןגָפֶןגפן נֶאֶנְח֖וּנֶאֶנְחוּנאנחו כָּלכָּלכל־־־שִׂמְחֵישִׂמְחֵישמחי־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 24:8 שָׁבַת֙שָׁבַתשבת מְשׂ֣וֹשׂמְשׂוֹשׂמשוש תֻּפִּ֔יםתֻּפִּיםתפים חָדַ֖לחָדַלחדל שְׁא֣וֹןשְׁאוֹןשאון עַלִּיזִ֑יםעַלִּיזִיםעליזים שָׁבַ֖תשָׁבַתשבת מְשׂ֥וֹשׂמְשׂוֹשׂמשוש כִּנּֽוֹרכִּנּוֹרכנור׃׃׃ 24:9 בַּשִּׁ֖ירבַּשִּׁירבשיר לֹ֣אלֹאלא יִשְׁתּוּיִשְׁתּוּישתו־־־יָ֑יִןיָיִןיין יֵמַ֥ריֵמַרימר שֵׁכָ֖רשֵׁכָרשכר לְשֹׁתָֽיולְשֹׁתָיולשתיו׃׃׃ 24:10 נִשְׁבְּרָ֖הנִשְׁבְּרָהנשברה קִרְיַתקִרְיַתקרית־־־תֹּ֑הוּתֹּהוּתהו סֻגַּ֥רסֻגַּרסגר כָּלכָּלכל־־־בַּ֖יִתבַּיִתבית מִבּֽוֹאמִבּוֹאמבוא׃׃׃ 24:11 צְוָחָ֥הצְוָחָהצוחה עַלעַלעל־־־הַיַּ֖יִןהַיַּיִןהיין בַּֽחוּצ֑וֹתבַּחוּצוֹתבחוצות עָֽרְבָה֙עָרְבָהערבה כָּלכָּלכל־־־שִׂמְחָ֔השִׂמְחָהשמחה גָּלָ֖הגָּלָהגלה מְשׂ֥וֹשׂמְשׂוֹשׂמשוש הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 24:12 נִשְׁאַ֥רנִשְׁאַרנשאר בָּעִ֖ירבָּעִירבעיר שַׁמָּ֑השַׁמָּהשמה וּשְׁאִיָּ֖הוּשְׁאִיָּהושאיה יֻכַּתיֻכַּתיכת־־־שָֽׁעַרשָׁעַרשער׃׃׃ 24:13 כִּ֣יכִּיכי כֹ֥הכֹהכה יִהְיֶ֛היִהְיֶהיהיה בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָֽעַמִּ֑יםהָעַמִּיםהעמים כְּנֹ֣קֶףכְּנֹקֶףכנקף זַ֔יִתזַיִתזית כְּעוֹלֵלֹ֖תכְּעוֹלֵלֹתכעוללת אִםאִםאם־־־כָּלָ֥הכָּלָהכלה בָצִֽירבָצִירבציר׃׃׃ 24:14 הֵ֛מָּההֵמָּההמה יִשְׂא֥וּיִשְׂאוּישאו קוֹלָ֖םקוֹלָםקולם יָרֹ֑נּוּיָרֹנּוּירנו בִּגְא֣וֹןבִּגְאוֹןבגאון יְהוָ֔היְהוָהיהוה צָהֲל֖וּצָהֲלוּצהלו מִיָּֽםמִיָּםמים׃׃׃ 24:15 עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן בָּאֻרִ֖יםבָּאֻרִיםבארים כַּבְּד֣וּכַּבְּדוּכבדו יְהוָ֑היְהוָהיהוה בְּאִיֵּ֣יבְּאִיֵּיבאיי הַיָּ֔םהַיָּםהים שֵׁ֥םשֵׁםשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 24:16 מִכְּנַ֨ףמִכְּנַףמכנף הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ זְמִרֹ֤תזְמִרֹתזמרת שָׁמַ֙עְנוּ֙שָׁמַעְנוּשמענו צְבִ֣יצְבִיצבי לַצַּדִּ֔יקלַצַּדִּיקלצדיק וָאֹמַ֛רוָאֹמַרואמר רָזִירָזִירזי־־־לִ֥ילִילי רָֽזִירָזִירזי־־־לִ֖ילִילי א֣וֹיאוֹיאוי לִ֑ילִילי בֹּגְדִ֣יםבֹּגְדִיםבגדים בָּגָ֔דוּבָּגָדוּבגדו וּבֶ֥גֶדוּבֶגֶדובגד בּוֹגְדִ֖יםבּוֹגְדִיםבוגדים בָּגָֽדוּבָּגָדוּבגדו׃׃׃ 24:17 פַּ֥חַדפַּחַדפחד וָפַ֖חַתוָפַחַתופחת וָפָ֑חוָפָחופח עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 24:18 וְֽ֠הָיָהוְהָיָהוהיה הַנָּ֞סהַנָּסהנס מִקּ֤וֹלמִקּוֹלמקול הַפַּ֙חַד֙הַפַּחַדהפחד יִפֹּ֣ליִפֹּליפל אֶלאֶלאל־־־הַפַּ֔חַתהַפַּחַתהפחת וְהָֽעוֹלֶה֙וְהָעוֹלֶהוהעולה מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הַפַּ֔חַתהַפַּחַתהפחת יִלָּכֵ֖דיִלָּכֵדילכד בַּפָּ֑חבַּפָּחבפח כִּֽיכִּיכי־־־אֲרֻבּ֤וֹתאֲרֻבּוֹתארבות מִמָּרוֹם֙מִמָּרוֹםממרום נִפְתָּ֔חוּנִפְתָּחוּנפתחו וַֽיִּרְעֲשׁ֖וּוַיִּרְעֲשׁוּוירעשו מ֥וֹסְדֵימוֹסְדֵימוסדי אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 24:19 רֹ֥עָהרֹעָהרעה הִֽתְרֹעֲעָ֖ההִתְרֹעֲעָההתרעעה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ פּ֤וֹרפּוֹרפור הִֽתְפּוֹרְרָה֙הִתְפּוֹרְרָההתפוררה אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ מ֥וֹטמוֹטמוט הִֽתְמוֹטְטָ֖ההִתְמוֹטְטָההתמוטטה אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 24:20 נ֣וֹעַנוֹעַנוע תָּנ֤וּעַתָּנוּעַתנוע אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ כַּשִּׁכּ֔וֹרכַּשִּׁכּוֹרכשכור וְהִֽתְנוֹדְדָ֖הוְהִתְנוֹדְדָהוהתנודדה כַּמְּלוּנָ֑הכַּמְּלוּנָהכמלונה וְכָבַ֤דוְכָבַדוכבד עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה פִּשְׁעָ֔הּפִּשְׁעָהּפשעה וְנָפְלָ֖הוְנָפְלָהונפלה וְלֹאוְלֹאולא־־־תֹסִ֥יףתֹסִיףתסיף קֽוּםקוּםקום׃׃׃ ססס 24:21 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יִפְקֹ֧דיִפְקֹדיפקד יְהוָ֛היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־צְבָ֥אצְבָאצבא הַמָּר֖וֹםהַמָּרוֹםהמרום בַּמָּר֑וֹםבַּמָּרוֹםבמרום וְעַלוְעַלועל־־־מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה עַלעַלעל־־־הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 24:22 וְאֻסְּפ֨וּוְאֻסְּפוּואספו אֲסֵפָ֤האֲסֵפָהאספה אַסִּיר֙אַסִּיראסיר עַלעַלעל־־־בּ֔וֹרבּוֹרבור וְסֻגְּר֖וּוְסֻגְּרוּוסגרו עַלעַלעל־־־מַסְגֵּ֑רמַסְגֵּרמסגר וּמֵרֹ֥בוּמֵרֹבומרב יָמִ֖יםיָמִיםימים יִפָּקֵֽדוּיִפָּקֵדוּיפקדו׃׃׃ 24:23 וְחָֽפְרָה֙וְחָפְרָהוחפרה הַלְּבָנָ֔ההַלְּבָנָההלבנה וּבוֹשָׁ֖הוּבוֹשָׁהובושה הַֽחַמָּ֑ההַחַמָּההחמה כִּֽיכִּיכי־־־מָלַ֞ךְמָלַךְמלך יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות בְּהַ֤רבְּהַרבהר צִיּוֹן֙צִיּוֹןציון וּבִיר֣וּשָׁלִַ֔םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם וְנֶ֥גֶדוְנֶגֶדונגד זְקֵנָ֖יוזְקֵנָיוזקניו כָּבֽוֹדכָּבוֹדכבוד׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain