Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 34

34:1 קִרְב֤וּקִרְבוּקרבו גוֹיִם֙גוֹיִםגוים לִשְׁמֹ֔עַלִשְׁמֹעַלשמע וּלְאֻמִּ֖יםוּלְאֻמִּיםולאמים הַקְשִׁ֑יבוּהַקְשִׁיבוּהקשיבו תִּשְׁמַ֤עתִּשְׁמַעתשמע הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ וּמְלֹאָ֔הּוּמְלֹאָהּומלאה תֵּבֵ֖לתֵּבֵלתבל וְכָלוְכָלוכל־־־צֶאֱצָאֶֽיהָצֶאֱצָאֶיהָצאצאיה׃׃׃ 34:2 כִּ֣יכִּיכי קֶ֤צֶףקֶצֶףקצף לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים וְחֵמָ֖הוְחֵמָהוחמה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־צְבָאָ֑םצְבָאָםצבאם הֶחֱרִימָ֖םהֶחֱרִימָםהחרימם נְתָנָ֥םנְתָנָםנתנם לַטָּֽבַחלַטָּבַחלטבח׃׃׃ 34:3 וְחַלְלֵיהֶ֣םוְחַלְלֵיהֶםוחלליהם יֻשְׁלָ֔כוּיֻשְׁלָכוּישלכו וּפִגְרֵיהֶ֖םוּפִגְרֵיהֶםופגריהם יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה בָאְשָׁ֑םבָאְשָׁםבאשם וְנָמַ֥סּוּוְנָמַסּוּונמסו הָרִ֖יםהָרִיםהרים מִדָּמָֽםמִדָּמָםמדמם׃׃׃ 34:4 וְנָמַ֙קּוּ֙וְנָמַקּוּונמקו כָּלכָּלכל־־־צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְנָגֹ֥לּוּוְנָגֹלּוּונגלו כַסֵּ֖פֶרכַסֵּפֶרכספר הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וְכָלוְכָלוכל־־־צְבָאָ֣םצְבָאָםצבאם יִבּ֔וֹליִבּוֹליבול כִּנְבֹ֤לכִּנְבֹלכנבל עָלֶה֙עָלֶהעלה מִגֶּ֔פֶןמִגֶּפֶןמגפן וּכְנֹבֶ֖לֶתוּכְנֹבֶלֶתוכנבלת מִתְּאֵנָֽהמִתְּאֵנָהמתאנה׃׃׃ 34:5 כִּֽיכִּיכי־־־רִוְּתָ֥הרִוְּתָהרותה בַשָּׁמַ֖יִםבַשָּׁמַיִםבשמים חַרְבִּ֑יחַרְבִּיחרבי הִנֵּה֙הִנֵּההנה עַלעַלעל־־־אֱד֣וֹםאֱדוֹםאדום תֵּרֵ֔דתֵּרֵדתרד וְעַלוְעַלועל־־־עַ֥םעַםעם חֶרְמִ֖יחֶרְמִיחרמי לְמִשְׁפָּֽטלְמִשְׁפָּטלמשפט׃׃׃ 34:6 חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב לַיהוָ֞הלַיהוָהליהוה מָלְאָ֥המָלְאָהמלאה דָם֙דָםדם הֻדַּ֣שְׁנָההֻדַּשְׁנָההדשנה מֵחֵ֔לֶבמֵחֵלֶבמחלב מִדַּ֤םמִדַּםמדם כָּרִים֙כָּרִיםכרים וְעַתּוּדִ֔יםוְעַתּוּדִיםועתודים מֵחֵ֖לֶבמֵחֵלֶבמחלב כִּלְי֣וֹתכִּלְיוֹתכליות אֵילִ֑יםאֵילִיםאילים כִּ֣יכִּיכי זֶ֤בַחזֶבַחזבח לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה בְּבָצְרָ֔הבְּבָצְרָהבבצרה וְטֶ֥בַחוְטֶבַחוטבח גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ אֱדֽוֹםאֱדוֹםאדום׃׃׃ 34:7 וְיָרְד֤וּוְיָרְדוּוירדו רְאֵמִים֙רְאֵמִיםראמים עִמָּ֔םעִמָּםעמם וּפָרִ֖יםוּפָרִיםופרים עִםעִםעם־־־אַבִּירִ֑יםאַבִּירִיםאבירים וְרִוְּתָ֤הוְרִוְּתָהורותה אַרְצָם֙אַרְצָםארצם מִדָּ֔םמִדָּםמדם וַעֲפָרָ֖םוַעֲפָרָםועפרם מֵחֵ֥לֶבמֵחֵלֶבמחלב יְדֻשָּֽׁןיְדֻשָּׁןידשן׃׃׃ 34:8 כִּ֛יכִּיכי י֥וֹםיוֹםיום נָקָ֖םנָקָםנקם לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת שִׁלּוּמִ֖יםשִׁלּוּמִיםשלומים לְרִ֥יבלְרִיבלריב צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ 34:9 וְנֶהֶפְכ֤וּוְנֶהֶפְכוּונהפכו נְחָלֶ֙יהָ֙נְחָלֶיהָנחליה לְזֶ֔פֶתלְזֶפֶתלזפת וַעֲפָרָ֖הּוַעֲפָרָהּועפרה לְגָפְרִ֑יתלְגָפְרִיתלגפרית וְהָיְתָ֣הוְהָיְתָהוהיתה אַרְצָ֔הּאַרְצָהּארצה לְזֶ֖פֶתלְזֶפֶתלזפת בֹּעֵרָֽהבֹּעֵרָהבערה׃׃׃ 34:10 לַ֤יְלָהלַיְלָהלילה וְיוֹמָם֙וְיוֹמָםויומם לֹ֣אלֹאלא תִכְבֶּ֔התִכְבֶּהתכבה לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה עֲשָׁנָ֑הּעֲשָׁנָהּעשנה מִדּ֤וֹרמִדּוֹרמדור לָדוֹר֙לָדוֹרלדור תֶּחֱרָ֔בתֶּחֱרָבתחרב לְנֵ֣צַחלְנֵצַחלנצח נְצָחִ֔יםנְצָחִיםנצחים אֵ֥יןאֵיןאין עֹבֵ֖רעֹבֵרעבר בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 34:11 וִירֵשׁ֙וּהָ֙וִירֵשׁוּהָוירשוה קָאַ֣תקָאַתקאת וְקִפּ֔וֹדוְקִפּוֹדוקפוד וְיַנְשׁ֥וֹףוְיַנְשׁוֹףוינשוף וְעֹרֵ֖בוְעֹרֵבוערב יִשְׁכְּנוּיִשְׁכְּנוּישכנו־־־בָ֑הּבָהּבה וְנָטָ֥הוְנָטָהונטה עָלֶ֛יהָעָלֶיהָעליה קַֽוקַוקו־־־תֹ֖הוּתֹהוּתהו וְאַבְנֵיוְאַבְנֵיואבני־־־בֹֽהוּבֹהוּבהו׃׃׃ 34:12 חֹרֶ֥יהָחֹרֶיהָחריה וְאֵֽיןוְאֵיןואין־־־שָׁ֖םשָׁםשם מְלוּכָ֣המְלוּכָהמלוכה יִקְרָ֑אוּיִקְרָאוּיקראו וְכָלוְכָלוכל־־־שָׂרֶ֖יהָשָׂרֶיהָשריה יִ֥הְיוּיִהְיוּיהיו אָֽפֶסאָפֶסאפס׃׃׃ 34:13 וְעָלְתָ֤הוְעָלְתָהועלתה אַרְמְנֹתֶ֙יהָ֙אַרְמְנֹתֶיהָארמנתיה סִירִ֔יםסִירִיםסירים קִמּ֥וֹשׂקִמּוֹשׂקמוש וָח֖וֹחַוָחוֹחַוחוח בְּמִבְצָרֶ֑יהָבְּמִבְצָרֶיהָבמבצריה וְהָיְתָה֙וְהָיְתָהוהיתה נְוֵ֣הנְוֵהנוה תַנִּ֔יםתַנִּיםתנים חָצִ֖ירחָצִירחציר לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות יַעֲנָֽהיַעֲנָהיענה׃׃׃ 34:14 וּפָגְשׁ֤וּוּפָגְשׁוּופגשו צִיִּים֙צִיִּיםציים אֶתאֶתאת־־־אִיִּ֔יםאִיִּיםאיים וְשָׂעִ֖ירוְשָׂעִירושעיר עַלעַלעל־־־רֵעֵ֣הוּרֵעֵהוּרעהו יִקְרָ֑איִקְרָאיקרא אַךְאַךְאך־־־שָׁם֙שָׁםשם הִרְגִּ֣יעָההִרְגִּיעָההרגיעה לִּילִ֔יתלִּילִיתלילית וּמָצְאָ֥הוּמָצְאָהומצאה לָ֖הּלָהּלה מָנֽוֹחַמָנוֹחַמנוח׃׃׃ 34:15 שָׁ֣מָּהשָׁמָּהשמה קִנְּנָ֤הקִנְּנָהקננה קִפּוֹז֙קִפּוֹזקפוז וַתְּמַלֵּ֔טוַתְּמַלֵּטותמלט וּבָקְעָ֖הוּבָקְעָהובקעה וְדָגְרָ֣הוְדָגְרָהודגרה בְצִלָּ֑הּבְצִלָּהּבצלה אַךְאַךְאך־־־שָׁ֛םשָׁםשם נִקְבְּצ֥וּנִקְבְּצוּנקבצו דַיּ֖וֹתדַיּוֹתדיות אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה רְעוּתָֽהּרְעוּתָהּרעותה׃׃׃ 34:16 דִּרְשׁ֨וּדִּרְשׁוּדרשו מֵֽעַלמֵעַלמעל־־־סֵ֤פֶרסֵפֶרספר יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּֽקְרָ֔אוּוּקְרָאוּוקראו אַחַ֤תאַחַתאחת מֵהֵ֙נָּה֙מֵהֵנָּהמהנה לֹ֣אלֹאלא נֶעְדָּ֔רָהנֶעְדָּרָהנעדרה אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה רְעוּתָ֖הּרְעוּתָהּרעותה לֹ֣אלֹאלא פָקָ֑דוּפָקָדוּפקדו כִּֽיכִּיכי־־־פִי֙פִיפי ה֣וּאהוּאהוא צִוָּ֔הצִוָּהצוה וְרוּח֖וֹוְרוּחוֹורוחו ה֥וּאהוּאהוא קִבְּצָֽןקִבְּצָןקבצן׃׃׃ 34:17 וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־הִפִּ֤ילהִפִּילהפיל לָהֶן֙לָהֶןלהן גּוֹרָ֔לגּוֹרָלגורל וְיָד֛וֹוְיָדוֹוידו חִלְּקַ֥תָּהחִלְּקַתָּהחלקתה לָהֶ֖םלָהֶםלהם בַּקָּ֑ובַּקָּובקו עַדעַדעד־־־עוֹלָם֙עוֹלָםעולם יִֽירָשׁ֔וּהָיִירָשׁוּהָיירשוה לְד֥וֹרלְדוֹרלדור וָד֖וֹרוָדוֹרודור יִשְׁכְּנוּיִשְׁכְּנוּישכנו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain