Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 36

36:1 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי בְּאַרְבַּע֩בְּאַרְבַּעבארבע עֶשְׂרֵ֨העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֜השָׁנָהשנה לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך חִזְקִיָּ֗הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו עָלָ֞העָלָהעלה סַנְחֵרִ֤יבסַנְחֵרִיבסנחריב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור עַ֣לעַלעל כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֧יעָרֵיערי יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה הַבְּצֻר֖וֹתהַבְּצֻרוֹתהבצרות וַֽיִּתְפְּשֵֽׂםוַיִּתְפְּשֵׂםויתפשם׃׃׃ 36:2 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֣וּראַשּׁוּראשור ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־רַברַברב־־־שָׁקֵ֨השָׁקֵהשקה מִלָּכִ֧ישׁמִלָּכִישׁמלכיש יְרוּשָׁלְַ֛מָהיְרוּשָׁלְַמָהירושלמה אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו בְּחֵ֣ילבְּחֵילבחיל כָּבֵ֑דכָּבֵדכבד וַֽיַּעֲמֹ֗דוַיַּעֲמֹדויעמד בִּתְעָלַת֙בִּתְעָלַתבתעלת הַבְּרֵכָ֣ההַבְּרֵכָההברכה הָעֶלְיוֹנָ֔ההָעֶלְיוֹנָההעליונה בִּמְסִלַּ֖תבִּמְסִלַּתבמסלת שְׂדֵ֥השְׂדֵהשדה כוֹבֵֽסכוֹבֵסכובס׃׃׃ 36:3 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא אֵלָ֛יואֵלָיואליו אֶלְיָקִ֥יםאֶלְיָקִיםאליקים בֶּןבֶּןבן־־־חִלְקִיָּ֖הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְשֶׁבְנָא֙וְשֶׁבְנָאושבנא הַסֹּפֵ֔רהַסֹּפֵרהספר וְיוֹאָ֥חוְיוֹאָחויואח בֶּןבֶּןבן־־־אָסָ֖ףאָסָףאסף הַמַּזְכִּֽירהַמַּזְכִּירהמזכיר׃׃׃ 36:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם רַברַברב־־־שָׁקֵ֔השָׁקֵהשקה אִמְרוּאִמְרוּאמרו־־־נָ֖אנָאנא אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֑הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַגָּדוֹל֙הַגָּדוֹלהגדול מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור מָ֧המָהמה הַבִּטָּח֛וֹןהַבִּטָּחוֹןהבטחון הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּטָֽחְתָּבָּטָחְתָּבטחת׃׃׃ 36:5 אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי אַךְאַךְאך־־־דְּבַרדְּבַרדבר־־־שְׂפָתַ֔יִםשְׂפָתַיִםשפתים עֵצָ֥העֵצָהעצה וּגְבוּרָ֖הוּגְבוּרָהוגבורה לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עַתָּה֙עַתָּהעתה עַלעַלעל־־־מִ֣ימִימי בָטַ֔חְתָּבָטַחְתָּבטחת כִּ֥יכִּיכי מָרַ֖דְתָּמָרַדְתָּמרדת בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 36:6 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה בָטַ֡חְתָּבָטַחְתָּבטחת עַלעַלעל־־־מִשְׁעֶנֶת֩מִשְׁעֶנֶתמשענת הַקָּנֶ֨ההַקָּנֶההקנה הָרָצ֤וּץהָרָצוּץהרצוץ הַזֶּה֙הַזֶּההזה עַלעַלעל־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִסָּמֵ֥ךְיִסָּמֵךְיסמך אִישׁ֙אִישׁאיש עָלָ֔יועָלָיועליו וּבָ֥אוּבָאובא בְכַפּ֖וֹבְכַפּוֹבכפו וּנְקָבָ֑הּוּנְקָבָהּונקבה כֵּ֚ןכֵּןכן פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לְכָֽללְכָללכל־־־הַבֹּטְחִ֖יםהַבֹּטְחִיםהבטחים עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 36:7 וְכִיוְכִיוכי־־־תֹאמַ֣רתֹאמַרתאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו בָּטָ֑חְנוּבָּטָחְנוּבטחנו הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־ה֗וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵסִ֤ירהֵסִירהסיר חִזְקִיָּ֙הוּ֙חִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶתאֶתאת־־־בָּמֹתָ֣יובָּמֹתָיובמתיו וְאֶתוְאֶתואת־־־מִזְבְּחֹתָ֔יומִזְבְּחֹתָיומזבחתיו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִֽיהוּדָה֙לִיהוּדָהליהודה וְלִיר֣וּשָׁלִַ֔םוְלִירוּשָׁלִַםולירושלם לִפְנֵ֛ילִפְנֵילפני הַמִּזְבֵּ֥חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח הַזֶּ֖ההַזֶּההזה תִּֽשְׁתַּחֲוֽוּתִּשְׁתַּחֲווּתשתחוו׃׃׃ 36:8 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הִתְעָ֣רֶבהִתְעָרֶבהתערב נָ֔אנָאנא אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וְאֶתְּנָ֤הוְאֶתְּנָהואתנה לְךָ֙לְךָלך אַלְפַּ֣יִםאַלְפַּיִםאלפים סוּסִ֔יםסוּסִיםסוסים אִםאִםאם־־־תּוּכַ֕לתּוּכַלתוכל לָ֥תֶתלָתֶתלתת לְךָ֖לְךָלך רֹכְבִ֥יםרֹכְבִיםרכבים עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 36:9 וְאֵ֣יךְוְאֵיךְואיך תָּשִׁ֗יבתָּשִׁיבתשיב אֵ֠תאֵתאת פְּנֵ֨יפְּנֵיפני פַחַ֥תפַחַתפחת אַחַ֛דאַחַדאחד עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הַקְטַנִּ֑יםהַקְטַנִּיםהקטנים וַתִּבְטַ֤חוַתִּבְטַחותבטח לְךָ֙לְךָלך עַלעַלעל־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לְרֶ֖כֶבלְרֶכֶבלרכב וּלְפָרָשִֽׁיםוּלְפָרָשִׁיםולפרשים׃׃׃ 36:10 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הֲמִבַּלְעֲדֵ֣יהֲמִבַּלְעֲדֵיהמבלעדי יְהוָ֔היְהוָהיהוה עָלִ֛יתִיעָלִיתִיעליתי עַלעַלעל־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לְהַשְׁחִיתָ֑הּלְהַשְׁחִיתָהּלהשחיתה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אָמַ֣ראָמַראמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי עֲלֵ֛העֲלֵהעלה אֶלאֶלאל־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת וְהַשְׁחִיתָֽהּוְהַשְׁחִיתָהּוהשחיתה׃׃׃ 36:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלְיָקִים֩אֶלְיָקִיםאליקים וְשֶׁבְנָ֨אוְשֶׁבְנָאושבנא וְיוֹאָ֜חוְיוֹאָחויואח אֶלאֶלאל־־־רַברַברב־־־שָׁקֵ֗השָׁקֵהשקה דַּבֶּרדַּבֶּרדבר־־־נָ֤אנָאנא אֶלאֶלאל־־־עֲבָדֶ֙יךָ֙עֲבָדֶיךָעבדיך אֲרָמִ֔יתאֲרָמִיתארמית כִּ֥יכִּיכי שֹׁמְעִ֖יםשֹׁמְעִיםשמעים אֲנָ֑חְנוּאֲנָחְנוּאנחנו וְאַלוְאַלואל־־־תְּדַבֵּ֤רתְּדַבֵּרתדבר אֵלֵ֙ינוּ֙אֵלֵינוּאלינו יְהוּדִ֔יתיְהוּדִיתיהודית בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָ֔םהָעָםהעם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַחוֹמָֽההַחוֹמָההחומה׃׃׃ 36:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר רַברַברב־־־שָׁקֵ֗השָׁקֵהשקה הַאֶ֨להַאֶלהאל אֲדֹנֶ֤יךָאֲדֹנֶיךָאדניך וְאֵלֶ֙יךָ֙וְאֵלֶיךָואליך שְׁלָחַ֣נִישְׁלָחַנִישלחני אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני לְדַבֵּ֖רלְדַבֵּרלדבר אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא עַלעַלעל־־־הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַיֹּֽשְׁבִים֙הַיֹּשְׁבִיםהישבים עַלעַלעל־־־הַ֣חוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל אֶתאֶתאת־־־[חַרְאֵיהֶם כ][חַרְאֵיהֶם כ][חראיהם כ] (צוֹאָתָ֗ם ק)(צוֹאָתָם ק)(צואתם ק) וְלִשְׁתּ֛וֹתוְלִשְׁתּוֹתולשתות אֶתאֶתאת־־־[שֵׁינֵיהֶם כ][שֵׁינֵיהֶם כ][שיניהם כ] (מֵימֵ֥י ק)(מֵימֵי ק)(מימי ק) (רַגְלֵיהֶ֖ם ק)(רַגְלֵיהֶם ק)(רגליהם ק) עִמָּכֶֽםעִמָּכֶםעמכם׃׃׃ 36:13 וַֽיַּעֲמֹד֙וַיַּעֲמֹדויעמד רַברַברב־־־שָׁקֵ֔השָׁקֵהשקה וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא בְקוֹלבְקוֹלבקול־־־גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול יְהוּדִ֑יתיְהוּדִיתיהודית וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְע֗וּשִׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֛ידִּבְרֵידברי הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 36:14 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַלאַלאל־־־יַשִּׁ֥איַשִּׁאישא לָכֶ֖םלָכֶםלכם חִזְקִיָּ֑הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו כִּ֥יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־יוּכַ֖ליוּכַליוכל לְהַצִּ֥יללְהַצִּיללהציל אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 36:15 וְאַלוְאַלואל־־־יַבְטַ֨חיַבְטַחיבטח אֶתְכֶ֤םאֶתְכֶםאתכם חִזְקִיָּ֙הוּ֙חִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הַצֵּ֥להַצֵּלהצל יַצִּילֵ֖נוּיַצִּילֵנוּיצילנו יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹ֤אלֹאלא תִנָּתֵן֙תִנָּתֵןתנתן הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת בְּיַ֖דבְּיַדביד מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 36:16 אַֽלאַלאל־־־תִּשְׁמְע֖וּתִּשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֑הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו ססס כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֜ראָמַראמר הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַשּׁ֗וּראַשּׁוּראשור עֲשֽׂוּעֲשׂוּעשו־־־אִתִּ֤יאִתִּיאתי בְרָכָה֙בְרָכָהברכה וּצְא֣וּוּצְאוּוצאו אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְאִכְל֤וּוְאִכְלוּואכלו אִישׁאִישׁאיש־־־גַּפְנוֹ֙גַּפְנוֹגפנו וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש תְּאֵנָת֔וֹתְּאֵנָתוֹתאנתו וּשְׁת֖וּוּשְׁתוּושתו אִ֥ישׁאִישׁאיש מֵימֵימי־־־בוֹרֽוֹבוֹרוֹבורו׃׃׃ 36:17 עַדעַדעד־־־בֹּאִ֕יבֹּאִיבאי וְלָקַחְתִּ֥יוְלָקַחְתִּיולקחתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּאַרְצְכֶ֑םכְּאַרְצְכֶםכארצכם אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ דָּגָן֙דָּגָןדגן וְתִיר֔וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם וּכְרָמִֽיםוּכְרָמִיםוכרמים׃׃׃ 36:18 פֶּןפֶּןפן־־־יַסִּ֨יתיַסִּיתיסית אֶתְכֶ֤םאֶתְכֶםאתכם חִזְקִיָּ֙הוּ֙חִזְקִיָּהוּחזקיהו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה יַצִּילֵ֑נוּיַצִּילֵנוּיצילנו הַהִצִּ֜ילוּהַהִצִּילוּההצילו אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אַרְצ֔וֹאַרְצוֹארצו מִיַּ֖דמִיַּדמיד מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 36:19 אַיֵּ֞האַיֵּהאיה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי חֲמָת֙חֲמָתחמת וְאַרְפָּ֔דוְאַרְפָּדוארפד אַיֵּ֖האַיֵּהאיה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי סְפַרְוָ֑יִםסְפַרְוָיִםספרוים וְכִֽיוְכִיוכי־־־הִצִּ֥ילוּהִצִּילוּהצילו אֶתאֶתאת־־־שֹׁמְר֖וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון מִיָּדִֽימִיָּדִימידי׃׃׃ 36:20 מִ֗ימִימי בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הָֽאֲרָצוֹת֙הָאֲרָצוֹתהארצות הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִצִּ֥ילוּהִצִּילוּהצילו אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֖םאַרְצָםארצם מִיָּדִ֑ימִיָּדִימידי כִּֽיכִּיכי־־־יַצִּ֧יליַצִּיליציל יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם מִיָּדִֽימִיָּדִימידי׃׃׃ 36:21 וַֽיַּחֲרִ֔ישׁוּוַיַּחֲרִישׁוּויחרישו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־עָנ֥וּעָנוּענו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו דָּבָ֑רדָּבָרדבר כִּֽיכִּיכי־־־מִצְוַ֨תמִצְוַתמצות הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הִ֛יאהִיאהיא לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא תַעֲנֻֽהוּתַעֲנֻהוּתענהו׃׃׃ 36:22 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֶלְיָקִ֣יםאֶלְיָקִיםאליקים בֶּןבֶּןבן־־־חִלְקִיָּ֣הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־הַ֠בַּיִתהַבַּיִתהבית וְשֶׁבְנָ֨אוְשֶׁבְנָאושבנא הַסּוֹפֵ֜רהַסּוֹפֵרהסופר וְיוֹאָ֨חוְיוֹאָחויואח בֶּןבֶּןבן־־־אָסָ֧ףאָסָףאסף הַמַּזְכִּ֛ירהַמַּזְכִּירהמזכיר אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו קְרוּעֵ֣יקְרוּעֵיקרועי בְגָדִ֑יםבְגָדִיםבגדים וַיַּגִּ֣ידוּוַיַּגִּידוּויגידו ל֔וֹלוֹלו אֵ֖תאֵתאת דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי רַברַברב־־־שָׁקֵֽהשָׁקֵהשקה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain