Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 37

37:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֙עַ֙כִּשְׁמֹעַכשמע הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חִזְקִיָּ֔הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו וַיִּקְרַ֖עוַיִּקְרַעויקרע אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֑יובְּגָדָיובגדיו וַיִּתְכַּ֣סוַיִּתְכַּסויתכס בַּשָּׂ֔קבַּשָּׂקבשק וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 37:2 וַ֠יִּשְׁלַחוַיִּשְׁלַחוישלח אֶתאֶתאת־־־אֶלְיָקִ֨יםאֶלְיָקִיםאליקים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־הַבַּ֜יִתהַבַּיִתהבית וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ שֶׁבְנָ֣אשֶׁבְנָאשבנא הַסּוֹפֵ֗רהַסּוֹפֵרהסופר וְאֵת֙וְאֵתואת זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני הַכֹּהֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מִתְכַּסִּ֖יםמִתְכַּסִּיםמתכסים בַּשַּׂקִּ֑יםבַּשַּׂקִּיםבשקים אֶלאֶלאל־־־יְשַֽׁעְיָ֥הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֖וֹץאָמוֹץאמוץ הַנָּבִֽיאהַנָּבִיאהנביא׃׃׃ 37:3 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר חִזְקִיָּ֔הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו יוֹםיוֹםיום־־־צָרָ֧הצָרָהצרה וְתוֹכֵחָ֛הוְתוֹכֵחָהותוכחה וּנְאָצָ֖הוּנְאָצָהונאצה הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּ֣יכִּיכי בָ֤אוּבָאוּבאו בָנִים֙בָנִיםבנים עַדעַדעד־־־מַשְׁבֵּ֔רמַשְׁבֵּרמשבר וְכֹ֥חַוְכֹחַוכח אַ֖יִןאַיִןאין לְלֵדָֽהלְלֵדָהללדה׃׃׃ 37:4 אוּלַ֡יאוּלַיאולי יִשְׁמַע֩יִשְׁמַעישמע יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֵ֣תאֵתאת ׀׀׀ דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי רַברַברב־־־שָׁקֵ֗השָׁקֵהשקה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר שְׁלָח֨וֹשְׁלָחוֹשלחו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֤וּראַשּׁוּראשור ׀׀׀ אֲדֹנָיו֙אֲדֹנָיואדניו לְחָרֵף֙לְחָרֵףלחרף אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים חַ֔יחַיחי וְהוֹכִ֙יחַ֙וְהוֹכִיחַוהוכיח בַּדְּבָרִ֔יםבַּדְּבָרִיםבדברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֖עשָׁמַעשמע יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְנָשָׂ֣אתָוְנָשָׂאתָונשאת תְפִלָּ֔התְפִלָּהתפלה בְּעַ֥דבְּעַדבעד הַשְּׁאֵרִ֖יתהַשְּׁאֵרִיתהשארית הַנִּמְצָאָֽההַנִּמְצָאָההנמצאה׃׃׃ 37:5 וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַבְדֵ֛יעַבְדֵיעבדי הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶלאֶלאל־־־יְשַׁעְיָֽהוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו׃׃׃ 37:6 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם יְשַֽׁעְיָ֔הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו כֹּ֥הכֹּהכה תֹאמְר֖וּןתֹאמְרוּןתאמרון אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנֵיכֶ֑םאֲדֹנֵיכֶםאדניכם כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־תִּירָא֙תִּירָאתירא מִפְּנֵ֤ימִפְּנֵימפני הַדְּבָרִים֙הַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֔עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר גִּדְּפ֛וּגִּדְּפוּגדפו נַעֲרֵ֥ינַעֲרֵינערי מֶלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור אוֹתִֽיאוֹתִיאותי׃׃׃ 37:7 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני נוֹתֵ֥ןנוֹתֵןנותן בּוֹ֙בּוֹבו ר֔וּחַרוּחַרוח וְשָׁמַ֥עוְשָׁמַעושמע שְׁמוּעָ֖השְׁמוּעָהשמועה וְשָׁ֣בוְשָׁבושב אֶלאֶלאל־־־אַרְצ֑וֹאַרְצוֹארצו וְהִפַּלְתִּ֥יווְהִפַּלְתִּיווהפלתיו בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב בְּאַרְצֽוֹבְּאַרְצוֹבארצו׃׃׃ 37:8 וַיָּ֙שָׁב֙וַיָּשָׁבוישב רַברַברב־־־שָׁקֵ֔השָׁקֵהשקה וַיִּמְצָא֙וַיִּמְצָאוימצא אֶתאֶתאת־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור נִלְחָ֖םנִלְחָםנלחם עַלעַלעל־־־לִבְנָ֑הלִבְנָהלבנה כִּ֣יכִּיכי שָׁמַ֔עשָׁמַעשמע כִּ֥יכִּיכי נָסַ֖ענָסַענסע מִלָּכִֽישׁמִלָּכִישׁמלכיש׃׃׃ 37:9 וַיִּשְׁמַ֗עוַיִּשְׁמַעוישמע עַלעַלעל־־־תִּרְהָ֤קָהתִּרְהָקָהתרהקה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־כּוּשׁ֙כּוּשׁכוש לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יָצָ֖איָצָאיצא לְהִלָּחֵ֣םלְהִלָּחֵםלהלחם אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך וַיִּשְׁמַע֙וַיִּשְׁמַעוישמע וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 37:10 כֹּ֣הכֹּהכה תֹאמְר֗וּןתֹאמְרוּןתאמרון אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֤הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַלאַלאל־־־יַשִּֽׁאֲךָ֣יַשִּׁאֲךָישאך אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתָּ֛האַתָּהאתה בּוֹטֵ֥חַבּוֹטֵחַבוטח בּ֖וֹבּוֹבו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹ֤אלֹאלא תִנָּתֵן֙תִנָּתֵןתנתן יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם בְּיַ֖דבְּיַדביד מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 37:11 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ אַתָּ֣האַתָּהאתה שָׁמַ֗עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשׂ֜וּעָשׂוּעשו מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי אַשּׁ֛וּראַשּׁוּראשור לְכָללְכָללכל־־־הָאֲרָצ֖וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות לְהַחֲרִימָ֑םלְהַחֲרִימָםלהחרימם וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה תִּנָּצֵֽלתִּנָּצֵלתנצל׃׃׃ 37:12 הַהִצִּ֨ילוּהַהִצִּילוּההצילו אוֹתָ֜םאוֹתָםאותם אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִשְׁחִ֣יתוּהִשְׁחִיתוּהשחיתו אֲבוֹתַ֔יאֲבוֹתַיאבותי אֶתאֶתאת־־־גּוֹזָ֖ןגּוֹזָןגוזן וְאֶתוְאֶתואת־־־חָרָ֑ןחָרָןחרן וְרֶ֥צֶףוְרֶצֶףורצף וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־עֶ֖דֶןעֶדֶןעדן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּתְלַשָּֽׂרבִּתְלַשָּׂרבתלשר׃׃׃ 37:13 אַיֵּ֤האַיֵּהאיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־חֲמָת֙חֲמָתחמת וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך אַרְפָּ֔דאַרְפָּדארפד וּמֶ֖לֶךְוּמֶלֶךְומלך לָעִ֣ירלָעִירלעיר סְפַרְוָ֑יִםסְפַרְוָיִםספרוים הֵנַ֖עהֵנַעהנע וְעִוָּֽהוְעִוָּהועוה׃׃׃ 37:14 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח חִזְקִיָּ֧הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶתאֶתאת־־־הַסְּפָרִ֛יםהַסְּפָרִיםהספרים מִיַּ֥דמִיַּדמיד הַמַּלְאָכִ֖יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים וַיִּקְרָאֵ֑הוּוַיִּקְרָאֵהוּויקראהו וַיַּ֙עַל֙וַיַּעַלויעל בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיִּפְרְשֵׂ֥הוּוַיִּפְרְשֵׂהוּויפרשהו חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 37:15 וַיִּתְפַּלֵּל֙וַיִּתְפַּלֵּלויתפלל חִזְקִיָּ֔הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 37:16 יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב הַכְּרֻבִ֔יםהַכְּרֻבִיםהכרבים אַתָּהאַתָּהאתה־־־ה֤וּאהוּאהוא הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים לְבַדְּךָ֔לְבַדְּךָלבדך לְכֹ֖ללְכֹללכל מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אַתָּ֣האַתָּהאתה עָשִׂ֔יתָעָשִׂיתָעשית אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 37:17 הַטֵּ֨ההַטֵּההטה יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ אָזְנְךָ֙אָזְנְךָאזנך וּֽשְׁמָ֔עוּשְׁמָעושמע פְּקַ֧חפְּקַחפקח יְהוָ֛היְהוָהיהוה עֵינֶ֖ךָעֵינֶךָעינך וּרְאֵ֑הוּרְאֵהוראה וּשְׁמַ֗עוּשְׁמַעושמע אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי סַנְחֵרִ֔יבסַנְחֵרִיבסנחריב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁלַ֔חשָׁלַחשלח לְחָרֵ֖ףלְחָרֵףלחרף אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים חָֽיחָיחי׃׃׃ 37:18 אָמְנָ֖םאָמְנָםאמנם יְהוָ֑היְהוָהיהוה הֶחֱרִ֜יבוּהֶחֱרִיבוּהחריבו מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי אַשּׁ֛וּראַשּׁוּראשור אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאֲרָצ֖וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות וְאֶתוְאֶתואת־־־אַרְצָֽםאַרְצָםארצם׃׃׃ 37:19 וְנָתֹ֥ןוְנָתֹןונתן אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים הֵ֗מָּההֵמָּההמה כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־מַעֲשֵׂ֧המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵֽייְדֵיידי־־־אָדָ֛םאָדָםאדם עֵ֥ץעֵץעץ וָאֶ֖בֶןוָאֶבֶןואבן וַֽיְאַבְּדֽוּםוַיְאַבְּדוּםויאבדום׃׃׃ 37:20 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הוֹשִׁיעֵ֖נוּהוֹשִׁיעֵנוּהושיענו מִיָד֑וֹמִיָדוֹמידו וְיֵֽדְעוּ֙וְיֵדְעוּוידעו כָּלכָּלכל־־־מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְבַדֶּֽךָלְבַדֶּךָלבדך׃׃׃ 37:21 וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח יְשַֽׁעְיָ֣הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֔וֹץאָמוֹץאמוץ אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הִתְפַּלַּ֣לְתָּהִתְפַּלַּלְתָּהתפללת אֵלַ֔יאֵלַיאלי אֶלאֶלאל־־־סַנְחֵרִ֖יבסַנְחֵרִיבסנחריב מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 37:22 זֶ֣הזֶהזה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה עָלָ֑יועָלָיועליו בָּזָ֨הבָּזָהבזה לְךָ֜לְךָלך לָעֲגָ֣הלָעֲגָהלעגה לְךָ֗לְךָלך בְּתוּלַת֙בְּתוּלַתבתולת בַּתבַּתבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון אַחֲרֶ֙יךָ֙אַחֲרֶיךָאחריך רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הֵנִ֔יעָההֵנִיעָההניעה בַּ֖תבַּתבת יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 37:23 אֶתאֶתאת־־־מִ֤ימִימי חֵרַ֙פְתָּ֙חֵרַפְתָּחרפת וְגִדַּ֔פְתָּוְגִדַּפְתָּוגדפת וְעַלוְעַלועל־־־מִ֖ימִימי הֲרִימ֣וֹתָההֲרִימוֹתָההרימותה קּ֑וֹלקּוֹלקול וַתִּשָּׂ֥אוַתִּשָּׂאותשא מָר֛וֹםמָרוֹםמרום עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך אֶלאֶלאל־־־קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 37:24 בְּיַ֣דבְּיַדביד עֲבָדֶיךָ֮עֲבָדֶיךָעבדיך חֵרַ֣פְתָּחֵרַפְתָּחרפת ׀׀׀ אֲדֹנָי֒אֲדֹנָיאדני וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר בְּרֹ֥בבְּרֹבברב רִכְבִּ֛ירִכְבִּירכבי אֲנִ֥יאֲנִיאני עָלִ֛יתִיעָלִיתִיעליתי מְר֥וֹםמְרוֹםמרום הָרִ֖יםהָרִיםהרים יַרְכְּתֵ֣ייַרְכְּתֵיירכתי לְבָנ֑וֹןלְבָנוֹןלבנון וְאֶכְרֹ֞תוְאֶכְרֹתואכרת קוֹמַ֤תקוֹמַתקומת אֲרָזָיו֙אֲרָזָיוארזיו מִבְחַ֣רמִבְחַרמבחר בְּרֹשָׁ֔יובְּרֹשָׁיוברשיו וְאָבוֹא֙וְאָבוֹאואבוא מְר֣וֹםמְרוֹםמרום קִצּ֔וֹקִצּוֹקצו יַ֖עַריַעַריער כַּרְמִלּֽוֹכַּרְמִלּוֹכרמלו׃׃׃ 37:25 אֲנִ֥יאֲנִיאני קַ֖רְתִּיקַרְתִּיקרתי וְשָׁתִ֣יתִיוְשָׁתִיתִיושתיתי מָ֑יִםמָיִםמים וְאַחְרִב֙וְאַחְרִבואחרב בְּכַףבְּכַףבכף־־־פְּעָמַ֔יפְּעָמַיפעמי כֹּ֖לכֹּלכל יְאֹרֵ֥ייְאֹרֵייארי מָצֽוֹרמָצוֹרמצור׃׃׃ 37:26 הֲלֽוֹאהֲלוֹאהלוא־־־שָׁמַ֤עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת לְמֵֽרָחוֹק֙לְמֵרָחוֹקלמרחוק אוֹתָ֣הּאוֹתָהּאותה עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי מִ֥ימֵימִימֵימימי קֶ֖דֶםקֶדֶםקדם וִיצַרְתִּ֑יהָוִיצַרְתִּיהָויצרתיה עַתָּ֣העַתָּהעתה הֲבֵאתִ֔יהָהֲבֵאתִיהָהבאתיה וּתְהִ֗יוּתְהִיותהי לְהַשְׁא֛וֹתלְהַשְׁאוֹתלהשאות גַּלִּ֥יםגַּלִּיםגלים נִצִּ֖יםנִצִּיםנצים עָרִ֥יםעָרִיםערים בְּצֻרֽוֹתבְּצֻרוֹתבצרות׃׃׃ 37:27 וְיֹֽשְׁבֵיהֶן֙וְיֹשְׁבֵיהֶןוישביהן קִצְרֵיקִצְרֵיקצרי־־־יָ֔דיָדיד חַ֖תּוּחַתּוּחתו וָבֹ֑שׁוּוָבֹשׁוּובשו הָי֞וּהָיוּהיו עֵ֤שֶׂבעֵשֶׂבעשב שָׂדֶה֙שָׂדֶהשדה וִ֣ירַקוִירַקוירק דֶּ֔שֶׁאדֶּשֶׁאדשא חֲצִ֣ירחֲצִירחציר גַּגּ֔וֹתגַּגּוֹתגגות וּשְׁדֵמָ֖הוּשְׁדֵמָהושדמה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני קָמָֽהקָמָהקמה׃׃׃ 37:28 וְשִׁבְתְּךָ֛וְשִׁבְתְּךָושבתך וְצֵאתְךָ֥וְצֵאתְךָוצאתך וּבוֹאֲךָ֖וּבוֹאֲךָובואך יָדָ֑עְתִּייָדָעְתִּיידעתי וְאֵ֖תוְאֵתואת הִֽתְרַגֶּזְךָ֥הִתְרַגֶּזְךָהתרגזך אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 37:29 יַ֚עַןיַעַןיען הִתְרַגֶּזְךָ֣הִתְרַגֶּזְךָהתרגזך אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְשַׁאֲנַנְךָ֖וְשַׁאֲנַנְךָושאננך עָלָ֣העָלָהעלה בְאָזְנָ֑יבְאָזְנָיבאזני וְשַׂמְתִּ֨יוְשַׂמְתִּיושמתי חַחִ֜יחַחִיחחי בְּאַפֶּ֗ךָבְּאַפֶּךָבאפך וּמִתְגִּי֙וּמִתְגִּיומתגי בִּשְׂפָתֶ֔יךָבִּשְׂפָתֶיךָבשפתיך וַהֲשִׁ֣יבֹתִ֔יךָוַהֲשִׁיבֹתִיךָוהשיבתיך בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אתָבָּאתָבאת בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 37:30 וְזֶהוְזֶהוזה־־־לְּךָ֣לְּךָלך הָא֔וֹתהָאוֹתהאות אָכ֤וֹלאָכוֹלאכול הַשָּׁנָה֙הַשָּׁנָההשנה סָפִ֔יחַסָפִיחַספיח וּבַשָּׁנָ֥הוּבַשָּׁנָהובשנה הַשֵּׁנִ֖יתהַשֵּׁנִיתהשנית שָׁחִ֑יסשָׁחִיסשחיס וּבַשָּׁנָ֣הוּבַשָּׁנָהובשנה הַשְּׁלִישִׁ֗יתהַשְּׁלִישִׁיתהשלישית זִרְע֧וּזִרְעוּזרעו וְקִצְר֛וּוְקִצְרוּוקצרו וְנִטְע֥וּוְנִטְעוּונטעו כְרָמִ֖יםכְרָמִיםכרמים [וְאָכֹול כ][וְאָכֹול כ][ואכול כ] (וְאִכְל֥וּ ק)(וְאִכְלוּ ק)(ואכלו ק) פִרְיָֽםפִרְיָםפרים׃׃׃ 37:31 וְיָ֨סְפָ֜הוְיָסְפָהויספה פְּלֵיטַ֧תפְּלֵיטַתפליטת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה הַנִּשְׁאָרָ֖ההַנִּשְׁאָרָההנשארה שֹׁ֣רֶשׁשֹׁרֶשׁשרש לְמָ֑טָּהלְמָטָּהלמטה וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה פְרִ֖יפְרִיפרי לְמָֽעְלָהלְמָעְלָהלמעלה׃׃׃ 37:32 כִּ֤יכִּיכי מִירֽוּשָׁלִַ֙ם֙מִירוּשָׁלִַםמירושלם תֵּצֵ֣אתֵּצֵאתצא שְׁאֵרִ֔יתשְׁאֵרִיתשארית וּפְלֵיטָ֖הוּפְלֵיטָהופליטה מֵהַ֣רמֵהַרמהר צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון קִנְאַ֛תקִנְאַתקנאת יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות תַּֽעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־זֹּֽאתזֹּאתזאת׃׃׃ ססס 37:33 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור לֹ֤אלֹאלא יָבוֹא֙יָבוֹאיבוא אֶלאֶלאל־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יוֹרֶ֥היוֹרֶהיורה שָׁ֖םשָׁםשם חֵ֑ץחֵץחץ וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יְקַדְּמֶ֣נָּהיְקַדְּמֶנָּהיקדמנה מָגֵ֔ןמָגֵןמגן וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִשְׁפֹּ֥ךְיִשְׁפֹּךְישפך עֳלֶ֖יהָעֳלֶיהָעליה סֹלְלָֽהסֹלְלָהסללה׃׃׃ 37:34 בַּדֶּ֥רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֖אבָּאבא בָּ֣הּבָּהּבה יָשׁ֑וּביָשׁוּבישוב וְאֶלוְאֶלואל־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת לֹ֥אלֹאלא יָב֖וֹאיָבוֹאיבוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 37:35 וְגַנּוֹתִ֛יוְגַנּוֹתִיוגנותי עַלעַלעל־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לְהֽוֹשִׁיעָ֑הּלְהוֹשִׁיעָהּלהושיעה לְמַֽעֲנִ֔ילְמַעֲנִילמעני וּלְמַ֖עַןוּלְמַעַןולמען דָּוִ֥דדָּוִדדוד עַבְדִּֽיעַבְדִּיעבדי׃׃׃ ססס 37:36 וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא ׀׀׀ מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַיַּכֶּה֙וַיַּכֶּהויכה בְּמַחֲנֵ֣הבְּמַחֲנֵהבמחנה אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור מֵאָ֛המֵאָהמאה וּשְׁמֹנִ֥יםוּשְׁמֹנִיםושמנים וַחֲמִשָּׁ֖הוַחֲמִשָּׁהוחמשה אָ֑לֶףאָלֶףאלף וַיַּשְׁכִּ֣ימוּוַיַּשְׁכִּימוּוישכימו בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה כֻלָּ֖םכֻלָּםכלם פְּגָרִ֥יםפְּגָרִיםפגרים מֵתִֽיםמֵתִיםמתים׃׃׃ 37:37 וַיִּסַּ֣עוַיִּסַּעויסע וַיֵּ֔לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב סַנְחֵרִ֣יבסַנְחֵרִיבסנחריב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּנִֽינְוֵֽהבְּנִינְוֵהבנינוה׃׃׃ 37:38 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי ה֨וּאהוּאהוא מִֽשְׁתַּחֲוֶ֜המִשְׁתַּחֲוֶהמשתחוה בֵּ֣יתבֵּיתבית ׀׀׀ נִסְרֹ֣ךְנִסְרֹךְנסרך אֱלֹהָ֗יואֱלֹהָיואלהיו וְֽאַדְרַמֶּ֨לֶךְוְאַדְרַמֶּלֶךְואדרמלך וְשַׂרְאֶ֤צֶרוְשַׂרְאֶצֶרושראצר בָּנָיו֙בָּנָיובניו הִכֻּ֣הוּהִכֻּהוּהכהו בַחֶ֔רֶבבַחֶרֶבבחרב וְהֵ֥מָּהוְהֵמָּהוהמה נִמְלְט֖וּנִמְלְטוּנמלטו אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ אֲרָרָ֑טאֲרָרָטאררט וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אֵֽסַראֵסַראסר־־־חַדֹּ֥ןחַדֹּןחדן בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain