Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 38

38:1 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם חָלָ֥החָלָהחלה חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו לָמ֑וּתלָמוּתלמות וַיָּב֣וֹאוַיָּבוֹאויבוא אֵ֠לָיואֵלָיואליו יְשַׁעְיָ֨הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֜וֹץאָמוֹץאמוץ הַנָּבִ֗יאהַנָּבִיאהנביא וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה צַ֣וצַוצו לְבֵיתֶ֔ךָלְבֵיתֶךָלביתך כִּ֛יכִּיכי מֵ֥תמֵתמת אַתָּ֖האַתָּהאתה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִֽחְיֶֽהתִחְיֶהתחיה׃׃׃ 38:2 וַיַּסֵּ֧בוַיַּסֵּבויסב חִזְקִיָּ֛הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו פָּנָ֖יופָּנָיופניו אֶלאֶלאל־־־הַקִּ֑ירהַקִּירהקיר וַיִּתְפַּלֵּ֖לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 38:3 וַיֹּאמַ֗רוַיֹּאמַרויאמר אָנָּ֤האָנָּהאנה יְהוָה֙יְהוָהיהוה זְכָרזְכָרזכר־־־נָ֞אנָאנא אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הִתְהַלַּ֣כְתִּיהִתְהַלַּכְתִּיהתהלכתי לְפָנֶ֗יךָלְפָנֶיךָלפניך בֶּֽאֱמֶת֙בֶּאֱמֶתבאמת וּבְלֵ֣בוּבְלֵבובלב שָׁלֵ֔םשָׁלֵםשלם וְהַטּ֥וֹבוְהַטּוֹבוהטוב בְּעֵינֶ֖יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך עָשִׂ֑יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וַיֵּ֥בְךְּוַיֵּבְךְּויבך חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו בְּכִ֥יבְּכִיבכי גָדֽוֹלגָדוֹלגדול׃׃׃ ססס 38:4 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יְשַׁעְיָ֖הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 38:5 הָל֞וֹךְהָלוֹךְהלוך וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֶלאֶלאל־־־חִזְקִיָּ֗הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי אֶתאֶתאת־־־תְּפִלָּתֶ֔ךָתְּפִלָּתֶךָתפלתך רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־דִּמְעָתֶ֑ךָדִּמְעָתֶךָדמעתך הִנְנִי֙הִנְנִיהנני יוֹסִ֣ףיוֹסִףיוסף עַלעַלעל־־־יָמֶ֔יךָיָמֶיךָימיך חֲמֵ֥שׁחֲמֵשׁחמש עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 38:6 וּמִכַּ֤ףוּמִכַּףומכף מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור אַצִּ֣ילְךָ֔אַצִּילְךָאצילך וְאֵ֖תוְאֵתואת הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וְגַנּוֹתִ֖יוְגַנּוֹתִיוגנותי עַלעַלעל־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 38:7 וְזֶהוְזֶהוזה־־־לְּךָ֥לְּךָלך הָא֖וֹתהָאוֹתהאות מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ 38:8 הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני מֵשִׁ֣יבמֵשִׁיבמשיב אֶתאֶתאת־־־צֵ֣לצֵלצל הַֽמַּעֲל֡וֹתהַמַּעֲלוֹתהמעלות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָרְדָה֩יָרְדָהירדה בְמַעֲל֨וֹתבְמַעֲלוֹתבמעלות אָחָ֥זאָחָזאחז בַּשֶּׁ֛מֶשׁבַּשֶּׁמֶשׁבשמש אֲחֹרַנִּ֖יתאֲחֹרַנִּיתאחרנית עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר מַעֲל֑וֹתמַעֲלוֹתמעלות וַתָּ֤שָׁבוַתָּשָׁבותשב הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙הַשֶּׁמֶשׁהשמש עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר מַעֲל֔וֹתמַעֲלוֹתמעלות בַּֽמַּעֲל֖וֹתבַּמַּעֲלוֹתבמעלות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָרָֽדָהיָרָדָהירדה׃׃׃ ססס 38:9 מִכְתָּ֖במִכְתָּבמכתב לְחִזְקִיָּ֣הוּלְחִזְקִיָּהוּלחזקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה בַּחֲלֹת֕וֹבַּחֲלֹתוֹבחלתו וַיְחִ֖יוַיְחִיויחי מֵחָלְיֽוֹמֵחָלְיוֹמחליו׃׃׃ 38:10 אֲנִ֣יאֲנִיאני אָמַ֗רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי בִּדְמִ֥יבִּדְמִיבדמי יָמַ֛ייָמַיימי אֵלֵ֖כָהאֵלֵכָהאלכה בְּשַׁעֲרֵ֣יבְּשַׁעֲרֵיבשערי שְׁא֑וֹלשְׁאוֹלשאול פֻּקַּ֖דְתִּיפֻּקַּדְתִּיפקדתי יֶ֥תֶריֶתֶריתר שְׁנוֹתָֽישְׁנוֹתָישנותי׃׃׃ 38:11 אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי לֹאלֹאלא־־־אֶרְאֶ֣האֶרְאֶהאראה יָ֔הּיָהּיה יָ֖הּיָהּיה בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַחַיִּ֑יםהַחַיִּיםהחיים לֹאלֹאלא־־־אַבִּ֥יטאַבִּיטאביט אָדָ֛םאָדָםאדם ע֖וֹדעוֹדעוד עִםעִםעם־־־י֥וֹשְׁבֵייוֹשְׁבֵייושבי חָֽדֶלחָדֶלחדל׃׃׃ 38:12 דּוֹרִ֗ידּוֹרִידורי נִסַּ֧ענִסַּענסע וְנִגְלָ֛הוְנִגְלָהונגלה מִנִּ֖ימִנִּימני כְּאֹ֣הֶלכְּאֹהֶלכאהל רֹעִ֑ירֹעִירעי קִפַּ֨דְתִּיקִפַּדְתִּיקפדתי כָאֹרֵ֤גכָאֹרֵגכארג חַיַּי֙חַיַּיחיי מִדַּלָּ֣המִדַּלָּהמדלה יְבַצְּעֵ֔נִייְבַצְּעֵנִייבצעני מִיּ֥וֹםמִיּוֹםמיום עַדעַדעד־־־לַ֖יְלָהלַיְלָהלילה תַּשְׁלִימֵֽנִיתַּשְׁלִימֵנִיתשלימני׃׃׃ 38:13 שִׁוִּ֤יתִישִׁוִּיתִישויתי עַדעַדעד־־־בֹּ֙קֶר֙בֹּקֶרבקר כָּֽאֲרִ֔יכָּאֲרִיכארי כֵּ֥ןכֵּןכן יְשַׁבֵּ֖ריְשַׁבֵּרישבר כָּלכָּלכל־־־עַצְמוֹתָ֑יעַצְמוֹתָיעצמותי מִיּ֥וֹםמִיּוֹםמיום עַדעַדעד־־־לַ֖יְלָהלַיְלָהלילה תַּשְׁלִימֵֽנִיתַּשְׁלִימֵנִיתשלימני׃׃׃ 38:14 כְּס֤וּסכְּסוּסכסוס עָגוּר֙עָגוּרעגור כֵּ֣ןכֵּןכן אֲצַפְצֵ֔ףאֲצַפְצֵףאצפצף אֶהְגֶּ֖האֶהְגֶּהאהגה כַּיּוֹנָ֑הכַּיּוֹנָהכיונה דַּלּ֤וּדַּלּוּדלו עֵינַי֙עֵינַיעיני לַמָּר֔וֹםלַמָּרוֹםלמרום אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני עָֽשְׁקָהעָשְׁקָהעשקה־־־לִּ֥ילִּילי עָרְבֵֽנִיעָרְבֵנִיערבני׃׃׃ 38:15 מָֽהמָהמה־־־אֲדַבֵּ֥ראֲדַבֵּראדבר וְאָֽמַרוְאָמַרואמר־־־לִ֖ילִילי וְה֣וּאוְהוּאוהוא עָשָׂ֑העָשָׂהעשה אֶדַּדֶּ֥האֶדַּדֶּהאדדה כָלכָלכל־־־שְׁנוֹתַ֖ישְׁנוֹתַישנותי עַלעַלעל־־־מַ֥רמַרמר נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 38:16 אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני עֲלֵיהֶ֣םעֲלֵיהֶםעליהם יִֽחְי֑וּיִחְיוּיחיו וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־בָּהֶן֙בָּהֶןבהן חַיֵּ֣יחַיֵּיחיי רוּחִ֔ירוּחִירוחי וְתַחֲלִימֵ֖נִיוְתַחֲלִימֵנִיותחלימני וְהַחֲיֵֽנִיוְהַחֲיֵנִיוהחיני׃׃׃ 38:17 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה לְשָׁל֖וֹםלְשָׁלוֹםלשלום מַרמַרמר־־־לִ֣ילִילי מָ֑רמָרמר וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה חָשַׁ֤קְתָּחָשַׁקְתָּחשקת נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי מִשַּׁ֣חַתמִשַּׁחַתמשחת בְּלִ֔יבְּלִיבלי כִּ֥יכִּיכי הִשְׁלַ֛כְתָּהִשְׁלַכְתָּהשלכת אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי גֵוְךָ֖גֵוְךָגוך כָּלכָּלכל־־־חֲטָאָֽיחֲטָאָיחטאי׃׃׃ 38:18 כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא שְׁא֛וֹלשְׁאוֹלשאול תּוֹדֶ֖ךָּתּוֹדֶךָּתודך מָ֣וֶתמָוֶתמות יְהַלְלֶ֑ךָּיְהַלְלֶךָּיהללך לֹֽאלֹאלא־־־יְשַׂבְּר֥וּיְשַׂבְּרוּישברו יֽוֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי־־־ב֖וֹרבוֹרבור אֶלאֶלאל־־־אֲמִתֶּֽךָאֲמִתֶּךָאמתך׃׃׃ 38:19 חַ֥יחַיחי חַ֛יחַיחי ה֥וּאהוּאהוא יוֹדֶ֖ךָיוֹדֶךָיודך כָּמ֣וֹנִיכָּמוֹנִיכמוני הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום אָ֣באָבאב לְבָנִ֔יםלְבָנִיםלבנים יוֹדִ֖יעַיוֹדִיעַיודיע אֶלאֶלאל־־־אֲמִתֶּֽךָאֲמִתֶּךָאמתך׃׃׃ 38:20 יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהוֹשִׁיעֵ֑נִילְהוֹשִׁיעֵנִילהושיעני וּנְגִנוֹתַ֧יוּנְגִנוֹתַיונגנותי נְנַגֵּ֛ןנְנַגֵּןננגן כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיֵּ֖ינוּחַיֵּינוּחיינו עַלעַלעל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 38:21 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְשַׁעְיָ֔הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו יִשְׂא֖וּיִשְׂאוּישאו דְּבֶ֣לֶתדְּבֶלֶתדבלת תְּאֵנִ֑יםתְּאֵנִיםתאנים וְיִמְרְח֥וּוְיִמְרְחוּוימרחו עַֽלעַלעל־־־הַשְּׁחִ֖יןהַשְּׁחִיןהשחין וְיֶֽחִיוְיֶחִיויחי׃׃׃ 38:22 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חִזְקִיָּ֖הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו מָ֣המָהמה א֑וֹתאוֹתאות כִּ֥יכִּיכי אֶעֱלֶ֖האֶעֱלֶהאעלה בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain