Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 48

48:1 שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־זֹ֣אתזֹאתזאת בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב הַנִּקְרָאִים֙הַנִּקְרָאִיםהנקראים בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּמִמֵּ֥יוּמִמֵּיוממי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה יָצָ֑אוּיָצָאוּיצאו הַֽנִּשְׁבָּעִ֣יםהַנִּשְׁבָּעִיםהנשבעים ׀׀׀ בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֗היְהוָהיהוה וּבֵאלֹהֵ֤יוּבֵאלֹהֵיובאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל יַזְכִּ֔ירוּיַזְכִּירוּיזכירו לֹ֥אלֹאלא בֶאֱמֶ֖תבֶאֱמֶתבאמת וְלֹ֥אוְלֹאולא בִצְדָקָֽהבִצְדָקָהבצדקה׃׃׃ 48:2 כִּֽיכִּיכי־־־מֵעִ֤ירמֵעִירמעיר הַקֹּ֙דֶשׁ֙הַקֹּדֶשׁהקדש נִקְרָ֔אוּנִקְרָאוּנקראו וְעַלוְעַלועל־־־אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נִסְמָ֑כוּנִסְמָכוּנסמכו יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ ססס 48:3 הָרִֽאשֹׁנוֹת֙הָרִאשֹׁנוֹתהראשנות מֵאָ֣זמֵאָזמאז הִגַּ֔דְתִּיהִגַּדְתִּיהגדתי וּמִפִּ֥יוּמִפִּיומפי יָצְא֖וּיָצְאוּיצאו וְאַשְׁמִיעֵ֑םוְאַשְׁמִיעֵםואשמיעם פִּתְאֹ֥םפִּתְאֹםפתאם עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וַתָּבֹֽאנָהוַתָּבֹאנָהותבאנה׃׃׃ 48:4 מִדַּעְתִּ֕ימִדַּעְתִּימדעתי כִּ֥יכִּיכי קָשֶׁ֖הקָשֶׁהקשה אָ֑תָּהאָתָּהאתה וְגִ֤ידוְגִידוגיד בַּרְזֶל֙בַּרְזֶלברזל עָרְפֶּ֔ךָעָרְפֶּךָערפך וּמִצְחֲךָ֖וּמִצְחֲךָומצחך נְחוּשָֽׁהנְחוּשָׁהנחושה׃׃׃ 48:5 וָאַגִּ֤ידוָאַגִּידואגיד לְךָ֙לְךָלך מֵאָ֔זמֵאָזמאז בְּטֶ֥רֶםבְּטֶרֶםבטרם תָּב֖וֹאתָּבוֹאתבוא הִשְׁמַעְתִּ֑יךָהִשְׁמַעְתִּיךָהשמעתיך פֶּןפֶּןפן־־־תֹּאמַר֙תֹּאמַרתאמר עָצְבִּ֣יעָצְבִּיעצבי עָשָׂ֔םעָשָׂםעשם וּפִסְלִ֥יוּפִסְלִיופסלי וְנִסְכִּ֖יוְנִסְכִּיונסכי צִוָּֽםצִוָּםצום׃׃׃ 48:6 שָׁמַ֤עְתָּֽשָׁמַעְתָּשמעת חֲזֵה֙חֲזֵהחזה כֻּלָּ֔הּכֻּלָּהּכלה וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא תַגִּ֑ידוּתַגִּידוּתגידו הִשְׁמַעְתִּ֤יךָהִשְׁמַעְתִּיךָהשמעתיך חֲדָשׁוֹת֙חֲדָשׁוֹתחדשות מֵעַ֔תָּהמֵעַתָּהמעתה וּנְצֻר֖וֹתוּנְצֻרוֹתונצרות וְלֹ֥אוְלֹאולא יְדַעְתָּֽםיְדַעְתָּםידעתם׃׃׃ 48:7 עַתָּ֤העַתָּהעתה נִבְרְאוּ֙נִבְרְאוּנבראו וְלֹ֣אוְלֹאולא מֵאָ֔זמֵאָזמאז וְלִפְנֵיוְלִפְנֵיולפני־־־י֖וֹםיוֹםיום וְלֹ֣אוְלֹאולא שְׁמַעְתָּ֑םשְׁמַעְתָּםשמעתם פֶּןפֶּןפן־־־תֹּאמַ֖רתֹּאמַרתאמר הִנֵּ֥ההִנֵּההנה יְדַעְתִּֽיןיְדַעְתִּיןידעתין׃׃׃ 48:8 גַּ֣םגַּםגם לֹֽאלֹאלא־־־שָׁמַ֗עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת גַּ֚םגַּםגם לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עְתָּיָדַעְתָּידעת גַּ֕םגַּםגם מֵאָ֖זמֵאָזמאז לֹאלֹאלא־־־פִתְּחָ֣הפִתְּחָהפתחה אָזְנֶ֑ךָאָזְנֶךָאזנך כִּ֤יכִּיכי יָדַ֙עְתִּי֙יָדַעְתִּיידעתי בָּג֣וֹדבָּגוֹדבגוד תִּבְגּ֔וֹדתִּבְגּוֹדתבגוד וּפֹשֵׁ֥עַוּפֹשֵׁעַופשע מִבֶּ֖טֶןמִבֶּטֶןמבטן קֹ֥רָאקֹרָאקרא לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 48:9 לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען שְׁמִי֙שְׁמִישמי אַאֲרִ֣יךְאַאֲרִיךְאאריך אַפִּ֔יאַפִּיאפי וּתְהִלָּתִ֖יוּתְהִלָּתִיותהלתי אֶחֱטָםאֶחֱטָםאחטם־־־לָ֑ךְלָךְלך לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי הַכְרִיתֶֽךָהַכְרִיתֶךָהכריתך׃׃׃ 48:10 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה צְרַפְתִּ֖יךָצְרַפְתִּיךָצרפתיך וְלֹ֣אוְלֹאולא בְכָ֑סֶףבְכָסֶףבכסף בְּחַרְתִּ֖יךָבְּחַרְתִּיךָבחרתיך בְּכ֥וּרבְּכוּרבכור עֹֽנִיעֹנִיעני׃׃׃ 48:11 לְמַעֲנִ֧ילְמַעֲנִילמעני לְמַעֲנִ֛ילְמַעֲנִילמעני אֶעֱשֶׂ֖האֶעֱשֶׂהאעשה כִּ֣יכִּיכי אֵ֣יךְאֵיךְאיך יֵחָ֑ליֵחָליחל וּכְבוֹדִ֖יוּכְבוֹדִיוכבודי לְאַחֵ֥רלְאַחֵרלאחר לֹֽאלֹאלא־־־אֶתֵּֽןאֶתֵּןאתן׃׃׃ ססס 48:12 שְׁמַ֤עשְׁמַעשמע אֵלַי֙אֵלַיאלי יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל מְקֹרָאִ֑ימְקֹרָאִימקראי אֲנִיאֲנִיאני־־־הוּא֙הוּאהוא אֲנִ֣יאֲנִיאני רִאשׁ֔וֹןרִאשׁוֹןראשון אַ֖ףאַףאף אֲנִ֥יאֲנִיאני אַחֲרֽוֹןאַחֲרוֹןאחרון׃׃׃ 48:13 אַףאַףאף־־־יָדִי֙יָדִיידי יָ֣סְדָהיָסְדָהיסדה אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ וִֽימִינִ֖יוִימִינִיוימיני טִפְּחָ֣הטִפְּחָהטפחה שָׁמָ֑יִםשָׁמָיִםשמים קֹרֵ֥אקֹרֵאקרא אֲנִ֛יאֲנִיאני אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם יַעַמְד֥וּיַעַמְדוּיעמדו יַחְדָּֽויַחְדָּויחדו׃׃׃ 48:14 הִקָּבְצ֤וּהִקָּבְצוּהקבצו כֻלְּכֶם֙כֻלְּכֶםכלכם וּֽשֲׁמָ֔עוּוּשֲׁמָעוּושמעו מִ֥ימִימי בָהֶ֖םבָהֶםבהם הִגִּ֣ידהִגִּידהגיד אֶתאֶתאת־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֲהֵב֔וֹאֲהֵבוֹאהבו יַעֲשֶׂ֤היַעֲשֶׂהיעשה חֶפְצוֹ֙חֶפְצוֹחפצו בְּבָבֶ֔לבְּבָבֶלבבבל וּזְרֹע֖וֹוּזְרֹעוֹוזרעו כַּשְׂדִּֽיםכַּשְׂדִּיםכשדים׃׃׃ 48:15 אֲנִ֥יאֲנִיאני אֲנִ֛יאֲנִיאני דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אַףאַףאף־־־קְרָאתִ֑יוקְרָאתִיוקראתיו הֲבִיאֹתִ֖יוהֲבִיאֹתִיוהביאתיו וְהִצְלִ֥יחַוְהִצְלִיחַוהצליח דַּרְכּֽוֹדַּרְכּוֹדרכו׃׃׃ 48:16 קִרְב֧וּקִרְבוּקרבו אֵלַ֣יאֵלַיאלי שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־זֹ֗אתזֹאתזאת לֹ֤אלֹאלא מֵרֹאשׁ֙מֵרֹאשׁמראש בַּסֵּ֣תֶרבַּסֵּתֶרבסתר דִּבַּ֔רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי מֵעֵ֥תמֵעֵתמעת הֱיוֹתָ֖הּהֱיוֹתָהּהיותה שָׁ֣םשָׁםשם אָ֑נִיאָנִיאני וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אֲדֹנָ֧יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֛היְהוִהיהוה שְׁלָחַ֖נִישְׁלָחַנִישלחני וְרוּחֽוֹוְרוּחוֹורוחו׃׃׃ פפפ
48:17 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֧ראָמַראמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה גֹּאַלְךָ֖גֹּאַלְךָגאלך קְד֣וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲנִ֨יאֲנִיאני יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך מְלַמֶּדְךָ֣מְלַמֶּדְךָמלמדך לְהוֹעִ֔יללְהוֹעִיללהועיל מַדְרִֽיכֲךָ֖מַדְרִיכֲךָמדריכך בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך תֵּלֵֽךְתֵּלֵךְתלך׃׃׃ 48:18 ל֥וּאלוּאלוא הִקְשַׁ֖בְתָּהִקְשַׁבְתָּהקשבת לְמִצְוֺתָ֑ילְמִצְוֺתָילמצותי וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי כַנָּהָר֙כַנָּהָרכנהר שְׁלוֹמֶ֔ךָשְׁלוֹמֶךָשלומך וְצִדְקָתְךָ֖וְצִדְקָתְךָוצדקתך כְּגַלֵּ֥יכְּגַלֵּיכגלי הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 48:19 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי כַחוֹל֙כַחוֹלכחול זַרְעֶ֔ךָזַרְעֶךָזרעך וְצֶאֱצָאֵ֥יוְצֶאֱצָאֵיוצאצאי מֵעֶ֖יךָמֵעֶיךָמעיך כִּמְעֹתָ֑יוכִּמְעֹתָיוכמעתיו לֹֽאלֹאלא־־־יִכָּרֵ֧תיִכָּרֵתיכרת וְֽלֹאוְלֹאולא־־־יִשָּׁמֵ֛דיִשָּׁמֵדישמד שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו מִלְּפָנָֽימִלְּפָנָימלפני׃׃׃ 48:20 צְא֣וּצְאוּצאו מִבָּבֶל֮מִבָּבֶלמבבל בִּרְח֣וּבִּרְחוּברחו מִכַּשְׂדִּים֒מִכַּשְׂדִּיםמכשדים בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול רִנָּ֗הרִנָּהרנה הַגִּ֤ידוּהַגִּידוּהגידו הַשְׁמִ֙יעוּ֙הַשְׁמִיעוּהשמיעו זֹ֔אתזֹאתזאת הוֹצִיא֖וּהָהוֹצִיאוּהָהוציאוה עַדעַדעד־־־קְצֵ֣הקְצֵהקצה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אִמְר֕וּאִמְרוּאמרו גָּאַ֥לגָּאַלגאל יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַבְדּ֥וֹעַבְדּוֹעבדו יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 48:21 וְלֹ֣אוְלֹאולא צָמְא֗וּצָמְאוּצמאו בָּחֳרָבוֹת֙בָּחֳרָבוֹתבחרבות הֽוֹלִיכָ֔םהוֹלִיכָםהוליכם מַ֥יִםמַיִםמים מִצּ֖וּרמִצּוּרמצור הִזִּ֣ילהִזִּילהזיל לָ֑מוֹלָמוֹלמו וַיִּ֨בְקַעוַיִּבְקַעויבקע־־־צ֔וּרצוּרצור וַיָּזֻ֖בוּוַיָּזֻבוּויזבו מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 48:22 אֵ֣יןאֵיןאין שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה לָרְשָׁעִֽיםלָרְשָׁעִיםלרשעים׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain