Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 46

46:1 כָּרַ֥עכָּרַעכרע בֵּל֙בֵּלבל קֹרֵ֣סקֹרֵסקרס נְב֔וֹנְבוֹנבו הָיוּ֙הָיוּהיו עֲצַבֵּיהֶ֔םעֲצַבֵּיהֶםעצביהם לַחַיָּ֖הלַחַיָּהלחיה וְלַבְּהֵמָ֑הוְלַבְּהֵמָהולבהמה נְשֻׂאֹתֵיכֶ֣םנְשֻׂאֹתֵיכֶםנשאתיכם עֲמוּס֔וֹתעֲמוּסוֹתעמוסות מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא לַעֲיֵפָֽהלַעֲיֵפָהלעיפה׃׃׃ 46:2 קָרְס֤וּקָרְסוּקרסו כָֽרְעוּ֙כָרְעוּכרעו יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו לֹ֥אלֹאלא יָכְל֖וּיָכְלוּיכלו מַלֵּ֣טמַלֵּטמלט מַשָּׂ֑אמַשָּׂאמשא וְנַפְשָׁ֖םוְנַפְשָׁםונפשם בַּשְּׁבִ֥יבַּשְּׁבִיבשבי הָלָֽכָההָלָכָההלכה׃׃׃ ססס 46:3 שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו אֵלַי֙אֵלַיאלי בֵּ֣יתבֵּיתבית יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְכָלוְכָלוכל־־־שְׁאֵרִ֖יתשְׁאֵרִיתשארית בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הַֽעֲמֻסִים֙הַעֲמֻסִיםהעמסים מִנִּימִנִּימני־־־בֶ֔טֶןבֶטֶןבטן הַנְּשֻׂאִ֖יםהַנְּשֻׂאִיםהנשאים מִנִּימִנִּימני־־־רָֽחַםרָחַםרחם׃׃׃ 46:4 וְעַדוְעַדועד־־־זִקְנָה֙זִקְנָהזקנה אֲנִ֣יאֲנִיאני ה֔וּאהוּאהוא וְעַדוְעַדועד־־־שֵיבָ֖השֵיבָהשיבה אֲנִ֣יאֲנִיאני אֶסְבֹּ֑לאֶסְבֹּלאסבל אֲנִ֤יאֲנִיאני עָשִׂ֙יתִי֙עָשִׂיתִיעשיתי וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אֶשָּׂ֔אאֶשָּׂאאשא וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני אֶסְבֹּ֖לאֶסְבֹּלאסבל וַאֲמַלֵּֽטוַאֲמַלֵּטואמלט׃׃׃ ססס 46:5 לְמִ֥ילְמִילמי תְדַמְי֖וּנִיתְדַמְיוּנִיתדמיוני וְתַשְׁו֑וּוְתַשְׁווּותשוו וְתַמְשִׁל֖וּנִיוְתַמְשִׁלוּנִיותמשלוני וְנִדְמֶֽהוְנִדְמֶהונדמה׃׃׃ 46:6 הַזָּלִ֤יםהַזָּלִיםהזלים זָהָב֙זָהָבזהב מִכִּ֔יסמִכִּיסמכיס וְכֶ֖סֶףוְכֶסֶףוכסף בַּקָּנֶ֣הבַּקָּנֶהבקנה יִשְׁקֹ֑לוּיִשְׁקֹלוּישקלו יִשְׂכְּר֤וּיִשְׂכְּרוּישכרו צוֹרֵף֙צוֹרֵףצורף וְיַעֲשֵׂ֣הוּוְיַעֲשֵׂהוּויעשהו אֵ֔לאֵלאל יִסְגְּד֖וּיִסְגְּדוּיסגדו אַףאַףאף־־־יִֽשְׁתַּחֲוּֽוּיִשְׁתַּחֲוּוּישתחוו׃׃׃ 46:7 יִ֠שָּׂאֻהוּיִשָּׂאֻהוּישאהו עַלעַלעל־־־כָּתֵ֨ףכָּתֵףכתף יִסְבְּלֻ֜הוּיִסְבְּלֻהוּיסבלהו וְיַנִּיחֻ֤הוּוְיַנִּיחֻהוּויניחהו תַחְתָּיו֙תַחְתָּיותחתיו וְיַֽעֲמֹ֔דוְיַעֲמֹדויעמד מִמְּקוֹמ֖וֹמִמְּקוֹמוֹממקומו לֹ֣אלֹאלא יָמִ֑ישׁיָמִישׁימיש אַףאַףאף־־־יִצְעַ֤קיִצְעַקיצעק אֵלָיו֙אֵלָיואליו וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעֲנֶ֔היַעֲנֶהיענה מִצָּרָת֖וֹמִצָּרָתוֹמצרתו לֹ֥אלֹאלא יוֹשִׁיעֶֽנּוּיוֹשִׁיעֶנּוּיושיענו׃׃׃ ססס 46:8 זִכְרוּזִכְרוּזכרו־־־זֹ֖אתזֹאתזאת וְהִתְאֹשָׁ֑שׁוּוְהִתְאֹשָׁשׁוּוהתאששו הָשִׁ֥יבוּהָשִׁיבוּהשיבו פוֹשְׁעִ֖יםפוֹשְׁעִיםפושעים עַלעַלעל־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 46:9 זִכְר֥וּזִכְרוּזכרו רִאשֹׁנ֖וֹתרִאשֹׁנוֹתראשנות מֵעוֹלָ֑םמֵעוֹלָםמעולם כִּ֣יכִּיכי אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי אֵל֙אֵלאל וְאֵ֣יןוְאֵיןואין ע֔וֹדעוֹדעוד אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וְאֶ֥פֶסוְאֶפֶסואפס כָּמֽוֹנִיכָּמוֹנִיכמוני׃׃׃ 46:10 מַגִּ֤ידמַגִּידמגיד מֵֽרֵאשִׁית֙מֵרֵאשִׁיתמראשית אַחֲרִ֔יתאַחֲרִיתאחרית וּמִקֶּ֖דֶםוּמִקֶּדֶםומקדם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־נַעֲשׂ֑וּנַעֲשׂוּנעשו אֹמֵר֙אֹמֵראמר עֲצָתִ֣יעֲצָתִיעצתי תָק֔וּםתָקוּםתקום וְכָלוְכָלוכל־־־חֶפְצִ֖יחֶפְצִיחפצי אֶעֱשֶֽׂהאֶעֱשֶׂהאעשה׃׃׃ 46:11 קֹרֵ֤אקֹרֵאקרא מִמִּזְרָח֙מִמִּזְרָחממזרח עַ֔יִטעַיִטעיט מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מֶרְחָ֖קמֶרְחָקמרחק אִ֣ישׁאִישׁאיש [עֲצָתֹו כ][עֲצָתֹו כ][עצתו כ] (עֲצָתִ֑י ק)(עֲצָתִי ק)(עצתי ק) אַףאַףאף־־־דִּבַּ֙רְתִּי֙דִּבַּרְתִּידברתי אַףאַףאף־־־אֲבִיאֶ֔נָּהאֲבִיאֶנָּהאביאנה יָצַ֖רְתִּייָצַרְתִּייצרתי אַףאַףאף־־־אֶעֱשֶֽׂנָּהאֶעֱשֶׂנָּהאעשנה׃׃׃ ססס 46:12 שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו אֵלַ֖יאֵלַיאלי אַבִּ֣ירֵיאַבִּירֵיאבירי לֵ֑בלֵבלב הָרְחוֹקִ֖יםהָרְחוֹקִיםהרחוקים מִצְּדָקָֽהמִצְּדָקָהמצדקה׃׃׃ 46:13 קֵרַ֤בְתִּיקֵרַבְתִּיקרבתי צִדְקָתִי֙צִדְקָתִיצדקתי לֹ֣אלֹאלא תִרְחָ֔קתִרְחָקתרחק וּתְשׁוּעָתִ֖יוּתְשׁוּעָתִיותשועתי לֹ֣אלֹאלא תְאַחֵ֑רתְאַחֵרתאחר וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי בְצִיּוֹן֙בְצִיּוֹןבציון תְּשׁוּעָ֔התְּשׁוּעָהתשועה לְיִשְׂרָאֵ֖ללְיִשְׂרָאֵללישראל תִּפְאַרְתִּֽיתִּפְאַרְתִּיתפארתי׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain