Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 65

65:1 נִדְרַ֙שְׁתִּי֙נִדְרַשְׁתִּינדרשתי לְל֣וֹאלְלוֹאללוא שָׁאָ֔לוּשָׁאָלוּשאלו נִמְצֵ֖אתִינִמְצֵאתִינמצאתי לְלֹ֣אלְלֹאללא בִקְשֻׁ֑נִיבִקְשֻׁנִיבקשני אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי הִנֵּ֣נִיהִנֵּנִיהנני הִנֵּ֔נִיהִנֵּנִיהנני אֶלאֶלאל־־־גּ֖וֹיגּוֹיגוי לֹֽאלֹאלא־־־קֹרָ֥אקֹרָאקרא בִשְׁמִֽיבִשְׁמִיבשמי׃׃׃ 65:2 פֵּרַ֧שְׂתִּיפֵּרַשְׂתִּיפרשתי יָדַ֛ייָדַיידי כָּלכָּלכל־־־הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום אֶלאֶלאל־־־עַ֣םעַםעם סוֹרֵ֑רסוֹרֵרסורר הַהֹלְכִים֙הַהֹלְכִיםההלכים הַדֶּ֣רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך לֹאלֹאלא־־־ט֔וֹבטוֹבטוב אַחַ֖ראַחַראחר מַחְשְׁבֹתֵיהֶֽםמַחְשְׁבֹתֵיהֶםמחשבתיהם׃׃׃ 65:3 הָעָ֗םהָעָםהעם הַמַּכְעִיסִ֥יםהַמַּכְעִיסִיםהמכעיסים אוֹתִ֛יאוֹתִיאותי עַלעַלעל־־־פָּנַ֖יפָּנַיפני תָּמִ֑ידתָּמִידתמיד זֹֽבְחִים֙זֹבְחִיםזבחים בַּגַּנּ֔וֹתבַּגַּנּוֹתבגנות וּֽמְקַטְּרִ֖יםוּמְקַטְּרִיםומקטרים עַלעַלעל־־־הַלְּבֵנִֽיםהַלְּבֵנִיםהלבנים׃׃׃ 65:4 הַיֹּֽשְׁבִים֙הַיֹּשְׁבִיםהישבים בַּקְּבָרִ֔יםבַּקְּבָרִיםבקברים וּבַנְּצוּרִ֖יםוּבַנְּצוּרִיםובנצורים יָלִ֑ינוּיָלִינוּילינו הָאֹֽכְלִים֙הָאֹכְלִיםהאכלים בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר הַחֲזִ֔ירהַחֲזִירהחזיר [וּפְרַק כ][וּפְרַק כ][ופרק כ] (וּמְרַ֥ק ק)(וּמְרַק ק)(ומרק ק) פִּגֻּלִ֖יםפִּגֻּלִיםפגלים כְּלֵיהֶֽםכְּלֵיהֶםכליהם׃׃׃ 65:5 הָאֹֽמְרִים֙הָאֹמְרִיםהאמרים קְרַ֣בקְרַבקרב אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך אַלאַלאל־־־תִּגַּשׁתִּגַּשׁתגש־־־בִּ֖יבִּיבי כִּ֣יכִּיכי קְדַשְׁתִּ֑יךָקְדַשְׁתִּיךָקדשתיך אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה עָשָׁ֣ןעָשָׁןעשן בְּאַפִּ֔יבְּאַפִּיבאפי אֵ֥שׁאֵשׁאש יֹקֶ֖דֶתיֹקֶדֶתיקדת כָּלכָּלכל־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 65:6 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה כְתוּבָ֖הכְתוּבָהכתובה לְפָנָ֑ילְפָנָילפני לֹ֤אלֹאלא אֶחֱשֶׂה֙אֶחֱשֶׂהאחשה כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־שִׁלַּ֔מְתִּישִׁלַּמְתִּישלמתי וְשִׁלַּמְתִּ֖יוְשִׁלַּמְתִּיושלמתי עַלעַלעל־־־חֵיקָֽםחֵיקָםחיקם׃׃׃ 65:7 עֲ֠וֺנֹתֵיכֶםעֲוֺנֹתֵיכֶםעונתיכם וַעֲוֺנֹ֨תוַעֲוֺנֹתועונת אֲבוֹתֵיכֶ֤םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם יַחְדָּו֙יַחְדָּויחדו אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר קִטְּרוּ֙קִטְּרוּקטרו עַלעַלעל־־־הֶ֣הָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים וְעַלוְעַלועל־־־הַגְּבָע֖וֹתהַגְּבָעוֹתהגבעות חֵרְפ֑וּנִיחֵרְפוּנִיחרפוני וּמַדֹּתִ֧יוּמַדֹּתִיומדתי פְעֻלָּתָ֛םפְעֻלָּתָםפעלתם רִֽאשֹׁנָ֖הרִאשֹׁנָהראשנה [עַל כ][עַל כ][על כ] (אֶל ק)(אֶל ק)(אל ק) חֵיקָֽםחֵיקָםחיקם׃׃׃ ססס 65:8 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יִמָּצֵ֤איִמָּצֵאימצא הַתִּירוֹשׁ֙הַתִּירוֹשׁהתירוש בָּֽאֶשְׁכּ֔וֹלבָּאֶשְׁכּוֹלבאשכול וְאָמַר֙וְאָמַרואמר אַלאַלאל־־־תַּשְׁחִיתֵ֔הוּתַּשְׁחִיתֵהוּתשחיתהו כִּ֥יכִּיכי בְרָכָ֖הבְרָכָהברכה בּ֑וֹבּוֹבו כֵּ֤ןכֵּןכן אֶֽעֱשֶׂה֙אֶעֱשֶׂהאעשה לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען עֲבָדַ֔יעֲבָדַיעבדי לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי הַֽשְׁחִ֥יתהַשְׁחִיתהשחית הַכֹּֽלהַכֹּלהכל׃׃׃ 65:9 וְהוֹצֵאתִ֤יוְהוֹצֵאתִיוהוצאתי מִֽיַּעֲקֹב֙מִיַּעֲקֹבמיעקב זֶ֔רַעזֶרַעזרע וּמִיהוּדָ֖הוּמִיהוּדָהומיהודה יוֹרֵ֣שׁיוֹרֵשׁיורש הָרָ֑יהָרָיהרי וִירֵשׁ֣וּהָוִירֵשׁוּהָוירשוה בְחִירַ֔יבְחִירַיבחירי וַעֲבָדַ֖יוַעֲבָדַיועבדי יִשְׁכְּנוּיִשְׁכְּנוּישכנו־־־שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 65:10 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה הַשָּׁרוֹן֙הַשָּׁרוֹןהשרון לִנְוֵהלִנְוֵהלנוה־־־צֹ֔אןצֹאןצאן וְעֵ֥מֶקוְעֵמֶקועמק עָכ֖וֹרעָכוֹרעכור לְרֵ֣בֶץלְרֵבֶץלרבץ בָּקָ֑רבָּקָרבקר לְעַמִּ֖ילְעַמִּילעמי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דְּרָשֽׁוּנִידְּרָשׁוּנִידרשוני׃׃׃ 65:11 וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם עֹזְבֵ֣יעֹזְבֵיעזבי יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַשְּׁכֵחִ֖יםהַשְּׁכֵחִיםהשכחים אֶתאֶתאת־־־הַ֣רהַרהר קָדְשִׁ֑יקָדְשִׁיקדשי הַֽעֹרְכִ֤יםהַעֹרְכִיםהערכים לַגַּד֙לַגַּדלגד שֻׁלְחָ֔ןשֻׁלְחָןשלחן וְהַֽמְמַלְאִ֖יםוְהַמְמַלְאִיםוהממלאים לַמְנִ֥ילַמְנִילמני מִמְסָֽךְמִמְסָךְממסך׃׃׃ 65:12 וּמָנִ֨יתִיוּמָנִיתִיומניתי אֶתְכֶ֜םאֶתְכֶםאתכם לַחֶ֗רֶבלַחֶרֶבלחרב וְכֻלְּכֶם֙וְכֻלְּכֶםוכלכם לַטֶּ֣בַחלַטֶּבַחלטבח תִּכְרָ֔עוּתִּכְרָעוּתכרעו יַ֤עַןיַעַןיען קָרָ֙אתִי֙קָרָאתִיקראתי וְלֹ֣אוְלֹאולא עֲנִיתֶ֔םעֲנִיתֶםעניתם דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי וְלֹ֣אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֑םשְׁמַעְתֶּםשמעתם וַתַּעֲשׂ֤וּוַתַּעֲשׂוּותעשו הָרַע֙הָרַעהרע בְּעֵינַ֔יבְּעֵינַיבעיני וּבַאֲשֶׁ֥רוּבַאֲשֶׁרובאשר לֹֽאלֹאלא־־־חָפַ֖צְתִּיחָפַצְתִּיחפצתי בְּחַרְתֶּֽםבְּחַרְתֶּםבחרתם׃׃׃ פפפ
65:13 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה עֲבָדַ֤יעֲבָדַיעבדי ׀׀׀ יֹאכֵ֙לוּ֙יֹאכֵלוּיאכלו וְאַתֶּ֣םוְאַתֶּםואתם תִּרְעָ֔בוּתִּרְעָבוּתרעבו הִנֵּ֧ההִנֵּההנה עֲבָדַ֛יעֲבָדַיעבדי יִשְׁתּ֖וּיִשְׁתּוּישתו וְאַתֶּ֣םוְאַתֶּםואתם תִּצְמָ֑אוּתִּצְמָאוּתצמאו הִנֵּ֧ההִנֵּההנה עֲבָדַ֛יעֲבָדַיעבדי יִשְׂמָ֖חוּיִשְׂמָחוּישמחו וְאַתֶּ֥םוְאַתֶּםואתם תֵּבֹֽשׁוּתֵּבֹשׁוּתבשו׃׃׃ 65:14 הִנֵּ֧ההִנֵּההנה עֲבָדַ֛יעֲבָדַיעבדי יָרֹ֖נּוּיָרֹנּוּירנו מִטּ֣וּבמִטּוּבמטוב לֵ֑בלֵבלב וְאַתֶּ֤םוְאַתֶּםואתם תִּצְעֲקוּ֙תִּצְעֲקוּתצעקו מִכְּאֵ֣במִכְּאֵבמכאב לֵ֔בלֵבלב וּמִשֵּׁ֥בֶרוּמִשֵּׁבֶרומשבר ר֖וּחַרוּחַרוח תְּיֵלִֽילוּתְּיֵלִילוּתילילו׃׃׃ 65:15 וְהִנַּחְתֶּ֨םוְהִנַּחְתֶּםוהנחתם שִׁמְכֶ֤םשִׁמְכֶםשמכם לִשְׁבוּעָה֙לִשְׁבוּעָהלשבועה לִבְחִירַ֔ילִבְחִירַילבחירי וֶהֱמִיתְךָ֖וֶהֱמִיתְךָוהמיתך אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה וְלַעֲבָדָ֥יווְלַעֲבָדָיוולעבדיו יִקְרָ֖איִקְרָאיקרא שֵׁ֥םשֵׁםשם אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 65:16 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הַמִּתְבָּרֵ֜ךְהַמִּתְבָּרֵךְהמתברך בָּאָ֗רֶץבָּאָרֶץבארץ יִתְבָּרֵךְ֙יִתְבָּרֵךְיתברך בֵּאלֹהֵ֣יבֵּאלֹהֵיבאלהי אָמֵ֔ןאָמֵןאמן וְהַנִּשְׁבָּ֣עוְהַנִּשְׁבָּעוהנשבע בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ יִשָּׁבַ֖עיִשָּׁבַעישבע בֵּאלֹהֵ֣יבֵּאלֹהֵיבאלהי אָמֵ֑ןאָמֵןאמן כִּ֣יכִּיכי נִשְׁכְּח֗וּנִשְׁכְּחוּנשכחו הַצָּרוֹת֙הַצָּרוֹתהצרות הָרִ֣אשֹׁנ֔וֹתהָרִאשֹׁנוֹתהראשנות וְכִ֥יוְכִיוכי נִסְתְּר֖וּנִסְתְּרוּנסתרו מֵעֵינָֽימֵעֵינָימעיני׃׃׃ 65:17 כִּֽיכִּיכי־־־הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני בוֹרֵ֛אבוֹרֵאבורא שָׁמַ֥יִםשָׁמַיִםשמים חֲדָשִׁ֖יםחֲדָשִׁיםחדשים וָאָ֣רֶץוָאָרֶץוארץ חֲדָשָׁ֑החֲדָשָׁהחדשה וְלֹ֤אוְלֹאולא תִזָּכַ֙רְנָה֙תִזָּכַרְנָהתזכרנה הָרִ֣אשֹׁנ֔וֹתהָרִאשֹׁנוֹתהראשנות וְלֹ֥אוְלֹאולא תַעֲלֶ֖ינָהתַעֲלֶינָהתעלינה עַלעַלעל־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 65:18 כִּֽיכִּיכי־־־אִםאִםאם־־־שִׂ֤ישׂוּשִׂישׂוּשישו וְגִ֙ילוּ֙וְגִילוּוגילו עֲדֵיעֲדֵיעדי־־־עַ֔דעַדעד אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אֲנִ֣יאֲנִיאני בוֹרֵ֑אבוֹרֵאבורא כִּי֩כִּיכי הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני בוֹרֵ֧אבוֹרֵאבורא אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֛םיְרוּשָׁלִַםירושלם גִּילָ֖הגִּילָהגילה וְעַמָּ֥הּוְעַמָּהּועמה מָשֽׂוֹשׂמָשׂוֹשׂמשוש׃׃׃ 65:19 וְגַלְתִּ֥יוְגַלְתִּיוגלתי בִירוּשָׁלִַ֖םבִירוּשָׁלִַםבירושלם וְשַׂשְׂתִּ֣יוְשַׂשְׂתִּיוששתי בְעַמִּ֑יבְעַמִּיבעמי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִשָּׁמַ֥עיִשָּׁמַעישמע בָּהּ֙בָּהּבה ע֔וֹדעוֹדעוד ק֥וֹלקוֹלקול בְּכִ֖יבְּכִיבכי וְק֥וֹלוְקוֹלוקול זְעָקָֽהזְעָקָהזעקה׃׃׃ 65:20 לֹאלֹאלא־־־יִֽהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה מִשָּׁ֜םמִשָּׁםמשם ע֗וֹדעוֹדעוד ע֤וּלעוּלעול יָמִים֙יָמִיםימים וְזָקֵ֔ןוְזָקֵןוזקן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְמַלֵּ֖איְמַלֵּאימלא אֶתאֶתאת־־־יָמָ֑יויָמָיוימיו כִּ֣יכִּיכי הַנַּ֗עַרהַנַּעַרהנער בֶּןבֶּןבן־־־מֵאָ֤המֵאָהמאה שָׁנָה֙שָׁנָהשנה יָמ֔וּתיָמוּתימות וְהַ֣חוֹטֶ֔אוְהַחוֹטֶאוהחוטא בֶּןבֶּןבן־־־מֵאָ֥המֵאָהמאה שָׁנָ֖השָׁנָהשנה יְקֻלָּֽליְקֻלָּליקלל׃׃׃ 65:21 וּבָנ֥וּוּבָנוּובנו בָתִּ֖יםבָתִּיםבתים וְיָשָׁ֑בוּוְיָשָׁבוּוישבו וְנָטְע֣וּוְנָטְעוּונטעו כְרָמִ֔יםכְרָמִיםכרמים וְאָכְל֖וּוְאָכְלוּואכלו פִּרְיָֽםפִּרְיָםפרים׃׃׃ 65:22 לֹ֤אלֹאלא יִבְנוּ֙יִבְנוּיבנו וְאַחֵ֣רוְאַחֵרואחר יֵשֵׁ֔ביֵשֵׁבישב לֹ֥אלֹאלא יִטְּע֖וּיִטְּעוּיטעו וְאַחֵ֣רוְאַחֵרואחר יֹאכֵ֑ליֹאכֵליאכל כִּֽיכִּיכי־־־כִימֵ֤יכִימֵיכימי הָעֵץ֙הָעֵץהעץ יְמֵ֣ייְמֵיימי עַמִּ֔יעַמִּיעמי וּמַעֲשֵׂ֥הוּמַעֲשֵׂהומעשה יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם יְבַלּ֥וּיְבַלּוּיבלו בְחִירָֽיבְחִירָיבחירי׃׃׃ 65:23 לֹ֤אלֹאלא יִֽיגְעוּ֙יִיגְעוּייגעו לָרִ֔יקלָרִיקלריק וְלֹ֥אוְלֹאולא יֵלְד֖וּיֵלְדוּילדו לַבֶּהָלָ֑הלַבֶּהָלָהלבהלה כִּ֣יכִּיכי זֶ֜רַעזֶרַעזרע בְּרוּכֵ֤יבְּרוּכֵיברוכי יְהוָה֙יְהוָהיהוה הֵ֔מָּההֵמָּההמה וְצֶאֱצָאֵיהֶ֖םוְצֶאֱצָאֵיהֶםוצאצאיהם אִתָּֽםאִתָּםאתם׃׃׃ 65:24 וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה טֶֽרֶםטֶרֶםטרם־־־יִקְרָ֖אוּיִקְרָאוּיקראו וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אֶעֱנֶ֑האֶעֱנֶהאענה ע֛וֹדעוֹדעוד הֵ֥םהֵםהם מְדַבְּרִ֖יםמְדַבְּרִיםמדברים וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני אֶשְׁמָֽעאֶשְׁמָעאשמע׃׃׃ 65:25 זְאֵ֨בזְאֵבזאב וְטָלֶ֜הוְטָלֶהוטלה יִרְע֣וּיִרְעוּירעו כְאֶחָ֗דכְאֶחָדכאחד וְאַרְיֵה֙וְאַרְיֵהואריה כַּבָּקָ֣רכַּבָּקָרכבקר יֹֽאכַליֹאכַליאכל־־־תֶּ֔בֶןתֶּבֶןתבן וְנָחָ֖שׁוְנָחָשׁונחש עָפָ֣רעָפָרעפר לַחְמ֑וֹלַחְמוֹלחמו לֹֽאלֹאלא־־־יָרֵ֧עוּיָרֵעוּירעו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַשְׁחִ֛יתוּיַשְׁחִיתוּישחיתו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַ֥רהַרהר קָדְשִׁ֖יקָדְשִׁיקדשי אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain