Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 5

5:1 אָשִׁ֤ירָהאָשִׁירָהאשירה נָּא֙נָּאנא לִֽידִידִ֔ילִידִידִילידידי שִׁירַ֥תשִׁירַתשירת דּוֹדִ֖ידּוֹדִידודי לְכַרְמ֑וֹלְכַרְמוֹלכרמו כֶּ֛רֶםכֶּרֶםכרם הָיָ֥ההָיָההיה לִֽידִידִ֖ילִידִידִילידידי בְּקֶ֥רֶןבְּקֶרֶןבקרן בֶּןבֶּןבן־־־שָֽׁמֶןשָׁמֶןשמן׃׃׃ 5:2 וַֽיְעַזְּקֵ֣הוּוַיְעַזְּקֵהוּויעזקהו וַֽיְסַקְּלֵ֗הוּוַיְסַקְּלֵהוּויסקלהו וַיִּטָּעֵ֙הוּ֙וַיִּטָּעֵהוּויטעהו שֹׂרֵ֔קשֹׂרֵקשרק וַיִּ֤בֶןוַיִּבֶןויבן מִגְדָּל֙מִגְדָּלמגדל בְּתוֹכ֔וֹבְּתוֹכוֹבתוכו וְגַםוְגַםוגם־־־יֶ֖קֶביֶקֶביקב חָצֵ֣בחָצֵבחצב בּ֑וֹבּוֹבו וַיְקַ֛ווַיְקַוויקו לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות עֲנָבִ֖יםעֲנָבִיםענבים וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש בְּאֻשִֽׁיםבְּאֻשִׁיםבאשים׃׃׃ 5:3 וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה שִׁפְטוּשִׁפְטוּשפטו־־־נָ֕אנָאנא בֵּינִ֖יבֵּינִיביני וּבֵ֥יןוּבֵיןובין כַּרְמִֽיכַּרְמִיכרמי׃׃׃ 5:4 מַהמַהמה־־־לַּעֲשׂ֥וֹתלַּעֲשׂוֹתלעשות עוֹד֙עוֹדעוד לְכַרְמִ֔ילְכַרְמִילכרמי וְלֹ֥אוְלֹאולא עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי בּ֑וֹבּוֹבו מַדּ֧וּעַמַדּוּעַמדוע קִוֵּ֛יתִיקִוֵּיתִיקויתי לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות עֲנָבִ֖יםעֲנָבִיםענבים וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש בְּאֻשִֽׁיםבְּאֻשִׁיםבאשים׃׃׃ 5:5 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה אוֹדִֽיעָהאוֹדִיעָהאודיעה־־־נָּ֣אנָּאנא אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני עֹשֶׂ֖העֹשֶׂהעשה לְכַרְמִ֑ילְכַרְמִילכרמי הָסֵ֤רהָסֵרהסר מְשׂוּכָּתוֹ֙מְשׂוּכָּתוֹמשוכתו וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה לְבָעֵ֔רלְבָעֵרלבער פָּרֹ֥ץפָּרֹץפרץ גְּדֵר֖וֹגְּדֵרוֹגדרו וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לְמִרְמָֽסלְמִרְמָסלמרמס׃׃׃ 5:6 וַאֲשִׁיתֵ֣הוּוַאֲשִׁיתֵהוּואשיתהו בָתָ֗הבָתָהבתה לֹ֤אלֹאלא יִזָּמֵר֙יִזָּמֵריזמר וְלֹ֣אוְלֹאולא יֵעָדֵ֔ריֵעָדֵריעדר וְעָלָ֥הוְעָלָהועלה שָׁמִ֖ירשָׁמִירשמיר וָשָׁ֑יִתוָשָׁיִתושית וְעַ֤לוְעַלועל הֶעָבִים֙הֶעָבִיםהעבים אֲצַוֶּ֔האֲצַוֶּהאצוה מֵהַמְטִ֥ירמֵהַמְטִירמהמטיר עָלָ֖יועָלָיועליו מָטָֽרמָטָרמטר׃׃׃ 5:7 כִּ֣יכִּיכי כֶ֜רֶםכֶרֶםכרם יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה נְטַ֖ענְטַענטע שַׁעֲשׁוּעָ֑יושַׁעֲשׁוּעָיושעשועיו וַיְקַ֤ווַיְקַוויקו לְמִשְׁפָּט֙לְמִשְׁפָּטלמשפט וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה מִשְׂפָּ֔חמִשְׂפָּחמשפח לִצְדָקָ֖הלִצְדָקָהלצדקה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה צְעָקָֽהצְעָקָהצעקה׃׃׃ ססס 5:8 ה֗וֹיהוֹיהוי מַגִּיעֵ֥ימַגִּיעֵימגיעי בַ֙יִת֙בַיִתבית בְּבַ֔יִתבְּבַיִתבבית שָׂדֶ֥השָׂדֶהשדה בְשָׂדֶ֖הבְשָׂדֶהבשדה יַקְרִ֑יבוּיַקְרִיבוּיקריבו עַ֚דעַדעד אֶ֣פֶסאֶפֶסאפס מָק֔וֹםמָקוֹםמקום וְהֽוּשַׁבְתֶּ֥םוְהוּשַׁבְתֶּםוהושבתם לְבַדְּכֶ֖םלְבַדְּכֶםלבדכם בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 5:9 בְּאָזְנָ֖יבְּאָזְנָיבאזני יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות אִםאִםאם־־־לֹ֞אלֹאלא בָּתִּ֤יםבָּתִּיםבתים רַבִּים֙רַבִּיםרבים לְשַׁמָּ֣הלְשַׁמָּהלשמה יִֽהְי֔וּיִהְיוּיהיו גְּדֹלִ֥יםגְּדֹלִיםגדלים וְטוֹבִ֖יםוְטוֹבִיםוטובים מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵֽׁביוֹשֵׁביושב׃׃׃ 5:10 כִּ֗יכִּיכי עֲשֶׂ֙רֶת֙עֲשֶׂרֶתעשרת צִמְדֵּיצִמְדֵּיצמדי־־־כֶ֔רֶםכֶרֶםכרם יַעֲשׂ֖וּיַעֲשׂוּיעשו בַּ֣תבַּתבת אֶחָ֑תאֶחָתאחת וְזֶ֥רַעוְזֶרַעוזרע חֹ֖מֶרחֹמֶרחמר יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה אֵיפָֽהאֵיפָהאיפה׃׃׃ פפפ
5:11 ה֛וֹיהוֹיהוי מַשְׁכִּימֵ֥ימַשְׁכִּימֵימשכימי בַבֹּ֖קֶרבַבֹּקֶרבבקר שֵׁכָ֣רשֵׁכָרשכר יִרְדֹּ֑פוּיִרְדֹּפוּירדפו מְאַחֲרֵ֣ימְאַחֲרֵימאחרי בַנֶּ֔שֶׁףבַנֶּשֶׁףבנשף יַ֖יִןיַיִןיין יַדְלִיקֵֽםיַדְלִיקֵםידליקם׃׃׃ 5:12 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה כִנּ֜וֹרכִנּוֹרכנור וָנֶ֗בֶלוָנֶבֶלונבל תֹּ֧ףתֹּףתף וְחָלִ֛ילוְחָלִילוחליל וָיַ֖יִןוָיַיִןויין מִשְׁתֵּיהֶ֑םמִשְׁתֵּיהֶםמשתיהם וְאֵ֨תוְאֵתואת פֹּ֤עַלפֹּעַלפעל יְהוָה֙יְהוָהיהוה לֹ֣אלֹאלא יַבִּ֔יטוּיַבִּיטוּיביטו וּמַעֲשֵׂ֥הוּמַעֲשֵׂהומעשה יָדָ֖יויָדָיוידיו לֹ֥אלֹאלא רָאֽוּרָאוּראו׃׃׃ 5:13 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן גָּלָ֥הגָּלָהגלה עַמִּ֖יעַמִּיעמי מִבְּלִימִבְּלִימבלי־־־דָ֑עַתדָעַתדעת וּכְבוֹדוֹ֙וּכְבוֹדוֹוכבודו מְתֵ֣ימְתֵימתי רָעָ֔ברָעָברעב וַהֲמוֹנ֖וֹוַהֲמוֹנוֹוהמונו צִחֵ֥הצִחֵהצחה צָמָֽאצָמָאצמא׃׃׃ 5:14 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן הִרְחִ֤יבָההִרְחִיבָההרחיבה שְּׁאוֹל֙שְּׁאוֹלשאול נַפְשָׁ֔הּנַפְשָׁהּנפשה וּפָעֲרָ֥הוּפָעֲרָהופערה פִ֖יהָפִיהָפיה לִבְלִילִבְלִילבלי־־־חֹ֑קחֹקחק וְיָרַ֨דוְיָרַדוירד הֲדָרָ֧הּהֲדָרָהּהדרה וַהֲמוֹנָ֛הּוַהֲמוֹנָהּוהמונה וּשְׁאוֹנָ֖הּוּשְׁאוֹנָהּושאונה וְעָלֵ֥זוְעָלֵזועלז בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 5:15 וַיִּשַּׁ֥חוַיִּשַּׁחוישח אָדָ֖םאָדָםאדם וַיִּשְׁפַּלוַיִּשְׁפַּלוישפל־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְעֵינֵ֥יוְעֵינֵיועיני גְבֹהִ֖יםגְבֹהִיםגבהים תִּשְׁפַּֽלְנָהתִּשְׁפַּלְנָהתשפלנה׃׃׃ 5:16 וַיִּגְבַּ֛הוַיִּגְבַּהויגבה יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בַּמִּשְׁפָּ֑טבַּמִּשְׁפָּטבמשפט וְהָאֵל֙וְהָאֵלוהאל הַקָּד֔וֹשׁהַקָּדוֹשׁהקדוש נִקְדָּ֖שׁנִקְדָּשׁנקדש בִּצְדָקָֽהבִּצְדָקָהבצדקה׃׃׃ 5:17 וְרָע֥וּוְרָעוּורעו כְבָשִׂ֖יםכְבָשִׂיםכבשים כְּדָבְרָ֑םכְּדָבְרָםכדברם וְחָרְב֥וֹתוְחָרְבוֹתוחרבות מֵחִ֖יםמֵחִיםמחים גָּרִ֥יםגָּרִיםגרים יֹאכֵֽלוּיֹאכֵלוּיאכלו׃׃׃ 5:18 ה֛וֹיהוֹיהוי מֹשְׁכֵ֥ימֹשְׁכֵימשכי הֶֽעָוֺ֖ןהֶעָוֺןהעון בְּחַבְלֵ֣יבְּחַבְלֵיבחבלי הַשָּׁ֑וְאהַשָּׁוְאהשוא וְכַעֲב֥וֹתוְכַעֲבוֹתוכעבות הָעֲגָלָ֖ההָעֲגָלָההעגלה חַטָּאָֽהחַטָּאָהחטאה׃׃׃ 5:19 הָאֹמְרִ֗יםהָאֹמְרִיםהאמרים יְמַהֵ֧ריְמַהֵרימהר ׀׀׀ יָחִ֛ישָׁהיָחִישָׁהיחישה מַעֲשֵׂ֖הוּמַעֲשֵׂהוּמעשהו לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען נִרְאֶ֑הנִרְאֶהנראה וְתִקְרַ֣בוְתִקְרַבותקרב וְתָב֗וֹאָהוְתָבוֹאָהותבואה עֲצַ֛תעֲצַתעצת קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְנֵדָֽעָהוְנֵדָעָהונדעה׃׃׃ ססס 5:20 ה֣וֹיהוֹיהוי הָאֹמְרִ֥יםהָאֹמְרִיםהאמרים לָרַ֛עלָרַעלרע ט֖וֹבטוֹבטוב וְלַטּ֣וֹבוְלַטּוֹבולטוב רָ֑ערָערע שָׂמִ֨יםשָׂמִיםשמים חֹ֤שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך לְאוֹר֙לְאוֹרלאור וְא֣וֹרוְאוֹרואור לְחֹ֔שֶׁךְלְחֹשֶׁךְלחשך שָׂמִ֥יםשָׂמִיםשמים מַ֛רמַרמר לְמָת֖וֹקלְמָתוֹקלמתוק וּמָת֥וֹקוּמָתוֹקומתוק לְמָֽרלְמָרלמר׃׃׃ ססס 5:21 ה֖וֹיהוֹיהוי חֲכָמִ֣יםחֲכָמִיםחכמים בְּעֵֽינֵיהֶ֑םבְּעֵינֵיהֶםבעיניהם וְנֶ֥גֶדוְנֶגֶדונגד פְּנֵיהֶ֖םפְּנֵיהֶםפניהם נְבֹנִֽיםנְבֹנִיםנבנים׃׃׃ 5:22 ה֕וֹיהוֹיהוי גִּבּוֹרִ֖יםגִּבּוֹרִיםגבורים לִשְׁתּ֣וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות יָ֑יִןיָיִןיין וְאַנְשֵׁיוְאַנְשֵׁיואנשי־־־חַ֖יִלחַיִלחיל לִמְסֹ֥ךְלִמְסֹךְלמסך שֵׁכָֽרשֵׁכָרשכר׃׃׃ 5:23 מַצְדִּיקֵ֥ימַצְדִּיקֵימצדיקי רָשָׁ֖ערָשָׁערשע עֵ֣קֶבעֵקֶבעקב שֹׁ֑חַדשֹׁחַדשחד וְצִדְקַ֥תוְצִדְקַתוצדקת צַדִּיקִ֖יםצַדִּיקִיםצדיקים יָסִ֥ירוּיָסִירוּיסירו מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ ססס 5:24 לָכֵן֩לָכֵןלכן כֶּאֱכֹ֨לכֶּאֱכֹלכאכל קַ֜שׁקַשׁקש לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון אֵ֗שׁאֵשׁאש וַחֲשַׁ֤שׁוַחֲשַׁשׁוחשש לֶֽהָבָה֙לֶהָבָהלהבה יִרְפֶּ֔היִרְפֶּהירפה שָׁרְשָׁם֙שָׁרְשָׁםשרשם כַּמָּ֣קכַּמָּקכמק יִֽהְיֶ֔היִהְיֶהיהיה וּפִרְחָ֖םוּפִרְחָםופרחם כָּאָבָ֣קכָּאָבָקכאבק יַעֲלֶ֑היַעֲלֶהיעלה כִּ֣יכִּיכי מָאֲס֗וּמָאֲסוּמאסו אֵ֚תאֵתאת תּוֹרַת֙תּוֹרַתתורת יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וְאֵ֛תוְאֵתואת אִמְרַ֥תאִמְרַתאמרת קְדֽוֹשׁקְדוֹשׁקדוש־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נִאֵֽצוּנִאֵצוּנאצו׃׃׃ 5:25 עַלעַלעל־־־כֵּ֡ןכֵּןכן חָרָה֩חָרָהחרה אַףאַףאף־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה בְּעַמּ֜וֹבְּעַמּוֹבעמו וַיֵּ֣טוַיֵּטויט יָד֧וֹיָדוֹידו עָלָ֣יועָלָיועליו וַיַּכֵּ֗הוּוַיַּכֵּהוּויכהו וַֽיִּרְגְּזוּ֙וַיִּרְגְּזוּוירגזו הֶֽהָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים וַתְּהִ֧יוַתְּהִיותהי נִבְלָתָ֛םנִבְלָתָםנבלתם כַּסּוּחָ֖הכַּסּוּחָהכסוחה בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב חוּצ֑וֹתחוּצוֹתחוצות בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹאת֙זֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־שָׁ֣בשָׁבשב אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וְע֖וֹדוְעוֹדועוד יָד֥וֹיָדוֹידו נְטוּיָֽהנְטוּיָהנטויה׃׃׃ 5:26 וְנָֽשָׂאוְנָשָׂאונשא־־־נֵ֤סנֵסנס לַגּוֹיִם֙לַגּוֹיִםלגוים מֵרָח֔וֹקמֵרָחוֹקמרחוק וְשָׁ֥רַקוְשָׁרַקושרק ל֖וֹלוֹלו מִקְצֵ֣המִקְצֵהמקצה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה מְהֵרָ֖המְהֵרָהמהרה קַ֥לקַלקל יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 5:27 אֵיןאֵיןאין־־־עָיֵ֤ףעָיֵףעיף וְאֵיןוְאֵיןואין־־־כּוֹשֵׁל֙כּוֹשֵׁלכושל בּ֔וֹבּוֹבו לֹ֥אלֹאלא יָנ֖וּםיָנוּםינום וְלֹ֣אוְלֹאולא יִישָׁ֑ןיִישָׁןיישן וְלֹ֤אוְלֹאולא נִפְתַּח֙נִפְתַּחנפתח אֵז֣וֹראֵזוֹראזור חֲלָצָ֔יוחֲלָצָיוחלציו וְלֹ֥אוְלֹאולא נִתַּ֖קנִתַּקנתק שְׂר֥וֹךְשְׂרוֹךְשרוך נְעָלָֽיונְעָלָיונעליו׃׃׃ 5:28 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר חִצָּיו֙חִצָּיוחציו שְׁנוּנִ֔יםשְׁנוּנִיםשנונים וְכָלוְכָלוכל־־־קַשְּׁתֹתָ֖יוקַשְּׁתֹתָיוקשתתיו דְּרֻכ֑וֹתדְּרֻכוֹתדרכות פַּרְס֤וֹתפַּרְסוֹתפרסות סוּסָיו֙סוּסָיוסוסיו כַּצַּ֣רכַּצַּרכצר נֶחְשָׁ֔בוּנֶחְשָׁבוּנחשבו וְגַלְגִּלָּ֖יווְגַלְגִּלָּיווגלגליו כַּסּוּפָֽהכַּסּוּפָהכסופה׃׃׃ 5:29 שְׁאָגָ֥השְׁאָגָהשאגה ל֖וֹלוֹלו כַּלָּבִ֑יאכַּלָּבִיאכלביא [וְשָׁאַג כ][וְשָׁאַג כ][ושאג כ] (יִשְׁאַ֨ג ק)(יִשְׁאַג ק)(ישאג ק) כַּכְּפִירִ֤יםכַּכְּפִירִיםככפירים וְיִנְהֹם֙וְיִנְהֹםוינהם וְיֹאחֵ֣זוְיֹאחֵזויאחז טֶ֔רֶףטֶרֶףטרף וְיַפְלִ֖יטוְיַפְלִיטויפליט וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַצִּֽילמַצִּילמציל׃׃׃ 5:30 וְיִנְהֹ֥םוְיִנְהֹםוינהם עָלָ֛יועָלָיועליו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא כְּנַהֲמַתכְּנַהֲמַתכנהמת־־־יָ֑םיָםים וְנִבַּ֤טוְנִבַּטונבט לָאָ֙רֶץ֙לָאָרֶץלארץ וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־חֹ֔שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך צַ֣רצַרצר וָא֔וֹרוָאוֹרואור חָשַׁ֖ךְחָשַׁךְחשך בַּעֲרִיפֶֽיהָבַּעֲרִיפֶיהָבעריפיה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain