Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 53

53:1 מִ֥ימִימי הֶאֱמִ֖יןהֶאֱמִיןהאמין לִשְׁמֻעָתֵ֑נוּלִשְׁמֻעָתֵנוּלשמעתנו וּזְר֥וֹעַוּזְרוֹעַוזרוע יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־מִ֥ימִימי נִגְלָֽתָהנִגְלָתָהנגלתה׃׃׃ 53:2 וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל כַּיּוֹנֵ֜קכַּיּוֹנֵקכיונק לְפָנָ֗יולְפָנָיולפניו וְכַשֹּׁ֙רֶשׁ֙וְכַשֹּׁרֶשׁוכשרש מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ צִיָּ֔הצִיָּהציה לֹאלֹאלא־־־תֹ֥אַרתֹאַרתאר ל֖וֹלוֹלו וְלֹ֣אוְלֹאולא הָדָ֑רהָדָרהדר וְנִרְאֵ֥הוּוְנִרְאֵהוּונראהו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־מַרְאֶ֖המַרְאֶהמראה וְנֶחְמְדֵֽהוּוְנֶחְמְדֵהוּונחמדהו׃׃׃ 53:3 נִבְזֶה֙נִבְזֶהנבזה וַחֲדַ֣לוַחֲדַלוחדל אִישִׁ֔יםאִישִׁיםאישים אִ֥ישׁאִישׁאיש מַכְאֹב֖וֹתמַכְאֹבוֹתמכאבות וִיד֣וּעַוִידוּעַוידוע חֹ֑לִיחֹלִיחלי וּכְמַסְתֵּ֤רוּכְמַסְתֵּרוכמסתר פָּנִים֙פָּנִיםפנים מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו נִבְזֶ֖הנִבְזֶהנבזה וְלֹ֥אוְלֹאולא חֲשַׁבְנֻֽהוּחֲשַׁבְנֻהוּחשבנהו׃׃׃ 53:4 אָכֵ֤ןאָכֵןאכן חֳלָיֵ֙נוּ֙חֳלָיֵנוּחלינו ה֣וּאהוּאהוא נָשָׂ֔אנָשָׂאנשא וּמַכְאֹבֵ֖ינוּוּמַכְאֹבֵינוּומכאבינו סְבָלָ֑םסְבָלָםסבלם וַאֲנַ֣חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו חֲשַׁבְנֻ֔הוּחֲשַׁבְנֻהוּחשבנהו נָג֛וּעַנָגוּעַנגוע מֻכֵּ֥המֻכֵּהמכה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וּמְעֻנֶּֽהוּמְעֻנֶּהומענה׃׃׃ 53:5 וְהוּא֙וְהוּאוהוא מְחֹלָ֣למְחֹלָלמחלל מִפְּשָׁעֵ֔נוּמִפְּשָׁעֵנוּמפשענו מְדֻכָּ֖אמְדֻכָּאמדכא מֵעֲוֺנֹתֵ֑ינוּמֵעֲוֺנֹתֵינוּמעונתינו מוּסַ֤רמוּסַרמוסר שְׁלוֹמֵ֙נוּ֙שְׁלוֹמֵנוּשלומנו עָלָ֔יועָלָיועליו וּבַחֲבֻרָת֖וֹוּבַחֲבֻרָתוֹובחברתו נִרְפָּאנִרְפָּאנרפא־־־לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 53:6 כֻּלָּ֙נוּ֙כֻּלָּנוּכלנו כַּצֹּ֣אןכַּצֹּאןכצאן תָּעִ֔ינוּתָּעִינוּתעינו אִ֥ישׁאִישׁאיש לְדַרְכּ֖וֹלְדַרְכּוֹלדרכו פָּנִ֑ינוּפָּנִינוּפנינו וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה הִפְגִּ֣יעַהִפְגִּיעַהפגיע בּ֔וֹבּוֹבו אֵ֖תאֵתאת עֲוֺ֥ןעֲוֺןעון כֻּלָּֽנוּכֻּלָּנוּכלנו׃׃׃ 53:7 נִגַּ֨שׂנִגַּשׂנגש וְה֣וּאוְהוּאוהוא נַעֲנֶה֮נַעֲנֶהנענה וְלֹ֣אוְלֹאולא יִפְתַּחיִפְתַּחיפתח־־־פִּיו֒פִּיופיו כַּשֶּׂה֙כַּשֶּׂהכשה לַטֶּ֣בַחלַטֶּבַחלטבח יוּבָ֔ליוּבָליובל וּכְרָחֵ֕לוּכְרָחֵלוכרחל לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני גֹזְזֶ֖יהָגֹזְזֶיהָגזזיה נֶאֱלָ֑מָהנֶאֱלָמָהנאלמה וְלֹ֥אוְלֹאולא יִפְתַּ֖חיִפְתַּחיפתח פִּֽיופִּיופיו׃׃׃ 53:8 מֵעֹ֤צֶרמֵעֹצֶרמעצר וּמִמִּשְׁפָּט֙וּמִמִּשְׁפָּטוממשפט לֻקָּ֔חלֻקָּחלקח וְאֶתוְאֶתואת־־־דּוֹר֖וֹדּוֹרוֹדורו מִ֣ימִימי יְשׂוֹחֵ֑חַיְשׂוֹחֵחַישוחח כִּ֤יכִּיכי נִגְזַר֙נִגְזַרנגזר מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ חַיִּ֔יםחַיִּיםחיים מִפֶּ֥שַׁעמִפֶּשַׁעמפשע עַמִּ֖יעַמִּיעמי נֶ֥גַענֶגַענגע לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 53:9 וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־רְשָׁעִים֙רְשָׁעִיםרשעים קִבְר֔וֹקִבְרוֹקברו וְאֶתוְאֶתואת־־־עָשִׁ֖ירעָשִׁירעשיר בְּמֹתָ֑יובְּמֹתָיובמתיו עַ֚לעַלעל לֹאלֹאלא־־־חָמָ֣סחָמָסחמס עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וְלֹ֥אוְלֹאולא מִרְמָ֖המִרְמָהמרמה בְּפִֽיובְּפִיובפיו׃׃׃ 53:10 וַיהוָ֞הוַיהוָהויהוה חָפֵ֤ץחָפֵץחפץ דַּכְּאוֹ֙דַּכְּאוֹדכאו הֶֽחֱלִ֔יהֶחֱלִיהחלי אִםאִםאם־־־תָּשִׂ֤יםתָּשִׂיםתשים אָשָׁם֙אָשָׁםאשם נַפְשׁ֔וֹנַפְשׁוֹנפשו יִרְאֶ֥היִרְאֶהיראה זֶ֖רַעזֶרַעזרע יַאֲרִ֣יךְיַאֲרִיךְיאריך יָמִ֑יםיָמִיםימים וְחֵ֥פֶץוְחֵפֶץוחפץ יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיָד֥וֹבְּיָדוֹבידו יִצְלָֽחיִצְלָחיצלח׃׃׃ 53:11 מֵעֲמַ֤למֵעֲמַלמעמל נַפְשׁוֹ֙נַפְשׁוֹנפשו יִרְאֶ֣היִרְאֶהיראה יִשְׂבָּ֔עיִשְׂבָּעישבע בְּדַעְתּ֗וֹבְּדַעְתּוֹבדעתו יַצְדִּ֥יקיַצְדִּיקיצדיק צַדִּ֛יקצַדִּיקצדיק עַבְדִּ֖יעַבְדִּיעבדי לָֽרַבִּ֑יםלָרַבִּיםלרבים וַעֲוֺנֹתָ֖םוַעֲוֺנֹתָםועונתם ה֥וּאהוּאהוא יִסְבֹּֽליִסְבֹּליסבל׃׃׃ 53:12 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן אֲחַלֶּקאֲחַלֶּקאחלק־־־ל֣וֹלוֹלו בָרַבִּ֗יםבָרַבִּיםברבים וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲצוּמִים֮עֲצוּמִיםעצומים יְחַלֵּ֣קיְחַלֵּקיחלק שָׁלָל֒שָׁלָלשלל תַּ֗חַתתַּחַתתחת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֶעֱרָ֤ההֶעֱרָההערה לַמָּ֙וֶת֙לַמָּוֶתלמות נַפְשׁ֔וֹנַפְשׁוֹנפשו וְאֶתוְאֶתואת־־־פֹּשְׁעִ֖יםפֹּשְׁעִיםפשעים נִמְנָ֑הנִמְנָהנמנה וְהוּא֙וְהוּאוהוא חֵטְאחֵטְאחטא־־־רַבִּ֣יםרַבִּיםרבים נָשָׂ֔אנָשָׂאנשא וְלַפֹּשְׁעִ֖יםוְלַפֹּשְׁעִיםולפשעים יַפְגִּֽיעַיַפְגִּיעַיפגיע׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain