Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 63

63:1 מִימִימי־־־זֶ֣הזֶהזה ׀׀׀ בָּ֣אבָּאבא מֵאֱד֗וֹםמֵאֱדוֹםמאדום חֲמ֤וּץחֲמוּץחמוץ בְּגָדִים֙בְּגָדִיםבגדים מִבָּצְרָ֔המִבָּצְרָהמבצרה זֶ֚הזֶהזה הָד֣וּרהָדוּרהדור בִּלְבוּשׁ֔וֹבִּלְבוּשׁוֹבלבושו צֹעֶ֖הצֹעֶהצעה בְּרֹ֣בבְּרֹבברב כֹּח֑וֹכֹּחוֹכחו אֲנִ֛יאֲנִיאני מְדַבֵּ֥רמְדַבֵּרמדבר בִּצְדָקָ֖הבִּצְדָקָהבצדקה רַ֥ברַברב לְהוֹשִֽׁיעַלְהוֹשִׁיעַלהושיע׃׃׃ 63:2 מַדּ֥וּעַמַדּוּעַמדוע אָדֹ֖םאָדֹםאדם לִלְבוּשֶׁ֑ךָלִלְבוּשֶׁךָללבושך וּבְגָדֶ֖יךָוּבְגָדֶיךָובגדיך כְּדֹרֵ֥ךְכְּדֹרֵךְכדרך בְּגַֽתבְּגַתבגת׃׃׃ 63:3 פּוּרָ֣הפּוּרָהפורה ׀׀׀ דָּרַ֣כְתִּידָּרַכְתִּידרכתי לְבַדִּ֗ילְבַדִּילבדי וּמֵֽעַמִּים֙וּמֵעַמִּיםומעמים אֵֽיןאֵיןאין־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש אִתִּ֔יאִתִּיאתי וְאֶדְרְכֵ֣םוְאֶדְרְכֵםואדרכם בְּאַפִּ֔יבְּאַפִּיבאפי וְאֶרְמְסֵ֖םוְאֶרְמְסֵםוארמסם בַּחֲמָתִ֑יבַּחֲמָתִיבחמתי וְיֵ֤זוְיֵזויז נִצְחָם֙נִצְחָםנצחם עַלעַלעל־־־בְּגָדַ֔יבְּגָדַיבגדי וְכָלוְכָלוכל־־־מַלְבּוּשַׁ֖ימַלְבּוּשַׁימלבושי אֶגְאָֽלְתִּיאֶגְאָלְתִּיאגאלתי׃׃׃ 63:4 כִּ֛יכִּיכי י֥וֹםיוֹםיום נָקָ֖םנָקָםנקם בְּלִבִּ֑יבְּלִבִּיבלבי וּשְׁנַ֥תוּשְׁנַתושנת גְּאוּלַ֖יגְּאוּלַיגאולי בָּֽאָהבָּאָהבאה׃׃׃ 63:5 וְאַבִּיט֙וְאַבִּיטואביט וְאֵ֣יןוְאֵיןואין עֹזֵ֔רעֹזֵרעזר וְאֶשְׁתּוֹמֵ֖םוְאֶשְׁתּוֹמֵםואשתומם וְאֵ֣יןוְאֵיןואין סוֹמֵ֑ךְסוֹמֵךְסומך וַתּ֤וֹשַֽׁעוַתּוֹשַׁעותושע לִי֙לִילי זְרֹעִ֔יזְרֹעִיזרעי וַחֲמָתִ֖יוַחֲמָתִיוחמתי הִ֥יאהִיאהיא סְמָכָֽתְנִיסְמָכָתְנִיסמכתני׃׃׃ 63:6 וְאָב֤וּסוְאָבוּסואבוס עַמִּים֙עַמִּיםעמים בְּאַפִּ֔יבְּאַפִּיבאפי וַאֲשַׁכְּרֵ֖םוַאֲשַׁכְּרֵםואשכרם בַּחֲמָתִ֑יבַּחֲמָתִיבחמתי וְאוֹרִ֥ידוְאוֹרִידואוריד לָאָ֖רֶץלָאָרֶץלארץ נִצְחָֽםנִצְחָםנצחם׃׃׃ ססס 63:7 חַֽסְדֵ֨יחַסְדֵיחסדי יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ אַזְכִּיר֙אַזְכִּיראזכיר תְּהִלֹּ֣תתְּהִלֹּתתהלת יְהוָ֔היְהוָהיהוה כְּעַ֕לכְּעַלכעל כֹּ֥לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־גְּמָלָ֖נוּגְּמָלָנוּגמלנו יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְרַבוְרַבורב־־־טוּב֙טוּבטוב לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־גְּמָלָ֥םגְּמָלָםגמלם כְּֽרַחֲמָ֖יוכְּרַחֲמָיוכרחמיו וּכְרֹ֥בוּכְרֹבוכרב חֲסָדָֽיוחֲסָדָיוחסדיו׃׃׃ 63:8 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַךְאַךְאך־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי הֵ֔מָּההֵמָּההמה בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים לֹ֣אלֹאלא יְשַׁקֵּ֑רוּיְשַׁקֵּרוּישקרו וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְמוֹשִֽׁיעַלְמוֹשִׁיעַלמושיע׃׃׃ 63:9 בְּֽכָלבְּכָלבכל־־־צָרָתָ֣םצָרָתָםצרתם ׀׀׀ [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֣וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) צָ֗רצָרצר וּמַלְאַ֤ךְוּמַלְאַךְומלאך פָּנָיו֙פָּנָיופניו הֽוֹשִׁיעָ֔םהוֹשִׁיעָםהושיעם בְּאַהֲבָת֥וֹבְּאַהֲבָתוֹבאהבתו וּבְחֶמְלָת֖וֹוּבְחֶמְלָתוֹובחמלתו ה֣וּאהוּאהוא גְאָלָ֑םגְאָלָםגאלם וַֽיְנַטְּלֵ֥םוַיְנַטְּלֵםוינטלם וַֽיְנַשְּׂאֵ֖םוַיְנַשְּׂאֵםוינשאם כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֥ייְמֵיימי עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 63:10 וְהֵ֛מָּהוְהֵמָּהוהמה מָר֥וּמָרוּמרו וְעִצְּב֖וּוְעִצְּבוּועצבו אֶתאֶתאת־־־ר֣וּחַרוּחַרוח קָדְשׁ֑וֹקָדְשׁוֹקדשו וַיֵּהָפֵ֥ךְוַיֵּהָפֵךְויהפך לָהֶ֛םלָהֶםלהם לְאוֹיֵ֖בלְאוֹיֵבלאויב ה֥וּאהוּאהוא נִלְחַםנִלְחַםנלחם־־־בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 63:11 וַיִּזְכֹּ֥רוַיִּזְכֹּרויזכר יְמֵֽייְמֵיימי־־־עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו אַיֵּ֣האַיֵּהאיה ׀׀׀ הַֽמַּעֲלֵ֣םהַמַּעֲלֵםהמעלם מִיָּ֗םמִיָּםמים אֵ֚תאֵתאת רֹעֵ֣ירֹעֵירעי צֹאנ֔וֹצֹאנוֹצאנו אַיֵּ֛האַיֵּהאיה הַשָּׂ֥םהַשָּׂםהשם בְּקִרְבּ֖וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו אֶתאֶתאת־־־ר֥וּחַרוּחַרוח קָדְשֽׁוֹקָדְשׁוֹקדשו׃׃׃ 63:12 מוֹלִיךְ֙מוֹלִיךְמוליך לִימִ֣יןלִימִיןלימין מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה זְר֖וֹעַזְרוֹעַזרוע תִּפְאַרְתּ֑וֹתִּפְאַרְתּוֹתפארתו בּ֤וֹקֵֽעַבּוֹקֵעַבוקע מַ֙יִם֙מַיִםמים מִפְּנֵיהֶ֔םמִפְּנֵיהֶםמפניהם לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות ל֖וֹלוֹלו שֵׁ֥םשֵׁםשם עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 63:13 מוֹלִיכָ֖םמוֹלִיכָםמוליכם בַּתְּהֹמ֑וֹתבַּתְּהֹמוֹתבתהמות כַּסּ֥וּסכַּסּוּסכסוס בַּמִּדְבָּ֖רבַּמִּדְבָּרבמדבר לֹ֥אלֹאלא יִכָּשֵֽׁלוּיִכָּשֵׁלוּיכשלו׃׃׃ 63:14 כַּבְּהֵמָה֙כַּבְּהֵמָהכבהמה בַּבִּקְעָ֣הבַּבִּקְעָהבבקעה תֵרֵ֔דתֵרֵדתרד ר֥וּחַרוּחַרוח יְהוָ֖היְהוָהיהוה תְּנִיחֶ֑נּוּתְּנִיחֶנּוּתניחנו כֵּ֚ןכֵּןכן נִהַ֣גְתָּנִהַגְתָּנהגת עַמְּךָ֔עַמְּךָעמך לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לְךָ֖לְךָלך שֵׁ֥םשֵׁםשם תִּפְאָֽרֶתתִּפְאָרֶתתפארת׃׃׃ 63:15 הַבֵּ֤טהַבֵּטהבט מִשָּׁמַ֙יִם֙מִשָּׁמַיִםמשמים וּרְאֵ֔הוּרְאֵהוראה מִזְּבֻ֥למִזְּבֻלמזבל קָדְשְׁךָ֖קָדְשְׁךָקדשך וְתִפְאַרְתֶּ֑ךָוְתִפְאַרְתֶּךָותפארתך אַיֵּ֤האַיֵּהאיה קִנְאָֽתְךָ֙קִנְאָתְךָקנאתך וּגְב֣וּרֹתֶ֔ךָוּגְבוּרֹתֶךָוגבורתך הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון מֵעֶ֛יךָמֵעֶיךָמעיך וְֽרַחֲמֶ֖יךָוְרַחֲמֶיךָורחמיך אֵלַ֥יאֵלַיאלי הִתְאַפָּֽקוּהִתְאַפָּקוּהתאפקו׃׃׃ 63:16 כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה אָבִ֔ינוּאָבִינוּאבינו כִּ֤יכִּיכי אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם לֹ֣אלֹאלא יְדָעָ֔נוּיְדָעָנוּידענו וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל לֹ֣אלֹאלא יַכִּירָ֑נוּיַכִּירָנוּיכירנו אַתָּ֤האַתָּהאתה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אָבִ֔ינוּאָבִינוּאבינו גֹּאֲלֵ֥נוּגֹּאֲלֵנוּגאלנו מֵֽעוֹלָ֖םמֵעוֹלָםמעולם שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 63:17 לָ֣מָּהלָמָּהלמה תַתְעֵ֤נוּתַתְעֵנוּתתענו יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִדְּרָכֶ֔יךָמִדְּרָכֶיךָמדרכיך תַּקְשִׁ֥יחַתַּקְשִׁיחַתקשיח לִבֵּ֖נוּלִבֵּנוּלבנו מִיִּרְאָתֶ֑ךָמִיִּרְאָתֶךָמיראתך שׁ֚וּבשׁוּבשוב לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען עֲבָדֶ֔יךָעֲבָדֶיךָעבדיך שִׁבְטֵ֖ישִׁבְטֵישבטי נַחֲלָתֶֽךָנַחֲלָתֶךָנחלתך׃׃׃ 63:18 לַמִּצְעָ֕רלַמִּצְעָרלמצער יָרְשׁ֖וּיָרְשׁוּירשו עַםעַםעם־־־קָדְשֶׁ֑ךָקָדְשֶׁךָקדשך צָרֵ֕ינוּצָרֵינוּצרינו בּוֹסְס֖וּבּוֹסְסוּבוססו מִקְדָּשֶֽׁךָמִקְדָּשֶׁךָמקדשך׃׃׃ 63:19 הָיִ֗ינוּהָיִינוּהיינו מֵֽעוֹלָם֙מֵעוֹלָםמעולם לֹֽאלֹאלא־־־מָשַׁ֣לְתָּמָשַׁלְתָּמשלת בָּ֔םבָּםבם לֹֽאלֹאלא־־־נִקְרָ֥אנִקְרָאנקרא שִׁמְךָ֖שִׁמְךָשמך עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם לוּאלוּאלוא־־־קָרַ֤עְתָּקָרַעְתָּקרעת שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים יָרַ֔דְתָּיָרַדְתָּירדת מִפָּנֶ֖יךָמִפָּנֶיךָמפניך הָרִ֥יםהָרִיםהרים נָזֹֽלּוּנָזֹלּוּנזלו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain