Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 66

66:1 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים כִּסְאִ֔יכִּסְאִיכסאי וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ הֲדֹ֣םהֲדֹםהדם רַגְלָ֑ירַגְלָירגלי אֵיאֵיאי־־־זֶ֥הזֶהזה בַ֙יִת֙בַיִתבית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּבְנוּתִּבְנוּתבנו־־־לִ֔ילִילי וְאֵיוְאֵיואי־־־זֶ֥הזֶהזה מָק֖וֹםמָקוֹםמקום מְנוּחָתִֽימְנוּחָתִימנוחתי׃׃׃ 66:2 וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה יָדִ֣ייָדִיידי עָשָׂ֔תָהעָשָׂתָהעשתה וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו כָלכָלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֶלוְאֶלואל־־־זֶ֣הזֶהזה אַבִּ֔יטאַבִּיטאביט אֶלאֶלאל־־־עָנִי֙עָנִיעני וּנְכֵהוּנְכֵהונכה־־־ר֔וּחַרוּחַרוח וְחָרֵ֖דוְחָרֵדוחרד עַלעַלעל־־־דְּבָרִֽידְּבָרִידברי׃׃׃ 66:3 שׁוֹחֵ֨טשׁוֹחֵטשוחט הַשּׁ֜וֹרהַשּׁוֹרהשור מַכֵּהמַכֵּהמכה־־־אִ֗ישׁאִישׁאיש זוֹבֵ֤חַזוֹבֵחַזובח הַשֶּׂה֙הַשֶּׂההשה עֹ֣רֵֽףעֹרֵףערף כֶּ֔לֶבכֶּלֶבכלב מַעֲלֵ֤המַעֲלֵהמעלה מִנְחָה֙מִנְחָהמנחה דַּםדַּםדם־־־חֲזִ֔ירחֲזִירחזיר מַזְכִּ֥ירמַזְכִּירמזכיר לְבֹנָ֖הלְבֹנָהלבנה מְבָ֣רֵֽךְמְבָרֵךְמברך אָ֑וֶןאָוֶןאון גַּםגַּםגם־־־הֵ֗מָּההֵמָּההמה בָּֽחֲרוּ֙בָּחֲרוּבחרו בְּדַרְכֵיהֶ֔םבְּדַרְכֵיהֶםבדרכיהם וּבְשִׁקּוּצֵיהֶ֖םוּבְשִׁקּוּצֵיהֶםובשקוציהם נַפְשָׁ֥םנַפְשָׁםנפשם חָפֵֽצָהחָפֵצָהחפצה׃׃׃ 66:4 גַּםגַּםגם־־־אֲנִ֞יאֲנִיאני אֶבְחַ֣ראֶבְחַראבחר בְּתַעֲלֻלֵיהֶ֗םבְּתַעֲלֻלֵיהֶםבתעלליהם וּמְגֽוּרֹתָם֙וּמְגוּרֹתָםומגורתם אָבִ֣יאאָבִיאאביא לָהֶ֔םלָהֶםלהם יַ֤עַןיַעַןיען קָרָ֙אתִי֙קָרָאתִיקראתי וְאֵ֣יןוְאֵיןואין עוֹנֶ֔העוֹנֶהעונה דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי וְלֹ֣אוְלֹאולא שָׁמֵ֑עוּשָׁמֵעוּשמעו וַיַּעֲשׂ֤וּוַיַּעֲשׂוּויעשו הָרַע֙הָרַעהרע בְּעֵינַ֔יבְּעֵינַיבעיני וּבַאֲשֶׁ֥רוּבַאֲשֶׁרובאשר לֹֽאלֹאלא־־־חָפַ֖צְתִּיחָפַצְתִּיחפצתי בָּחָֽרוּבָּחָרוּבחרו׃׃׃ ססס 66:5 שִׁמְעוּ֙שִׁמְעוּשמעו דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַחֲרֵדִ֖יםהַחֲרֵדִיםהחרדים אֶלאֶלאל־־־דְּבָר֑וֹדְּבָרוֹדברו אָמְרוּ֩אָמְרוּאמרו אֲחֵיכֶ֨םאֲחֵיכֶםאחיכם שֹׂנְאֵיכֶ֜םשֹׂנְאֵיכֶםשנאיכם מְנַדֵּיכֶ֗םמְנַדֵּיכֶםמנדיכם לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען שְׁמִי֙שְׁמִישמי יִכְבַּ֣דיִכְבַּדיכבד יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְנִרְאֶ֥הוְנִרְאֶהונראה בְשִׂמְחַתְכֶ֖םבְשִׂמְחַתְכֶםבשמחתכם וְהֵ֥םוְהֵםוהם יֵבֹֽשׁוּיֵבֹשׁוּיבשו׃׃׃ 66:6 ק֤וֹלקוֹלקול שָׁאוֹן֙שָׁאוֹןשאון מֵעִ֔ירמֵעִירמעיר ק֖וֹלקוֹלקול מֵֽהֵיכָ֑למֵהֵיכָלמהיכל ק֣וֹלקוֹלקול יְהוָ֔היְהוָהיהוה מְשַׁלֵּ֥םמְשַׁלֵּםמשלם גְּמ֖וּלגְּמוּלגמול לְאֹיְבָֽיולְאֹיְבָיולאיביו׃׃׃ 66:7 בְּטֶ֥רֶםבְּטֶרֶםבטרם תָּחִ֖ילתָּחִילתחיל יָלָ֑דָהיָלָדָהילדה בְּטֶ֨רֶםבְּטֶרֶםבטרם יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא חֵ֛בֶלחֵבֶלחבל לָ֖הּלָהּלה וְהִמְלִ֥יטָהוְהִמְלִיטָהוהמליטה זָכָֽרזָכָרזכר׃׃׃ 66:8 מִֽימִימי־־־שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע כָּזֹ֗אתכָּזֹאתכזאת מִ֤ימִימי רָאָה֙רָאָהראה כָּאֵ֔לֶּהכָּאֵלֶּהכאלה הֲי֤וּחַלהֲיוּחַלהיוחל אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אֶחָ֔דאֶחָדאחד אִםאִםאם־־־יִוָּ֥לֵֽדיִוָּלֵדיולד גּ֖וֹיגּוֹיגוי פַּ֣עַםפַּעַםפעם אֶחָ֑תאֶחָתאחת כִּֽיכִּיכי־־־חָ֛לָהחָלָהחלה גַּםגַּםגם־־־יָלְדָ֥היָלְדָהילדה צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון אֶתאֶתאת־־־בָּנֶֽיהָבָּנֶיהָבניה׃׃׃ 66:9 הַאֲנִ֥יהַאֲנִיהאני אַשְׁבִּ֛יראַשְׁבִּיראשביר וְלֹ֥אוְלֹאולא אוֹלִ֖ידאוֹלִידאוליד יֹאמַ֣ריֹאמַריאמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־אֲנִ֧יאֲנִיאני הַמּוֹלִ֛ידהַמּוֹלִידהמוליד וְעָצַ֖רְתִּיוְעָצַרְתִּיועצרתי אָמַ֥ראָמַראמר אֱלֹהָֽיִךְאֱלֹהָיִךְאלהיך׃׃׃ ססס 66:10 שִׂמְח֧וּשִׂמְחוּשמחו אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֛םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְגִ֥ילוּוְגִילוּוגילו בָ֖הּבָהּבה כָּלכָּלכל־־־אֹהֲבֶ֑יהָאֹהֲבֶיהָאהביה שִׂ֤ישׂוּשִׂישׂוּשישו אִתָּהּ֙אִתָּהּאתה מָשׂ֔וֹשׂמָשׂוֹשׂמשוש כָּלכָּלכל־־־הַמִּֽתְאַבְּלִ֖יםהַמִּתְאַבְּלִיםהמתאבלים עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 66:11 לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען תִּֽינְקוּ֙תִּינְקוּתינקו וּשְׂבַעְתֶּ֔םוּשְׂבַעְתֶּםושבעתם מִשֹּׁ֖דמִשֹּׁדמשד תַּנְחֻמֶ֑יהָתַּנְחֻמֶיהָתנחמיה לְמַ֧עַןלְמַעַןלמען תָּמֹ֛צּוּתָּמֹצּוּתמצו וְהִתְעַנַּגְתֶּ֖םוְהִתְעַנַּגְתֶּםוהתענגתם מִזִּ֥יזמִזִּיזמזיז כְּבוֹדָֽהּכְּבוֹדָהּכבודה׃׃׃ ססס 66:12 כִּֽיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני נֹטֶֽהנֹטֶהנטה־־־אֵ֠לֶיהָאֵלֶיהָאליה כְּנָהָ֨רכְּנָהָרכנהר שָׁל֜וֹםשָׁלוֹםשלום וּכְנַ֧חַלוּכְנַחַלוכנחל שׁוֹטֵ֛ףשׁוֹטֵףשוטף כְּב֥וֹדכְּבוֹדכבוד גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים וִֽינַקְתֶּ֑םוִינַקְתֶּםוינקתם עַלעַלעל־־־צַד֙צַדצד תִּנָּשֵׂ֔אוּתִּנָּשֵׂאוּתנשאו וְעַלוְעַלועל־־־בִּרְכַּ֖יִםבִּרְכַּיִםברכים תְּשָׁעֳשָֽׁעוּתְּשָׁעֳשָׁעוּתשעשעו׃׃׃ 66:13 כְּאִ֕ישׁכְּאִישׁכאיש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִמּ֖וֹאִמּוֹאמו תְּנַחֲמֶ֑נּוּתְּנַחֲמֶנּוּתנחמנו כֵּ֤ןכֵּןכן אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי אֲנַ֣חֶמְכֶ֔םאֲנַחֶמְכֶםאנחמכם וּבִירֽוּשָׁלִַ֖םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם תְּנֻחָֽמוּתְּנֻחָמוּתנחמו׃׃׃ 66:14 וּרְאִיתֶם֙וּרְאִיתֶםוראיתם וְשָׂ֣שׂוְשָׂשׂושש לִבְּכֶ֔םלִבְּכֶםלבכם וְעַצְמוֹתֵיכֶ֖םוְעַצְמוֹתֵיכֶםועצמותיכם כַּדֶּ֣שֶׁאכַּדֶּשֶׁאכדשא תִפְרַ֑חְנָהתִפְרַחְנָהתפרחנה וְנוֹדְעָ֤הוְנוֹדְעָהונודעה יַדיַדיד־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו וְזָעַ֖םוְזָעַםוזעם אֶתאֶתאת־־־אֹיְבָֽיואֹיְבָיואיביו׃׃׃ 66:15 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֤ההִנֵּההנה יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּאֵ֣שׁבָּאֵשׁבאש יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא וְכַסּוּפָ֖הוְכַסּוּפָהוכסופה מַרְכְּבֹתָ֑יומַרְכְּבֹתָיומרכבתיו לְהָשִׁ֤יבלְהָשִׁיבלהשיב בְּחֵמָה֙בְּחֵמָהבחמה אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וְגַעֲרָת֖וֹוְגַעֲרָתוֹוגערתו בְּלַהֲבֵיבְּלַהֲבֵיבלהבי־־־אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 66:16 כִּ֤יכִּיכי בָאֵשׁ֙בָאֵשׁבאש יְהוָ֣היְהוָהיהוה נִשְׁפָּ֔טנִשְׁפָּטנשפט וּבְחַרְבּ֖וֹוּבְחַרְבּוֹובחרבו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֑רבָּשָׂרבשר וְרַבּ֖וּוְרַבּוּורבו חַֽלְלֵ֥יחַלְלֵיחללי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 66:17 הַמִּתְקַדְּשִׁ֨יםהַמִּתְקַדְּשִׁיםהמתקדשים וְהַמִּֽטַּהֲרִ֜יםוְהַמִּטַּהֲרִיםוהמטהרים אֶלאֶלאל־־־הַגַּנּ֗וֹתהַגַּנּוֹתהגנות אַחַ֤ראַחַראחר [אֶחָד כ][אֶחָד כ][אחד כ] (אַחַת֙ ק)(אַחַת ק)(אחת ק) בַּתָּ֔וֶךְבַּתָּוֶךְבתוך אֹֽכְלֵי֙אֹכְלֵיאכלי בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר הַחֲזִ֔ירהַחֲזִירהחזיר וְהַשֶּׁ֖קֶץוְהַשֶּׁקֶץוהשקץ וְהָעַכְבָּ֑רוְהָעַכְבָּרוהעכבר יַחְדָּ֥ויַחְדָּויחדו יָסֻ֖פוּיָסֻפוּיספו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 66:18 וְאָנֹכִ֗יוְאָנֹכִיואנכי מַעֲשֵׂיהֶם֙מַעֲשֵׂיהֶםמעשיהם וּמַחְשְׁבֹ֣תֵיהֶ֔םוּמַחְשְׁבֹתֵיהֶםומחשבתיהם בָּאָ֕הבָּאָהבאה לְקַבֵּ֥ץלְקַבֵּץלקבץ אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים וְהַלְּשֹׁנ֑וֹתוְהַלְּשֹׁנוֹתוהלשנות וּבָ֖אוּוּבָאוּובאו וְרָא֥וּוְרָאוּוראו אֶתאֶתאת־־־כְּבוֹדִֽיכְּבוֹדִיכבודי׃׃׃ 66:19 וְשַׂמְתִּ֨יוְשַׂמְתִּיושמתי בָהֶ֜םבָהֶםבהם א֗וֹתאוֹתאות וְשִׁלַּחְתִּ֣יוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי מֵהֶ֣םמֵהֶםמהם ׀׀׀ פְּ֠לֵיטִיםפְּלֵיטִיםפליטים אֶֽלאֶלאל־־־הַגּוֹיִ֞םהַגּוֹיִםהגוים תַּרְשִׁ֨ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש פּ֥וּלפּוּלפול וְל֛וּדוְלוּדולוד מֹ֥שְׁכֵימֹשְׁכֵימשכי קֶ֖שֶׁתקֶשֶׁתקשת תֻּבַ֣לתֻּבַלתבל וְיָוָ֑ןוְיָוָןויון הָאִיִּ֣יםהָאִיִּיםהאיים הָרְחֹקִ֗יםהָרְחֹקִיםהרחקים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־שָׁמְע֤וּשָׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־שִׁמְעִי֙שִׁמְעִישמעי וְלֹאוְלֹאולא־־־רָא֣וּרָאוּראו אֶתאֶתאת־־־כְּבוֹדִ֔יכְּבוֹדִיכבודי וְהִגִּ֥ידוּוְהִגִּידוּוהגידו אֶתאֶתאת־־־כְּבוֹדִ֖יכְּבוֹדִיכבודי בַּגּוֹיִֽםבַּגּוֹיִםבגוים׃׃׃ 66:20 וְהֵבִ֣יאוּוְהֵבִיאוּוהביאו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲחֵיכֶ֣םאֲחֵיכֶםאחיכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים ׀׀׀ מִנְחָ֣המִנְחָהמנחה ׀׀׀ לַֽיהוָ֡הלַיהוָהליהוה בַּסּוּסִ֡יםבַּסּוּסִיםבסוסים וּ֠בָרֶכֶבוּבָרֶכֶבוברכב וּבַצַּבִּ֨יםוּבַצַּבִּיםובצבים וּבַפְּרָדִ֜יםוּבַפְּרָדִיםובפרדים וּבַכִּרְכָּר֗וֹתוּבַכִּרְכָּרוֹתובכרכרות עַ֣לעַלעל הַ֥רהַרהר קָדְשִׁ֛יקָדְשִׁיקדשי יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר יָבִיאוּ֩יָבִיאוּיביאו בְנֵ֨יבְנֵיבני יִשְׂרָאֵ֧ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָ֛ההַמִּנְחָההמנחה בִּכְלִ֥יבִּכְלִיבכלי טָה֖וֹרטָהוֹרטהור בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 66:21 וְגַםוְגַםוגם־־־מֵהֶ֥םמֵהֶםמהם אֶקַּ֛חאֶקַּחאקח לַכֹּהֲנִ֥יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים לַלְוִיִּ֖םלַלְוִיִּםללוים אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 66:22 כִּ֣יכִּיכי כַאֲשֶׁ֣רכַאֲשֶׁרכאשר הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים הַ֠חֳדָשִׁיםהַחֳדָשִׁיםהחדשים וְהָאָ֨רֶץוְהָאָרֶץוהארץ הַחֲדָשָׁ֜ההַחֲדָשָׁההחדשה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֲנִ֥יאֲנִיאני עֹשֶׂ֛העֹשֶׂהעשה עֹמְדִ֥יםעֹמְדִיםעמדים לְפָנַ֖ילְפָנַילפני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כֵּ֛ןכֵּןכן יַעֲמֹ֥דיַעֲמֹדיעמד זַרְעֲכֶ֖םזַרְעֲכֶםזרעכם וְשִׁמְכֶֽםוְשִׁמְכֶםושמכם׃׃׃ 66:23 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה מִֽדֵּימִדֵּימדי־־־חֹ֙דֶשׁ֙חֹדֶשׁחדש בְּחָדְשׁ֔וֹבְּחָדְשׁוֹבחדשו וּמִדֵּ֥יוּמִדֵּיומדי שַׁבָּ֖תשַׁבָּתשבת בְּשַׁבַּתּ֑וֹבְּשַׁבַּתּוֹבשבתו יָב֧וֹאיָבוֹאיבוא כָלכָלכל־־־בָּשָׂ֛רבָּשָׂרבשר לְהִשְׁתַּחֲוֺ֥תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות לְפָנַ֖ילְפָנַילפני אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 66:24 וְיָצְא֣וּוְיָצְאוּויצאו וְרָא֔וּוְרָאוּוראו בְּפִגְרֵי֙בְּפִגְרֵיבפגרי הָאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַפֹּשְׁעִ֖יםהַפֹּשְׁעִיםהפשעים בִּ֑יבִּיבי כִּ֣יכִּיכי תוֹלַעְתָּ֞םתוֹלַעְתָּםתולעתם לֹ֣אלֹאלא תָמ֗וּתתָמוּתתמות וְאִשָּׁם֙וְאִשָּׁםואשם לֹ֣אלֹאלא תִכְבֶּ֔התִכְבֶּהתכבה וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו דֵרָא֖וֹןדֵרָאוֹןדראון לְכָללְכָללכל־־־בָּשָֽׂרבָּשָׂרבשר׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain