Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 10

10:1 שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 10:2 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־דֶּ֤רֶךְדֶּרֶךְדרך הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אַלאַלאל־־־תִּלְמָ֔דוּתִּלְמָדוּתלמדו וּמֵאֹת֥וֹתוּמֵאֹתוֹתומאתות הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים אַלאַלאל־־־תֵּחָ֑תּוּתֵּחָתּוּתחתו כִּֽיכִּיכי־־־יֵחַ֥תּוּיֵחַתּוּיחתו הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים מֵהֵֽמָּהמֵהֵמָּהמהמה׃׃׃ 10:3 כִּֽיכִּיכי־־־חֻקּ֥וֹתחֻקּוֹתחקות הָֽעַמִּ֖יםהָעַמִּיםהעמים הֶ֣בֶלהֶבֶלהבל ה֑וּאהוּאהוא כִּֽיכִּיכי־־־עֵץ֙עֵץעץ מִיַּ֣עַרמִיַּעַרמיער כְּרָת֔וֹכְּרָתוֹכרתו מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵ֥ייְדֵיידי־־־חָרָ֖שׁחָרָשׁחרש בַּֽמַּעֲצָֽדבַּמַּעֲצָדבמעצד׃׃׃ 10:4 בְּכֶ֥סֶףבְּכֶסֶףבכסף וּבְזָהָ֖בוּבְזָהָבובזהב יְיַפֵּ֑הוּיְיַפֵּהוּייפהו בְּמַסְמְר֧וֹתבְּמַסְמְרוֹתבמסמרות וּבְמַקָּב֛וֹתוּבְמַקָּבוֹתובמקבות יְחַזְּק֖וּםיְחַזְּקוּםיחזקום וְל֥וֹאוְלוֹאולוא יָפִֽיקיָפִיקיפיק׃׃׃ 10:5 כְּתֹ֨מֶרכְּתֹמֶרכתמר מִקְשָׁ֥המִקְשָׁהמקשה הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה וְלֹ֣אוְלֹאולא יְדַבֵּ֔רוּיְדַבֵּרוּידברו נָשׂ֥וֹאנָשׂוֹאנשוא יִנָּשׂ֖וּאיִנָּשׂוּאינשוא כִּ֣יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא יִצְעָ֑דוּיִצְעָדוּיצעדו אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֤וּתִּירְאוּתיראו מֵהֶם֙מֵהֶםמהם כִּיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא יָרֵ֔עוּיָרֵעוּירעו וְגַםוְגַםוגם־־־הֵיטֵ֖יבהֵיטֵיבהיטיב אֵ֥יןאֵיןאין אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ ססס 10:6 מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין כָּמ֖וֹךָכָּמוֹךָכמוך יְהוָ֑היְהוָהיהוה גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול אַתָּ֛האַתָּהאתה וְגָד֥וֹלוְגָדוֹלוגדול שִׁמְךָ֖שִׁמְךָשמך בִּגְבוּרָֽהבִּגְבוּרָהבגבורה׃׃׃ 10:7 מִ֣ימִימי לֹ֤אלֹאלא יִֽרָאֲךָ֙יִרָאֲךָיראך מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים כִּ֥יכִּיכי לְךָ֖לְךָלך יָאָ֑תָהיָאָתָהיאתה כִּ֣יכִּיכי בְכָלבְכָלבכל־־־חַכְמֵ֧יחַכְמֵיחכמי הַגּוֹיִ֛םהַגּוֹיִםהגוים וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מַלְכוּתָ֖םמַלְכוּתָםמלכותם מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין כָּמֽוֹךָכָּמוֹךָכמוך׃׃׃ 10:8 וּבְאַחַ֖תוּבְאַחַתובאחת יִבְעֲר֣וּיִבְעֲרוּיבערו וְיִכְסָ֑לוּוְיִכְסָלוּויכסלו מוּסַ֥רמוּסַרמוסר הֲבָלִ֖יםהֲבָלִיםהבלים עֵ֥ץעֵץעץ הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 10:9 כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף מְרֻקָּ֞עמְרֻקָּעמרקע מִתַּרְשִׁ֣ישׁמִתַּרְשִׁישׁמתרשיש יוּבָ֗איוּבָאיובא וְזָהָב֙וְזָהָבוזהב מֵֽאוּפָ֔זמֵאוּפָזמאופז מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה חָרָ֖שׁחָרָשׁחרש וִידֵ֣יוִידֵיוידי צוֹרֵ֑ףצוֹרֵףצורף תְּכֵ֤לֶתתְּכֵלֶתתכלת וְאַרְגָּמָן֙וְאַרְגָּמָןוארגמן לְבוּשָׁ֔םלְבוּשָׁםלבושם מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה חֲכָמִ֖יםחֲכָמִיםחכמים כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 10:10 וַֽיהוָ֤הוַיהוָהויהוה אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֱמֶ֔תאֱמֶתאמת הֽוּאהוּאהוא־־־אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים חַיִּ֖יםחַיִּיםחיים וּמֶ֣לֶךְוּמֶלֶךְומלך עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם מִקִּצְפּוֹ֙מִקִּצְפּוֹמקצפו תִּרְעַ֣שׁתִּרְעַשׁתרעש הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָכִ֥לוּיָכִלוּיכלו גוֹיִ֖םגוֹיִםגוים זַעְמֽוֹזַעְמוֹזעמו׃׃׃ ססס 10:11 כִּדְנָה֙כִּדְנָהכדנה תֵּאמְר֣וּןתֵּאמְרוּןתאמרון לְה֔וֹםלְהוֹםלהום אֱלָ֣הַיָּ֔אאֱלָהַיָּאאלהיא דִּֽידִּידי־־־שְׁמַיָּ֥אשְׁמַיָּאשמיא וְאַרְקָ֖אוְאַרְקָאוארקא לָ֣אלָאלא עֲבַ֑דוּעֲבַדוּעבדו יֵאבַ֧דוּיֵאבַדוּיאבדו מֵֽאַרְעָ֛אמֵאַרְעָאמארעא וּמִןוּמִןומן־־־תְּח֥וֹתתְּחוֹתתחות שְׁמַיָּ֖אשְׁמַיָּאשמיא אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ ססס 10:12 עֹשֵׂ֥העֹשֵׂהעשה אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ בְּכֹח֔וֹבְּכֹחוֹבכחו מֵכִ֥יןמֵכִיןמכין תֵּבֵ֖לתֵּבֵלתבל בְּחָכְמָת֑וֹבְּחָכְמָתוֹבחכמתו וּבִתְבוּנָת֖וֹוּבִתְבוּנָתוֹובתבונתו נָטָ֥הנָטָהנטה שָׁמָֽיִםשָׁמָיִםשמים׃׃׃ 10:13 לְק֨וֹללְקוֹללקול תִּתּ֜וֹתִּתּוֹתתו הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון מַ֙יִם֙מַיִםמים בַּשָּׁמַ֔יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים וַיַּעֲלֶ֥הוַיַּעֲלֶהויעלה נְשִׂאִ֖יםנְשִׂאִיםנשאים מִקְצֵ֣המִקְצֵהמקצה [אֶרֶץ כ][אֶרֶץ כ][ארץ כ] (הָאָ֑רֶץ ק)(הָאָרֶץ ק)(הארץ ק) בְּרָקִ֤יםבְּרָקִיםברקים לַמָּטָר֙לַמָּטָרלמטר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וַיּ֥וֹצֵאוַיּוֹצֵאויוצא ר֖וּחַרוּחַרוח מֵאֹצְרֹתָֽיומֵאֹצְרֹתָיומאצרתיו׃׃׃ 10:14 נִבְעַ֤רנִבְעַרנבער כָּלכָּלכל־־־אָדָם֙אָדָםאדם מִדַּ֔עַתמִדַּעַתמדעת הֹבִ֥ישׁהֹבִישׁהביש כָּלכָּלכל־־־צוֹרֵ֖ףצוֹרֵףצורף מִפָּ֑סֶלמִפָּסֶלמפסל כִּ֛יכִּיכי שֶׁ֥קֶרשֶׁקֶרשקר נִסְכּ֖וֹנִסְכּוֹנסכו וְלֹאוְלֹאולא־־־ר֥וּחַרוּחַרוח בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 10:15 הֶ֣בֶלהֶבֶלהבל הֵ֔מָּההֵמָּההמה מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה תַּעְתֻּעִ֑יםתַּעְתֻּעִיםתעתעים בְּעֵ֥תבְּעֵתבעת פְּקֻדָּתָ֖םפְּקֻדָּתָםפקדתם יֹאבֵֽדוּיֹאבֵדוּיאבדו׃׃׃ 10:16 לֹֽאלֹאלא־־־כְאֵ֜לֶּהכְאֵלֶּהכאלה חֵ֣לֶקחֵלֶקחלק יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב כִּֽיכִּיכי־־־יוֹצֵ֤ריוֹצֵריוצר הַכֹּל֙הַכֹּלהכל ה֔וּאהוּאהוא וְיִ֨שְׂרָאֵ֔לוְיִשְׂרָאֵלוישראל שֵׁ֖בֶטשֵׁבֶטשבט נַֽחֲלָת֑וֹנַחֲלָתוֹנחלתו יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ ססס 10:17 אִסְפִּ֥יאִסְפִּיאספי מֵאֶ֖רֶץמֵאֶרֶץמארץ כִּנְעָתֵ֑ךְכִּנְעָתֵךְכנעתך [יֹשַׁבְתִּי כ][יֹשַׁבְתִּי כ][ישבתי כ] (יֹשֶׁ֖בֶת ק)(יֹשֶׁבֶת ק)(ישבת ק) בַּמָּצֽוֹרבַּמָּצוֹרבמצור׃׃׃ ססס 10:18 כִּֽיכִּיכי־־־כֹה֙כֹהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני קוֹלֵ֛עַקוֹלֵעַקולע אֶתאֶתאת־־־יוֹשְׁבֵ֥ייוֹשְׁבֵייושבי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בַּפַּ֣עַםבַּפַּעַםבפעם הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וַהֲצֵר֥וֹתִיוַהֲצֵרוֹתִיוהצרותי לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען יִמְצָֽאוּיִמְצָאוּימצאו׃׃׃ ססס 10:19 א֥וֹיאוֹיאוי לִי֙לִילי עַלעַלעל־־־שִׁבְרִ֔ישִׁבְרִישברי נַחְלָ֖הנַחְלָהנחלה מַכָּתִ֑ימַכָּתִימכתי וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אָמַ֔רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אַ֛ךְאַךְאך זֶ֥הזֶהזה חֳלִ֖יחֳלִיחלי וְאֶשָּׂאֶֽנּוּוְאֶשָּׂאֶנּוּואשאנו׃׃׃ 10:20 אָהֳלִ֣יאָהֳלִיאהלי שֻׁדָּ֔דשֻׁדָּדשדד וְכָלוְכָלוכל־־־מֵיתָרַ֖ימֵיתָרַימיתרי נִתָּ֑קוּנִתָּקוּנתקו בָּנַ֤יבָּנַיבני יְצָאֻ֙נִי֙יְצָאֻנִייצאני וְאֵינָ֔םוְאֵינָםואינם אֵיןאֵיןאין־־־נֹטֶ֥הנֹטֶהנטה עוֹד֙עוֹדעוד אָהֳלִ֔יאָהֳלִיאהלי וּמֵקִ֖יםוּמֵקִיםומקים יְרִיעוֹתָֽייְרִיעוֹתָייריעותי׃׃׃ 10:21 כִּ֤יכִּיכי נִבְעֲרוּ֙נִבְעֲרוּנבערו הָֽרֹעִ֔יםהָרֹעִיםהרעים וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֹ֣אלֹאלא דָרָ֑שׁוּדָרָשׁוּדרשו עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן לֹ֣אלֹאלא הִשְׂכִּ֔ילוּהִשְׂכִּילוּהשכילו וְכָלוְכָלוכל־־־מַרְעִיתָ֖םמַרְעִיתָםמרעיתם נָפֽוֹצָהנָפוֹצָהנפוצה׃׃׃ ססס 10:22 ק֤וֹלקוֹלקול שְׁמוּעָה֙שְׁמוּעָהשמועה הִנֵּ֣ההִנֵּההנה בָאָ֔הבָאָהבאה וְרַ֥עַשׁוְרַעַשׁורעש גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ צָפ֑וֹןצָפוֹןצפון לָשׂ֞וּםלָשׂוּםלשום אֶתאֶתאת־־־עָרֵ֧יעָרֵיערי יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה שְׁמָמָ֖השְׁמָמָהשממה מְע֥וֹןמְעוֹןמעון תַּנִּֽיםתַּנִּיםתנים׃׃׃ ססס 10:23 יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא לָאָדָ֖םלָאָדָםלאדם דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו לֹֽאלֹאלא־־־לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש הֹלֵ֔ךְהֹלֵךְהלך וְהָכִ֖יןוְהָכִיןוהכין אֶֽתאֶתאת־־־צַעֲדֽוֹצַעֲדוֹצעדו׃׃׃ 10:24 יַסְּרֵ֥נִייַסְּרֵנִייסרני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אַךְאַךְאך־־־בְּמִשְׁפָּ֑טבְּמִשְׁפָּטבמשפט אַלאַלאל־־־בְּאַפְּךָ֖בְּאַפְּךָבאפך פֶּןפֶּןפן־־־תַּמְעִטֵֽנִיתַּמְעִטֵנִיתמעטני׃׃׃ 10:25 שְׁפֹ֣ךְשְׁפֹךְשפך חֲמָתְךָ֗חֲמָתְךָחמתך עַלעַלעל־־־הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְדָע֔וּךָיְדָעוּךָידעוך וְעַל֙וְעַלועל מִשְׁפָּח֔וֹתמִשְׁפָּחוֹתמשפחות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּשִׁמְךָ֖בְּשִׁמְךָבשמך לֹ֣אלֹאלא קָרָ֑אוּקָרָאוּקראו כִּֽיכִּיכי־־־אָכְל֣וּאָכְלוּאכלו אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב וַאֲכָלֻ֙הוּ֙וַאֲכָלֻהוּואכלהו וַיְכַלֻּ֔הוּוַיְכַלֻּהוּויכלהו וְאֶתוְאֶתואת־־־נָוֵ֖הוּנָוֵהוּנוהו הֵשַֽׁמּוּהֵשַׁמּוּהשמו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain