Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 11

11:1 הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֣ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 11:2 שִׁמְע֕וּשִׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי הַבְּרִ֣יתהַבְּרִיתהברית הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וְדִבַּרְתָּם֙וְדִבַּרְתָּםודברתם אֶלאֶלאל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְעַלוְעַלועל־־־יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 11:3 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אָר֣וּראָרוּרארור הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יִשְׁמַ֔עיִשְׁמַעישמע אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי הַבְּרִ֥יתהַבְּרִיתהברית הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 11:4 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּ֣יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתאֶתאת־־־אֲבֽוֹתֵיכֶ֡םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הוֹצִיאִֽיהוֹצִיאִיהוציאי־־־אוֹתָ֣םאוֹתָםאותם מֵאֶֽרֶץמֵאֶרֶץמארץ־־־מִצְרַיִם֩מִצְרַיִםמצרים מִכּ֨וּרמִכּוּרמכור הַבַּרְזֶ֜להַבַּרְזֶלהברזל לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו בְקוֹלִי֙בְקוֹלִיבקולי וַעֲשִׂיתֶ֣םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲצַוֶּ֖האֲצַוֶּהאצוה אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וִהְיִ֤יתֶםוִהְיִיתֶםוהייתם לִי֙לִילי לְעָ֔םלְעָםלעם וְאָ֣נֹכִ֔יוְאָנֹכִיואנכי אֶהְיֶ֥האֶהְיֶהאהיה לָכֶ֖םלָכֶםלכם לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 11:5 לְמַעַן֩לְמַעַןלמען הָקִ֨יםהָקִיםהקים אֶתאֶתאת־־־הַשְּׁבוּעָ֜ההַשְּׁבוּעָההשבועה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֣עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לַאֲבֽוֹתֵיכֶ֗םלַאֲבוֹתֵיכֶםלאבותיכם לָתֵ֤תלָתֵתלתת לָהֶם֙לָהֶםלהם אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֛בחָלָבחלב וּדְבַ֖שׁוּדְבַשׁודבש כַּיּ֣וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וָאַ֥עַןוָאַעַןואען וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר אָמֵ֥ןאָמֵןאמן ׀׀׀ יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 11:6 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי קְרָ֨אקְרָאקרא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֤יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּבְחֻצ֥וֹתוּבְחֻצוֹתובחצות יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר שִׁמְע֗וּשִׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי הַבְּרִ֣יתהַבְּרִיתהברית הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וַעֲשִׂיתֶ֖םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 11:7 כִּי֩כִּיכי הָעֵ֨דהָעֵדהעד הַעִדֹ֜תִיהַעִדֹתִיהעדתי בַּאֲבֽוֹתֵיכֶ֗םבַּאֲבוֹתֵיכֶםבאבותיכם בְּיוֹם֩בְּיוֹםביום הַעֲלוֹתִ֨יהַעֲלוֹתִיהעלותי אוֹתָ֜םאוֹתָםאותם מֵאֶ֤רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים וְעַדוְעַדועד־־־הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה הַשְׁכֵּ֥םהַשְׁכֵּםהשכם וְהָעֵ֖דוְהָעֵדוהעד לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו בְּקוֹלִֽיבְּקוֹלִיבקולי׃׃׃ 11:8 וְלֹ֤אוְלֹאולא שָֽׁמְעוּ֙שָׁמְעוּשמעו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הִטּ֣וּהִטּוּהטו אֶתאֶתאת־־־אָזְנָ֔םאָזְנָםאזנם וַיֵּ֣לְכ֔וּוַיֵּלְכוּוילכו אִ֕ישׁאִישׁאיש בִּשְׁרִיר֖וּתבִּשְׁרִירוּתבשרירות לִבָּ֣םלִבָּםלבם הָרָ֑עהָרָעהרע וָאָבִ֨יאוָאָבִיאואביא עֲלֵיהֶ֜םעֲלֵיהֶםעליהם אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֧ידִּבְרֵידברי הַבְּרִיתהַבְּרִיתהברית־־־הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוִּ֥יתִיצִוִּיתִיצויתי לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות וְלֹ֥אוְלֹאולא עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ ססס 11:9 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי נִֽמְצָאנִמְצָאנמצא־־־קֶ֙שֶׁר֙קֶשֶׁרקשר בְּאִ֣ישׁבְּאִישׁבאיש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּבְיֹשְׁבֵ֖יוּבְיֹשְׁבֵיובישבי יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 11:10 שָׁ֩בוּ֩שָׁבוּשבו עַלעַלעל־־־עֲוֺנֹ֨תעֲוֺנֹתעונת אֲבוֹתָ֜םאֲבוֹתָםאבותם הָרִֽאשֹׁנִ֗יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מֵֽאֲנוּ֙מֵאֲנוּמאנו לִשְׁמ֣וֹעַלִשְׁמוֹעַלשמוע אֶתאֶתאת־־־דְּבָרַ֔ידְּבָרַידברי וְהֵ֣מָּהוְהֵמָּהוהמה הָלְכ֗וּהָלְכוּהלכו אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֖יםאֲחֵרִיםאחרים לְעָבְדָ֑םלְעָבְדָםלעבדם הֵפֵ֤רוּהֵפֵרוּהפרו בֵֽיתבֵיתבית־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וּבֵ֣יתוּבֵיתובית יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֕יבְּרִיתִיבריתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּרַ֖תִּיכָּרַתִּיכרתי אֶתאֶתאת־־־אֲבוֹתָֽםאֲבוֹתָםאבותם׃׃׃ ססס 11:11 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מֵבִ֤יאמֵבִיאמביא אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם רָעָ֔הרָעָהרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יוּכְל֖וּיוּכְלוּיוכלו לָצֵ֣אתלָצֵאתלצאת מִמֶּ֑נָּהמִמֶּנָּהממנה וְזָעֲק֣וּוְזָעֲקוּוזעקו אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְלֹ֥אוְלֹאולא אֶשְׁמַ֖עאֶשְׁמַעאשמע אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 11:12 וְהָֽלְכ֞וּוְהָלְכוּוהלכו עָרֵ֣יעָרֵיערי יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵי֙וְיֹשְׁבֵיוישבי יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְזָֽעֲקוּ֙וְזָעֲקוּוזעקו אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר הֵ֥םהֵםהם מְקַטְּרִ֖יםמְקַטְּרִיםמקטרים לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְהוֹשֵׁ֛עַוְהוֹשֵׁעַוהושע לֹֽאלֹאלא־־־יוֹשִׁ֥יעוּיוֹשִׁיעוּיושיעו לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּעֵ֥תבְּעֵתבעת רָעָתָֽםרָעָתָםרעתם׃׃׃ 11:13 כִּ֚יכִּיכי מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר עָרֶ֔יךָעָרֶיךָעריך הָי֥וּהָיוּהיו אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וּמִסְפַּ֞רוּמִסְפַּרומספר חֻצ֣וֹתחֻצוֹתחצות יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם שַׂמְתֶּ֤םשַׂמְתֶּםשמתם מִזְבְּחוֹת֙מִזְבְּחוֹתמזבחות לַבֹּ֔שֶׁתלַבֹּשֶׁתלבשת מִזְבְּח֖וֹתמִזְבְּחוֹתמזבחות לְקַטֵּ֥רלְקַטֵּרלקטר לַבָּֽעַללַבָּעַללבעל׃׃׃ ססס 11:14 וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה אַלאַלאל־־־תִּתְפַּלֵּל֙תִּתְפַּלֵּלתתפלל בְּעַדבְּעַדבעד־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְאַלוְאַלואל־־־תִּשָּׂ֥אתִּשָּׂאתשא בַעֲדָ֖םבַעֲדָםבעדם רִנָּ֣הרִנָּהרנה וּתְפִלָּ֑הוּתְפִלָּהותפלה כִּ֣יכִּיכי אֵינֶ֣נִּיאֵינֶנִּיאינני שֹׁמֵ֗עַשֹׁמֵעַשמע בְּעֵ֛תבְּעֵתבעת קָרְאָ֥םקָרְאָםקראם אֵלַ֖יאֵלַיאלי בְּעַ֥דבְּעַדבעד רָעָתָֽםרָעָתָםרעתם׃׃׃ ססס 11:15 מֶ֣המֶהמה לִֽידִידִ֞ילִידִידִילידידי בְּבֵיתִ֗יבְּבֵיתִיבביתי עֲשׂוֹתָ֤הּעֲשׂוֹתָהּעשותה הַֽמְזִמָּ֙תָה֙הַמְזִמָּתָההמזמתה הָֽרַבִּ֔יםהָרַבִּיםהרבים וּבְשַׂרוּבְשַׂרובשר־־־קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש יַעַבְר֣וּיַעַבְרוּיעברו מֵֽעָלָ֑יִךְמֵעָלָיִךְמעליך כִּ֥יכִּיכי רָעָתֵ֖כִירָעָתֵכִירעתכי אָ֥זאָזאז תַּעֲלֹֽזִיתַּעֲלֹזִיתעלזי׃׃׃ 11:16 זַ֤יִתזַיִתזית רַֽעֲנָן֙רַעֲנָןרענן יְפֵ֣היְפֵהיפה פְרִיפְרִיפרי־־־תֹ֔אַרתֹאַרתאר קָרָ֥אקָרָאקרא יְהוָ֖היְהוָהיהוה שְׁמֵ֑ךְשְׁמֵךְשמך לְק֣וֹללְקוֹללקול ׀׀׀ הֲמוּלָּ֣ההֲמוּלָּההמולה גְדֹלָ֗הגְדֹלָהגדלה הִצִּ֥יתהִצִּיתהצית אֵשׁ֙אֵשׁאש עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וְרָע֖וּוְרָעוּורעו דָּלִיּוֹתָֽיודָּלִיּוֹתָיודליותיו׃׃׃ 11:17 וַיהוָ֤הוַיהוָהויהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות הַנּוֹטֵ֣עַהַנּוֹטֵעַהנוטע אוֹתָ֔ךְאוֹתָךְאותך דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך רָעָ֑הרָעָהרעה בִּ֠גְלַלבִּגְלַלבגלל רָעַ֨תרָעַתרעת בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל וּבֵ֣יתוּבֵיתובית יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו לָהֶ֛םלָהֶםלהם לְהַכְעִסֵ֖נִילְהַכְעִסֵנִילהכעסני לְקַטֵּ֥רלְקַטֵּרלקטר לַבָּֽעַללַבָּעַללבעל׃׃׃ ססס 11:18 וַֽיהוָ֥הוַיהוָהויהוה הֽוֹדִיעַ֖נִיהוֹדִיעַנִיהודיעני וָֽאֵדָ֑עָהוָאֵדָעָהואדעה אָ֖זאָזאז הִרְאִיתַ֥נִיהִרְאִיתַנִיהראיתני מַעַלְלֵיהֶֽםמַעַלְלֵיהֶםמעלליהם׃׃׃ 11:19 וַאֲנִ֕יוַאֲנִיואני כְּכֶ֥בֶשׂכְּכֶבֶשׂככבש אַלּ֖וּףאַלּוּףאלוף יוּבַ֣ליוּבַליובל לִטְב֑וֹחַלִטְבוֹחַלטבוח וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָדַ֜עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּֽיכִּיכי־־־עָלַ֣יעָלַיעלי ׀׀׀ חָשְׁב֣וּחָשְׁבוּחשבו מַחֲשָׁב֗וֹתמַחֲשָׁבוֹתמחשבות נַשְׁחִ֨יתָהנַשְׁחִיתָהנשחיתה עֵ֤ץעֵץעץ בְּלַחְמוֹ֙בְּלַחְמוֹבלחמו וְנִכְרְתֶ֙נּוּ֙וְנִכְרְתֶנּוּונכרתנו מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ חַיִּ֔יםחַיִּיםחיים וּשְׁמ֖וֹוּשְׁמוֹושמו לֹֽאלֹאלא־־־יִזָּכֵ֥ריִזָּכֵריזכר עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 11:20 וַֽיהוָ֤הוַיהוָהויהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות שֹׁפֵ֣טשֹׁפֵטשפט צֶ֔דֶקצֶדֶקצדק בֹּחֵ֥ןבֹּחֵןבחן כְּלָי֖וֹתכְּלָיוֹתכליות וָלֵ֑בוָלֵבולב אֶרְאֶ֤האֶרְאֶהאראה נִקְמָֽתְךָ֙נִקְמָתְךָנקמתך מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם כִּ֥יכִּיכי אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך גִּלִּ֥יתִיגִּלִּיתִיגליתי אֶתאֶתאת־־־רִיבִֽירִיבִיריבי׃׃׃ ססס 11:21 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי עֲנָת֔וֹתעֲנָתוֹתענתות הַֽמְבַקְשִׁ֥יםהַמְבַקְשִׁיםהמבקשים אֶֽתאֶתאת־־־נַפְשְׁךָ֖נַפְשְׁךָנפשך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹ֤אלֹאלא תִנָּבֵא֙תִנָּבֵאתנבא בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא תָמ֖וּתתָמוּתתמות בְּיָדֵֽנוּבְּיָדֵנוּבידנו׃׃׃ ססס 11:22 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני פֹקֵ֖דפֹקֵדפקד עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם הַבַּֽחוּרִים֙הַבַּחוּרִיםהבחורים יָמֻ֣תוּיָמֻתוּימתו בַחֶ֔רֶבבַחֶרֶבבחרב בְּנֵיהֶם֙בְּנֵיהֶםבניהם וּבְנ֣וֹתֵיהֶ֔םוּבְנוֹתֵיהֶםובנותיהם יָמֻ֖תוּיָמֻתוּימתו בָּרָעָֽבבָּרָעָבברעב׃׃׃ 11:23 וּשְׁאֵרִ֕יתוּשְׁאֵרִיתושארית לֹ֥אלֹאלא תִֽהְיֶ֖התִהְיֶהתהיה לָהֶ֑םלָהֶםלהם כִּֽיכִּיכי־־־אָבִ֥יאאָבִיאאביא רָעָ֛הרָעָהרעה אֶלאֶלאל־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי עֲנָת֖וֹתעֲנָתוֹתענתות שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת פְּקֻדָּתָֽםפְּקֻדָּתָםפקדתם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain