Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 17

17:1 חַטַּ֣אתחַטַּאתחטאת יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה כְּתוּבָ֛הכְּתוּבָהכתובה בְּעֵ֥טבְּעֵטבעט בַּרְזֶ֖לבַּרְזֶלברזל בְּצִפֹּ֣רֶןבְּצִפֹּרֶןבצפרן שָׁמִ֑ירשָׁמִירשמיר חֲרוּשָׁה֙חֲרוּשָׁהחרושה עַלעַלעל־־־ל֣וּחַלוּחַלוח לִבָּ֔םלִבָּםלבם וּלְקַרְנ֖וֹתוּלְקַרְנוֹתולקרנות מִזְבְּחוֹתֵיכֶֽםמִזְבְּחוֹתֵיכֶםמזבחותיכם׃׃׃ 17:2 כִּזְכֹּ֤רכִּזְכֹּרכזכר בְּנֵיהֶם֙בְּנֵיהֶםבניהם מִזְבְּחוֹתָ֔םמִזְבְּחוֹתָםמזבחותם וַאֲשֵׁרֵיהֶ֖םוַאֲשֵׁרֵיהֶםואשריהם עַלעַלעל־־־עֵ֣ץעֵץעץ רַֽעֲנָ֑ןרַעֲנָןרענן עַ֖לעַלעל גְּבָע֥וֹתגְּבָעוֹתגבעות הַגְּבֹהֽוֹתהַגְּבֹהוֹתהגבהות׃׃׃ 17:3 הֲרָרִי֙הֲרָרִיהררי בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה חֵילְךָ֥חֵילְךָחילך כָלכָלכל־־־אוֹצְרוֹתֶ֖יךָאוֹצְרוֹתֶיךָאוצרותיך לָבַ֣זלָבַזלבז אֶתֵּ֑ןאֶתֵּןאתן בָּמֹתֶ֕יךָבָּמֹתֶיךָבמתיך בְּחַטָּ֖אתבְּחַטָּאתבחטאת בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּבוּלֶֽיךָגְּבוּלֶיךָגבוליך׃׃׃ 17:4 וְשָׁמַטְתָּ֗הוְשָׁמַטְתָּהושמטתה וּבְךָ֙וּבְךָובך מִנַּחֲלָֽתְךָ֙מִנַּחֲלָתְךָמנחלתך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לָ֔ךְלָךְלך וְהַעֲבַדְתִּ֙יךָ֙וְהַעֲבַדְתִּיךָוהעבדתיך אֶתאֶתאת־־־אֹ֣יְבֶ֔יךָאֹיְבֶיךָאיביך בָּאָ֖רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָדָ֑עְתָּיָדָעְתָּידעת כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֛שׁאֵשׁאש קְדַחְתֶּ֥םקְדַחְתֶּםקדחתם בְּאַפִּ֖יבְּאַפִּיבאפי עַדעַדעד־־־עוֹלָ֥םעוֹלָםעולם תּוּקָֽדתּוּקָדתוקד׃׃׃ ססס 17:5 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אָר֤וּראָרוּרארור הַגֶּ֙בֶר֙הַגֶּבֶרהגבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִבְטַ֣חיִבְטַחיבטח בָּֽאָדָ֔םבָּאָדָםבאדם וְשָׂ֥םוְשָׂםושם בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר זְרֹע֑וֹזְרֹעוֹזרעו וּמִןוּמִןומן־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה יָס֥וּריָסוּריסור לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 17:6 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כְּעַרְעָ֣רכְּעַרְעָרכערער בָּֽעֲרָבָ֔הבָּעֲרָבָהבערבה וְלֹ֥אוְלֹאולא יִרְאֶ֖היִרְאֶהיראה כִּיכִּיכי־־־יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא ט֑וֹבטוֹבטוב וְשָׁכַ֤ןוְשָׁכַןושכן חֲרֵרִים֙חֲרֵרִיםחררים בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מְלֵחָ֖המְלֵחָהמלחה וְלֹ֥אוְלֹאולא תֵשֵֽׁבתֵשֵׁבתשב׃׃׃ ססס 17:7 בָּר֣וּךְבָּרוּךְברוך הַגֶּ֔בֶרהַגֶּבֶרהגבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִבְטַ֖חיִבְטַחיבטח בַּֽיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִבְטַחֽוֹמִבְטַחוֹמבטחו׃׃׃ 17:8 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כְּעֵ֣ץכְּעֵץכעץ ׀׀׀ שָׁת֣וּלשָׁתוּלשתול עַלעַלעל־־־מַ֗יִםמַיִםמים וְעַלוְעַלועל־־־יוּבַל֙יוּבַליובל יְשַׁלַּ֣חיְשַׁלַּחישלח שָֽׁרָשָׁ֔יושָׁרָשָׁיושרשיו וְלֹ֤אוְלֹאולא [יִרָא כ][יִרָא כ][ירא כ] (יִרְאֶה֙ ק)(יִרְאֶה ק)(יראה ק) כִּֽיכִּיכי־־־יָבֹ֣איָבֹאיבא חֹ֔םחֹםחם וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה עָלֵ֖הוּעָלֵהוּעלהו רַֽעֲנָ֑ןרַעֲנָןרענן וּבִשְׁנַ֤תוּבִשְׁנַתובשנת בַּצֹּ֙רֶת֙בַּצֹּרֶתבצרת לֹ֣אלֹאלא יִדְאָ֔גיִדְאָגידאג וְלֹ֥אוְלֹאולא יָמִ֖ישׁיָמִישׁימיש מֵעֲשׂ֥וֹתמֵעֲשׂוֹתמעשות פֶּֽרִיפֶּרִיפרי׃׃׃ 17:9 עָקֹ֥בעָקֹבעקב הַלֵּ֛בהַלֵּבהלב מִכֹּ֖למִכֹּלמכל וְאָנֻ֣שׁוְאָנֻשׁואנש ה֑וּאהוּאהוא מִ֖ימִימי יֵדָעֶֽנּוּיֵדָעֶנּוּידענו׃׃׃ 17:10 אֲנִ֧יאֲנִיאני יְהוָ֛היְהוָהיהוה חֹקֵ֥רחֹקֵרחקר לֵ֖בלֵבלב בֹּחֵ֣ןבֹּחֵןבחן כְּלָי֑וֹתכְּלָיוֹתכליות וְלָתֵ֤תוְלָתֵתולתת לְאִישׁ֙לְאִישׁלאיש [כְּדַרְכֹּו כ][כְּדַרְכֹּו כ][כדרכו כ] (כִּדְרָכָ֔יו ק)(כִּדְרָכָיו ק)(כדרכיו ק) כִּפְרִ֖יכִּפְרִיכפרי מַעֲלָלָֽיומַעֲלָלָיומעלליו׃׃׃ ססס 17:11 קֹרֵ֤אקֹרֵאקרא דָגַר֙דָגַרדגר וְלֹ֣אוְלֹאולא יָלָ֔דיָלָדילד עֹ֥שֶׂהעֹשֶׂהעשה עֹ֖שֶׁרעֹשֶׁרעשר וְלֹ֣אוְלֹאולא בְמִשְׁפָּ֑טבְמִשְׁפָּטבמשפט בַּחֲצִ֤יבַּחֲצִיבחצי [יֹמֹו כ][יֹמֹו כ][ימו כ] (יָמָיו֙ ק)(יָמָיו ק)(ימיו ק) יַעַזְבֶ֔נּוּיַעַזְבֶנּוּיעזבנו וּבְאַחֲרִית֖וֹוּבְאַחֲרִיתוֹובאחריתו יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה נָבָֽלנָבָלנבל׃׃׃ 17:12 כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא כָב֔וֹדכָבוֹדכבוד מָר֖וֹםמָרוֹםמרום מֵֽרִאשׁ֑וֹןמֵרִאשׁוֹןמראשון מְק֖וֹםמְקוֹםמקום מִקְדָּשֵֽׁנוּמִקְדָּשֵׁנוּמקדשנו׃׃׃ 17:13 מִקְוֵ֤המִקְוֵהמקוה יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל יְהוָ֔היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־עֹזְבֶ֖יךָעֹזְבֶיךָעזביך יֵבֹ֑שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו [יִסֹּורַי כ][יִסֹּורַי כ][יסורי כ] (וְסוּרַי֙ ק)(וְסוּרַי ק)(וסורי ק) בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ יִכָּתֵ֔בוּיִכָּתֵבוּיכתבו כִּ֥יכִּיכי עָזְב֛וּעָזְבוּעזבו מְק֥וֹרמְקוֹרמקור מַֽיִםמַיִםמים־־־חַיִּ֖יםחַיִּיםחיים אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 17:14 רְפָאֵ֤נִירְפָאֵנִירפאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְאֵ֣רָפֵ֔אוְאֵרָפֵאוארפא הוֹשִׁיעֵ֖נִיהוֹשִׁיעֵנִיהושיעני וְאִוָּשֵׁ֑עָהוְאִוָּשֵׁעָהואושעה כִּ֥יכִּיכי תְהִלָּתִ֖יתְהִלָּתִיתהלתי אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 17:15 הִנֵּההִנֵּההנה־־־הֵ֕מָּההֵמָּההמה אֹמְרִ֖יםאֹמְרִיםאמרים אֵלָ֑יאֵלָיאלי אַיֵּ֥האַיֵּהאיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה יָ֥בוֹאיָבוֹאיבוא נָֽאנָאנא׃׃׃ 17:16 וַאֲנִ֞יוַאֲנִיואני לֹאלֹאלא־־־אַ֣צְתִּיאַצְתִּיאצתי ׀׀׀ מֵרֹעֶ֣המֵרֹעֶהמרעה אַחֲרֶ֗יךָאַחֲרֶיךָאחריך וְי֥וֹםוְיוֹםויום אָנ֛וּשׁאָנוּשׁאנוש לֹ֥אלֹאלא הִתְאַוֵּ֖יתִיהִתְאַוֵּיתִיהתאויתי אַתָּ֣האַתָּהאתה יָדָ֑עְתָּיָדָעְתָּידעת מוֹצָ֣אמוֹצָאמוצא שְׂפָתַ֔ישְׂפָתַישפתי נֹ֥כַחנֹכַחנכח פָּנֶ֖יךָפָּנֶיךָפניך הָיָֽההָיָההיה׃׃׃ 17:17 אַלאַלאל־־־תִּֽהְיֵהתִּהְיֵהתהיה־־־לִ֖ילִילי לִמְחִתָּ֑הלִמְחִתָּהלמחתה מַֽחֲסִימַחֲסִימחסי־־־אַ֖תָּהאַתָּהאתה בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 17:18 יֵבֹ֤שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו רֹדְפַי֙רֹדְפַירדפי וְאַלוְאַלואל־־־אֵבֹ֣שָׁהאֵבֹשָׁהאבשה אָ֔נִיאָנִיאני יֵחַ֣תּוּיֵחַתּוּיחתו הֵ֔מָּההֵמָּההמה וְאַלוְאַלואל־־־אֵחַ֖תָּהאֵחַתָּהאחתה אָ֑נִיאָנִיאני הָבִ֤יאהָבִיאהביא עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם י֣וֹםיוֹםיום רָעָ֔הרָעָהרעה וּמִשְׁנֶ֥הוּמִשְׁנֶהומשנה שִׁבָּר֖וֹןשִׁבָּרוֹןשברון שָׁבְרֵֽםשָׁבְרֵםשברם׃׃׃ ססס 17:19 כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי הָלֹ֤ךְהָלֹךְהלך וְעָֽמַדְתָּ֙וְעָמַדְתָּועמדת בְּשַׁ֣עַרבְּשַׁעַרבשער בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־[עָם כ][עָם כ][עם כ] (הָעָ֔ם ק)(הָעָם ק)(העם ק) אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָבֹ֤אוּיָבֹאוּיבאו בוֹ֙בוֹבו מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַאֲשֶׁ֖רוַאֲשֶׁרואשר יֵ֣צְאוּיֵצְאוּיצאו ב֑וֹבוֹבו וּבְכֹ֖לוּבְכֹלובכל שַׁעֲרֵ֥ישַׁעֲרֵישערי יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 17:20 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲ֠לֵיהֶםאֲלֵיהֶםאליהם שִׁמְע֨וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה מַלְכֵ֤ימַלְכֵימלכי יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וְכָלוְכָלוכל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְכֹ֖לוְכֹלוכל יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם הַבָּאִ֖יםהַבָּאִיםהבאים בַּשְּׁעָרִ֥יםבַּשְּׁעָרִיםבשערים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ ססס 17:21 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִשָּׁמְר֖וּהִשָּׁמְרוּהשמרו בְּנַפְשֽׁוֹתֵיכֶ֑םבְּנַפְשׁוֹתֵיכֶםבנפשותיכם וְאַלוְאַלואל־־־תִּשְׂא֤וּתִּשְׂאוּתשאו מַשָּׂא֙מַשָּׂאמשא בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת וַהֲבֵאתֶ֖םוַהֲבֵאתֶםוהבאתם בְּשַׁעֲרֵ֥יבְּשַׁעֲרֵיבשערי יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 17:22 וְלֹאוְלֹאולא־־־תוֹצִ֨יאוּתוֹצִיאוּתוציאו מַשָּׂ֤אמַשָּׂאמשא מִבָּֽתֵּיכֶם֙מִבָּתֵּיכֶםמבתיכם בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת וְכָלוְכָלוכל־־־מְלָאכָ֖המְלָאכָהמלאכה לֹ֣אלֹאלא תַֽעֲשׂ֑וּתַעֲשׂוּתעשו וְקִדַּשְׁתֶּם֙וְקִדַּשְׁתֶּםוקדשתם אֶתאֶתאת־־־י֣וֹםיוֹםיום הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוִּ֖יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתאֶתאת־־־אֲבוֹתֵיכֶֽםאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם׃׃׃ 17:23 וְלֹ֣אוְלֹאולא שָֽׁמְע֔וּשָׁמְעוּשמעו וְלֹ֥אוְלֹאולא הִטּ֖וּהִטּוּהטו אֶתאֶתאת־־־אָזְנָ֑םאָזְנָםאזנם וַיַּקְשׁוּ֙וַיַּקְשׁוּויקשו אֶתאֶתאת־־־עָרְפָּ֔םעָרְפָּםערפם לְבִלְתִּ֣ילְבִלְתִּילבלתי [שֹׁומֵעַ כ][שֹׁומֵעַ כ][שומע כ] (שְׁמ֔וֹעַ ק)(שְׁמוֹעַ ק)(שמוע ק) וּלְבִלְתִּ֖יוּלְבִלְתִּיולבלתי קַ֥חַתקַחַתקחת מוּסָֽרמוּסָרמוסר׃׃׃ 17:24 וְ֠הָיָהוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־שָׁמֹ֨עַשָׁמֹעַשמע תִּשְׁמְע֤וּןתִּשְׁמְעוּןתשמעון אֵלַי֙אֵלַיאלי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְבִלְתִּ֣ילְבִלְתִּילבלתי ׀׀׀ הָבִ֣יאהָבִיאהביא מַשָּׂ֗אמַשָּׂאמשא בְּשַׁעֲרֵ֛יבְּשַׁעֲרֵיבשערי הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּ֑תהַשַּׁבָּתהשבת וּלְקַדֵּשׁ֙וּלְקַדֵּשׁולקדש אֶתאֶתאת־־־י֣וֹםיוֹםיום הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי עֲשֽׂוֹתעֲשׂוֹתעשות־־־[בֹּה כ][בֹּה כ][בה כ] (בּ֖וֹ ק)(בּוֹ ק)(בו ק) כָּלכָּלכל־־־מְלָאכָֽהמְלָאכָהמלאכה׃׃׃ 17:25 וּבָ֣אוּוּבָאוּובאו בְשַׁעֲרֵ֣יבְשַׁעֲרֵיבשערי הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֡אתהַזֹּאתהזאת מְלָכִ֣יםמְלָכִיםמלכים ׀׀׀ וְשָׂרִ֡יםוְשָׂרִיםושרים יֹשְׁבִים֩יֹשְׁבִיםישבים עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֨אכִּסֵּאכסא דָוִ֜דדָוִדדוד רֹכְבִ֣יםרֹכְבִיםרכבים ׀׀׀ בָּרֶ֣כֶבבָּרֶכֶבברכב וּבַסּוּסִ֗יםוּבַסּוּסִיםובסוסים הֵ֚מָּההֵמָּההמה וְשָׂ֣רֵיהֶ֔םוְשָׂרֵיהֶםושריהם אִ֥ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵ֣יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְיָשְׁבָ֥הוְיָשְׁבָהוישבה הָֽעִירהָעִירהעיר־־־הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 17:26 וּבָ֣אוּוּבָאוּובאו מֵעָרֵֽימֵעָרֵימערי־־־יְ֠הוּדָהיְהוּדָהיהודה וּמִסְּבִיב֨וֹתוּמִסְּבִיבוֹתומסביבות יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם וּמֵאֶ֣רֶץוּמֵאֶרֶץומארץ בִּנְיָמִ֗ןבִּנְיָמִןבנימן וּמִןוּמִןומן־־־הַשְּׁפֵלָ֤ההַשְּׁפֵלָההשפלה וּמִןוּמִןומן־־־הָהָר֙הָהָרההר וּמִןוּמִןומן־־־הַנֶּ֔גֶבהַנֶּגֶבהנגב מְבִאִ֛יםמְבִאִיםמבאים עוֹלָ֥העוֹלָהעולה וְזֶ֖בַחוְזֶבַחוזבח וּמִנְחָ֣הוּמִנְחָהומנחה וּלְבוֹנָ֑הוּלְבוֹנָהולבונה וּמְבִאֵ֥יוּמְבִאֵיומבאי תוֹדָ֖התוֹדָהתודה בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 17:27 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֨אלֹאלא תִשְׁמְע֜וּתִשְׁמְעוּתשמעו אֵלַ֗יאֵלַיאלי לְקַדֵּשׁ֙לְקַדֵּשׁלקדש אֶתאֶתאת־־־י֣וֹםיוֹםיום הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת וּלְבִלְתִּ֣יוּלְבִלְתִּיולבלתי ׀׀׀ שְׂאֵ֣תשְׂאֵתשאת מַשָּׂ֗אמַשָּׂאמשא וּבֹ֛אוּבֹאובא בְּשַׁעֲרֵ֥יבְּשַׁעֲרֵיבשערי יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּ֑תהַשַּׁבָּתהשבת וְהִצַּ֧תִּיוְהִצַּתִּיוהצתי אֵ֣שׁאֵשׁאש בִּשְׁעָרֶ֗יהָבִּשְׁעָרֶיהָבשעריה וְאָֽכְלָ֛הוְאָכְלָהואכלה אַרְמְנ֥וֹתאַרְמְנוֹתארמנות יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְלֹ֥אוְלֹאולא תִכְבֶּֽהתִכְבֶּהתכבה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain