Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 2

2:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:2 הָלֹ֡ךְהָלֹךְהלך וְקָֽרָאתָ֩וְקָרָאתָוקראת בְאָזְנֵ֨יבְאָזְנֵיבאזני יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה זָכַ֤רְתִּיזָכַרְתִּיזכרתי לָךְ֙לָךְלך חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד נְעוּרַ֔יִךְנְעוּרַיִךְנעוריך אַהֲבַ֖תאַהֲבַתאהבת כְּלוּלֹתָ֑יִךְכְּלוּלֹתָיִךְכלולתיך לֶכְתֵּ֤ךְלֶכְתֵּךְלכתך אַחֲרַי֙אַחֲרַיאחרי בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ לֹ֥אלֹאלא זְרוּעָֽהזְרוּעָהזרועה׃׃׃ 2:3 קֹ֤דֶשׁקֹדֶשׁקדש יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה רֵאשִׁ֖יתרֵאשִׁיתראשית תְּבוּאָתֹ֑התְּבוּאָתֹהתבואתה כָּלכָּלכל־־־אֹכְלָ֣יואֹכְלָיואכליו יֶאְשָׁ֔מוּיֶאְשָׁמוּיאשמו רָעָ֛הרָעָהרעה תָּבֹ֥אתָּבֹאתבא אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
2:4 שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בֵּ֣יתבֵּיתבית יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְכָֽלוְכָלוכל־־־מִשְׁפְּח֖וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 2:5 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה מַהמַהמה־־־מָּצְא֨וּמָּצְאוּמצאו אֲבוֹתֵיכֶ֥םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם בִּי֙בִּיבי עָ֔וֶלעָוֶלעול כִּ֥יכִּיכי רָחֲק֖וּרָחֲקוּרחקו מֵעָלָ֑ימֵעָלָימעלי וַיֵּֽלְכ֛וּוַיֵּלְכוּוילכו אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי הַהֶ֖בֶלהַהֶבֶלההבל וַיֶּהְבָּֽלוּוַיֶּהְבָּלוּויהבלו׃׃׃ 2:6 וְלֹ֣אוְלֹאולא אָמְר֔וּאָמְרוּאמרו אַיֵּ֣האַיֵּהאיה יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַמַּעֲלֶ֥ההַמַּעֲלֶההמעלה אֹתָ֖נוּאֹתָנוּאתנו מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים הַמּוֹלִ֨יךְהַמּוֹלִיךְהמוליך אֹתָ֜נוּאֹתָנוּאתנו בַּמִּדְבָּ֗רבַּמִּדְבָּרבמדבר בְּאֶ֨רֶץבְּאֶרֶץבארץ עֲרָבָ֤העֲרָבָהערבה וְשׁוּחָה֙וְשׁוּחָהושוחה בְּאֶ֙רֶץ֙בְּאֶרֶץבארץ צִיָּ֣הצִיָּהציה וְצַלְמָ֔וֶתוְצַלְמָוֶתוצלמות בְּאֶ֗רֶץבְּאֶרֶץבארץ לֹֽאלֹאלא־־־עָ֤בַרעָבַרעבר בָּהּ֙בָּהּבה אִ֔ישׁאִישׁאיש וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָשַׁ֥ביָשַׁבישב אָדָ֖םאָדָםאדם שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 2:7 וָאָבִ֤יאוָאָבִיאואביא אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַכַּרְמֶ֔להַכַּרְמֶלהכרמל לֶאֱכֹ֥ללֶאֱכֹללאכל פִּרְיָ֖הּפִּרְיָהּפריה וְטוּבָ֑הּוְטוּבָהּוטובה וַתָּבֹ֙אוּ֙וַתָּבֹאוּותבאו וַתְּטַמְּא֣וּוַתְּטַמְּאוּותטמאו אֶתאֶתאת־־־אַרְצִ֔יאַרְצִיארצי וְנַחֲלָתִ֥יוְנַחֲלָתִיונחלתי שַׂמְתֶּ֖םשַׂמְתֶּםשמתם לְתוֹעֵבָֽהלְתוֹעֵבָהלתועבה׃׃׃ 2:8 הַכֹּהֲנִ֗יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לֹ֤אלֹאלא אָֽמְרוּ֙אָמְרוּאמרו אַיֵּ֣האַיֵּהאיה יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְתֹפְשֵׂ֤יוְתֹפְשֵׂיותפשי הַתּוֹרָה֙הַתּוֹרָההתורה לֹ֣אלֹאלא יְדָע֔וּנִייְדָעוּנִיידעוני וְהָרֹעִ֖יםוְהָרֹעִיםוהרעים פָּ֣שְׁעוּפָּשְׁעוּפשעו בִ֑יבִיבי וְהַנְּבִיאִים֙וְהַנְּבִיאִיםוהנביאים נִבְּא֣וּנִבְּאוּנבאו בַבַּ֔עַלבַבַּעַלבבעל וְאַחֲרֵ֥יוְאַחֲרֵיואחרי לֹֽאלֹאלא־־־יוֹעִ֖לוּיוֹעִלוּיועלו הָלָֽכוּהָלָכוּהלכו׃׃׃ 2:9 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן עֹ֛דעֹדעד אָרִ֥יבאָרִיבאריב אִתְּכֶ֖םאִתְּכֶםאתכם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בְנֵיכֶ֖םבְנֵיכֶםבניכם אָרִֽיבאָרִיבאריב׃׃׃ 2:10 כִּ֣יכִּיכי עִבְר֞וּעִבְרוּעברו אִיֵּ֤יאִיֵּיאיי כִתִּיִּים֙כִתִּיִּיםכתיים וּרְא֔וּוּרְאוּוראו וְקֵדָ֛רוְקֵדָרוקדר שִׁלְח֥וּשִׁלְחוּשלחו וְהִֽתְבּוֹנְנ֖וּוְהִתְבּוֹנְנוּוהתבוננו מְאֹ֑דמְאֹדמאד וּרְא֕וּוּרְאוּוראו הֵ֥ןהֵןהן הָיְתָ֖ההָיְתָההיתה כָּזֹֽאתכָּזֹאתכזאת׃׃׃ 2:11 הַהֵימִ֥ירהַהֵימִירההימיר גּוֹי֙גּוֹיגוי אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה לֹ֣אלֹאלא אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וְעַמִּ֛יוְעַמִּיועמי הֵמִ֥ירהֵמִירהמיר כְּבוֹד֖וֹכְּבוֹדוֹכבודו בְּל֥וֹאבְּלוֹאבלוא יוֹעִֽיליוֹעִיליועיל׃׃׃ 2:12 שֹׁ֥מּוּשֹׁמּוּשמו שָׁמַ֖יִםשָׁמַיִםשמים עַלעַלעל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת וְשַׂעֲר֛וּוְשַׂעֲרוּושערו חָרְב֥וּחָרְבוּחרבו מְאֹ֖דמְאֹדמאד נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:13 כִּֽיכִּיכי־־־שְׁתַּ֥יִםשְׁתַּיִםשתים רָע֖וֹתרָעוֹתרעות עָשָׂ֣העָשָׂהעשה עַמִּ֑יעַמִּיעמי אֹתִ֨יאֹתִיאתי עָזְב֜וּעָזְבוּעזבו מְק֣וֹרמְקוֹרמקור ׀׀׀ מַ֣יִםמַיִםמים חַיִּ֗יםחַיִּיםחיים לַחְצֹ֤בלַחְצֹבלחצב לָהֶם֙לָהֶםלהם בֹּאר֔וֹתבֹּארוֹתבארות בֹּארֹת֙בֹּארֹתבארת נִשְׁבָּרִ֔יםנִשְׁבָּרִיםנשברים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָכִ֖לוּיָכִלוּיכלו הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ 2:14 הַעֶ֙בֶד֙הַעֶבֶדהעבד יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אִםאִםאם־־־יְלִ֥ידיְלִידיליד בַּ֖יִתבַּיִתבית ה֑וּאהוּאהוא מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע הָיָ֥ההָיָההיה לָבַֽזלָבַזלבז׃׃׃ 2:15 עָלָיו֙עָלָיועליו יִשְׁאֲג֣וּיִשְׁאֲגוּישאגו כְפִרִ֔יםכְפִרִיםכפרים נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו קוֹלָ֑םקוֹלָםקולם וַיָּשִׁ֤יתוּוַיָּשִׁיתוּוישיתו אַרְצוֹ֙אַרְצוֹארצו לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה עָרָ֥יועָרָיועריו [נִצְּתָה כ][נִצְּתָה כ][נצתה כ] (נִצְּת֖וּ ק)(נִצְּתוּ ק)(נצתו ק) מִבְּלִ֥ימִבְּלִימבלי יֹשֵֽׁביֹשֵׁבישב׃׃׃ 2:16 גַּםגַּםגם־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־נֹ֖ףנֹףנף [וְתַחְפְּנֵס כ][וְתַחְפְּנֵס כ][ותחפנס כ] (וְתַחְפַּנְחֵ֑ס ק)(וְתַחְפַּנְחֵס ק)(ותחפנחס ק) יִרְע֖וּךְיִרְעוּךְירעוך קָדְקֹֽדקָדְקֹדקדקד׃׃׃ 2:17 הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־זֹ֖אתזֹאתזאת תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לָּ֑ךְלָּךְלך עָזְבֵךְ֙עָזְבֵךְעזבך אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהַ֔יִךְאֱלֹהַיִךְאלהיך בְּעֵ֖תבְּעֵתבעת מוֹלִיכֵ֥ךְמוֹלִיכֵךְמוליכך בַּדָּֽרֶךְבַּדָּרֶךְבדרך׃׃׃ 2:18 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה מַהמַהמה־־־לָּךְ֙לָּךְלך לְדֶ֣רֶךְלְדֶרֶךְלדרך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לִשְׁתּ֖וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות מֵ֣ימֵימי שִׁח֑וֹרשִׁחוֹרשחור וּמַהוּמַהומה־־־לָּךְ֙לָּךְלך לְדֶ֣רֶךְלְדֶרֶךְלדרך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור לִשְׁתּ֖וֹתלִשְׁתּוֹתלשתות מֵ֥ימֵימי נָהָֽרנָהָרנהר׃׃׃ 2:19 תְּיַסְּרֵ֣ךְתְּיַסְּרֵךְתיסרך רָעָתֵ֗ךְרָעָתֵךְרעתך וּמְשֻֽׁבוֹתַ֙יִךְ֙וּמְשֻׁבוֹתַיִךְומשבותיך תּוֹכִחֻ֔ךְתּוֹכִחֻךְתוכחך וּדְעִ֤יוּדְעִיודעי וּרְאִי֙וּרְאִיוראי כִּיכִּיכי־־־רַ֣ערַערע וָמָ֔רוָמָרומר עָזְבֵ֖ךְעָזְבֵךְעזבך אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יִךְאֱלֹהָיִךְאלהיך וְלֹ֤אוְלֹאולא פַחְדָּתִי֙פַחְדָּתִיפחדתי אֵלַ֔יִךְאֵלַיִךְאליך נְאֻםנְאֻםנאם־־־אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 2:20 כִּ֣יכִּיכי מֵעוֹלָ֞םמֵעוֹלָםמעולם שָׁבַ֣רְתִּישָׁבַרְתִּישברתי עֻלֵּ֗ךְעֻלֵּךְעלך נִתַּ֙קְתִּי֙נִתַּקְתִּינתקתי מוֹסְרֹתַ֔יִךְמוֹסְרֹתַיִךְמוסרתיך וַתֹּאמְרִ֖יוַתֹּאמְרִיותאמרי לֹ֣אלֹאלא [אֶעֱבֹד כ][אֶעֱבֹד כ][אעבד כ] (אֶעֱב֑וֹר ק)(אֶעֱבוֹר ק)(אעבור ק) כִּ֣יכִּיכי עַֽלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־גִּבְעָ֞הגִּבְעָהגבעה גְּבֹהָ֗הגְּבֹהָהגבהה וְתַ֙חַת֙וְתַחַתותחת כָּלכָּלכל־־־עֵ֣ץעֵץעץ רַעֲנָ֔ןרַעֲנָןרענן אַ֖תְּאַתְּאת צֹעָ֥הצֹעָהצעה זֹנָֽהזֹנָהזנה׃׃׃ 2:21 וְאָֽנֹכִי֙וְאָנֹכִיואנכי נְטַעְתִּ֣יךְנְטַעְתִּיךְנטעתיך שֹׂרֵ֔קשֹׂרֵקשרק כֻּלֹּ֖הכֻּלֹּהכלה זֶ֣רַעזֶרַעזרע אֱמֶ֑תאֱמֶתאמת וְאֵיךְ֙וְאֵיךְואיך נֶהְפַּ֣כְתְּנֶהְפַּכְתְּנהפכת לִ֔ילִילי סוּרֵ֖יסוּרֵיסורי הַגֶּ֥פֶןהַגֶּפֶןהגפן נָכְרִיָּֽהנָכְרִיָּהנכריה׃׃׃ 2:22 כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־תְּכַבְּסִי֙תְּכַבְּסִיתכבסי בַּנֶּ֔תֶרבַּנֶּתֶרבנתר וְתַרְבִּיוְתַרְבִּיותרבי־־־לָ֖ךְלָךְלך בֹּרִ֑יתבֹּרִיתברית נִכְתָּ֤םנִכְתָּםנכתם עֲוֺנֵךְ֙עֲוֺנֵךְעונך לְפָנַ֔ילְפָנַילפני נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 2:23 אֵ֣יךְאֵיךְאיך תֹּאמְרִ֞יתֹּאמְרִיתאמרי לֹ֣אלֹאלא נִטְמֵ֗אתִינִטְמֵאתִינטמאתי אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי הַבְּעָלִים֙הַבְּעָלִיםהבעלים לֹ֣אלֹאלא הָלַ֔כְתִּיהָלַכְתִּיהלכתי רְאִ֤ירְאִיראי דַרְכֵּךְ֙דַרְכֵּךְדרכך בַּגַּ֔יְאבַּגַּיְאבגיא דְּעִ֖ידְּעִידעי מֶ֣המֶהמה עָשִׂ֑יתעָשִׂיתעשית בִּכְרָ֥הבִּכְרָהבכרה קַלָּ֖הקַלָּהקלה מְשָׂרֶ֥כֶתמְשָׂרֶכֶתמשרכת דְּרָכֶֽיהָדְּרָכֶיהָדרכיה׃׃׃ 2:24 פֶּ֣רֶהפֶּרֶהפרה ׀׀׀ לִמֻּ֣דלִמֻּדלמד מִדְבָּ֗רמִדְבָּרמדבר בְּאַוַּ֤תבְּאַוַּתבאות [נַפְשֹׁו כ][נַפְשֹׁו כ][נפשו כ] (נַפְשָׁהּ֙ ק)(נַפְשָׁהּ ק)(נפשה ק) שָׁאֲפָ֣השָׁאֲפָהשאפה ר֔וּחַרוּחַרוח תַּאֲנָתָ֖הּתַּאֲנָתָהּתאנתה מִ֣ימִימי יְשִׁיבֶ֑נָּהיְשִׁיבֶנָּהישיבנה כָּלכָּלכל־־־מְבַקְשֶׁ֙יהָ֙מְבַקְשֶׁיהָמבקשיה לֹ֣אלֹאלא יִיעָ֔פוּיִיעָפוּייעפו בְּחָדְשָׁ֖הּבְּחָדְשָׁהּבחדשה יִמְצָאֽוּנְהָיִמְצָאוּנְהָימצאונה׃׃׃ 2:25 מִנְעִ֤ימִנְעִימנעי רַגְלֵךְ֙רַגְלֵךְרגלך מִיָּחֵ֔ףמִיָּחֵףמיחף [וְגֹורְנֵךְ כ][וְגֹורְנֵךְ כ][וגורנך כ] (וּגְרוֹנֵ֖ךְ ק)(וּגְרוֹנֵךְ ק)(וגרונך ק) מִצִּמְאָ֑המִצִּמְאָהמצמאה וַתֹּאמְרִ֣יוַתֹּאמְרִיותאמרי נוֹאָ֔שׁנוֹאָשׁנואש ל֕וֹאלוֹאלוא כִּֽיכִּיכי־־־אָהַ֥בְתִּיאָהַבְתִּיאהבתי זָרִ֖יםזָרִיםזרים וְאַחֲרֵיהֶ֥םוְאַחֲרֵיהֶםואחריהם אֵלֵֽךְאֵלֵךְאלך׃׃׃ 2:26 כְּבֹ֤שֶׁתכְּבֹשֶׁתכבשת גַּנָּב֙גַּנָּבגנב כִּ֣יכִּיכי יִמָּצֵ֔איִמָּצֵאימצא כֵּ֥ןכֵּןכן הֹבִ֖ישׁוּהֹבִישׁוּהבישו בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הֵ֤מָּההֵמָּההמה מַלְכֵיהֶם֙מַלְכֵיהֶםמלכיהם שָֽׂרֵיהֶ֔םשָׂרֵיהֶםשריהם וְכֹהֲנֵיהֶ֖םוְכֹהֲנֵיהֶםוכהניהם וּנְבִיאֵיהֶֽםוּנְבִיאֵיהֶםונביאיהם׃׃׃ 2:27 אֹמְרִ֨יםאֹמְרִיםאמרים לָעֵ֜ץלָעֵץלעץ אָ֣בִיאָבִיאבי אַ֗תָּהאַתָּהאתה וְלָאֶ֙בֶן֙וְלָאֶבֶןולאבן אַ֣תְּאַתְּאת [יְלִדְתִּנִי כ][יְלִדְתִּנִי כ][ילדתני כ] (יְלִדְתָּ֔נוּ ק)(יְלִדְתָּנוּ ק)(ילדתנו ק) כִּֽיכִּיכי־־־פָנ֥וּפָנוּפנו אֵלַ֛יאֵלַיאלי עֹ֖רֶףעֹרֶףערף וְלֹ֣אוְלֹאולא פָנִ֑יםפָנִיםפנים וּבְעֵ֤תוּבְעֵתובעת רָֽעָתָם֙רָעָתָםרעתם יֹֽאמְר֔וּיֹאמְרוּיאמרו ק֖וּמָהקוּמָהקומה וְהוֹשִׁיעֵֽנוּוְהוֹשִׁיעֵנוּוהושיענו׃׃׃ 2:28 וְאַיֵּ֤הוְאַיֵּהואיה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית לָּ֔ךְלָּךְלך יָק֕וּמוּיָקוּמוּיקומו אִםאִםאם־־־יוֹשִׁיע֖וּךָיוֹשִׁיעוּךָיושיעוך בְּעֵ֣תבְּעֵתבעת רָעָתֶ֑ךָרָעָתֶךָרעתך כִּ֚יכִּיכי מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר עָרֶ֔יךָעָרֶיךָעריך הָי֥וּהָיוּהיו אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ ססס 2:29 לָ֥מָּהלָמָּהלמה תָרִ֖יבוּתָרִיבוּתריבו אֵלָ֑יאֵלָיאלי כֻּלְּכֶ֛םכֻּלְּכֶםכלכם פְּשַׁעְתֶּ֥םפְּשַׁעְתֶּםפשעתם בִּ֖יבִּיבי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:30 לַשָּׁוְא֙לַשָּׁוְאלשוא הִכֵּ֣יתִיהִכֵּיתִיהכיתי אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיכֶ֔םבְּנֵיכֶםבניכם מוּסָ֖רמוּסָרמוסר לֹ֣אלֹאלא לָקָ֑חוּלָקָחוּלקחו אָכְלָ֧האָכְלָהאכלה חַרְבְּכֶ֛םחַרְבְּכֶםחרבכם נְבִֽיאֵיכֶ֖םנְבִיאֵיכֶםנביאיכם כְּאַרְיֵ֥הכְּאַרְיֵהכאריה מַשְׁחִֽיתמַשְׁחִיתמשחית׃׃׃ 2:31 הַדּ֗וֹרהַדּוֹרהדור אַתֶּם֙אַתֶּםאתם רְא֣וּרְאוּראו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה הֲמִדְבָּ֤רהֲמִדְבָּרהמדבר הָיִ֙יתִי֙הָיִיתִיהייתי לְיִשְׂרָאֵ֔ללְיִשְׂרָאֵללישראל אִ֛םאִםאם אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מַאְפֵּ֖לְיָ֑המַאְפֵּלְיָהמאפליה מַדּ֜וּעַמַדּוּעַמדוע אָמְר֤וּאָמְרוּאמרו עַמִּי֙עַמִּיעמי רַ֔דְנוּרַדְנוּרדנו לֽוֹאלוֹאלוא־־־נָב֥וֹאנָבוֹאנבוא ע֖וֹדעוֹדעוד אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 2:32 הֲתִשְׁכַּ֤חהֲתִשְׁכַּחהתשכח בְּתוּלָה֙בְּתוּלָהבתולה עֶדְיָ֔הּעֶדְיָהּעדיה כַּלָּ֖הכַּלָּהכלה קִשֻּׁרֶ֑יהָקִשֻּׁרֶיהָקשריה וְעַמִּ֣יוְעַמִּיועמי שְׁכֵח֔וּנִישְׁכֵחוּנִישכחוני יָמִ֖יםיָמִיםימים אֵ֥יןאֵיןאין מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ 2:33 מַהמַהמה־־־תֵּיטִ֥בִיתֵּיטִבִיתיטבי דַּרְכֵּ֖ךְדַּרְכֵּךְדרכך לְבַקֵּ֣שׁלְבַקֵּשׁלבקש אַהֲבָ֑האַהֲבָהאהבה לָכֵן֙לָכֵןלכן גַּ֣םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־הָרָע֔וֹתהָרָעוֹתהרעות [לִמַּדְתִּי כ][לִמַּדְתִּי כ][למדתי כ] (לִמַּ֖דְתְּ ק)(לִמַּדְתְּ ק)(למדת ק) אֶתאֶתאת־־־דְּרָכָֽיִךְדְּרָכָיִךְדרכיך׃׃׃ 2:34 גַּ֤םגַּםגם בִּכְנָפַ֙יִךְ֙בִּכְנָפַיִךְבכנפיך נִמְצְא֔וּנִמְצְאוּנמצאו דַּ֛םדַּםדם נַפְשׁ֥וֹתנַפְשׁוֹתנפשות אֶבְיוֹנִ֖יםאֶבְיוֹנִיםאביונים נְקִיִּ֑יםנְקִיִּיםנקיים לֹֽאלֹאלא־־־בַמַּחְתֶּ֥רֶתבַמַּחְתֶּרֶתבמחתרת מְצָאתִ֖יםמְצָאתִיםמצאתים כִּ֥יכִּיכי עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 2:35 וַתֹּֽאמְרִי֙וַתֹּאמְרִיותאמרי כִּ֣יכִּיכי נִקֵּ֔יתִינִקֵּיתִינקיתי אַ֛ךְאַךְאך שָׁ֥בשָׁבשב אַפּ֖וֹאַפּוֹאפו מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני הִנְנִי֙הִנְנִיהנני נִשְׁפָּ֣טנִשְׁפָּטנשפט אוֹתָ֔ךְאוֹתָךְאותך עַלעַלעל־־־אָמְרֵ֖ךְאָמְרֵךְאמרך לֹ֥אלֹאלא חָטָֽאתִיחָטָאתִיחטאתי׃׃׃ 2:36 מַהמַהמה־־־תֵּזְלִ֥יתֵּזְלִיתזלי מְאֹ֖דמְאֹדמאד לְשַׁנּ֣וֹתלְשַׁנּוֹתלשנות אֶתאֶתאת־־־דַּרְכֵּ֑ךְדַּרְכֵּךְדרכך גַּ֤םגַּםגם מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים תֵּב֔וֹשִׁיתֵּבוֹשִׁיתבושי כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־בֹּ֖שְׁתְּבֹּשְׁתְּבשת מֵאַשּֽׁוּרמֵאַשּׁוּרמאשור׃׃׃ 2:37 גַּ֣םגַּםגם מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת זֶה֙זֶהזה תֵּֽצְאִ֔יתֵּצְאִיתצאי וְיָדַ֖יִךְוְיָדַיִךְוידיך עַלעַלעל־־־רֹאשֵׁ֑ךְרֹאשֵׁךְראשך כִּֽיכִּיכי־־־מָאַ֤סמָאַסמאס יְהֹוָה֙יְהֹוָהיהוה בְּמִבְטַחַ֔יִךְבְּמִבְטַחַיִךְבמבטחיך וְלֹ֥אוְלֹאולא תַצְלִ֖יחִיתַצְלִיחִיתצליחי לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain