Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 20

20:1 וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע פַּשְׁחוּר֙פַּשְׁחוּרפשחור בֶּןבֶּןבן־־־אִמֵּ֣ראִמֵּראמר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־פָקִ֥ידפָקִידפקיד נָגִ֖ידנָגִידנגיד בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו נִבָּ֖אנִבָּאנבא אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 20:2 וַיַּכֶּ֣הוַיַּכֶּהויכה פַשְׁח֔וּרפַשְׁחוּרפשחור אֵ֖תאֵתאת יִרְמְיָ֣הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן אֹת֜וֹאֹתוֹאתו עַלעַלעל־־־הַמַּהְפֶּ֗כֶתהַמַּהְפֶּכֶתהמהפכת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בְּשַׁ֤עַרבְּשַׁעַרבשער בִּנְיָמִן֙בִּנְיָמִןבנימן הָֽעֶלְי֔וֹןהָעֶלְיוֹןהעליון אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:3 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרָ֔תמִמָּחֳרָתממחרת וַיֹּצֵ֥אוַיֹּצֵאויצא פַשְׁח֛וּרפַשְׁחוּרפשחור אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מִןמִןמן־־־הַמַּהְפָּ֑כֶתהַמַּהְפָּכֶתהמהפכת וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו לֹ֤אלֹאלא פַשְׁחוּר֙פַשְׁחוּרפשחור קָרָ֤אקָרָאקרא יְהוָה֙יְהוָהיהוה שְׁמֶ֔ךָשְׁמֶךָשמך כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־מָג֥וֹרמָגוֹרמגור מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ פפפ
20:4 כִּ֣יכִּיכי כֹ֣הכֹהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֡היְהוָהיהוה הִנְנִי֩הִנְנִיהנני נֹתֶנְךָ֨נֹתֶנְךָנתנך לְמָג֜וֹרלְמָגוֹרלמגור לְךָ֣לְךָלך וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־אֹהֲבֶ֗יךָאֹהֲבֶיךָאהביך וְנָֽפְל֛וּוְנָפְלוּונפלו בְּחֶ֥רֶבבְּחֶרֶבבחרב אֹיְבֵיהֶ֖םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וְעֵינֶ֣יךָוְעֵינֶיךָועיניך רֹא֑וֹתרֹאוֹתראות וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֶתֵּן֙אֶתֵּןאתן בְּיַ֣דבְּיַדביד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְהִגְלָ֥םוְהִגְלָםוהגלם בָּבֶ֖לָהבָּבֶלָהבבלה וְהִכָּ֥םוְהִכָּםוהכם בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ 20:5 וְנָתַתִּ֗יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֹ֙סֶן֙חֹסֶןחסן הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־יְגִיעָ֖הּיְגִיעָהּיגיעה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־יְקָרָ֑הּיְקָרָהּיקרה וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אוֹצְר֜וֹתאוֹצְרוֹתאוצרות מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֶתֵּן֙אֶתֵּןאתן בְּיַ֣דבְּיַדביד אֹֽיְבֵיהֶ֔םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וּבְזָזוּם֙וּבְזָזוּםובזזום וּלְקָח֔וּםוּלְקָחוּםולקחום וֶהֱבִיא֖וּםוֶהֱבִיאוּםוהביאום בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 20:6 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה פַשְׁח֗וּרפַשְׁחוּרפשחור וְכֹל֙וְכֹלוכל יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי בֵיתֶ֔ךָבֵיתֶךָביתך תֵּלְכ֖וּתֵּלְכוּתלכו בַּשֶּׁ֑בִיבַּשֶּׁבִיבשבי וּבָבֶ֣לוּבָבֶלובבל תָּב֗וֹאתָּבוֹאתבוא וְשָׁ֤םוְשָׁםושם תָּמוּת֙תָּמוּתתמות וְשָׁ֣םוְשָׁםושם תִּקָּבֵ֔רתִּקָּבֵרתקבר אַתָּה֙אַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־אֹ֣הֲבֶ֔יךָאֹהֲבֶיךָאהביך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִבֵּ֥אתָנִבֵּאתָנבאת לָהֶ֖םלָהֶםלהם בַּשָּֽׁקֶרבַּשָּׁקֶרבשקר׃׃׃ ססס 20:7 פִּתִּיתַ֤נִיפִּתִּיתַנִיפתיתני יְהוָה֙יְהוָהיהוה וָֽאֶפָּ֔תוָאֶפָּתואפת חֲזַקְתַּ֖נִיחֲזַקְתַּנִיחזקתני וַתּוּכָ֑לוַתּוּכָלותוכל הָיִ֤יתִיהָיִיתִיהייתי לִשְׂחוֹק֙לִשְׂחוֹקלשחוק כָּלכָּלכל־־־הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום כֻּלֹּ֖הכֻּלֹּהכלה לֹעֵ֥גלֹעֵגלעג לִֽילִילי׃׃׃ 20:8 כִּֽיכִּיכי־־־מִדֵּ֤ימִדֵּימדי אֲדַבֵּר֙אֲדַבֵּראדבר אֶזְעָ֔קאֶזְעָקאזעק חָמָ֥סחָמָסחמס וָשֹׁ֖דוָשֹׁדושד אֶקְרָ֑אאֶקְרָאאקרא כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֨ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה לִ֛ילִילי לְחֶרְפָּ֥הלְחֶרְפָּהלחרפה וּלְקֶ֖לֶסוּלְקֶלֶסולקלס כָּלכָּלכל־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 20:9 וְאָמַרְתִּ֣יוְאָמַרְתִּיואמרתי לֹֽאלֹאלא־־־אֶזְכְּרֶ֗נּוּאֶזְכְּרֶנּוּאזכרנו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אֲדַבֵּ֥ראֲדַבֵּראדבר עוֹד֙עוֹדעוד בִּשְׁמ֔וֹבִּשְׁמוֹבשמו וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה בְלִבִּי֙בְלִבִּיבלבי כְּאֵ֣שׁכְּאֵשׁכאש בֹּעֶ֔רֶתבֹּעֶרֶתבערת עָצֻ֖רעָצֻרעצר בְּעַצְמֹתָ֑יבְּעַצְמֹתָיבעצמתי וְנִלְאֵ֥יתִיוְנִלְאֵיתִיונלאיתי כַּֽלְכֵ֖לכַּלְכֵלכלכל וְלֹ֥אוְלֹאולא אוּכָֽלאוּכָלאוכל׃׃׃ 20:10 כִּ֣יכִּיכי שָׁמַ֜עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי דִּבַּ֣תדִּבַּתדבת רַבִּים֮רַבִּיםרבים מָג֣וֹרמָגוֹרמגור מִסָּבִיב֒מִסָּבִיבמסביב הַגִּ֙ידוּ֙הַגִּידוּהגידו וְנַגִּידֶ֔נּוּוְנַגִּידֶנּוּונגידנו כֹּ֚לכֹּלכל אֱנ֣וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש שְׁלוֹמִ֔ישְׁלוֹמִישלומי שֹׁמְרֵ֖ישֹׁמְרֵישמרי צַלְעִ֑יצַלְעִיצלעי אוּלַ֤יאוּלַיאולי יְפֻתֶּה֙יְפֻתֶּהיפתה וְנ֣וּכְלָהוְנוּכְלָהונוכלה ל֔וֹלוֹלו וְנִקְחָ֥הוְנִקְחָהונקחה נִקְמָתֵ֖נוּנִקְמָתֵנוּנקמתנו מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 20:11 וַֽיהוָ֤הוַיהוָהויהוה אוֹתִי֙אוֹתִיאותי כְּגִבּ֣וֹרכְּגִבּוֹרכגבור עָרִ֔יץעָרִיץעריץ עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן רֹדְפַ֥ירֹדְפַירדפי יִכָּשְׁל֖וּיִכָּשְׁלוּיכשלו וְלֹ֣אוְלֹאולא יֻכָ֑לוּיֻכָלוּיכלו בֹּ֤שׁוּבֹּשׁוּבשו מְאֹד֙מְאֹדמאד כִּֽיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא הִשְׂכִּ֔ילוּהִשְׂכִּילוּהשכילו כְּלִמַּ֥תכְּלִמַּתכלמת עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לֹ֥אלֹאלא תִשָּׁכֵֽחַתִשָּׁכֵחַתשכח׃׃׃ 20:12 וַיהוָ֤הוַיהוָהויהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות בֹּחֵ֣ןבֹּחֵןבחן צַדִּ֔יקצַדִּיקצדיק רֹאֶ֥הרֹאֶהראה כְלָי֖וֹתכְלָיוֹתכליות וָלֵ֑בוָלֵבולב אֶרְאֶ֤האֶרְאֶהאראה נִקְמָֽתְךָ֙נִקְמָתְךָנקמתך מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם כִּ֥יכִּיכי אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך גִּלִּ֥יתִיגִּלִּיתִיגליתי אֶתאֶתאת־־־רִיבִֽירִיבִיריבי׃׃׃ ססס 20:13 שִׁ֚ירוּשִׁירוּשירו לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה הַֽלְל֖וּהַלְלוּהללו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי הִצִּ֛ילהִצִּילהציל אֶתאֶתאת־־־נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש אֶבְי֖וֹןאֶבְיוֹןאביון מִיַּ֥דמִיַּדמיד מְרֵעִֽיםמְרֵעִיםמרעים׃׃׃ ססס 20:14 אָר֣וּראָרוּרארור הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֻלַּ֖דְתִּייֻלַּדְתִּיילדתי בּ֑וֹבּוֹבו י֛וֹםיוֹםיום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְלָדַ֥תְנִייְלָדַתְנִיילדתני אִמִּ֖יאִמִּיאמי אַלאַלאל־־־יְהִ֥ייְהִייהי בָרֽוּךְבָרוּךְברוך׃׃׃ 20:15 אָר֣וּראָרוּרארור הָאִ֗ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בִּשַּׂ֤רבִּשַּׂרבשר אֶתאֶתאת־־־אָבִי֙אָבִיאבי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יֻֽלַּדיֻלַּדילד־־־לְךָ֖לְךָלך בֵּ֣ןבֵּןבן זָכָ֑רזָכָרזכר שַׂמֵּ֖חַשַׂמֵּחַשמח שִׂמֳּחָֽהוּשִׂמֳּחָהוּשמחהו׃׃׃ 20:16 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַה֔וּאהַהוּאההוא כֶּֽעָרִ֛יםכֶּעָרִיםכערים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָפַ֥ךְהָפַךְהפך יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹ֣אוְלֹאולא נִחָ֑םנִחָםנחם וְשָׁמַ֤עוְשָׁמַעושמע זְעָקָה֙זְעָקָהזעקה בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וּתְרוּעָ֖הוּתְרוּעָהותרועה בְּעֵ֥תבְּעֵתבעת צָהֳרָֽיִםצָהֳרָיִםצהרים׃׃׃ 20:17 אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־מוֹתְתַ֖נִימוֹתְתַנִימותתני מֵרָ֑חֶםמֵרָחֶםמרחם וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־לִ֤ילִילי אִמִּי֙אִמִּיאמי קִבְרִ֔יקִבְרִיקברי וְרַחְמָ֖הֿוְרַחְמָהורחמה הֲרַ֥תהֲרַתהרת עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 20:18 לָ֤מָּהלָמָּהלמה זֶּה֙זֶּהזה מֵרֶ֣חֶםמֵרֶחֶםמרחם יָצָ֔אתִייָצָאתִייצאתי לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות עָמָ֖לעָמָלעמל וְיָג֑וֹןוְיָגוֹןויגון וַיִּכְל֥וּוַיִּכְלוּויכלו בְּבֹ֖שֶׁתבְּבֹשֶׁתבבשת יָמָֽייָמָיימי׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain