Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 27

27:1 בְּרֵאשִׁ֗יתבְּרֵאשִׁיתבראשית מַמְלֶ֛כֶתמַמְלֶכֶתממלכת יְהוֹיָקִ֥םיְהוֹיָקִםיהויקם בֶּןבֶּןבן־־־יֹאושִׁיָּ֖הוּיֹאושִׁיָּהוּיאושיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה הָיָ֞ההָיָההיה הַדָּבָ֤רהַדָּבָרהדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔היִרְמְיָהירמיה מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 27:2 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי עֲשֵׂ֣העֲשֵׂהעשה לְךָ֔לְךָלך מוֹסֵר֖וֹתמוֹסֵרוֹתמוסרות וּמֹט֑וֹתוּמֹטוֹתומטות וּנְתַתָּ֖םוּנְתַתָּםונתתם עַלעַלעל־־־צַוָּארֶֽךָצַוָּארֶךָצוארך׃׃׃ 27:3 וְשִׁלַּחְתָּם֩וְשִׁלַּחְתָּםושלחתם אֶלאֶלאל־־־מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך אֱד֜וֹםאֱדוֹםאדום וְאֶלוְאֶלואל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מוֹאָ֗במוֹאָבמואב וְאֶלוְאֶלואל־־־מֶ֙לֶךְ֙מֶלֶךְמלך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון וְאֶלוְאֶלואל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך צֹ֖רצֹרצר וְאֶלוְאֶלואל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך צִיד֑וֹןצִידוֹןצידון בְּיַ֤דבְּיַדביד מַלְאָכִים֙מַלְאָכִיםמלאכים הַבָּאִ֣יםהַבָּאִיםהבאים יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֶלאֶלאל־־־צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 27:4 וְצִוִּיתָ֣וְצִוִּיתָוצוית אֹתָ֔םאֹתָםאתם אֶלאֶלאל־־־אֲדֹֽנֵיהֶ֖םאֲדֹנֵיהֶםאדניהם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כֹּ֥הכֹּהכה תֹֽאמְר֖וּתֹאמְרוּתאמרו אֶלאֶלאל־־־אֲדֹֽנֵיכֶֽםאֲדֹנֵיכֶםאדניכם׃׃׃ 27:5 אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי עָשִׂ֣יתִיעָשִׂיתִיעשיתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־הָאָדָ֤םהָאָדָםהאדם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבְּהֵמָה֙הַבְּהֵמָההבהמה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ בְּכֹחִי֙בְּכֹחִיבכחי הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול וּבִזְרוֹעִ֖יוּבִזְרוֹעִיובזרועי הַנְּטוּיָ֑ההַנְּטוּיָההנטויה וּנְתַתִּ֕יהָוּנְתַתִּיהָונתתיה לַאֲשֶׁ֖רלַאֲשֶׁרלאשר יָשַׁ֥ריָשַׁרישר בְּעֵינָֽיבְּעֵינָיבעיני׃׃׃ 27:6 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי נָתַ֙תִּי֙נָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאֲרָצ֣וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה בְּיַ֛דבְּיַדביד נְבוּכַדְנֶאצַּ֥רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל עַבְדִּ֑יעַבְדִּיעבדי וְגַם֙וְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־חַיַּ֣תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי ל֖וֹלוֹלו לְעָבְדֽוֹלְעָבְדוֹלעבדו׃׃׃ 27:7 וְעָבְד֤וּוְעָבְדוּועבדו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו וְאֶֽתוְאֶתואת־־־בֶּןבֶּןבן־־־בְּנ֑וֹבְּנוֹבנו עַ֣דעַדעד בֹּאבֹּאבא־־־עֵ֤תעֵתעת אַרְצוֹ֙אַרְצוֹארצו גַּםגַּםגם־־־ה֔וּאהוּאהוא וְעָ֤בְדוּוְעָבְדוּועבדו בוֹ֙בוֹבו גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וּמְלָכִ֖יםוּמְלָכִיםומלכים גְּדֹלִֽיםגְּדֹלִיםגדלים׃׃׃ 27:8 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה הַגּ֜וֹיהַגּוֹיהגוי וְהַמַּמְלָכָ֗הוְהַמַּמְלָכָהוהממלכה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יַעַבְד֤וּיַעַבְדוּיעבדו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו אֶתאֶתאת־־־נְבוּכַדְנֶאצַּ֣רנְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְאֵ֨תוְאֵתואת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִתֵּן֙יִתֵּןיתן אֶתאֶתאת־־־צַוָּאר֔וֹצַוָּארוֹצוארו בְּעֹ֖לבְּעֹלבעל מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל בַּחֶרֶב֩בַּחֶרֶבבחרב וּבָרָעָ֨בוּבָרָעָבוברעב וּבַדֶּ֜בֶרוּבַדֶּבֶרובדבר אֶפְקֹ֨דאֶפְקֹדאפקד עַלעַלעל־־־הַגּ֤וֹיהַגּוֹיהגוי הַהוּא֙הַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־תֻּמִּ֥יתֻּמִּיתמי אֹתָ֖םאֹתָםאתם בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 27:9 וְ֠אַתֶּםוְאַתֶּםואתם אַלאַלאל־־־תִּשְׁמְע֨וּתִּשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־נְבִיאֵיכֶ֜םנְבִיאֵיכֶםנביאיכם וְאֶלוְאֶלואל־־־קֹֽסְמֵיכֶ֗םקֹסְמֵיכֶםקסמיכם וְאֶל֙וְאֶלואל חֲלֹמֹ֣תֵיכֶ֔םחֲלֹמֹתֵיכֶםחלמתיכם וְאֶלוְאֶלואל־־־עֹֽנְנֵיכֶ֖םעֹנְנֵיכֶםענניכם וְאֶלוְאֶלואל־־־כַּשָּׁפֵיכֶ֑םכַּשָּׁפֵיכֶםכשפיכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֞םהֵםהם אֹמְרִ֤יםאֹמְרִיםאמרים אֲלֵיכֶם֙אֲלֵיכֶםאליכם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא תַעַבְד֖וּתַעַבְדוּתעבדו אֶתאֶתאת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 27:10 כִּ֣יכִּיכי שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר הֵ֖םהֵםהם נִבְּאִ֣יםנִבְּאִיםנבאים לָכֶ֑םלָכֶםלכם לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען הַרְחִ֤יקהַרְחִיקהרחיק אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מֵעַ֣למֵעַלמעל אַדְמַתְכֶ֔םאַדְמַתְכֶםאדמתכם וְהִדַּחְתִּ֥יוְהִדַּחְתִּיוהדחתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם וַאֲבַדְתֶּֽםוַאֲבַדְתֶּםואבדתם׃׃׃ 27:11 וְהַגּ֗וֹיוְהַגּוֹיוהגוי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָבִ֧יאיָבִיאיביא אֶתאֶתאת־־־צַוָּאר֛וֹצַוָּארוֹצוארו בְּעֹ֥לבְּעֹלבעל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל וַֽעֲבָד֑וֹוַעֲבָדוֹועבדו וְהִנַּחְתִּ֤יווְהִנַּחְתִּיווהנחתיו עַלעַלעל־־־אַדְמָתוֹ֙אַדְמָתוֹאדמתו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַֽעֲבָדָ֖הּוַעֲבָדָהּועבדה וְיָ֥שַׁבוְיָשַׁבוישב בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 27:12 וְאֶלוְאֶלואל־־־צִדְקִיָּ֤הצִדְקִיָּהצדקיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה דִּבַּ֔רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי כְּכָלכְּכָלככל־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הָבִ֨יאוּהָבִיאוּהביאו אֶתאֶתאת־־־צַוְּארֵיכֶ֜םצַוְּארֵיכֶםצואריכם בְּעֹ֣לבְּעֹלבעל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֗לבָּבֶלבבל וְעִבְד֥וּוְעִבְדוּועבדו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וְעַמּ֖וֹוְעַמּוֹועמו וִֽחְיֽוּוִחְיוּוחיו׃׃׃ 27:13 לָ֤מָּהלָמָּהלמה תָמ֙וּתוּ֙תָמוּתוּתמותו אַתָּ֣האַתָּהאתה וְעַמֶּ֔ךָוְעַמֶּךָועמך בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב בָּרָעָ֣בבָּרָעָבברעב וּבַדָּ֑בֶר֙וּבַדָּבֶרובדבר כַּֽאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַגּ֕וֹיהַגּוֹיהגוי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יַעֲבֹ֖דיַעֲבֹדיעבד אֶתאֶתאת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 27:14 וְאַֽלוְאַלואל־־־תִּשְׁמְע֞וּתִּשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הַנְּבִאִ֗יםהַנְּבִאִיםהנבאים הָאֹמְרִ֤יםהָאֹמְרִיםהאמרים אֲלֵיכֶם֙אֲלֵיכֶםאליכם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא תַעַבְד֖וּתַעַבְדוּתעבדו אֶתאֶתאת־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל כִּ֣יכִּיכי שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר הֵ֖םהֵםהם נִבְּאִ֥יםנִבְּאִיםנבאים לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 27:15 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא שְׁלַחְתִּים֙שְׁלַחְתִּיםשלחתים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהֵ֛םוְהֵםוהם נִבְּאִ֥יםנִבְּאִיםנבאים בִּשְׁמִ֖יבִּשְׁמִיבשמי לַשָּׁ֑קֶרלַשָּׁקֶרלשקר לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען הַדִּיחִ֤יהַדִּיחִיהדיחי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם וַאֲבַדְתֶּ֔םוַאֲבַדְתֶּםואבדתם אַתֶּ֕םאַתֶּםאתם וְהַנְּבִאִ֖יםוְהַנְּבִאִיםוהנבאים הַֽנִּבְּאִ֥יםהַנִּבְּאִיםהנבאים לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 27:16 וְאֶלוְאֶלואל־־־הַכֹּהֲנִים֩הַכֹּהֲנִיםהכהנים וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֨םהָעָםהעם הַזֶּ֜ההַזֶּההזה דִּבַּ֣רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כֹּה֮כֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָה֒יְהוָהיהוה אַֽלאַלאל־־־תִּשְׁמְע֞וּתִּשְׁמְעוּתשמעו אֶלאֶלאל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי נְבִֽיאֵיכֶ֗םנְבִיאֵיכֶםנביאיכם הַֽנִּבְּאִ֤יםהַנִּבְּאִיםהנבאים לָכֶם֙לָכֶםלכם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֨ההִנֵּההנה כְלֵ֧יכְלֵיכלי בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה מוּשָׁבִ֥יםמוּשָׁבִיםמושבים מִבָּבֶ֖לָהמִבָּבֶלָהמבבלה עַתָּ֣העַתָּהעתה מְהֵרָ֑המְהֵרָהמהרה כִּ֣יכִּיכי שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר הֵ֖מָּההֵמָּההמה נִבְּאִ֥יםנִבְּאִיםנבאים לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 27:17 אַלאַלאל־־־תִּשְׁמְע֣וּתִּשְׁמְעוּתשמעו אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם עִבְד֥וּעִבְדוּעבדו אֶתאֶתאת־־־מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל וִֽחְי֑וּוִחְיוּוחיו לָ֧מָּהלָמָּהלמה תִֽהְיֶ֛התִהְיֶהתהיה הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת חָרְבָּֽהחָרְבָּהחרבה׃׃׃ 27:18 וְאִםוְאִםואם־־־נְבִאִ֣יםנְבִאִיםנבאים הֵ֔םהֵםהם וְאִםוְאִםואם־־־יֵ֥שׁיֵשׁיש דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אִתָּ֑םאִתָּםאתם יִפְגְּעוּיִפְגְּעוּיפגעו־־־נָא֙נָאנא בַּֽיהוָ֣הבַּיהוָהביהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות לְבִלְתִּילְבִלְתִּילבלתי־־־בֹ֜אוּבֹאוּבאו הַכֵּלִ֣יםהַכֵּלִיםהכלים ׀׀׀ הַנּוֹתָרִ֣יםהַנּוֹתָרִיםהנותרים בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וּבֵ֨יתוּבֵיתובית מֶ֧לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה וּבִירוּשָׁלִַ֖םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ פפפ
27:19 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֶלאֶלאל־־־הָֽעַמֻּדִ֔יםהָעַמֻּדִיםהעמדים וְעַלוְעַלועל־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים וְעַלוְעַלועל־־־הַמְּכֹנ֑וֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות וְעַל֙וְעַלועל יֶ֣תֶריֶתֶריתר הַכֵּלִ֔יםהַכֵּלִיםהכלים הַנּוֹתָרִ֖יםהַנּוֹתָרִיםהנותרים בָּעִ֥ירבָּעִירבעיר הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 27:20 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־לְקָחָ֗םלְקָחָםלקחם נְבֽוּכַדְנֶאצַּר֙נְבוּכַדְנֶאצַּרנבוכדנאצר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל בַּ֠גְלוֹתוֹבַּגְלוֹתוֹבגלותו אֶתאֶתאת־־־יְכָונְיָ֨היְכָונְיָהיכוניה בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָקִ֧יםיְהוֹיָקִיםיהויקים מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה מִירֽוּשָׁלִַ֖םמִירוּשָׁלִַםמירושלם בָּבֶ֑לָהבָּבֶלָהבבלה וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־חֹרֵ֥יחֹרֵיחרי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָֽםוִירוּשָׁלִָםוירושלם׃׃׃ ססס 27:21 כִּ֣יכִּיכי כֹ֥הכֹהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עַלעַלעל־־־הַכֵּלִ֗יםהַכֵּלִיםהכלים הַנּֽוֹתָרִים֙הַנּוֹתָרִיםהנותרים בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּבֵ֥יתוּבֵיתובית מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָֽםוִירוּשָׁלִָםוירושלם׃׃׃ 27:22 בָּבֶ֥לָהבָּבֶלָהבבלה יוּבָ֖אוּיוּבָאוּיובאו וְשָׁ֣מָּהוְשָׁמָּהושמה יִֽהְי֑וּיִהְיוּיהיו עַ֠דעַדעד י֣וֹםיוֹםיום פָּקְדִ֤יפָּקְדִיפקדי אֹתָם֙אֹתָםאתם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהַֽעֲלִיתִים֙וְהַעֲלִיתִיםוהעליתים וַהֲשִׁ֣יבֹתִ֔יםוַהֲשִׁיבֹתִיםוהשיבתים אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain